Haarlemsche Courant Sector-Noworossiisk vrijwel gezuiverd Generaal Seyffardt slachtoffer van revolveraanslag. Ieder moet zich schikken naar de wetten van dezen oorlog. Nieuwsblad voor Noord-Holland Vervroegd sluitingsuur in Noord- en Zuid-Holland. Hauptdienstleiter Schmidt en Van Geelkerken spraken te Leiden 888e Jaargang No. 31 Verschijnt dagelijks behalve op 'Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. T. Baudewyns Maandag 8 Februari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Oamiato Directie: Ph. A. Mees P« W. Peereboom Gros der gelande bolsjewisten vernietigd. Afweerslag aan Midden-Donetz duurt voort. Levendige actie in Tunesië. bJCeen kruiser van de Dido-klasse in den grond Nieuwe Jüuitscne successen geboord. ter zee. Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt Het gros van den in het gebied van Noworossiisk gelanden vijand is ver nietigd. Zwakke overblijfselen zijn op een zeer klein gebied opeengedrongen. In den Westelijken Kaukasus werden nieuwe vijandelijke aanvallen met bloe dige verliezen voor den vijand afgesla gen. Daarbij werden op 5 en 6 Februari 21 pantserwagens buiten gevecht ge steld. Terwijl in de Donetzbocht ten Oosten van Sjachty slechts plaatselijke gevechten plaats vonden, duurt de afweerslag in het mon- dingsgebied van den Don aan de midden- Donetz en ten Westen van den Oskolsector met onverminderde hevigheid voort. De bolsjewisten leden bij hun aanvallen, die zij ondernamen zonder rekening te houden met de offers, zeer zware, bloedige ver liezen. In een onoverzichtelijk boschgebied werd een vijandelijk regiment tot den strijd gedwongen en volkomen vernietigd. Aan de andere fronten verliep de dag over het algemeen rustig. Sterke formaties der luchtmacht bestookten den geheelen dag mareheerende colonnes van den vijand. Aan het front in Tunesië levendige be drijvigheid van verkenningspatrouilles aan weerskanten. Ten Noordoosten van Oran hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen Zater- dagnacht een vijandelijk convooi aangeval len en volgens de tot dusverre ontvangen berichten drie transportschepen met een ge zamenlijken inhoud van 18.000 ton zwaar beschadigd. Een der schepen geraakte in brand. Bij nachtelijke storingsvluchten boven West-Duitsehland hebben vijandelijke vlieg tuigen, door hier en daar bommen te laten vallen, geringe verliezen onder de bevolking veroorzaakt. Drie vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Zooals reeds in een extrabericht is ge meld, hebben Duitsche duikbooten in zware, hardnekkige gevechten, uit con- vooien, die naar Engeland voeren en be stemd waren voor het Afrikaansche en het Sovjet-Russische front, 16 volge laden transportschepen en tankschepen met een gezamenlijken inhoud van 102.500 ton, alsmede 4 zeiltransport- schepen tot zinken gebracht. Drie an dere schepen werden door torpedo's beschadigd. Een andere Duitsche duikboot heeft het Oostelijke deel der Middeilandsche Zee Op den leider van het Vrijwilligerslegioen Nederland, den voonnaligen chef van den Ned. Generalen Staf, Luitenant-Generaal Hendrik Anton Seyffardt, is op 5 Februari 1943 vroeg in den avond voor de deur van zijn woning een revolveraanslag gepleegd. Luitenant-Generaal Seyffardt is op l Februari aan zijn zware verwonding be zweken. Luitenant-generaal Seyffardt heeft in de beslissende Junidagen van 1941, toen Duitsch land aantrad tegen het bolsjewisme, den oproep tot vorming van het Nederlandsche Legioen uitgevaardigd. Onvermoeid heeft de generaal sedert deze dagen voor het Le gioen in het Oosten vrijwilligers aange worven. Met dezen man is een van de weinige ver vooruitziende generaals van het oude Neder landsche leger heengegaan. Van alle kanten heeft generaal Seyffardt als commandant van het LegioeW dat zich in het Oosten meermalen schitterend heeft gedragen en dat in het weermachtbericht met roem ver meld werd, sympathie en achting verworven. Der Höhere SS. und Polizei Führer Nord West und General Kommissar für das Si cherheitswesen deelt mede: Met onmiddellijke inwerkingtreding