H. B. W. WEIJLAND Het eerste ontmoeten. VERHUIZINGEN BOUWBEDRIJF Fa. JAN MULLER en Fa. ADR. VAN DER LANDE VAN DEN GEMEENTERAAD Steeds het Nieuwste RADIO Zaterdag 23 Februari 1929. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK GRAMMÉ EIKELENBOOM POSTGIRO 128476 bureau voor redactie en administratie KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 in de waaiende helm. Gebr. P. J. Schuuring M. Jaccotex, een le klas Engelsche stof MEUBELBEWARING A. HL van der Steur Jr. lc kl, Heeren- en Dameskleermakerij Uitzending van Diners aan huis C, J. Gude - Cuisinier j A. F. VAN STRAATEN ZIJL WEG, hoek duvenvoordestraat P. TIMMERS j TIMMERMAN AANNEMER j Ff UITGAVE: Firma TELEFOON 22045 Vierde Jaargang *rNo. 26. BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f 3.— per jaar. fl.60 per halfj., f0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 cent. uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. Lid Ned. Unie v. Accountants De wind waait over de wereld, Door he>t duin en het zand en de zee, Al die halmen die buigen die buigen En ik buig ook een klein beetje mee. En ik kijk naar die zee en die wereld, En die duine' en die golve', en ik strooi Al dat bleeke zand door mijn vingers Ik vind het 'leven toch eig'lijk niet mooil Hoor: de wind waait over de wereld En hij buigt me al een beetje opzij Ach laat me hier maar blijve' in die halmen En laat me maar worden als zijl C. S. Adama v. Scheltema, Uit: Eenzame liedjes De vreemdeling 1929 'beeft zijini intrede gedaan in ons leven, en hij stuift reeds met verbijsterende snelheid voort op de 'baan, die slechts een zoo betrekkelijk, kort aantal dagen lang is; doch waarop die gebeurte nissen zich mede met ontstellende snelheid opvolgen. Mogelijk zijn er wel evenveel menscben die het nieuwe jaar met evenveel angst hébben zien naderen, als anideren die het, blij en met nieuwe hoop vervuld, 'hebben begroet. Ondergang in zaken staat toch, in dezen tijd van geweldige concurrentie, zeker wel met vele andere onaangename en tal van niet te voorziene eventualiteiten, op het repertoire van 1929. Dit toch zijn allemaal gébeurtelijkbeden, die 't eerste ontmoeten met den nieuwen tijdkring, al thans voor zeer velen, niet onbeduidend vertroebelen. En het klinkt niet opwek kend, maar is niet over 't hoofd te zien: vele 'blijde begroetingen zullen, in- dén loop van 't pasgéboren jaar, door teleurstellin gen van igroote of kleine afmetingen, allicht pijnlijk worden 'beantwoord. Het is alzoo goed, dat we daarvoor een 'blanco velletje open laten in de uitgave no. zooveel van ons levensboek. Evenwel is dit alles nog geenszins een reden om den moed te verliezen, om het hoofd te laten zakken en mistroostig neer te zitten bij de kansen, die het levenslot nog altijd in ieder moeilijk menschenleven openlaat. De ervaring heeft het aan velen bewezen, hoe kwade kansen tot goede kun nen verkeeren en hoe levenstegenspoed1 op- 'bouwend en verheffend werk 'kan leveren, als 'cfe goede wil er maar is, om de leer stof, die in Mie ervaringen schuilt, te ver werken en zich, die met ernst en levens moed en vooral ook met open oogen, ten nutte te maken. Want wij moeten, on danks de bitterste teleurstellingen, de kansen aangrijpen die het leven, toch al tijd en onder alle levensomstandigheden, in de talrijke plooien van zijn gewaad te vinden geeft. Bij menig „eerst-ontmoeten" van men- schen op onzen levensweg, doet de eer ste indruk ons niet zelden schromelijk in ons oordeel dwalen. Van sommige nieu welingen in ons leven getuigen wij im- 'mers: „Wat maakt hij, wat maakt zij een aangenamen indruk; of: „Wat een leuke, goeie kerel, wat een prettige familie is dat. Daar zullen wij heel veel aan heb ben dat is een aanwinst voor ons Niettemin zien wij ons daarin niet alleen telkens opnieuw zeer teleurgesteld, doch komen wij, zoo nu en dan later tot een ge heel tegenovergestelde meening. En niet zelden ook getuige wij, bij latere ervaring van hen, die ons, die bij het eerste ont moeten, weinig aangetrokken of zelfs zeer ongenietbaar voorkwamen, juist het tegen Dames- en Heerenkleermakers Bontwerkers KAMPERSTR. 