r I Koopt Badartikele Ifl SCHRöDER, Gr. Houtstraa n bij it 91 Bloemenmagazijn „De Dahlia" APORE HET ADRES VOOR ALLE BLOEMWERK VAN DEN GEMEENTERAAD „Admiraa!" Steeds het Nieuwste ïNDAAL 'rij Entreé OEVAL ESCHERM- als A.bonné 1 Juli ver- JET UITGEVEk: G. EIKELENBOOM - HAARLEM Vrijheid. g J. Balm Zoon g p. VAN DER STAD l POELIER -. HAARLEM A. H. van der Steur Jr. j C. J. Gude - Cuisinier j ISI^RENMAGAZIJN ZATERDAG 22 JUNI 1929 t i nturenfilm met ON NOVARRO, JST TORRENCE amusante comedie N 18 JAAR BBSGHR3B1 Vecrstraaf adres voor: aliteit 140 cM. br. - I.IO arste kwaliteit: GO CM. 180 CM. 1.55 1.75 vanaf heden onneeren op .60 per half oruitbetaling gefrankeerd, als 15 rood, Haarlem, Telefoon 11086. /EEK INGAAN. lantal ambtenaren, tshuishouding. Ver- Staatsuitgaven. >ciale wetgeving, gheffing. vetten, t.w.: de wet Tabakswet, Drank inde en aanleg van te water. e uitsluitend dienst- ikeling en ontspan- ltreffender en veel jkswetgeving. oen voor iederen :rkte cumulatie van ankwezen. bondsgedachte; in- Vrede door Recht, j in de eerste plaats koloniën zeiven. ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Redactie en Administratie: Schneevoogtstraat 15 rood, TeSeff. 11086 VIERDE JAARGANG NO. 4a ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, 1.60 per halfj., 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr.l5r., Haarlem ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor. uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. Op het oogenblik, dat wij het volle ver trouwen in onszelf en in ons denkvermogen hebben, dat wij vrij, zonder te sidderen en beven datgene uit ons durven geven, wat in ons leeft, en in staat zijn vastberaden, zon der versnippering en verbrokkeling onze krachten te gebruiken, op dat oogenblik zal ook ons geheugen toonen, dat wij er ons met ons volle vertrouwen op kunnen verlaten. „Vrijheid" is meerendeels een jeugdge dachte, eigenlijk een illusie, die aanvankelijk ruim en weelderig aandoet, doch bij het vor deren der jaren, al heel spoedig op een her senschim gaat gelijken in spijt van ons hardnekkig streven en najagen. Is „vrijheid" in waarheid wel iets méér dan een gedachte, dan een ruim en breed uitgaan onzer wen- schen naar de dingen van het leven? Is „vrij heid" inderdaad iets, dat door volhardenden ijver ,door helder uitzien en voorzichtig han delen, kan worden gegrepen? Of is de zooge naamde „vrijheid" niet veeleer een gevan gene, die steeds maar tevergeefs door haar celvenster uitkijkt naar de ideëele, maar illu soire ruimte, waarin zij hare vleugelen wijd zou willen uitslaan? „Vrijheid" mag de mensch zich voorstel len met gesloten oogen, zooals men zich, hoog boven zich, de eeuwige ruimte denkt. Zoodra men de oogleden op slaat, ziet men de celwanden, bespeurt men de ketenen weer, die den mensch beletten die onbeperkte ruimte in te gaan. „Vrijheid" bestaat slechts als een schoone droom, die plots een einde neemt. „Vrijheid" paart zich niet met het sa mengaan der menschen, die verschillend den- QTAvnplpn pn, .-uprg^Hill^nH- an. f-oT? i>+T »nH TT/Tri m kpn yprgrh. dpn b optreden. Vrijheid is een vogel met sterke vleugels en vérziende oogen doch opge sloten in een onverbreekbare kooi, waarin hij straks zijn weemoedig lied vol heimwee zingt. „Vrijheid" zal nimmer haar jubelzang kun nen doen hooren, zooals de leeuwerik zijn teere blijdschap uitjuicht hoog, in de luchtWat „vrijheid" betreft, moet de mensch zich steeds tevreden stellen met een surrogaat, dat niet eens altijd en voor ieder een verkrijgbaar is. Het „vrij-zijn" zouden wij ons hoogstens alléén kunnen voorstellen, na de aflegging van ons stoffelijk omhulsel. Want het aardsche leven van den mensch het eenige leven, dat wij kennen en eeniger- mate kunnen beoordeelen, is immers vol hooge muren, vol ketenen, sloten en grendels. Overal vindt 't menschenoog, dat naar ruimte en vrijheid