wordt voor de provincies Noordholland en Zuid holland het sluitingsuur voor café's en restaurants en dergelijke van 23 uur op 21 uur en de tijd, gedurende welke men zich niet op straat mag bevinden van 24 urn- op 22 uur gesteld. Verder gaande plaatselijke bepalingen, die reeds genomen zijn, worden hierdoor niet aangetast. (w.g.) RAUTER. der Höhere SS und Polizei Führer Nordwest und General Kommissar für das Sicherheitswesen. Den Haag, den 8en Februari 1943. Het Italiaansche weermachtbericht van Zondag luidt: Levendige bedrijvigheid van artillerie en andere wapens aan de grens tus- schen Libye en Tunesië. In Tunesië actie van verkenningsafdeelingen; wij hebben eenig'e tientallen gevangenen ge maakt; een Amerikaansche patrouille, die met auto's tot onze linies doordrong, werd gevangen genomen. Vliegtuigen van de Spil hebben concen traties van gemotoriseerde strijdmiddelen en op marsch zijnde ravitailleeringscolonnes aangevallen; schepen op de reede van Tri polis werden gebombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben Zaterdag brisant- en brandbommen laten vallen in de omgeving van Finale (Palermo), waar door brand ontstond in een boschgebied; zij openden machinegeweervuur op twee pas- sagierstreinen tusschen Licata en Gela en in de omgeving van Cassibile (Syracuse). Er zijn een doode en vijf gewonden. Het D.N.B. meldt nog: Bij een der laatste vijandelijke luchtaanvallen op Palermo is de uit het midden van de twaalfde eeuw stammende Magione-basiliek door bomtref- fers volkomen verwoest. De basiliek be hoorde tot de belangrijkste monumenten op het gebied der architectuur op Sicilië. De weermachtberichlen van Zaterdag. Het Duitsche weermachtbericht van Za terdag luidde De bij Noworossiisk gelande bolsjewis tische formaties werden ondanks taai verzet verder opeengedrongen; zes aan land ge brachte vijandelijke tanks werden stukge schoten. Hernieuwde landingspogingen mis lukten. In het mondingsgebied van den Don, in den sector van de Donetz en Oskol zet de vijand zijn aanvallen voort. Aan den be nedenloop van de Donetz en in den sector van Liwny mislukten deze aanvallen met zeer zware verliezen voor den vijand. Aan den middenloop van de Donetz en en Westen van den Oskol-sector zijn groeps gewijze gevechten aan den gang, waarbij vijandelijke aanvallen afgewisseld worden door eigen tegenaanvallen. Nieuwe heftige aanvallen der bolsjewis ten ten Zuiden van het Ladogameer werden bloedig afgeslagen; gereedstaande troepen werden door artillerievuur uiteengeslagen. In de wateren van het hooge Noorden boorden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijandelijk koopvaardijschip van 5000 brt. in den grond en wierpen een vracht schip van 6000 brt. in brand. Bij een aan val op het stads- en havengebied van Moer- mansk veroorzaakten bomtreffers vernie lingen. In Tunesië veroverden Duitsch-Italiaan- sche gevechtstroepen, doeltreffend door de luchtmacht gesteund, een domineerende hoogtestelling en behielden deze in weerwil van vijandelijke tegenaanvallen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ver oorzaakten bij een aanval overdag over het Kanaal door bomtreffers van zwaar kaliber aanzienlijke schade in een kustplaats. In de zware afweergevechten in het Do- netzgebied hebben zich de 294ste divisie in fanterie en de 7e pantserdivisie bijzonder onderscheiden. Het Italiaansche weermachtbericht van Zaterdag luidde als volgt: Aan het front in Tunesië hebben Duitsch- Italiaansche strijdkrachten een levendige verkenningsactiviteit ontwikkeld en na een hevig gevcht een belangrijke stelling bezet. Duitsche jagers schoten drie vijandelijke vliegtuigen neer. Vijandelijke bommenwerpers hebben brand- en brisantbommen neergeworpen op Palermo, waardoor geringe schade werd aangericht. Het aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld. Drie der vijandelijke vlieg- Zondag is te Leiden een vormingsbijeen komst van N.S.D.A.P. en N.S.B. gehouden, waar gesproken is door Hauptdienstleiter Schmidt en den plaatsvervangenden leider der N.S.B.,- Van Geelkerken. De