Haarlemsche Courant Verbitterde gevechten bij Stalingrad. Groote luchtactiviteit boven Libye. Giraud naar W ashiijgton Nieuwsblad voor Noord-Holland De Duitsche iransportvüeger Doeltreffende afweer in Fezzan. Ook Londen zou Giraud erkennen. 268e Jaargang' No. VS Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J, V. Baudewyns Zaterdag 16 Januari 194U Uitgave Grafische Bedrijven Oamiate Directies Ph. A. Mees P, W. Peereboom K 1297 Hevige Sovjetaanvallen bij limen. en Ladogameer op de Duitsche verdediging afgestuit. Vijand lijdt zware verliezen aan tanks. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: De zware afweergevechten in het Zui den van het Oostelijke front duren met onverminderde hevigheid voort. In het gebied van Stalingrad hebben de Duitsche troepen zich in verbitterde ge vechten verdedigd tegen voortdurende, zware aanvallen van den vijand; 75 tanks der bolsjewisten werden vernietigd, waar van 35 alleen bij Stalingrad. Ook bij Welikije Loeki zijn vijandelijke aanvallen mislukt. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer en ten Zuiden van het Ladogameer zijn de Sowjest in harde gevechten afgeslagen. Ken Duitsch legercorps heeft de laatste drie dagen 141 vijandelijke tanks vernietigd. Het luchtwapen heeft overdag en des nachts 'de formaties van het leger gesteund. De vijand verloor 67 vliegtuigen tegenover 4 verloren eigen toestellen. Bij oplevende luchtactiviteit in Libye heb ben Duitsche jagers in felle luchtgevechten 28 toestellen^neergeschoten. Sterke vijande lijke aanvallen in Zuid-Tunis werden onder zware verliezen voor den tegenstander afge slagen. Bij een luchtaanval verloor de vijand twee vliegtuigen. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen hebben in de haven van Böne een torpedojager beschadigd. Na een bomaanval op een vijandelijk steunpunt werden uitge breide branden geconstateerd. Van Duitsche militaire zijde wordt voorts nog medegedeeld, dat de bolsjewistische^aan vallen in het gebied van het Ilmenmeer geen enkel resultaat voor den vijand hebben opge leverd. Hoewel ook hier de Sowjets door mid del van geconcentreerde aanvallen een beslis sing trachtten te forceeren, \ijn zij in het spervuur der Duitsche artillerie en zware in- fanteriewapens biijven steken. De hevigheid der gevechten zijn equivalent aan de hevige luchtslagen, die tijdens de laatste dagen bo ven dezen sector werden geleverd. Een luitenant van de luchtmacht, Jtidder- kruisdrager Köditz, heeft aan journalisten iets verteld over de activiteit van de Duit sche transportvliegers. Bij het vervoeren van transporten door de lucht, zoo zeide hij, legt het aantal neergeschoten vliegtuigen geen ge wicht in de schaal, zooals bij de jagers, doch hier komt het aan op het aantal vluchten, vluchten, die gemaakt moeten worden bij iedere weersgesteldheid, bij een gloeiende zon, tijdens ijzige koude, overdag en 's nachts, Wanneer de nood aan den man is, slepen de commandanten zelf de vracht naar het vliegtuig. Want de infanterist heeft munitie noodig. Behalve het vanzelfsprekende plichts- bewustzijn en het gevoel van kameraadschap is het juist het besef van de welhaast ontzet tende gevechten en moeilijkheden van den naamloozen soldaat aan het front, die de transport vliegers steeds weer opnieuw aan spoort hun laatste krachten te geven. En juist op deze laatste krachten wordt steeds en steeds weer opnieuw een beroep gedaan, want de transportvliegtuigen zijn niet voor den strijd gebouwd. Langzaam, zwaar, log en slechts licht be wapend vormen zij steeds' weer het doel van vijandelijke aanvallen. Dan is het zaak d# ooren dicht te stoppen. Niet altijd zijn Duit sche jagers ter bescherming aanwezig en wan neer dit v/el het geval is, zijn er nooit genoeg, want men kan nu eenmaal niet iedere JU 52 een ME of een Focke-Wulf meegeven. Daar om moeten de vrachtschepen der lucht zich zelf weten te helpen en zoo goed als het gaat d.w.z. laag vliegen, slechts