Haarlemsche Courant Gevoelige vijandelijke verliezen in Fezzan. Duitsche aanva vordert Loeki Nieuwsblad voor Noord-Holland DritSCne vermoedens over dent der Daily Mail bij dit leger bericht zijn RommeFs plannen. Hevige strijd bij Ilmen- en Ladogameer. 388« Jaargang No. 10 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewym Donderdag 14 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damlate Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Wederzijdsche verkenningsacties in de Syrte. in Tunis 14 Geallieerde tanks vernield. Italiaansche luchtmacht boven vijandelijke doelen in Tunis en Libye. O 'i„„1Britsche leger zal verdedigen. De correspon- Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het front van de Syrte wederzijdsche verkenningsacties. Tijdens gevechten der laatste dagen in Fezzan heeft de vijand gevoe lige verliezen geleden; wij hebben 50 gevan genen gemaakt, onder wie twee officieren. In Tunis zijn tijdens gevechten, die op het oogenblik nog aan den gang zijn, 14 tanks, 2 gepantserde auto's en talrijke voertuigen ver nield. Geddaia HOOFDWEG - KARAVAANWEG 0 50 100 km 42 74) Birresjedia Sokna Djtfa blad in verband hiermede dat Rommer zijn terugtocht tot staan denkt te brengen bij de verdedigingslinie, die ongeveer 20 km ten Westen van Boerat begint. Deze linie loopt eerst in Zuidwestelijke en vervolgens in Zui delijke richting. Over de juiste plannen van den tegenstander is men. aldus de correspon dent in Noord-Afrika, niet op de hoogte. Over het algemeen zijn de Britsche corresponden- 1en in Noord-Afrika van meening, dat de strijd in Noord-Afrika, dus ook die in Tunis nog vrij lang kan duren De Geallieerden zien zich voor een moeilijke taak geplaatst. Het Braziiiaansche aandeel. De Braziiiaansche president, Vargas, heeft verklaard dat de Amerikaansche troepen, die deel hebben genomen aan de landingen in Noord-Afrika, van Braziiiaansche havens hebben gebruik gemaakt. Nieuwe Japansche landing op Nw. Guinea. In militaire kringen te Londen wordt be vestigd, dat de Japanners er in zijn geslaagd troepenonderdeelen, wapens, munitie en 'pro viand bij Lae (Nw. Guinea) aan land te brengen. Ondanks alle inspanning hebben de geallieerde troepen de aanvallers niet kun nen weren. De verdediging was voor de Australische troepen des te zwaarder, daar de Japanners door een enorm aantal ge vechtsvliegtuigen werden beschermd. De handen ineen voor Winterhulp. Giro 5553. DE HOOIKIST MAAKT U SPIJZEN GAAR, MET MINDER GAS EN ELECTRICITEIT IS UW MAALTIJD KLAAR De Staphorster onderwijzer Mulder bezit een aardige sterrewacht. Hier ziet men den amateur-astronoom in zijn werk kamer en bibliotheek, welke meer dan 5000 boeken omvat, tijdens het bestudee- ren van den avondhemel. V.N.P./van Buiten Pax c. Spaansche kustbascherming. De nieuwe militaire gouverneur van San tander, generaal Tuero de Castro, heeft zijn functie aanvaard. Deze benoeming heeft plaatsgevonden in het kader van de maat regelen ter versterking der Spaansche kust bescherming. De Syrte. Kaart Van Pelt Een vliegveld in Libye is gebombardeerd en onder mitrailleurvuur genomen door een Italiaansche luchtformatie, die een brand stofopslagplaats in brand schoot en op den grond vliegtuigen en gemotoriseerde strijd middelen vernielde. Andere escadrilles onzer luchtmacht vielen vooruitgeschoven stellingen van het vijandelijke front in de streek van Tunis aan. vier toestellen werden door jagers der Spil neergeschoten tijdens luchtgevechten overdag. Twee onzer machines keerden niet terug. Eenige bommen, uitgeworpen op het stede lijk gebied van Sciacca (Agrigento), hebben Dinsdagmiddag beperkte schade doen ont staan: er vielen zeven dooden en één. ge wonde onder de burgerbevolking. Door het optreden van den vijand hebben wij twee torpedobooten verloren. Een groot deel der bemanning is gered. In het Britsche hoofdkwartier in Cairo is men van meening, dat veldmaarschalk Rom mel Misorata tegen de aanvallen van het 8ste Weer arrestaties inzake den moord op Darlan. De politieke ontwikkeling in Noord-Afrika bereikt een nieuw hoogtepunt, zoo meldt de Britsche berichtendienst uit Algiers en ver klaart, dat de gebeurtenissen snel op elkan der volgen en dat men binnen enkele dagen zal hooren. dat er koppen rollen en nieuwe mannen aan de macht gelcdmen zijn. Het Geallieerde hoofdkwartier in Noord- Afrika heeft inmiddels medegedeeld, dat er in verband met den moord op Darlan een aantal arrestaties verricht is, naar gezegd wordt op bevel van generaal Bergeret, „den plaatsvervangenden hoogen commissaris in Fransch Noord-Afrika". De officieele woordvoerder