hardheid van den strijd in het Oosten leert ons, aldus Hauptdienstleiter Schmidt, dat de oude nationaal-socialistische strijdge- dachte en strijdleus steeds dezelfde is ge bleven: de gevaarlijkste tegenstander der menschheid en daarmee van het avondland is het communisme, een tegenstander, die door de nationaal-socialisten nooit is on derschat. Op sarcastische wijze schetste spreker de gemoedsgesteldheid van de Nederlandsche tringen, welker oogen thans door de gewel dige botsing in het Oosten voor het bolsje wistische gevaar opengaan. Bij het uitbre ken van den oorlog in het Oosten heeft men in de kringen van onze tegenstanders ge sproken van de „arme communisten", die door de legers van Hitier werden overval len en onderdrukt. Thans verliezen deze lie den hun evenwicht, daar hun rekening niet KORT NIEUWS. Paus Pius XII heeft in particulie re audiëntie de Ko ningin-Moeder van België ontvangen, met wie hij een langdurig en harte lijk onderhoud had. De audiëntie had geen enkel ceremo nieel karakter en was geheel van par ticulieren aard. De verbouwing van rijst zal in Frankrijk sterk worden uitgebreid. De oogst in 1942 was bevredigend. Per hectare be droeg de opbrengst ongeveer 3.000 kilo gram. De dienst van den Gemachtigde voor de Prijzen is van Den Haag ver plaatst naar Deven ter, waar het tele foonnummer is 4991 tuigen werden door de luchtdoelartillerie neergeschoten. Eén kwam in zee terecht op K.M. ten Noordoosten van Monte Pelle- grino, de tweede bij Finale (Defalu) en de derde bij Carini. De vijandelijke luchtaanvallen van 4 Febr. op stad en provincie Turijn veroorzaakten onder de burgerbevolking in totaal 39 doo- den en 62 gewonden, terwijl in Spezia 11 personen werden gewond. Een van de viermotorige bommenwerpers, die op 3 Febr. aanvallen heeft gedaan in de omgeving van Ragusa, werd bij Pozzallo door batterijen luchtdoelgeschut neerge schoten. Behalve het in het Italiaansche weermachtbericht van Vrijdag gemelde vliegtuig werd nog een ander vliegtuig door het afweervuur getroffen, dat ten Noord oosten van Trapani in zee stortte. Een van onze duikbooten is niet op haar steunpunt teruggekeerd. Enkele leden der bemanning werden gered. De familieleden der overige leden zijn verwittigd. Churchill terug in Engeland. De Britsche nieuwsdienst meldt, dat mi nister-president Churchill in Engeland is teruggekeerd. „Het gaat zelfs zeer goed." Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum 1 in zijn politiek weekpraatje over het onder werp: ,'Het gaat zelfs zeer goed". Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal nachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 9.2.'43 Amersfoort, 10 uur. dienstgebouw Leusderweg. 10.2.'43 den Haag, 9 uur. café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. W8l®StÉlil!SSf!i Bij* onze vrijwilligers. Een mitrailleurpost in sneeuw en ijs. (Orbis/Holland Pax c) De hooikist bewaart de warmite, maakt er een nuttig gebruik van. opgaat, dat het bolsjewisme door Hitier werd verzwakt om den weg voor Engeland en Amerika en daarmee voor de „goede, oude democratie" vrij te maken. Misschien rekenen de ouden erop, dat de Engelschman en de Amerikaan komt en in dit land voor de orde zorgt, als Hitler met zijn legers in het Oosten niet standhoudt. Wie evenwel jonger is en zich nog geschikt voor den oor log gevoelt, denkt reeds heel anders, want hij heeft beleefd, dat de Engelschen en Amerikanen in Noord-Afrika meedoogen- loos alle weerbare mannen hebben gemo biliseerd. Zijn vraag luidt: Wat zullen de Amerikanen en Engelschen met mij doen? Zoo komt hij tot de logische gevolgtrekking, dat hij dan terstond soldaat zou moeten wor den en onder Engelsch bevel zou worden gesteld. Alleen reeds de gedachte tegen Duitschland te moeten vechten drukt even wel als een nachtmerrie op zijn ziel. Als hij er evenwel ook nog aan denkt, dat mis schien het bolsjewisme zijn tegenstander zou kunnen worden, beseft hij in welken ge vechtssector de nationaal-socialistische re volutie zich thans bevindt. Tegenover deze ruggegraatloosheid, ont