Haarlemsche Courant Verbitterde afweersiag in het Zuiden Nieuwsblad voor Noord-Holland Zware luchtaanval op Londen. SM# Jaargang N«. XI y«M«hUat dagelijks 6»b»Ir« op Zoa- en ■otlMactni J. V. Baudewyn. Dinsdag 19 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Oamiatq Directief Ph. A. Mees P, W. Peereboom K 1297, Taaie volharding der Duitsche troepen in sector-Stalingrad. In Zuiden en centrum van Oostelijk front massale vijandelijke concentraties uiteengedreven. Hevige gevechten in Oost-Tripolis. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oostelijk front duurt de sedert twee maanden aanhouden de, verbitterde winterslag met onvermin derde felheid voort. De met nieuw gebruik van strijdkrachten uitgevoerde aanvallen van den vijand werden' in zware gevechten in hoofdzaak afgeslagen of in beweeglijke oorlogvoering door tegenaanvallen en hardnekkig verdedigde steunpunten opge vangen. De onder uiterst moeilijke om standigheden strijdende Duitsche troepen in het gebied van Stalingrad hielden in taaie volharding en verbeten strijdwil stand tegenover sterke aanvallen. Bij plaatselijke gevechtsactiviteit in den centralen sector van het front en ten Zuid- Oosten van het Ilmenmeer werden acht tanks kapot geschoten. Door geconcen treerde aanvallen van sterke Duitsche lucht strijdkrachten en snelle Italiaansche ge vechtsvliegtuigen leed de vijand op de zwaartepunten der gevechten in den Zuide lijken en centralen sector van het Ooste lijk front weer zware verliezen aan men- schen, wapens en voertuigen van allerlei aard. Massale vijandelijke concentraties werden uiteengedreven en verscheidene troepenonderkomens werden vernield. Des nachts bombardeerden gevechtsvliegers de vijandelijke ravitailleeringslijnen ten Noord .Oosten van Moskou. Tien transporttreinen bleven na treffers liggen. Ten Zuiden van het Ladogameer duren de zware afweergevechten voort. Sedert 12 Januari 1943 -zijn hier 229 Sovjet tanks vernietigd of buiten gevecht gesteld. Het Duitsch-Italiaansche pantserleger in Noord-Afrika weerde ook Zondag in be wegelijke oorlogvoering sterke vijandelijke infanterie- en tankaanvallen af met zeer zware verliezen voor den tegenstander. Twintig vijandelijke tanks werden vernield. Formaties van het luchtwapen steunden de afweergevechten. Des nachts werden ravi- tailleeringshavens in de Cyrenaica gebom bardeerd. In Tunis werden hier en daar vijande lijke aanvallen van plaatselijke beteekenis bloedig afgeslagen. Het luchtwapen bestreed overdag de haven van Böne en des nachts een convooi ten Noorden van Bougie. Zeven groote transportschepen met tezamen een inhoud van 25.000 brt. werden hierbij zwaar beschadigd, twee daarvan, met een inhoud van rond 10.000 brt. kunnen als verloren beschouwd worden. Zondagavond en -nacht heeft het Britsche luchtwapen bij militair zonder effect zijnde aanvallen op Noord-Duitsch gebied en op de rijkshoofdstad zware verliezen ge leden. Nachtjagers en afweergeschut scho ten volgens tot dusver ontvangen berich ten 25 vijandelijke vliegtuigen, hoofdzake lijk viermotorige bommenwerpers neer. Bovendien werden overdag aan de kust van de bezette Westelijke gebieden vier, in het Noordzeegebied drie verdere Britsche vliegtuigen vernietigd. Zondagavond en Maandagochtend hebben sterke strijdkrachten van ons luchtwapen Londen met brisant- en brandbommen aan gevallen en vooral in het gebied ten Wes ten van de groote bocht van de Theems omvangrijke vernielingen en branden ver oorzaakt. Zes vliegtuigen keerden niet terug. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het geheele front in het Oosten is op het oogenblik in een grooten afweersiag gewikkeld. Voor een deel, bij voorbeeldzin het Zuiden, is deze slag uitgegroeid tot een zoogenaamde bewegelijke afweermanoeuvre Reeds twee maanden achtereen staan Duitsche .en de met de Duitschers verbon den Hongaarsche, Italiaansche en Roemeen- sche troepen hier bloot aan de onophoude lijke massale aanvallen der bolsjewisten. De strijd speelt zich nu in hoofdzaak af tusschen de steunpunten, eilanden en egel stellingen der Duitsche troepen, die van hieruit herhaaldelijk tegenaanvallen onder- nemen en de vijandelijke colonnes over- vallen. Dikwijls liggen deze steunpunten ver voor het eigenlijke front. Dit is bijvoor beeld h'et geval met Stalingrad, waar de Duitsche troepen zich naar alle zijden ver dedigen moeten tegen de stormloopen dei- bolsjewisten. De stad staat bovendien bloot aan het vijandelijke artillerievuur en aan de luchtaanvallen. Daar Stalingrad een groote ruïne is en de dekkingsmogelijkheden voor de bezet tingstroepen zeer gering zijn, hebben de Duitsche troepen het hier zeer hard te ver antwoorden. Êovendien wordt van Duitsche zijde verklaard dat de ravitairlleeringsmoge- lijkheden niet gunstiger zijn geworden mede door de hevige koude. De eenige frontsector, waar een betrek kelijke rust heerscht, ligt benoorden Wo- ronesj, waar de Russen sléchts plaatse lijke aanvallen ondernemen. Men wijst er te Berlijn op, dat de af weersiag thans reeds twee maanden duurt. Vergelijkt men de bolsjewistische verliezen en de geringe terreinwinst met deze tijd spanne, dan komt men tot een voor de Roode troepen zeer ongunstige slotsom. Meer en meer blijkt, dat de Duitsche troepen in WEES ZUINIG MET GAS EN ELECTR5CITE5T UW SPIJZEN IN EEN HOOIKIST DUS BEREID dezen winter beter op de bolsjewistische tegenoperaties geprepareerd zijn dan in den vorigen winter. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: „In het Oosten van Tripolitanië worden levendige gevechten geleverd, waarbij onze sterke achterhoede-detachementen den strijd aanbonden met aanzienlijke vijande lijke afdeelingen. Twintig vijandelijke pantserwagens werden buiten gevecht ge steld. In Tunis zijn plaatselijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Afdeelingen Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben herhaaldelijk Algerijn- sche havens aangevallen. Twee koopvaardij schepen van middelbare tonnage werden getroffen en moeten verloren ge acht worden. Duitsche jagers hebben twee vliegtuigen neergeschoten. Ook de basis La Valetta is met zichtbaar resultaat door onze vliegtuigen aangevallen". Britsche havenstad gebombardeerd. Gisteravond heeft een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen, naar het DJg.B. ver neemt, een korten, vernietigenden aanval gedaan op een Engelsche havenstad aan het Kanaal. In weerwil van de hevige afweer door nachtjagers en luchtdoelge schut konden de Duitsche vliegtuigen hun brisant- en brandbommen met succes op de aangegeven doelen laten vallen en zonder een enkel verlies naar hun bases terug- keeren. Bezuiniging in Frankrijk. De Fransche ministerpresident Laval, heeft ingrijpende bezuinigingsmaatregelen genomen. Hierdoor worden zoowel de ver ordeningen op het credietwezen als die ten aanzizen van de naamlooze vennootschappen belangrijk gewijzigd. De nieuwe verordening op de vennootschappen schrijft o.a. voor dat alle lichamen die per jaar meer dan 5 milhoen francs ontvangen door den staat moeten worden gecontroleerd. Britsche nota aan Spanje inzake Tanger. In Duitsche politieke kringen schenkt men aandacht aan een nota, die de Britsche con sul-generaal te Tanger Zaterdag j.l. heeft overhandigd aan de Spaansche autoriteiten. Daarin wordt woordelijk gezegd: „Engeland erkent rechtens niet de veranderingen in het bestuur van Tanger, zooalg die door de Span jaarden zijn ingevoerd". Berlijnsche politieke kringen zien in deze verklaring een nieuwe bijdrage tot karakteri seering van het Engelsche imperialisme en achten het niet uitgesloten, dat er verband bestaat tusschen de overhandiging van deze nota en de reis van den Spaanschen partij minister Arrese naar Duitschland. In ieder geval gelooft men te Berlijn, dat de publi catie van de Britsche nota op den dag waarop minister Arrese te Berlijn aankwam, niet een zuiver toeval is. De Spaansche ministerraad heeft onder voorzitterschap van den Caudillo