verklaarde, dat de arrestaties „in direct verband met den moord op Darlan stonden en geen poli- tieken achtergrond hadden". Generaal Ber geret, zoo zeide hij, is belast met ieder politiek en militair onderzoek achter het front. Zoodra „de tóestand opgehelderd" is, kan een uitvoeriger' verklaring over de arres taties verwacht worden. De woordvoerder zeii-e, dat gedurende het laatste weekeinde „een gering aantal arrestaties" verricht is, nadat uit een onderzoek was gebleken, dat de moordenaar in kringen, die geen con tact hebben met de reeds gearresteerde per sonen, „hulp en aanmoediging" heeft ge vonden. Giraud heeft indertijd de eerste 12 arrestaties een voorzorgsmaatregel ge noemd, doch dit is niet langer de officieele opvatting. Deze eerste arrestaties zijn noo- dig geweest om een grondig onderzoek te Verzekeren. Voorts verklaarde de woordvoerder, dat, Indien de aanklachten blijken steek te hou den, de gearresteerden terecht zullen staan volgens de Fransche wet en met rechts kundigen bijstand. Opleving van den strijd in den Westelijken Kaukasus. Honderden gevangenen binnengebracht. Alle vijandelijke aanvallen mislukt. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: „In den Westelijken Kaukasus heeft de vijand zijn plaatselijke aanvallen, die hij sedertfcgeruimen tijd gestaakt had, her vat. Btrhaalde pogingen om in de stel lingen van Duitsche en Roemeensche troepen binnen te dringen, mislukten door het afweervuur met zware verliezen. Aan het front in het gebergte werden door stormtroepen talrijke vijandelijke stellingen vernietigd. Aan de rest van het Zuidelijke front duren de gevechten voort. Achtentwin tig Sowjetpantserwagens Werden kapotge schoten. Na krachtige artillerie voorbereiding gin gen de bolsjewisten in een sector van Hon- gaarsche troepen tot den aanval over. In ver bitterde gevechten werden zij afgeweerd met medewerking van Duitsche troepen. Duitsche en snelle Hongaarsche gevechtsvliegtuigen opereerden dag en nacht op vernietigende wijze tegen gereedstaande vijandelijke strijd krachten en op marsch zijnde troepen. Bij de voortzetting van een eigen aan- valsoperatie in den centralen sector vie len vele honderden gevangenen en een aantal pantserwagens en kanonnen ons in handen. Het steunpunt Welikije Loeki bleef zich met heldhaftige dapperheid ver dedigen, terwijl de eigen aanval tot ont zet van het steunpunt vordert. In het gebied van het Ilmenmeer en het Ladogameer viel de vijand heftig aan. Alle aanvallen strandden met zware verliezen op den hardnekkigen tegenstand der Duitsche troepen. De bolsjewisten verloren in deze gevechten 52 pantserwagens. Bij de heftige luchtgevechten in dezen dag schoten Duit sche jagers 52 vliegtuigen neer, waarvan 36 in den Noordelijken sector. Een eigen vlieg tuig wordt vermist. In Tunesië verloor de vijand bij de nog voortdurende plaatselijke gevechten tot dus verre 14 pantserwagens, 2 gepantserde ver kenningswagens en een groot aantal auto's. In Noord-Afrika waren overdag en des nachts aanvallen van de Duitsche en Italiaansche luchtmacht gericht op vijandelijke vliegvel den met sterke bezetting en stellingen van het luchtdoelgeschut. Vier vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. In den vroegen ochtend van Woensdag on dernamen Britsche vliegtuigen wederom systeemlooze storingsaanvallen op West- Duitsch gebied. De verliezen aan menschen- levens en de schade zijn gering. Aan de Ka- naalkust verloor de vijand Dinsdag twee vliegtuigen. Nederlandsche boeren naar het Oosten. Gisteren is opnieuw een transport van 39 boeren onder leiding van een der tran sportleiders der N.O.C. naar het Oosten vertrokken. Het gezelschap begeeft zich al lereerst naar Rowno, waar het na een reis van drie dagen zal aankomen, ten einde te worden ingezet op een scholingsbedrijf der N.O.C. in de nabijheid van Rowno. Het isi de bedoeling, dat deze boeren worden op geleid als assistent van den Stutzpunkt- führer, die onder leiding van de Kreisland- wirt de agrarische productie van een gebied van pl.m. 19.000 H.A. te verzorgen hebben. De besten van den Nederlandschen inzet zullen zelf de functie van Stutzpunktführer kunnen vervullen. POLITIEDIENST DOOR EIGEN AMBTENAREN. In de Ned. Staatscourant is opgenomen 'n beschikking van de Secretarissen-generaal van Justitie en Binnenlandsche Zaken, waarbij de gemeenten worden aangewezen, waar de politiedienst door eigen ambtenaren der gemeente wordt waargenomen. Op deze lijst komen o.a. de volgende gemeenten voor: Hillegom, Lisse, Beverwijk, Bloemen- daal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zand- voort. Antonescu