enkele meters bo ven den grond om een zoo klein mogelijk aan valsdoel te bieden. Dit bemoeilijkt echter de oriëntatie oneindig. Vijf minuten te ver ge vlogen heeft dikwijls reeds tengevolge ge had, dat het vliegtuig nooit meer terugkeer de. Vliegt men echter op grootere hoogte, dan is men blootgesteld aan de luchtdoelartillerie Want het zwaar geladen transportvliegtuig haalt geen groote hoogte, zooals het gevechts vliegtuig. Dan krijgt het vliegtuig dikwijls treffer op treffer. Verschijnen echter jagers dan Is het zaak zich nauw aaqeen te sluiten, om zoodoende elkaar met de eigen wapens te beschermen. Dan ontstaat een strijd tusschen ongelijkwaar dige tegenstanders, gevechten, die steeds ge voerd moeten worden en wel met succes. Is dp landingsplaats bereikt, dan treden dikwijls nieqwe verrassingen op. Het vlieg tuig ligt dan dikwijls onder vijandelijk vuur. Er is geen middel om dit te verhinderen. Des ondanks echter wordt geland. In dat geval moet het vliegtuig, terwijl het nog rijdt, ont laden worden. Het kan niet blijven stilstaan om geen rustig doel te bieden. Alleen diegene, die zelf eens 70 zware stuk ken uit een rijdend vliegtuig gehaald heeft, weet wat dit wil zeggen. MEDEDEELING Aan de familieleden van de vrijwilligers in de Waffen-SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront heeft het volgende bepaald: Alle vrijwilligers in de Waffen-SS en het Legioen hebben, evenals hun familieleden, vrij toegang bij alle uitvoeringen van Vréugde en Arbeid. Voor het afhalen van toegangsbewijzen kan men zich wenden tot de plaatselijke kantoren van het N.A.F., af- deeling Vreugde en Arbeid. Men dient pa pieren mede te brengen waaruit blijkt, dat men inderdaad recht heeft op gratis toe gangsbewijzen. De slem der SS. Luistert op Zondag 17 Januari van 11.-30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S.: onderwerp: „Viking, vroeger en nu." Verplichte aangifte van alle auto's Er wordt op gewezen, dat de door de bekendmaking van 30 December voorge schreven aangifte van auto's betrekking heeft op alle auto's en aanhangwagens in de bezette Nederlandsche gebieden. De aanmeldingsplicht geldt dus ook voor auto's en aanhangwagens, die door een Duitsche militaire of civiele of door een Ne derlandsche Dienststelle in beslaggenomen, gevrijwaard, buiten bedrijf gesteld, in huur genomen of op andere wijze in gebruik zijn. De aangifte moet geschieden zonder er acht op te slaan, of het een auto is van een overheidsinstantie of particulier, of de auto door de politie toegelaten is of niet, of zij een rijvergunning heeft of niet in gebruik is. Het is ook onverschillig, of vroeger reeds een aangifte is gedaan. Niet aangegeven behoeven alleen te wor den de in eigendom van het Duitsche rijk zijnde auto's en aanhangwagens der weer macht, der S.S., der Duitsche politie en der Duitsche Rijkspost. Er zal afgezien worden van het toepassen an strafmaatregelen, indien de aangifte op zijn laatst vóór 25 Januari gedaan wordt. Aanmeldingsformulieren zijn op de politie- bureaux verkrijgbaar. Degene, die niet voldoet aan zijn" aanmel dingsplicht, wordt gestraft met gevangenis of boete tot 100.000 gulden. Duitsche Dienststellen kunnen formulie ren (met-opgave van het aantal) aanvragen bij de „Zentralkartei des Wehrmacht'oefehls- habers in -den Niederlanden fuer zivile Kraftfabrzéuge, Amsterdam, De Lairesse- straat 145". KOET NIEUWS. Een merkwaar dig nevenverschijn sel van den oorlog wordt uit Santiago de Chile gemeld. Er valt n.l. een sterke vermeerdering van het aantal walvis- schen in de Zuide lijke IJszee waar te nemen. Zoo werden aan de Chileensche kust onlangs enor me walvischscholen waargenomen. De Japansche autoriteiten op Java hebben een vijfja renplan voor den aanbouw van ka- toeft ontworpen waarmede men hoopt te bereiken, dat Java zichzelf zal kunnen bedrui pen wat betreft zijn behoefte aan tex- tielwaren. Maarschalk Antonescoe bij den Führer. (Telefoto