Haarlemsche Courant Sovjetaanval in kracht afgenomen. Nieuwsblad voor Noord-Holland geringere actie. 288e Jaargang No. 36 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 106M Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur 3. V. Baudewyns Zaterdag 13 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Dam ia te Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees JP. W. Peereboom Echter onverminderde strijd op de brandpunten. Poging om Noworossiisk van zee -uit te forceeren mislukt. Zware gevechten tusschen Wolchoff en Ladogameer. f T\ /A 1 I neergeworpen. Zij veroorzaakten onbeteeké- ln Llonetz- CIl "SKOlSCCtOr nende schade. De vijand verloor door marine- Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „Onder den indruk van zijn zware, bloedige verliezen is de stormloop van den vijand op ons afweerfront in het Oos ten in kracht verminderd. Op de brand punten duren de beweeglijk uitgevoerde afweergevechten echter onverminderd voort. De vijand hernieuwde zijn aanval len bij Noworossiisk en probeerde tever geefs met schepen in de haven der stad binnen te dringen. Troepen van een Duitsche pantserdivisie' vasujdelden in het Koeban-bruggehoofd vij andelijke omsingelingspogingen en brachten den vijand -zeer zware verliezen toe. In de afgeloopen twee dagen verloren de bolsje wisten in den sector van deze divisie meer dan 1700 dooden, 850 gevangenen, 35 stukken geschut en talrijke infanteriewapens van al lerlei soort. In den sector van den Donets 'en ten Wes ten van den Oskol-sector heerschte geringere geveeh'tsactiviteit dan de vorige dagen. Op enkele plaatsen werden de aanvallen van vijandelijke stormtroepen in een beweeglijke oorlogvoering opgevangen; in deze gevechten werd een bolsjewistisch regiment en een ski bataljon alsmede verscheidene batterijen ver nietigd. In het gebied ten Noorden van Koersk mis lukten nieuwe aanvallen der bolsjewisten op ons afweerfront met .zware verliezen. On samenhangende aanvallen van den vijand In het gebied van Welikije Loeki stortten ineen. Aanvallen van de luchtmacht óp gereedstaan de troepen hadden tengevolge, dat de vijan delijke aanvallen niet in groot verband kon den worden ondernomen. Aan het front tusschen Wolchoff en Lado- - gameer voor Leningrad herhaalde de vijand zijn aanvallen over een breed front. Ondanks krachtigen steun van vliegtuigen en artillerie en ondanks het feit, dat tallooze pantserwa gens in den strijd werden geworpen, werden alle aanvallen in zware gevechten afgeslagen; daarbij werden 53 pantserwagens stukgescho ten. Talrijke gevangenen werden gemaakt. Een jachteskader schoot Donderdag alleen boven dezen sector van het front bij slechts twee eigen verliezen 29 vijandelijke vliegtui- - gen neer. v Van het Noord-Afrikaansche oorïogstooneel wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Britsche bommenwerpers vielén Donderdag in de late avonduren Noord-Duïtsch gebied aan. De bev.olking leed verliezen. In de stad Wilhelmshaven ontstond eenige schade aan ge bouwen. Bij nachtelijke storingsvluchten van enkele Britsche vliegtuigen boven West- Duitsch gebied werden hier en daar bommen artillerie en afweer door middel van jagers 7 vliegtuigen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Slecht weer belemmerde de operaties in den sector Tunesië. Een Engelsch vliegtuig is door hel vuur van een onzer pantserwagens ge raakt en neergestort. De havenwerken van Bougie werden door Italiaansche .vliegtuigen gebombardeerd. Tusschen Rhodos en Kreta hebben Duitsche jagers twee vijandelijke tor pedovliegtuigen neergeschoten. Conferentie te Tsjoenking. Uit Tsjoenking wordt vernomen, dat daar zoojuist militaire besprekingen zijn geëin digd tusschen de vertegenwoordigers van Churchill, luitenant-generaal Arnold (ver tegenwoordiger van Roosevelt) en maar schalk Tsjang Kai-Sjek. Hierna heeft een conferentie plaats gehad met Sir Archibald Wavell, opperbevelhebber in Britsch-Indië. In het communiqué van Tsjoenking wordt gezegd, dat er omtrent de offensieve plan nen der Geallieerden volkomen overeen stemming is bereikt. Britsch-lndische balans. De Britsche minister voor Indië, Amery, heeft in het Lagerhuis vreklaard, dat het dusverre in Britsch-Indië 60.229, personen gearresteerd zijn. Op de vraag van een af gevaardigde der arbeiderspartij^ntwoord- de Amery, dat de Britsche politie in 470 gevallen het vuur geopend heeft, terwijl in 48 gevallen Britsche troepen moesten ingrijpen. Motor-ordonnans in sneeuwstorm. Bij dag en bij nacht zijn zij met hun machines onderweg over met sneeuw en ijs bedekte straten en wegen in voortdiirenden strijd tegen het natuur geweld van het Oosten. (Pk Hermann HH/St. P c) KORT NIEUWS In den Haag is ingebroken in twee levensmiddelenza ken. In een Unie winkel ontvreemd de men 125 k.g. suiker, 415 pakjes margarine, een hoeveelheid bon bons en een bedrag van 220 gulden In een groothandel bestond de buit uit 75 k.g. bakmeel, 80 k.g. havermout. 50 k.g. groene erwten. 