bij den Führer Hartelijke besprekingen in het hoofdkwartier. De Führer heeft. óp 10 Januari in zijn hoofdkwartier den staatsleider van Roemenië, maarschalk Antonescu, ontvangen. Aan de door den geest van vriendschap en door de in den strijd beproefde wapenbroederschap der beide volken gedragen gedachtenwisse- lingen namen van- Duitsche zijde deel de Rijks minister van buitenlandsche zaken, Von Rib- bentrop, van Roemeensche zijde de den Roe- meenschen staatsleider begeleidende plaats vervangende minister president Mihai Anto nescu. Aan de militaire besprekingen namen van Duitsche zijde deel generaal-veldmaar- schalk Keitel, de chef van den generalen staf, generaal Zeitzler, en generaal Jodl; van Roe meensche zijde de bewapeningsminister, divi- siegeneraal Dobre, en de chef van den Roe- meenschen generalen staf, divisiegeneraal Steflea. De besprekingen hadden betrekking op alle problemen van de oorlogsinspanning der beide volken en de vastberaden voortzetting van den oorlog tegen den gemeensehappelijken vijand tot de totale overwinning onzer wa pens. De volledige overeenstemming der op vattingen over de verdere oorlogvoering op politiek, militair en economisch gebied werd geconstateerd. Voor de economische besprekingen- waren de Rijksminister voor economische zaken, dr. Funk, en de voorzitter van de Duitsch-Roe- meensche regeeringscommissie gezant CIo- dius, in het hoofdkwartier aanwezig. De diplomatieke correspondent van het D. N. B. schrijft Omtrent de besprekingen wordt in bevoegde Duitsche kringen ver klaard, dat deze betrekking hadden op alle veelzijdige politieke, militaire ep economische kwesties, die de oorlogvoering van Roemenië en zijn lotsgemeenschap met de As en Europa betreffen. Het was een van die samenkomsten, zooals zij van tijd tot tijd plaats vinden tus- schen de leidende persoonlijkheden der vol ken die zich hebben aaneengesloten in den strijd om den opbouw van Europa en de af weer van de dreigende gevaren. In Duitsche politieke kringea wordt er vooral de nadruk op gelegd, dat ook bij deze gelegenheid de persoonlijke banden tusschen de leiders der beide volken nog hechter ge worden zijn dan zij reeds waren. Hierbij wordt Roemenië een der belangrijkste part ners van den oorlog genoemd en derhalve ook een der belangrijkste partners van de overwinning en van den vrede, dien deze overwinning cfer Europeesehe lotsgemeen schap moet brengen. De bijdrage van Roemenië tot den genv.an- schappelijken strijd tegen het bolsjewisme wordt te Berlijn niet alleen gewaardeerd ten aanzien van de militaire-, doch ook ten aan zien van de economische prestaties. Het is bekend, dat maarschalk Antonescu het Roe meensche volk, zijn leger en zijn economie onvoorwaardelijk in dienst van dezen strijd gesteld heeft en besloten is om ondanks alle offers in onwrikbaar vertrouwen op de over winning der gemeenschappelijke zaak. vast te houden aan den eenmaal Ingeslagen koers. Alle vraagstukken werden geregeld in den geest van de nauwe samenwerking en vriend schap der beide volken, of het nu de kwestie van het optreden van Roemeensche troepen betrof, of die der economische bijdrage, welke wegens den grooten rijkdom van den Roe- meenschen bodem aan landbouwproducten en delfstoffen bijzonder belangrijk is. Dat bij die gelegenheid ook besproken is welke tegenprestaties van Duitsche zijde aan het Roemeensche volk gegeven zullen worden zal niemand verbazen wanneer men bedenkt, dat Duitschland ernaar blijft streven om de soldaten der Europeesehe volken met alle be schikbare middelen den strijd tegen den ge meensehappelijken vijand te verlichten. ALLEEN MAAR CRTTTEK Hedenavond spreekt Max Blokzijl om 19.00 uur over Hilversum I ir» de serie „Brandende Kwesties" over: „Alleen maar critiek". Nieuwe troepen in Tunesië geland. In minder dan geen tijd zijn de vliegtuigen met de aankomende troepen uitgeladen. Zij maken zich dadelijk gereed, om naar de operatiegebieden ge bracht te worden, PK Boerner Sch/F P c. KORT NIEUWS. De Zwitsersehe bondsregeering deelt mede, dat zij bij haar gezant schappen te Stock holm en Helsinki een militairen atta ché heeft benoemd De Italiaansche staatsminister, se nator Piedro Fidele is te Rome aan de gevolgen van een bloedvergiftiging gestorven. Een jaar geleden is de samenstelling aangekondigd van een grooten Aziati- schen Atlas, voor namelijk gebaseerd op de ontdekkings reizen van Sver Hedin tusschen 192' en 1935. De overige resultaten der ex pedities worden ge publiceerd in 55 deelen, waarvan er 20 verschenen zijn

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1