Haarlemsche Courant Econoniisch-financiëel verdrag tusschen de As en Japan. Stalingrad houdt stand. r Je aangenomen dochter van Sir Basiï~^ Zaharof, die in den Engelschen adelstand was verheven, en wie de Orde van den Kousenband was verleend, zal dezer da gen voor een Franschen krijgsraad wor den geleid wegens het bedrijven van den zwarten handel. Haar naam luidt Maria Angèle de Borbony-Mugnieroy-Zaharoff de los Angeles-Fermino. Zij was reeds 'eerder wegens het maken van o.w. beboet. Nieuwsblad voor Noord-Holland Samenwerking tusschen wereïddeelen. Dooi in Dongebied en Kaukasus. Successen in Tun?s en Fezzati 288c Jaargang No. 16 VerschUnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns DontterdagSl Januari 194 Ï71tgar« Grafische Bedrijven Bamlate Directie: iPh. A. Mees P. W. Peereboom K 125' Europa en Groot-Oost-Azië in aansluiting op het driemogendheden. verdrag ook voor na den oorlog met elkander verbonden. De Duitsche minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, en de Japansche ambassadeur, Hirosji Osjima, hebben den 20sten Januari in het hoofdkwartier van den Führer een „verdrag tusschen Duitsch- land en Japan inzake de economische sa menwerking" onderteekend. Dienzelfden dag is te Rome een gelijk luidend verdrag tusschen Italië en Japan onderteekend door den Italiaanschen mi nister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano en den Japanschen zaakgelastigde, Sjoenitsji Kase. Deze verdragen, die denzelfden geldigheids duur hebben als het Driemogendhedenpact en dit in economisch opzicht aanvullen, vor men een krachtige verdere uitbreiding van het pact. In consequente voortzetting van de politieke fundamenteeele gedachte van dit verbond der drie groote mogendheden op zeer langen termijn, worden thans in omramende verdragen grootscheepsehe economische plan nen gemaakt. Daarmede worden de groote economische gebieden van Europa en Oost- Azië met al hun krachten ten volle gebruikt voor den totalen oorlog tegen onze vijanden. Tegelijkertijd wordt door deze verdragen voor den tijd na den oorlog de grondslag ge legd voor de duurzame economische samen werking tusschen de economische groote ruim ten. In de verdragen wordt de uitwisseling der economische prestaties van iederen aard en de zoo veel mogelijke bevordering daar van vastgelegd, evenals de samenwerking in alle economische en financieele kwesties. Het tusschen Duitschland en Japan inzake de economische samenwerking gesloten ver drag luidt als volgt: De regeering van het Duitsche Rijk en de Keizerlijk Japansche regeering hebben beslo ten hare economische samenwerking nog en- geren vorm te geven, teneinde in dezen oorlog voor den opbouw van de Nieuwe Orde in Europa en Groot-Oost-Azië met haar gemeen schappelijke economische krachten elkander te steunen en, na het zegevierend tot een ein de brengen van den oorlog, elk in haar eco nomische gebied, door uitgebreide plannen voor den opbouw een reorganisatie tot stand te brengen, die welvaart en bloei van alle betrokken volken verzekert. Zij zijn derhalve het volgende overeenge komen: Art. I. Duitschland en Japan zullen de uit wisseling van economische prestaties tuschen hun economische gebieden in ieder opzicht en met alle krachten bevorderen en uitbreiden. Zij zullen elkander wederkeërig steunen bij de levering van goederen en den aanleg van installaties en een nauwe technische samen werking tot stand brengen. Art. 2. Duitschland en Japan zullen een nauwe financieele samenwerking tot stand brengen, teneinde de uit de toepassing van art. 1 voortvloeiende betalingen te vergemak kelijken. v, Art. 3. Duitschland en Japan zullen nauw contact met elkander houden teneinde hun samenwerking met betrekking tot de ten uit voerlegging van hun economische politiek steeds effectiever te maken. De beide regee ringen zullen te dien einde de ontwikkeling van de economische betrekkingen tusschen de beide landen door buitengewoon gevol machtigden voortdurend laten waarnemen. Art. 4. De bevoegde instanties der beide re geeringen zullen de voor de uitvoering van dit verdrag noodzakelijke bijzonderheden