zoekt, het opschrift: „Verboden voor menschen". Maar dit verbod is tevens de band, die de menschen aaneen snoert, de band, die hen dwingt samen te gaan in één richting, naar één doel. Het gebouw der groote maatschappij eischte vaste arbeiders, die volgens een plan op één wijze dat gebouw optrekken en onderhouden. Losse arbeiders, menschen, die gelooven „vrij" te zijn en een „eigen wil" te kunnen volgen, zijn voor de maatschappij, voor het groote samenleven der menschen, onbruikbaar. Er bestaat geen „absolute vrijheid". Over al is „aanwijzing" overal zijn de wetten, die den „vrijen wil" aan banden leggen. Wij menschen worden immers niet vrij geboren. Een natuurwet gebiedt en wij zijn er; een natuurwet grijpt in en wij gaan. En wij vragen ons immers af: „Waarom het groote, alles bepalende Wetboek aldus werd ge schreven?" Zoo zien wij dus allen bij voortduring: dat elk menschenpogen en elke menschenstrijd, om „vrij" te zijn, hopeloos is. Alle eeuwen hebben het bewezen, en deze eeuw nog wel het meest. Want geen vorige eeuw heeft over zooveel bewijsmateriaal voor „menschenon- macht" en „menschengebondenheid" kunnen beschikken. De afhankelijkheid van de men schen onderling de gebondenheid van de volken onderling, zijn, méér dan ooit, in de laatste kwarteeuw, in de laatste tien jaren, gebleken. Het algemeen onderling belang in de groo te maatschappij van de samenleving, belet al léén reeds de persoonlijke vrijheid van den mensch; wat aldus de solidariteit in de eerste plaats noodzakelijk maakt. Want door één- drachtelijk samenwerken alléén, kan immers een staat zijn welvaart en onafhankelijkheid ten deele gewaarborgd zien, en in het bezit komen van 'n betrekkelijke vrijheid als natie. Wij menschen zijn veelal fier op onze per soonlijke (vermeende) vrijheid, en duiden die fierheid aan als een deugd. Wie wil niet gaarne vrij en onafhankelijk heeten? Inder daad kunnen wij onze onafhankelijkheid voor zoover wij dit, als leden van dezelfde groote maatschappij, kunnen mogen zijn Verbindingsweg Bloemendaal Telefcon 22338 ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUIN Bekroond met hoogste onderscheiding AANLEG waarborgen en beschermen, door onze wijze van leven, en door onze persoonlijke werk krachten zooveel mogelijk te mobiliseeren. het persoonlijk belang heeft mits zich aan passend bij het algemeen belang ongetwij feld recht van bestaan. Wij kunnen en mogen evenwel ons persoonlijk belang niet anders isoleeren, dan door een zelfzuchtig optreden ten aanzien van onze naaste omgeving, en veelal ook ten aanzien van de maatschappij, waarin wij leven. Ons finantieel onafhanke lijk zijn, is, ten belange van onze vrijheid, weliswaar een machtige factor; doch het ge biedend „Gij moet" staat toch altijd en over al voor ons geschreven hetzij, in onzen Striirl r hpf hoebsn JiAfvü run T-odo +o H-v» - - j V •-£ G i v 7Z&J. ti'-ij, 1 i *- den met plicht en geweten. Doch ook onze liefde voor den mede- mensch, en onze persoonlijke liefde voor de onzen, leggen mede, in meerdere of mindere mate, onze persoonlijke vrijheid aan banden; en niet zelden moeten wij tot onze bescha ming erkennen, dat wij daartegen helaas al te dikwijls in opstand komen. Hoe bewonderen wij menigmaal die menschen, van wie wij we ten, dat zij niet alléén hunne vrijheid, maar tevens hunne rust, hun gemak en genoegen, en tevens hunne krachten ten offer brengen, ten bate van de lijdende menschheid. Wij er kennen immers herhaaldelijk: „dat zij zelve niet in staat zouden zijn, altijd in een omge ving te wezen van lijden en sterven en onze krachten,onze rust en onze vrijheid daarvoor ten beste te geven". Doch het meest van alles legt „de plicht" beslag op de vrijheid, die wij begeeren, en die wij gelooven te mogen be zitten als een geboorterecht. O, als wij waarlijk gelukkig willen zijn, of wenschen te worden, laten we dan niet al te zeer