Hoffman/Stapf Pax c.) Krachtige plaatselijke aanvallen in Tunis afg'eslagen. Het Itoliaansche weermachtsbericht luidt als volgt: Boven Libye is de bedrijvigheid van den vijand Donderdag aanzienlijk toegenomen. Sterke formaties werden opgevangen door es- In enkele streken van ons land bestaat nog de gewoonte, dat de noabers of buren bijeenkomen, om elkander „Niejoar" te wen- schen. De mannen gaan meest op Nieuwjaarsdag de „noaber- schop" rond, terwijl de vrouwen eiken middag weer een andere buurvrouw bezoeken, zoodat het soms weken duurt eer deze visites zijn afgeloopen. Op „Niejoarsbezoek" in de omgeving van IMepenh****'. jJoi-tgerink Pax c. KORT NIEUWS. De fruithande- aar C. V. te Den 3osch die onlangs loor den inspecteur" ,-oor de prijsbeheer- Sching wegens over treding der prijs- roorschriften tot f 3000 boete werd reroordeeld is thans jpnieuw wegéns prijsopdrijving tot :en boete van 1500 gld. veroordeeld. Ditmaal had de man ;etracht een extra- ivinstje te maken net het verhande- .en van cacao. Maandag 18 fanuari a.s. zal het S- jaar geleden zijn, lat prof. dr. H. A. Brouwer, thans toogleeraar in de ilgemeene en prac- lische geologie en petrologie aan de gemeentelijke uni- rersiteit van Am- Sterdam, tot hoog leraar werd be- i.iemd. Graaf van Parijs verlaat N.Afrika De Amerikaansche ambassadeur te Buenos Aires heeft den Argentjjnschen minister van buitenlandsche zaken mede- gedeeld, dat Washington generaal Giraud in officieele missie zal ontvangen. De Britsche berichtendienst meldt uit Algiers, dat de Britsche minister voor N.-Afrika MacMillan „het publiek verrast heeft met de mededeeling", dat de Geal lieerden principieel bereid zijn Giraud en zijn medewerkers te erkennen als „regee ring de facto". Als motief voor deze erkenning heeft Mac Millan naar voren gebracht dat het een be ginsel is van de politiek der Geallieerden, dat de Europeesche landen na den oorlog zelf hun regeeringsvorm moeten bepalen en daar om wil men ook niets in den weg leggen aan „welke wenschen van dien aard ook in Noord Afrika". De Londensche correspondent van de ,;Neue Zürcher Zeitung" meldt zijn blad, dat de veel besproken ontmoeting tusschen de generaals De Gaulle en Giraud niet zal plaatsvinden. Van officieele Britsche zijde is hieromtrent nog niets medegedeeld. In een bericht van het Noord-Afrikaansche agentschap „Afi" drukt een naar New York uitgeweken Gauillistisch journalist zijn on gerustheid uit over de groote verslagenheid die de toestand in Noord-Afrika teweegbrengt. „Het is reeds meer dan twee weken geleden, zoo schrijft hij, dat Giraud Peyrouton voor de eerste maal heeft ontboden, en deze is pas Zaterdag uit Buenos Aires vertrokken. Uit deze traagheid kan men afleiden, dat er iets niet in den haak is en dat de bevoegde over heid wel veel tijd noodig gehad heeft om een beslissing te nemen". De Graaf van Parijs, de Fransche troon pretendent, is van Fransch Noord-Afrika ko mend te Tanger gearriveerd. De Fransche autoriteitenin Noord- Afrika zijn begonnen met de registratie van dienstplichtigen. Deze maatregel wordt met grooten spoed doorgevoerd. De recru- ten zullen na de opleiding bij de Gealli eerde troepen worden ingedeeld. De grens tusschen Algiers en Spaansch- Marokko is gesloten en het verkeer van per sonen, goederen en post tusschen het Fran sche en het Spaansche gebied is totaal sfbp- gezet. De eenige personen, die nog van het eene ijaar het andere land mogen reizen, zijn Amerikaansdhe staatsburgers die daartoe van de autoriteiten een speciale vergunning moe ten hebben gekregen. De directeur van het Amerikaansche oor- logs'-informatiebureau, Davies, heeft inmid dels medegedeeld dat alle Rood-Spaansche vluchtelingen in Fransch Noord-Afrika door de Geallieerden zijn vrijgelaten. Verder zijn in de gebieden in Noord-Afrika, die voor een vijandelijke invasie in aanmerking komen, de staatsburgers der tot de As behoorende --lan den geïnterneerd. Tegelijk met de iinksche