zijn zit tingen voortgezet. Over de besprekingen is totdusver niets medegedeeld. Onder voorzitterschap van den minister' van oorlog generaal Asensio is de opperste oorlogsraad bijeen gekomen. Na afloop werd geen communiqué gepubli ceerd. Churchill verfilmd. Uit New York wordt vernomen, dat te Hollywood binnenkort zal worden begonnen met het verfilmen van het dagboek van den vroegeren Amerikaanschen ambassadeur te Londen Joseph Davies. De acteur en advo caat T. H. Powell zou de rol van Churchill spelen. Powell schijnt sterk op Churchill te lijken en het toeval wil nog, dat hij een per soonlijke vriend' vqp den Britschen premier is. Kurken banden. Te Nemours bij Orleans heeft een jeugdig slager zeer bruikbare fietsbanden uit kurk samengesteld. De banden, die onder het rij den niet plat worden, zouden 2500 kilometer mee gaan. De kostprijs zou per 100 stuk. slechts 6 a 7 gulden bedragen. Rest thans nog de vraag: waar haalt men de noodige kurk vandaan? KORT NIEUWS. De genaturali seerde, op zakenge- bied ietwat beruch te Amerikaansche millionnair Charles Bedaux is in Noord- Afrika gearres teerd. Hij zou onder meer zaken met den vijand hebben ge daan. Naar Financial News uit Mexico meldt, gaat Groot- Brittannië thans ook de in Engelsch bezit zijnde Mexi- caansche spoorlij nen verkoopen. Reeds zijn de on derhandelingen met de regeering van. Mexico geopend. De demobilisatie der Fransche vloot gaat verder. Reeds 25.000 matrozen en officieren hebben Toulon verlaten en zijn naar huis te ruggekeerd. Radio-Londen meldt: Het Iraak- sche gezantschap te Londen heeft mede gedeeld, dat de Iraaksche regeering zich in staat van oorlog met Duitsch land, Italië en Ja pan beschouwt. De Bey van Tu nis heeft de nieuw benoemde regeering officieel goedge keurd. De minister president is Ma- hammed Chenik. Te Amsterdam is een inbraak ge pleegd in de opslag plaats van een wa renhuis, gelegesn aan het Frederiks- plein. Een groote partij schoenen, zeep, koffers en handtasschen is ontvreemd. Inbrekers zijn een damesmodema gazijn te Eindhoven binnengedrongen en hejpben vijf bont mantels met een gezamenlijke waar de van ruim 4.000 gulden, gestolen. Uit Den Haag is wederom een groot contingent Nederlandsche vrijwilligers vertrokken, om te worden opgenomen in de Waffen SS en binnenkort aan het Oostelijk front te gaan deelnemen in den strijd tegen het communisme. Voor hun vertrek werden ze geïnspecteerd door den leider der Nationaal Socialistische Bewe ging der Nederlanden, ir. A. A. Mussert. Geheel links: de Höhere SS- und Polizeiführer Ranter; rechts luitenant-generaal Seyffardt. Stapf/Borrius Pax c Colonnerijders verzorgen de ravitailleering in Afrika. Over de steile bochten gaat het door het bergland. De oude woestijn rijders kannen om zoo te zeggen iederen hoek van het uitge strekte woestijngebied. PK Wichura DV/R P c. 82 dooden te Berlijn. Het D. N. B. verneemt, dat het aantal doo- den tengevolge van den Britschen luchtaanval, in den nacht van Zaterdag op Zondag op Berlijn ondernomen, gestegen is tot 82. Tot deze slachtoffers behooren 50 krijgsgevan genen. De correspondent van het A. N. P. te Ber lijn meldt over de beide aanvallen Zooals uit de officieele mededeelingen blijkt en zoo als men ook met eigen oogen kan constatee- ren, hebben de Engelsche vliegtuigen hoofd zakelijk de woonwijken van de millioenenstad aangevallen, waardoor verschillende branden ontstonden. Zaterdagavond werden de 20.000 bezoekers van de Deutschlandhalle te Berlijn, die de circusvoorstelling „Dieren, menschen en sen saties" bijwoonden, verrast. Hoewel reeds zeer kort na het alarm het dak van de Deutschlandhalle door brandbommen getrof fen werd, was men er, dank zij de uitstekende opleiding van het personeel en de gediscipli neerde houding van het publiek, in geslaagd de 20.000 bezoekers, zonder verliezen aan dooden of gewonden, in de schuilkelders on der te brengen. Reeds voor het loeien der sirenes waren de wilde dieren, die in deze voorstelling