vaststellen. Art. 5. Dit verdrag treedt met zijn onder- teekening in werking en blijft evenlang gel dig als het Driemogendheden verdrag tus schen Duitschland, Italië en Japan van den 27sten September 1940, overeenkomend met den 27sten dag van de negende maand van het vijftiende jaar van het tijdvak Sywa. Gelijktijdig met de onderteekening in het hoofdkwartier van den Führer zijn te Tokio tusschen den Duitschen ambassadeur, Ott, en den leider van de Duitsche economische de legatie, staatsraad Wohltat eenerzijds en den Japanschen minister voor buitenlandsche za ken, Tani, anderzijds, drie uitvoeringsover eenkomsten gesloten, die concrete bijzonder heden bevatten inzake het goederenverkeer, de technische samenwerking en het betalings verkeer. Onderhandelingen inzake de bijzonderheden tot uitvoering van het verdrag tusschen Italië en Japan zijn nog gaande. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: -- De onderteekening van de verdragen is te Berlijn met groote voldoening ontvangen. Het Driemogendhedenverdrag voorzag reeds in een wederzijdschen steun met alle politie ke, economische en militaire middelen van Duitschland, Italië en Japan, terwijl het na de deelneming van Japan aan den oorlog in 1941 gesloten verdrag deze verplichting dus danig uitbreidde, dat de drie verbonden mo gendheden dezen oorlog met alle hun ten dienste staande middelen gemeenschappelijk zouden voeren en ook later voor de tot stand- koming van eèn rechtvaardige Nieuwe Orde ten nauwste zoüden samenwerken. Het nieuwe verdrag nu schetst de in het Driemogendhedenverdag overeengekomen eco nomische samenwerking en legt den vasten grondslag voor de tot het ten uitvoer leggen van het verdrag noodzakelijke maatregelen. Het gaat in doel en beteekenis verre uit boven een gewoon handelsverdrag, daar het de economische samenwerking, die tot op heden plaatsvond, tot een formeel economisch bondgenootschap maakt, dat ook in vredestijd zal gelden. De mogelijkheden, die uit dit economisch bondgenootschap der drie landen en hun eco nomische ruimten voortvloeien, zijn zoo groot, dat men den omvang daarvan nog niet ten volle kan overzien. De economische gebieden vullen elkander op de gelukkigst denkbare wijze aan: Europa on der Duitsch-Italiaanscbe leiding met zijn hoogstaande technische prestaties en kunnen, zijn veelzijdige industrieele productie cn zijn beproefde ervaringen eenerzijds en groot Oost Azië met zijn geweldige schatten aan onont heerlijke belangrijke grondstoffen anderzijds. Chili en de As, De Chileensche senaat heeft de verbre king der betrekkingen met de Spilmogend- heden goedgekeurd met 31 tegen 11 stem men. Drie senatoren waren afwezig. In de straten der Chileensche hoofdstad is het tot botsingen gekomen-tusschen voor- en tegenstanders van het verbreken der di plomatieke betrekkingen met de Spil. As sociated Press meldt in dit verband, dat de politie talrijke arrestaties heeft ver richt. De president van Chili, Rios, heeft Woens dagavond een radiorede uitgesproken, waar in hij mededeeling deed van het besluit der regeering de diplomatieke betrekkingen met de Spilmogendheden te verbreken. Rios trachtte dit besluit te rechtvaardigen met verplichtingen aangegaan op inter-Ameri- kaansche conferenties. De Argentijnsche president Castillo, heeft verklaard, dat het verbreken der diploma tieke betrekkingen met de Spilmogendheden door Chili geen enkelen invloed op de houding van Argentinië zal hebben. Het Chileensche blad La Nacion schrijft nog. dat hetgeen Churchill zijn volk be loofd heeft, namelijk bloed, arbeid, tranen en zweet, thans ook het deel van Chili zal zijn. Germaansche Landdienst. In het Qpsten van Europa wacht een grootsche tóak, want daar wordt de toe komst van ons land veilig gesteld. Jongens uit alle Germaansche landen, uit Noor wegen, Denemarken, Duitschland, Vlaan deren en Nederland dienen daar als de pioniers van weleer hun vaderland. Eenige honderden Nederlandsche jongens staan reeds in den Germaanschen Landdienst. Geen mooiere en meer verantwoordelijke taak dan dezen jongens leiding te geven. De gelegenheid hiertoe is' thans