20-22, HAARLEM Telef. 12474 Wij hebben ontvangen de nieuwste stoffen en modellen voor het a.s. seizoen. - Onze stalencollectie is gereed, gaarne be zoeken wij U hiermede op door U vast te stellen dag en uur. Uwe bijzondere aandacht vestigen wij op het artikel Dit colbert-costuum, op de bekende wijze door ons gemaakt, leveren wij voor reclame a f 98.— Wij hebben een uit gebreide sorteering stoffen en leveren colbért-costuums vanaf f 55.tot de allerbeste kwaliteiten. - Vraagt onze abonne- mentsvoorwaarden Aanbevelend, GEBR. P. 6 SCHUURING. □aaaaciaaDDciDciaaaaanaciDaDDDaDciaDDaaaaDüQDDDanDaDnDnaciDDDaDDDcinDDDa OP AANVRAGE GRATIS ADVIES EN OFFERTE DOOR ONZEN INSPECTEUR VOOR EN - 00K ONDER ARCHITECTUUR - ONDER LEIDING VAN ONZEN B0UW- KUNO!GP,_0&öPRjL,S, v li MEIII.EN VEREENIGDE HAARLEMSCHE BEDRIJVEN KANTOOR WILS0NSPLEIN 75 OPGERICHT 1880 TELEFOON 11423 overgestelde en worden juist zij onze al lerbeste vrienden. Alzoo kan ook en dit vooral aan het adres van de mistroos- tigen en zwaar getroffenen wellicht de vreemdeling 1929, die hen nurks en uiterst ovriendelijk tegemoet scheen te komen, voor hen een vriend van het ware gehalte blijken te zijn; misschien aanvankelijk wel een vriend met ijzeren hand en koel ge biedend oog; maar toch een vriend. met een warmgevoelend hart en met no bele bedoelingen. De „prettige vent", dien wij als zooda nig aanvankelijk vriendschappelijk de hand drukten en hartelijk welkom hebben ge- heeten, blijkt ons inderdaad later (en niet bij uitzondering) geen stuiver waard te zijn; en de z.g. gezellige, spraakzame en in iederen kunstgreep geoefende nieuwe vrouwelijke kennis legt het later ook wel eens leelijk bij ons af en zullen wij de namen maar niet noemen waarmede wij meenen haar in stilte te moeten beti telen. Om kort te gaan: wij kunnen nimmer met volkomen zekerheid af gaan op veel van wat wij gelooven zóó te zijn als het ons toeschijnt, bij „het eerste ontmoeten". En dit kan niet anders dan bemoedigend zijn voor hen, die met een bekommerd hart en met weinig hoop den vreemden afge zant van den snellen eindeloozen „Vader Tijd" zijn tegemoet gegaan. Het „eerst-ontmoeten" speelt in 't al gemeen een groote rol in het leven van iederen mensch. Het begin van zeer vele dingen en van de meeste levenstoestanden ziet er doorgaans anders uit dan het later blijkt te zijn. Hoewel dat begin, in negen van de tien gevallen, de richting aangeeft waarin het leven den mensch zal nood zaken te gaan, zoo maken toch veelal het begin en het einde, zooals hierboven reeds werd aangetoond, een afwijkend verschil. Persoonlijk karakter en bijkomende om' standigheden, kunnen, vooral in den tijd waarin wij nu leven en waarin zoovele vroeger onmogelijk geachte dingen moge lijk zijn geworden, er verbazend veel toe bijdragen, dat het leven voor den betrok ken persoon, aan het einde der baan er geheel anders is gaan uitzien, dan bij het „eerst-ontmoeten" in dat leven werd mo gelijk geacht. Immers de wieg waarin de pasgeboren mensch wordt neergelegd, had eertijds vooral, doch heeft ook nu nog een groote beteekenis ten aanzien van de toe komst van dien mensch. Die weg immers duidt meestal de omstandigheden aan, waaronder men werd geboren en betee- kent oneindig veel ten aanzien van de opvoeding die den jonggeborene, wanneer althans geen ingrijpende omstandigheden zich voordoen, wacht. In een armzalige hut, uit nederige ouders geboren te zijn, is voorzeker wel een geheel ander „eerst- ontmoeten" van het leven, dan dat van de welverzorgde baby, die het geluk heeft