Spanjaarden zal ook den Franschen, die op 't oogenblik van dén inval door Vlchy waren gearresteerd en die zich op het Geallieerde standpunt hebben gesteld, de vrijheid worden teruggegeven. cadrilles Duitsche jagers, die in herhaalde en heftige gevechten 28 vliegtuigen, waaronder talrijke zware bommenwerpers, neerschoten. In Fezzan hebben onze Saharische afdee- lingen succesvolle gevechten geleverd tegen gemechaniseerde troepen van den vijand. Krachtige plaatselijke aanvallen van den vijand werden opnieuw afgeslagen in den Zuidelijken sector van het front in Tunis, waar de aanvallende troepen aanzienlijke verliezen leden. Vijandelijke vliegtuigen héb ben Sfax gebombardeerd en geringe schade veroorzaakt. Twee vliegtuigen werden ver nield, en wel één door het luchtdoelgeschut en één door onze jagers; een der bestuurders werd gevangen genomen. Bij .een actie tegen schepen hebben Duit sche vliegtuigen, twee vaartuigen, waaronder een oorlogsschip, getroffen en beschadigd. Van de operaties der laatste dagen zijn twee onzer vliegtuigen niet op hun basis terugge keerd-." S.P.T. meldt uit Berlijn: De Dinsdag en Woensdag van Duitsche zijde gemelde gevech ten in Tunis hebben zich in het dal van Mod- jerba afgespeeld. Men acht ze te Berlijn van groot belang. De Amerikaansche troepen, dié. in dit gebied klaarblijkelijk naar de Middel- landsche Zee wilden doorstooten, zijn op hard- nekkigen Duitschen tegenstand gestuit en be haalden geen resultaat. Fransche krijgsgevangenen !h Tunis naar huis.' Bevel van den Führer. De Fransche bladen melden, dat de Führer bepaald heeft, dat de leden van de Fransche weermacht die bij de gevechten in Fransch-Noord-Afrika in handen van de Duitsche troepen vallen, niet als krijgsge vangenen behandeld zullen worden, indien zij hun woonplaats in Frankrijk hebben, moeten zij onverwijld naar het moederland teruggebracht worden om daar door de Fransche autoriteiten ontslagen te worden. Diegenen onder de krijgsgevangenen die in Noord-Afrika hun woonplaats hebben, moeten op verzoek of naar Frankrijk ge stuurd worden om uit den dienst ontslagen te worden of kunnen in Tunis blijven. Ten aanzien van dit decreet van Hitier meldt Ofi uit Vichy, dat Laval den resident- generaal van Tunis, admiraal! Esteva, heeft opgedragen, ter plaatse met de Duitsche autoriteiten te onderhandelen over de vraag hoe de terugkeer en de verzorging der vrijgelatenen geregeld zullen worden. De hooikist Is een uitkomst. Om op het gas- en stroomverbruik te bezuinigen. De hooikist is een welkome verschijning in de huishouding, want de huisvrouw kan met behulp daarvan er belangrijk toe mede werken om in haar eigen belang het gas- en electrioiteitsverbruik zoo laag mogelijk te houden. De toegewezen -rantsoenen mogen niet worden overschreden en zonder de hooikist zou de naleving van dien eisch heel wat meer moeilijkheden opleveren. Men be denke evenwel, dat de hooikist niet gebruikt mag worden voor gerechten, waarin veel vitamine C voorkomt zooals aardappelen en groenten - daar deze schade ondervin den van een langdurige verwarming. Deze gerechten wordên trouwens met weinig water opgezet, vlug aan de kook gebracht en gekookt totdat zij gaar zijn. De kooktijd van aardappelen en de meeste groenten is niet langer dan 25 a 30 minuten en dus zal het gebruik van de hooikist hier niet veel besparing geven, vooral niet wanneer, men zoodra de gerechten koken de gasvlam laag draait of den electrischen stroom uit- schakelt.Ook dit is een middel om niet on- noodig gas en electriciteit te verbruiken. Daar ook melk door langdurige verhitting in waarde achteruit gaat, moet men even min melkgerechten in de hooikist bereiden. Men kan echter zeer goed grutterswaren als gortmout, vermicelli, enz. eerst in de hooikist gaarmaken in water en er dan op het bord kokende melk overgieten. Zoo bespaart u op uw gas- of electrioiteitsver bruik.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1