voor iederen jongen Nederlander van 20 jaar en ouder opengesteld. Vereischten hier voor zijn begrip voor de nieuwe orde en belangstelling voor het boerenbedrijf. Na een opleiding van vijf maanden, welke gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Duitschland plaats vindt, volgt plaat sing in een der Nederlandsche Land- dienstkampen. Aanmelding dient te ge schieden vóór 1 Februari aan het adres: Koningslaan 9, Utrecht. Jeugd van Nederland, in Oostland ligt onze - toekomst. Ons -vaderland heeft je noodig. Meld je aan voor den Germaan schen Landdienst. Houdt uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom. Jan Pijnenburg, die zich enkele jaren uit het wieler-strijdperk had teruggetrokken, laat weer van zich hooren. "Volgende week begint hij weer te trainen voor wedstrij den in België. „Den Pijn" met een van zijn kinderen bij een voorstudie voor het a.s. seizoen. V.N.P./De Haan Pax c. Bliksemsnelle luchtaanval op Londensche City. Naar van Duitsche militaire zijde vernomen wordt is gistermiddag een hevige bliksem- aanval ondernomen op het centrum van Lon den door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen. Precies half één verschenen, begeleid door ongeveer 100 jachtvliegtuigen, verscheidene dicht op elkander volgende golven snelle ge vechtsvliegtuigen boven de groote bocht van de Theems, die zich, uit het Zuid-Oosten na derende, wierpen op de wijken ten Oosten en Noord-Oosten van het Greenwich Park. Ter wijl de sirenes nog loeiden ontploften reeds de eerste bommen van zwaar kaliber. Vlie gend op ongeveer 30 tot 50 meter hoogte boven de huizen ten Zuid-Oosten van de groote bocht van de Theems, wierpen de vliegers hun bommen op ae wijken in de omgeving van Trafalgar Road en op die van de Boven- Theems bocht in het terrein der docks. Versperringsballons, die eerst werden opge laten toen de aanval begon, werden door de Duitsche vliegtuigen onmidtre';ï-;k met de wa pens aangevallen. Zeven ballons werden neer geschoten. Nadat de snelle gevechtsvliegtuigen hun bommen hadden geworpen, vlogen zij in Zuidelijke richting en richtten het vuur hun ner wapens op voor den oorlog belangrijke in stallaties. Twee gashouders werden bescha digd. De begeleidende Focke-Wulf en Messer- schmidttjagers" wikkelden de talrijke gealar meerde Spitfire-jagers bij den aftocht der gevechtsvliegtuigen in luchtgevechten, die zich tot een van beide zijden met groote hevigheid gevoerde luchtslag ten Zuiden van Londen ontwikkelden. De poging der Spitfires de gevechtsvlieg tuigen te dwingen hun koers te wijzigen, of ze den terugweg af fe snijden, mislukte door de waakzaamheid der Duitsche jagers. Twee Spitfires werden neergeschoten en twee zoo ernstig beschadigd, dat zij waarschijnlijk ook wel verloren zijn. De eigen verliezen kunnen in verhouding tot het groote succes van dezen vermetelen aanval overdag gering genoemd worden. Van de snelle gevechtsvliegtuigen ging slechts één toestel verloren. Terzelfder tijd bombardeerden andere snelle gevechtsvliegtuigen verscheidene plaatsen in Zuid-Engeland en op het eiland Wight, waar gebouwen-complexen instortten. Het is vooral opmerkelijk bij dezen bliksem-aanval overdag der Duitsche gevechtsvliegtuigen, dat deze volkomen onverwacht kwam en dat de Lon densche bevolking eerst gewaarschuwd werd toen de eerste bommen waren gevallen. Bij het begin van den aanval was het nog zeer druk op straat. Uit Cairo wordt gemeld, dat de Egyptische minis terpresident, Nahas Pasja, ziek is. De Koning heeft zich van zijn toestand op de hoogte laten brengen. De directeur van de posterijen te Gi braltar is dood in zijn bureau aange troffen. Men ver moedt dat het hier een misdaad be treft. Het onderzoek is in vollen gang. Tot het einde van den oorlog is In Italië de produc tie van radiotoe stellen voor alge meen gebruik ver boden. Ook de ver koop is verboden met uitzondering van den verkoop aan nieuwe radio luisteraars. Met handgranaten en machinepistolen tegen bunkers. SS PK Klerk (Vrijw. Leg. Ned.) O/H P c Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het Noordwestelijke deel van den Kau kasus