welgestelde ouders te. hebben met een voorgeslacht waarin meerdere beschaving en niet minder een zorgvuldige opvoeding, hun stempel hebben gedrukt. In het algemeen heeft „het eerst-ont moeten" ook zeggingskracht in 's men- schen levensgeluk. Toevallige ontmoe tingen leiden somtijds tot 's menschen le vensgeluk. Toevallige ontmoetingen lei den somtijds tot een besluit, waarvan het later gewicht niet is te overzien. Bepalen wij ons, te dien aanzien, alleen maar eens tot het huwelijksleven- Hoe menig „eerst- ontmoeten" immers geeft terstond den doorslag tot een huwelijksbesluit, dat me nigmaal later blijkt overijld te zijn ge weest. Doch hoe menig huwelijksleven dankt daarentegen ook zijn opbeurend huwelijksgeluk aan een „eerst-ontmoeten", dat de leidende ster werd naar een hui- selijken haard, vol echt geluk en een ge- zegenden levenswandel; tot een goeden levensopbouw en tot een levenshof, waar in ten allen tijde geurende bloemen blijven bloeien ondanks 's levens tegenspoeden en de stormen van een veelbewogen le vensloop. Maar U, vreemdeling, pas tot ons ge komen. U, van wien wij nog zullen moeten ervaren wat gij ons zult aanbrengen; U, wiens afscheid op den laatsten der U toe- getelde dagen wij, wellicht of misschien niet zullen mogen beleven, U heeten wij nochtans bij het eerst-ontmoeten, hartelijk welkom en wij vatten Uwe naar ons uitgestrekte hand, vol vertrouwen. Wij heeten U, afgezant van den machtigen, niet te weerhouden tijd na deze U eer ste afgelegde schreden in ons leven vol hope welkom, en wij zullen tot U opzien als tot een vriend, die leerende ons leiden zal tot aan zijn wegzinken in de diepte der eeuwigheid. Hoe snel gij ons ook moogt voorbijgaan, of hetzij gij ons mede voeren mocht naar het „oord der eeuwige rust" breng ons vrede; geef, dat wij ons „eerst-ontmoeten" in stille maar oprechte dankbaarheid mo gen zegenen. Openbare vergadering van den Raad dezer ge meente, gehouden op Donderdag 21 Februari j.l, op het Raadhuis te Overveen Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Aanwezig alle leden. Punt 1. Ingekomen stukken, a. Verslagen over 1928 van de Commissies tot wering van schoolverzuim. De heer Noorman merkt op dat in 'het verslag het vrijaf nemen voor I-Meidag als ongeoorloofd schoolverzuim wordt aangemerkt! Spr. zou dit gaarne voortaan zoo als ook in andere gemeenten willen gewijzigd zien in geoorloofd. Ook de heer Schulz versterkt dit verzoek, waar er cok feestdagen zijn die andere richtingen gul den, waarvoor geoorloofd schoolverzuim wordt toegestaan. Enkele leden zijn tegen dit voorstel, iDe Voorzitter antwoordt dat er in 'het college van B. en W. over zal worden gesproken. b. Verzoeken van de afdeeling Noordiholland van den Nederlandschen Bond van Gemeente ambtenaren en. van de Commissie uit den Raad der gemeente. Harenkarspei om de door Gedepu teerde Staten voorgestelde regeling der jaarwed den van burgemeesters, secretarissen en ontvan gers resp. wel en niet te aanvaarden. c. Bericht van de directië der Nederlandsche Spoorwegen, dat met ingang van 15 Mei a.s. het aantal aan de stopplaats Heemstede-Aerdenhout stoppende treinen met 3 wordt uitgebreid. Deze punten worden verder voor kennisgeving aangenomen. d. Naar aanleiding van een in de vorige ver gadering tot 'het Dagelijksch Bestuur gericht ver zoek om te overwegen cm ook vacanietoeslag te verkenen aan C. Maas, K. Baan, G. Waasdorp en C. Suyk, deelen B. en W. mee, dat zij ge§n termen aanwezig achten om aan dit los-vaste personeel zoo'n toeslag te geven. Immers, de twee eerst- genioemden zijn half-waardige krachten, die uit pië teit aan het werk worden gehouden. Waasdorp is dcor den oorlog België ontvlucht en van regee- ringswege ten laste dezer gemeente gebracht, die hem nu wel aan werk helpt, doch dit geen reden acht om hem ook nog vaoantietoeslag