haken naar persoonlijke vrijheid. Laten wij dan, naar ons kunnen en vermogen, trach ten in te zien, dat er belemmerende muren en ketenen zijn, waaromheen wel klimopranken en geurende rozen zich moeten slingeren aangedragen door de liefdesengel, die de hand strekt, die helpen wil, die het oog open houdt, dat wakend blijft uitzien bij de lijdens sponde, en slechts die vrijheid begroet, die opgroeit uit een hoog plichtsbesef. Afgaande op de symptomen, die zich in het maatschappelijk leven voordoen, moet men wel tot de conclusie komen, dat de gansche menschheid op onrustbarende wijze gedre ven wordt door hare zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid méér dan door het be sef, dat solidariteit slechts is: ééndrachtige samenwerking om tot algemeene welvaart te komen. Daaraan moet noodwendig de per soonlijke vrijheid worden opgeofferd. Ge meenschappelijke welvaart kan slechts aan een volk den voortdurenden vrede verschaf fen, en van de onderlinge gebondenheid de banden zacht en onmerkbaar maken; zoodat de .persoonlijke vrijheid zich den ademtocht niet voelt benomen, en daarentegen den steun waardeert, die uitgaat van „het voeling hou den met het algemeen belang". Nogmaals: een volstrekt persoonlijke vrij heid is onbestaanbaar; doch zij is ook niet de idieele vrijheid. Gedeelde welvaart, gedeelde genietingen en gedeelde lasten, zullen in de maatschappelijke samenleving ongetwijfeld het gemis aan een te hoog opgevoerde per soonlijke vrijheid ruim vergoeden? En waarom ook zouden wij zulk een hooge waarde hechten aan een geisoleerde persoon lijke vrijheid, die toch onbestaanbaar is, en buitendien ons levensgenot niet zou verhoo- gen? Het „Draagt elkanders lasten" is een le vensvoorwaarde, en geenszins een levens- plaag. Alles wat ons omringt, maakt aan spraak op die levensvoorwaarde. Onze huis- genooten, onze huis-, van onzen tijd en on van onze vrijheid. U min of meer afhankel duidelijk sprekende het aldus eischt; en o Natuur ons geen ke Wil een onvoorwaat eischen onzen vrij waarom zouden wij Immers, uw kanarie zaadbakje vult, en zij, huishond, die mede neren enz. eischen iets en arbeid, en bijgevolg ij zijn dus voortdurend ijk omdat het groote .Wetboek van Plicht" ndat ook de Wetten der is laten en van onzen delijke gehoorzaamheid heidszin ten spijt. Doch feze wetten betreuren? zingt, onderwijl gij zijn n kooitje reinigt; en uw iets van uw vrijheid vraagt, beloont dat Hes, door u vriendelijk aan te kijken en uw^iuis trouw te bewaken Dóajorip 'T.itó-cn jt-d« - - - o*J banden rukken, die U binden. Laten wij dan onzen vrijheidszin kalm van uit zijn niet te nauwe en niet ongeriefelijke cel, in de begeerde ruimte daarbuiten doen uitkijken. Daar slaat de wilde vogel wijd zijn vleugels uitmaar bedenken wij daarbij dat die vogel niet veilig, maar vogelvrij is. VIKING. Donderdagmiddag kwam de Raad onzer gemeente in openbare zitting bijeen. Voorzitter: jhr. A. Bas Backer, burge meester. Afwezig met kennisgeving, de heeren: Laan, Luden, De Clercq en Bornwater. Een zitting met gesloten deuren tot pl.m. kwart voor drie, ging aan de openbare ver gadering vooraf. De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde punt 1 van de agenda: In gekomen Stukken. 1. Verzoek van J. Zomerdijk om eene ver ordening op het gebruik van de radio. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Verzoek van het bestuur der St. Anto- niuskerk om het wegdek der Sparrenlaan te verbeteren. B. en W. stellen voor om deze verzoeken aan hen te renvoyeeren om prae-advies. Goedgekeurd. 