moesten optreden, uit de nabij heid van de Deutschlandhalle verwijderd. De dompteurvan de olifantenkudde nam plaat3 op den leider van de olifantentroep en bracht zijn kudde nog voor het begin van het alarm over naar een van te voren aangewezen plaats, welke op vrij grooten afstand van de Deutsch landhalle gelegen is. De dieren, die tijdens het alarm in de openlucht vertoeven, worden naar een plaats overgebracht, van waaruit zij, bij een eventueele paniek, geen menschen en verkeerswegen in gevaar kunnen brengen. De leeuwen en tijgers werden in ijzeren kooien naar de aangewezen plaatsen over gebracht. Het begeleidende personeel was voorzien van wapens, waarmede het terstond handelend zou kunnen optreden, wanneer de omstandigheden zulks noodzakelijk gemaakt zouden hebben. Van officieele zijde wordt nog meegedeeld, dat de aanvallen der Engelsche luchtmacht heviger waren dan de aanvallen, die Berlijn in 1940 en 1941 beleefd heeft. De luchtdoel artillerie legde evenwel een dicht spervuur, waardoor slechts een deel van de vijandelijke vliegtuigen het centrum van de stad kon be reiken. Volgens Duitsche schattingen zijn de aanvallen ^van Zaterdag en Zondag met onge veer gelijke krachten ondernomen. Het feit, dat Zaterdagnacht slechts twee en Zondag nacht twintig viermotorige machines werden neergeschoten, is voor een groot deel te ver klaren door de weersgesteldheid. Zondag nacht werd ongeveer 20 pet. der aanvallende vliegtuigen naar beneden gehaald. Fransche krijgsgevangenen repaineeren uit Tunis. Enkele dagen na de bekendmaking van het besluit van den Führer, volgens hetwelk Fransche krijgsgevangenen uit Noord- Afrika worden vrijgelaten en gerepatrieerd, wordt de aankomst yan een eerste contin gent in Frankrijk gemeld. Te Chalon-sur- Saone zijn 9 officieren en 14 onderoffi cieren en manschappen van het front in Tunis aangekomen. Het schaakspel om Fr. N. Afrika. Nadat men in Londen wéér eenige hoop had, dat de toestand in Noord-Afrika dui delijker zou worden, heeft men sinds eenige dagen opnieuw begrepen, dat de toestand nog even gecompliceerd is Ér wordt thans druk gesproken over Pey_ routon, de vroegere Fransche ambassadeur te Buenos Aires, die op weg is naar Noord- Afrika. Zekere plannen van Giraud, die Pey- routon aan het hoofd van een Fransche re geering wil stellen, zouden n.l. door Itoose- velts vertegenwoordiger, Murphy, gesteund worden. De tegenwoordige gouverneur-generaal van Algerije, Chatel, zou tot aftreden bereid zijn om een overeenstemming mogelijk te maken, ook met invloedrijke militaire krin gen, die in Syrië tegen De Gaulle hebben gevochten. Uit Londen wordt inmiddels gemeld: Fernand Grenier, lid van het centraal co mité van de voormalige communistische partij in Frankrijk, heeft tijdens een pers conferentie in de Britsche hoofdstad, de rol van het communisme uiteengezet in de beweging van De Gauïle. Hij eischte voor de communistische militanten een vooraan, staande rol in de actie tegen Vichy. Tevens keerde hij zich in scherpe woor den tegen dé leiders van de opstandige be weging in Noord-Afrika. Zij, die de confe rentie bijwoonden, waren volledig verrast door dezè nieuwe poging van Moskou, dat er naar streeft de beweging van De Gaul'le volledig onder communistisch en invloed te bréngen. Het bericht, volgens hetwelk De Gaulle in zijn nationaal comité een vertegenwoor diger van de Fransche communistische partij in de persoon van Fernand Grenier heeft opgenomen, heeft in politieke krin gen te Berlijn zekere belangstelling gewekt. Een vooraanstaande figuur van het mini sterie van buitenlandsche zaken verklaarde hieromtrent Vrijdagavond, dat in dit initia tief voor alles een nieuw bewijs moet wor den gezien van de verzwakking van De Gaulie's positie na de gebeurtenissen in. Noord-Afrika. Het is tevens een bewijs van de slechte gemoedsstemming in Groot-Brit- tannië, ten aanzien van de Amerikaansche pretenties in Noord-Afrika.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1