hebben Duitsche, Roemeensche en Slo- waaksche troepen plaatselijke aanvallen der bolsjewieken afgeslagen. Beginnende dooi bemoeilijkte tusschen Kau kasus en Don de gevechtshandelingen aan. beide kanten. Een vrij zulakke vijand werd, voor een deel in tegenaanval, afgeslagen en een vijandelijk bataillon werd vernietigd. In de gevechtssectoren van het Dongebied brachten Duitsche troepen met steun van het luchtwapen vijandelijke aanvallen in hier en daar zeer harde gevechten tot- staan. Een di visie infanterie vernietigde daarbij tien tanks. De verdedigers van het gebied van Stalin grad weerden ondanks harde ontberingen alle aanvallen der bolsjewieken af. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer is een ingesloten gevechtsgroep van den tegenstan der in de pan gehakt. In den aanval werden deelen van een andere afgesneden groep der bolsjewieken uit hun stellingen geworpen en ontlastingspogingen afgeslagen. Sterke vijandelijke aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer zijn mislukt in harde gevechten, waarbij plaatselijke doorbraken in tegenaanvallen afgegrendeld of opgeruimd werden. In Noord-Afrika duren de bewegingsgevech ten aan het front van het Dyitsch-Italiaansche pantserleger voort. Het Duitsche en Italiaansche luchtwapen heeft den Britten zware verliezen aan tanks en auto's toegebracht. De aanval van Duitsch-Italiaansche ge vechtsgroepen in het Tunesische gebied is met doeltreffenden steun door het luchtwapen voortgezet, belangrijke stellingen werden ge nomen en ruim 1000 gevangenen binnenge bracht. In luchtsteunpunten van den vijand ontstonden na luchtaanvallen uitgebreide branden. Des nachts werden de haveninstal laties van Bóne opnieuw gebombardeerd. De Dinsdag voor Bóne als beschadigd opgegeven twee koopvaarders zijn gezonken. Daarmede heeft de vijand door den luchtaanval in den nacht van 18 op 19 Januari vier koopvaarders verloren met tezamen een inhoud van 20.000 b.r.t. Een Duitsche duikboot heeft ten Westen van Oran van een krachtig beschermd convooi een schip van 4.000 b.r.t. tot zinken gebracht. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: De militaire bedrijvigheid is Dinsdag inten sief voortgezet in Tripolitanië. Formaties duikbommenwerpers hebben met zichtbare resultaten Britsche colonnes bestookt en haar ernstige verliezen toegebracht, waardoor haar opmarsch werd vertraagd. Detachementen van onze Zuidelijke garni zoenen hebben met succes een gepantserde vijandelijke formatie aangevallen en vijf vrachtwagens vernield, terwijl eenige gevan genen werden gemaakt. In de streek van Tunis zijn de operaties van Italiaansche en Duitsche gevechtsgroepen voortgezet met steun van machtige formaties luchtstrijdkrachten. Stellingen van tactisch belang werden veroverd en verscheidene hon derden gevangenen werden binnengebracht. Tijdens luchtgevechten in den loorr-van den dag werden vier toestellen vernield door ja gers der Spil, die een vijfde boven Tripolis tijdens een aanval neerschoten. Bij de Alge- rijnsche kust heeft een formatie torpedovlieg tuigen, onder bevel van luitenant Giuseppe Cimiccchi, ondanks hevige reactie van het af weergeschut, een Engelsch-Amerikaansch con vooi aangevallen en een grooten koopvaarder getorpedeerd, die men snel heeft zien zinken. Een actie, die is uitgevoerd door onze jagers en bommenwerpers tegen twee duikbooten eindigde eveneens met succes. Een der beide eenheden werd verscheidene malen getroffen en moet als gezonken worden beschouwd. Een onzer vliegtuigen is niet van zijn oorlogstaak teruggekeerd. Een torpedoboot. die convooi- dienst deed op de Middellandsche Zee, is ver loren gegaan door een duilrbootaanval. Een groot deel der bemanning is gered. De fami lies der vermisten zijn op de hoogte gebracht. Vijandelijke vliegtuigen hebben Woensdag ochtend eenige brisantbommen geworpen in de omgeving van Noto: een doode en 11 ge wonden onder de bevolking. Er wordt geen belangrijke schade gemeld. Waarom zoo somber Hedenavond om 19.00 spreekt Max Blok zijl via Hilversum I over „Waarom zoo somber?"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1