3. B. en W. stellen voor om in de plaats van J. van Wamel geen anderen technischen ambtenaar te benoemen, doch aan hen een crediet te verleenen voor aanschaffing eener' auto ten behoeve van het Bouwtoezicht. De heer Schulz merkt op, dat de naam van dezen ambtenaar hier beter kan vervallen, omdat er in besloten zitting vastgesteld is om dezen ambtenaar niet te ontslaan (wat schijnbaar eerst de bedoeling was, omdat de heer Van Wamel ziek is, Red.); voor het overige van spr. het voorstel van B. en W. wel goedkeuren. De heer Dorhout Mees vindt een tweede auto voor Publieke Werken overbodig, als straks de autobus-dienst naar Vogelenzang is geopend, kan er door de gemeente-ambte naren gemakkelijk gebruik van gemaakt worden. De heer Van Nederhasselt zegt, dat we daarmee niet gered zijn, omdat de autobus in de meeste gevallen een ambtenaar, die bij een bouwwerk moet zijn, niet op de plaats van bestemming brengt; rekent men daarbij het wachten, dan kost het veel te veel tijd. De heer Prinsenberg licht nog even toe waarom het aanschaffen van een tweede auto noodzakelijk is, het werk van den af wezigen ambtenaar Van Wamel moet ver vangen worden, wat best kan gebeuren door de vluggere afwerking per auto. De heer Hogenbirk is voor het aanschaffen van een auto; in den tegenwoordigen tijd is het gebruik van een auto vooral voor den zakenman onmisbaar geworden. Spr. ziet het nut er eveneens van in voor den dienst van Publieke Werken. De heer Cassee merkt nog op, dat de heer Jongepier vaak gebruik moet maken van een huurauto; misschien kan een tweede auto productief gemaakt worden voor Publieke Werken en Gas- en Waterbedrijf. De heer Hogenbirk vindt dit onpractisch, immers, de afstand tusschen deze 2 bedrij ven is te groot, en in dat geval moet er weer iemand disponibel zijn om de auto te ver voeren. De heer Kremer vindt, dat men er te ge makkelijk over denkt, het gaat toch uit de groote pot: toe maar, jongens. Spr. zou in zijn bedrijf ook wel een vierde of vijfde auto willen hebben, maar bedenkt zich altijd eerst nog wel even en daarom gelooft spr., dat het met wat overleg zonder een tweede auto best gaat. De voorzitter zegt, dat de leden toch ook eenig vertrouwen moeten stellen in den directeur van Publieke Werken, die het aan schaffen noodzakelijk acht. Spr. is er ten volle van overtuigd, dat deze ambtenaar de gemeente niet onnoodig op kosten zal jagen. Het voorstel van B. en W. komt daarna in stemming en wordt aangenomen met tegen- stemming van de heeren Kremer en Dorhout Mees. 4. Verzoek der Coöperatieve woning- bouwvereeniging „Eigen Woning" (W.A.), om haar een terrein aan den Duinlustpark- weg voor bouw van 35 woningen beschik baar te stellen en haar toe te staan om de terreinen bij de Brouwerskolk bouwrijk te maken. B. en W. geven in overweging, op dit ver zoek afwijzend te beschikken, daar een Coö peratieve woningbouwvereniging door het bijeenbrengen van gelden woningen in eigen dom tracht te verkrijgen. Als dus de ge meente aan zoo'n vereeniging steun verleent, helpt zij de leden aan eigen woningen, die verhandelbaar zijn en waarover dus vroeg of laat de gemeente alle zeggenschap verliest. Steunt daarentegen de gemeente een gewone woningbouwvereniging, dan blijven de woningen steeds eigendom der vereeniging en verkrijgen de leden niet de beschikking daarover in dien zin, dat zij ze vervreemden kunnen. Het is dus niet de vrees voor een financieel nadeel voor de Gemeente, die tegen het coöperatieve systeem pleit, maar wel het feit, dat de gemeente optreedt als geldschieter, c.q. makelaar in grond, voor een groep personen. Goedgekeurd worden de agenda-punten 2—7, t.w.: Af- en overschrijving begrooting 1928 van het Waterbedrijf. Af- en overschrijving begrooting 1928 van het Gasbedrijf. Vaststelling balans en rekening van het Waterbedrijf over 1928, benevens voorstel tot bestemming van het winstsaldo. Vaststelling balans en rekening van het Gas bedrijf over 1928, benevens voorstel tot bestemming van het winstsaldo. Vaststelling 5e suppletoire begrooting, dienst 1928. Verhooging kasgeldleening. Punt 8. Aankoop van grond voor ver breeding van den Brederodeweg van Mr. J. Bierens de Haan. De Raad der gemeente Bloemendaal; besluit