staan uit gebrek aan inzicht, stelde spreker de doelbewustheid van het nationaal-socia- Iisme, dat sedert twintig jaar en langer met tet communisme geworsteld en nooit deze barbaren onderschat heeft. Voor de natio naal-socialisten luidde de vraag sedert het begm van den strijd: „zij of wij." Opeens zien de angstige zieltjes, dat wij, nationaal- socialisten, de eenige waarborg voor hun burgerleven zijn. Zij worden angstig en be ginnen te sidderen vanwege hun buikje en hun sigaren. Dit is de tijd, dien wij, nationaal-socia listen, steeds hebben voorspeld. In derge lijke tijden blijkt, wie een beproefd strijder is. Zoo zijn wij ook het jaar 1943 ingetreden in het besef: „dit jaar zal moeilijk voor ons zijn, het zal echter ook de krachtigen vrij en strijdvaardig maken." Stalingrad heeft de krachtigen voor ons doen verrijzen. Den genen, die den tijd begrijpen, roépen wij toe: „wij zijn sterk genoeg om u mee te nemen. Wij zijn sterk genoeg om met u voorwaarts te stormen. De kracht en het geloof daartoe hebben wij." Wij zijn bereid offers te brengen. Wij we ten ook, dat er geen keus is en roepen der halve alle Nederlandsche en Duitsche volks- jenooten toe: „Komt tot ons, slechts wij runnen gestalte geven aan dezen tijd." Stalin wil de wereldrevolutie, zooals hij zijn levenlang heeft verkondigd. Tusschen den nationaal-socialistischen eisch „werk en brood voor Duitschland en alle volken, maar vernietiging van het jodendom" en den bolsjewistischen eisch omtrent wereld revolutie is geen compromis mogelijk. De wereld moet hieruit de consequentie trek ken en deze luidt: „ondergang van het avondland of overwinning voor het natio- naal-socialisme". Wat zou er thans al niet gebeurd zijn, zoo riep spr. den benauwden lieden hier in Nederland toe, als de Führer geen kans had gezien zestien mil- lioen Duitsche communisten weer terug te brengen tot het vaderland en hun de eer der nationale vrijheid te hergeven. Hauptdienstleiter Schmidt zette de con sequenties uiteen die uit deze situatie ook voor Nederland voortvloeien. „Als wij op den tienden verjaardag der nationaal-socia listische revolutie, zoo zei hij nadrukkelijk, tot den totalen oorlog zijn overgegaan, dan spreekt het vanzelf, dat deze maatregelen ook hier in Nederland stuk voor stuk moe ten worden uitgevoerd. Iedere plaats, die in Duitschland vrij komt, doordat de man, die haar bezet hield, het geweer ter hand neemt, moet ook uit de gelederen der an dere Germanen worden aangevuld. Wij maken ons geen illusies en wij zullen steeds de gevolgtrekkingen uit de nood zaak maken. Zoo zullen wij machines en kanonnen bouwen, evenals wij het Duitsche volk in een tijd, dat in de Germaansche landen en in de geheele wereld de markt met levensmiddelen werd overstroomd, hebben toegeroepen: „gij kunt kiezen, bo ter of kanonnen'Destijds reeds hebben wij de kanonnen gekozen en eens zal de dag ko men, waarop onze maatregelen ook door onze tegenstanders als juist worden erkend. Als thans allen, die vroeger het weer- machtsbericht niet wilden hooren, nauwe lijks den tijd kunnen afwachten om te ver nemen van den zwaren strijd van Duitsch land, dan moesten zij om billijk te zijn ook alle overwinningen, die wij hebben be vochten, als feit aanvaarden. Al doen zij dat ook thans nog niet, eens zal hun toch ook duidelijk worden, dat het Duitsche leger, de luchtmacht en de duikbooten den tegenstander den strot dicht drukken. Eens komt de dag, waarop steeds meer volksge- nooten, ook Nederlandsche zich bij ons zullen aansluiten en de juistheid van onze gedachte en onzen strijd erkennen. Voor de hardheid van den oorlog moet het particuliere leven wijken. Meer aan driehonderdduizend Nederlandsche arbei ders werken thans in Duitschland. Zij heb ben het juiste besluit genomen en zullen eens dankbaar denken aan den tijd waarin zij werkten voor de verplettering van bet communisme. Wij, Duitschers, zijn nara genoeg om tegen het communisme te vech ten, Weest gij zoo verstandig en zoo hard Vervolg op pag. 2)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1