toe te kennen, terwijl Suyk reeds meer dan een jaar in Hilversum woont. Ten slotte merken B. en W. nog op, dat het raadsbesluit alléén betrekking heeft op het vaste personeel der gemeente. De heer Nuyens zou gaarne zien, dat de drie eerstgenoemde een vacantie-toeslag krijgen, als gevraagd, temeer in aanmerking nemend de stren ge vorst, waardoor ze dus wel eens een extratje mogen hebben. De heer Laan beluistert in den heer Nuyens iemand met een goed hart, maar kan toch zijn meening niet deelen, want we mogen het niet doen, het kan niet, indertijd is een raadsbesluit genomen om vaste een toeslag en los-vaste geen toeslag te verkenen en daaraan moeten we ons houden. Men roept maar dat er in Bloemendaal niets gedaan wordt voor de werkloozen, maar wij hebben de menschen aan het werk gehouden, zoo dat ze hun volle loon 26.behielden, dat is per slot heel wat beter dan 15.steun en een kop koffie en een bord snert gratis. Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten genoemde personen een kleine toelage te verstrek ken van 10. e. B. en W. berichten den raad, dat er naar hunne meening geen termen Aanwezig zijn om het salaris van A. Bellis te verhoogen; deze geniet een totaal inkomen per week van 37.50, n.l. W Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijzen billijk lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 I H B 5 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden ■■■■■■■■■■■■■HBINHHDBBBHIHiaBIlBiaiiaBBlIB IN IEDERS BEREIK vraagt demonstratie! DELFTKADE No. 2 TELEFOON 22017 I HET ADRES VOOR J BURGERWERK EN VERBOUWINGEN 24.als werkman en 13.50 als nachtwaker. De heer Schulz stelt voor om het loon van den heer Bellis met 2.50 te verhoogen. Dit voorstel wordt verworpen. f. B, en W. stellen den raad voor, om voor 200.als donateur toe te treden tot de Noord en Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij. De heer Kremer stelt voor om een bijdrage van 500.te verleenen: we hebben niet lang ge leden van nabij gezien dat deze vereeniging zulk nuttig werk verricht op het gebied van het red den van drenkelingen, we zien ook dat Den Haag een bedrag van 500.geeft. De heer Laan ziet niet in dat we met Den Haag gelijk moeten staan. Enkele leden vinden 200. genoeg. De heer Schulz stelt zich op het standpunt dat Bloemendaal het kan, en daarom moeten we dit bedrag geven. Ook de heer Van Nederhasselt zal voor het voorstel stemmen. Het voorstel van den heer Kremer wordt met 96 stemmen aangenomen. Tegen stemmen de heeren Laan, Luden, Hogen - birk, Verdegaal, Dorhout Mees en Bornwater. g. B. en W. stellen den raad voor, om als do nateur toe te treden tot de Vereeniging tot on dersteuning van burgerlijke ambtenaren door een jaarlijksche bijdrage van 25.aan die vereeni ging te schenken. Goedgekeurd. Punt 2. Benaming van wegen in Oosterduin. B. en W. stellen den raad voor: a. den weg, verbindende den Oosterduinweg, hoek Schulpweg met de Westerlaan, te noemen ,,Bilderdijklaan" b. den weg ten Zuiden van het plantsoen aan de Westerlaan, verbindende de Westerlaan met de Juliana van Stolberglaan, te noemen „Bellamy- laan"; c. den weg, verbindende de Westerlaan met de Vondellaan en op laatstgenoemden weg uitkomen de tegenover de Tollenslaan, te noemen ,,Bor- gerweg Aldus besloten. Punt 3. Aankoop van grond voor woningbouw langs den Brederodeweg en Duinlustparkweg. Goedgekeurd. Punt 4. Overname van wegen in het z.g. Rij- negompark. Goedgekeurd. Punt. 5. Onttrekking van den grond aan de erfpacht voor verbreeding van den Brederodeweg. Goedgekeurd. Punt 6. Aankoop grond voor verbreeding van den Brederodeweg. Goedgekeurd. Punt 7. Aankoop van grond voor verbreeding van den Bloemendaalscheweg. Goedgekeurd. Punt 8. Ruiling van grond voor verlegging van het Zuidervoetpad. Goedgekeurd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1