op voorstel van B. en W. en het bepaalde bij de Gemeentewet; le. B. en W. te machtigen om van den heer Mr. J. Bierens de Haan voor den prijs van 3.per M-. aan te koopen een strook grond langs den Bredrodeweg, ter grootte van ongeveer 350 M'2., onder voorwaarde, dat voor rekening der Gemeente de inrij zal worden gemaakt; 2e. dit besluit te onderwerpen aan de goedkeuring van Gedep. Staten der Provin cie. Punt 9. Overname en verharding van den Van Ewijkweg. De heer Schulz merkt op, dat er aan die werken reeds lang is begonnen voor het raadsbesluit genomen was. Spr. zal ook niet tegenstemmen, maar stel, dat de Raad dit punt had verworpen, wie zou dan de onnoo dig gemaakte kosten vergoedèn? B. en W. soms? (Gelach.) Spr. dringt er op aan, om in den vervolge hiermee rekening te houden. Punt 10. Verkoop en overname van grond aan en van W. Swart. B. en W. stellen den raad voor het vol gende besluit te nemen: Gelet op het schrijven van W. Swart, d.d. |3 g Zee- en Riviervlschhandel n Bloemendaalscheweg No. 60 Telefoon No. 232SO CS lijnen) j=j Zalm, Elft, Paling, Forellen, q Oesters, Kreeft, g Vischconserven, enz. p p KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 Opgericht 1870 Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School le kl. Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden Prijzen billijk S Uitzending van Diners aan huis i lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 j Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden Zandvoortschelaan 157, Telef. 26136 Nicotlne-vrije Clgaretten 8 Juni 1929, waarin hij zich bereid verklaart om: a. een strook grond, ter breedte van zes meter, voor waterloozing gratis aan de ge meente af te staan, mist deze waterloozing op gemeentekosten behoorlijk wordt afge rasterd; b. een langs de Alberdingk Thijmlaan gelegen terrein, ad 2700.van de ge meente te koopen; c. voor aanleg van den weg met riolee- ring tusschen de Alberdingk Thijmlaan en den Johan Verhulstweg ƒ20200 te betalen; d. den sub c. genoemden weg met plant soen gratis aan de Gemeente over te dragen; I. B. en W. te machtigen tot het aan gaan van de in de considerans van dit besluit vermelde transactie; II. dit besluit, voorzooveel noodig te on derwerpen aan de goedkeuring van Ged. Staten der provincie. De heer Cassee kan niet accoord gaan met de houding die de gemeente aanneemt; be langhebbende geeft aan de gemeente 800 M-. grond gratis en de gemeente brengt hem in rekening een bedrag van 2700.voor een stuk grond aan de Alberd. Thijmlaani Waar het vooral in de laatste vergadering is gebleken, dat een afstaan van grond voor wegverbreeding of anderszins ten behoeve van de gemeente op hoogen prijs wordt ge steld, dient de gemeente hier toch een meer coulante houding aan te nemen. Spr. vraagt opheldering. De heer Van Nederhasselt antwoordt, dat dit een gewoon geval is en noemt een der gelijk voorbeeld in Aerdenhout; wat de finan- cieele kant aangaat, dat is behandeld dooi den heer Laan. De heer Hogenbirk ziet hier ook een on-i billijkheid, aangezien het vaak voorkomt dat betreffende rioleering de eerste aanvrager voor de volle kosten wordt aansprakelijk ge-I steld, waar een volgende bouwer van profi teert, zou spr. het billijk vinden dat de ge meente de helft van de. kosten droeg. De heer Prinsenberg vindt de houding van de gemeente zakelijk en ligt dit technisch toe.J De heer Schulz ziet er een gevaar in om; het voorstel van den heer Hogenbirk op te volgen. De voorzitter stelt voor om dit punt zoo aan te nemen en belooft in een volgende ver gadering, in tegenwoordigheid van den heeit Laan, mededeeling te doen betreffende eert' gunstiger oplossing voor den lieer Swart, dit gaat op 't oogenblik niet, want de heer Laan heeft deze zaak geheel persoonlijk met dei} heer Swart behandeld. Aldus besloten. V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1