60 k.g. rijst, een vijftigtal ontbijt koeken, een hoe veelheid zeep en zeeppoeder, bene vens eenige blikken biscuits. De heer J. B. Stroink te Nieuw- leusen heeft Don derdag zijn lOOsten verjaardag gevierd. Schoolkinderen brachten een zang- hulde en een taart van wel een meter lengte. Spaansche duikboot beschoten. De te Cartagena gestationeerde Spaansche onderzeeër General Mola zou Woensdag 50 zeemijlen ten Zuiden van Kaap Palos door een Ëngelsche onderzeeër zijn beschoten? Het Spaansche vaartuig werd beschadigd en moest door een Spaansche kanoneerboot naar Cartagena worden gësleept. De Gene raal Mola was uitgeloopen om de beman ning van een neergestort Duitsch vliegtuig aan boord te nemen. Er zijn geen menschen- levens te betreuren. Bezuiniging op scheepsruimte. Ter bezuiniging op de scheepsruimte mo gen de Amerikaansche soldaten in Engeland voortaan nog slechts pakketten uit de Ver- eenigde Staten ontvangen, wanneer zij schrif telijke toestemming van hun commandant hebben. De pakketten moeten dan voldoen aan zekere voorschriften betreffende grootte en gewicht. Kranten en tijdschriften mogen hun niet meer uit de Vereenigde Staten wor den toegezonden. De V.S. en de alcohol. Het verbruik van alcoholhoudende dranken in de V. S. zal met 50 procent worden inge- krompen. De omzet van 1942 was reeds be langrijk lager dan die van den vooroorlog- schen tijd. In parlementaire kringen heersebt nog steeds het vermoeden, dat de V S voor den tijd van den oorlog zullen worden „droog gelegd". Sic transit De Fransehe ministeries voor ooi-log luchtvaart, marine en koloniën zullen, naai de „Matin" mededeelt, worden veranderd in gewone staatssecretariaten. Genoemde mi nisteries hebben weinig bestaansrecht meer sedert Frankrijk geen leger, vloot en lucht macht meer heeft. Argentijnsche bespreking. De Argentijnsche minister van buiten- landsche zaken, Ruiz Gfuinazu. heeft Don derdagmiddag een bespreking v.an 21/2 uur gevoerd met den minister, van oorlog en den minister van marine. Omtrent den inhoud dezer besprekingen, die sterk de aandacht hebben getrokken, is niets bekend - gemaakt. Guinazu heeft geweigerd, eeni gerlei verklaring af te leggen. Roosevelt over den oorlog. Beslissende acties tegen Japan. President Roosevelt heeft Vrijdagavond in een radiorede verklaard, dat de gevolgen eener overwinning van de Geallieerden in Tunesië invasies zouden zijn op het Europee- sche continent. Verder kondigde de Ameri kaansche president „beslissende acties tegen Japan" aan, waarbij de Geallieerden eerder een „rechtstreekschen «pmarsch door China" zouden ondernemen dan een „langzame stra tegie van op elkaar volgende eilandverove ringen" zouden nastreven. Voorts zeide de president, dat vele der Amerikaansche troepen overzee ongerust zijn over den toestand aan het thuisfront. „Ik kon, zoo zeide Roosevelt, tegenover onze troepen niet ontkennen, dat enkele politici en een paar publicisten hun persoonlijke ambities of hun eerzucht gesteld heijben boven de belangen des lands." Vervolgens ging de president over op de voorbereidingen der Geallieerden in Tunesië en gaf hij als zijn meening te kennen, dat daar een der grootste veldslagen van dezen oorlog zal ontbranden. Het voornaamste doel der Geallieerden in dien slag is „den vijand in zee te gooien". Na gewag te hebben gemaakt van de over- De bekende jonge Waalwijksche biljarter fees de Ruyter zal binnenkort deelnemen aan het 2de klasse kampioenschap van Nederland groot biljart 45/2. Tijdens zijn trainingswedstrijden speelde hij reeds tegen Sweering en de Leeuw, van wie hij de twee laatste partijen wist te win nen. Kees (links) bestudeert met zijn vader in oude tijdschriften de verrichtin gen van zijn toekomstige rivalen. (Polygoon-Supers Pax c) Zeeschepen van rubber! U# Tokio komt het sensationeele be richt, dat de Japansche scheepsbouwers plannen hebben ontworpen voor het con- strueeren .van rubber schepen waardoor tegelijkertijd het tonnageprobleem en het transportvraagstuk van grondstoffen naar Japan wordt opgelost. Met den bouw van deze schepen is reeds begonnen en de ervaringen zijn dermate gunstig, dat men in de toekomst een aan merkelijke productieverhooging bij dezen vorm van scheepsbouw verwacht. De rub ber schepen worden in Japan gedemon teerd en door de industrieën tot andere rubberproducten verwerkt. neming van' het opperbevel der Geallieerde strijdkrachten in Noord-Afrika door generaal Eisenhower, vermeldde de president, dat de Amerikaansche soldaten in Tunesië weliswaar goed zijn opgeleid en uitgerust, doch dat zij thans voor het eerst in een werkelijken strijd „met gevaarlijke tegenstanders" terecht kwa men. De slag in Tunesië zal den Geallieerden nog zware offers -kosten. Met dit feit dient de Amerikaansche bevolking moedig rekening te houden Ten aanzien \-an de positie der Fransehen in het algemeen, verklaarde hij. dat men het Fransehe volk in het bezit wil laten van zijn souvereiniteit, en dat het zich zelf later weer een regeering naar eigen keuze kan geven. Over de conferentie in Casablanca sprak de president kort. Hij verklaarde, dat de daar gesmeede plannen zich niet beperken tot een oorïogstooneel, tot een continent of oceaan Het jaar 1943 zal nog veel nieuws brengen, niet alleen in Europa, doch ook op den Stil len Oceaan. De president kondigde vervolgens groote beslissende ondernemingen aan tegen de Japanners. Voorts maakte hij bekend, dat de besprekingen van Casablanca zijn voort gezet in Tsjoengking tusschen Tsjang Kai Sjek en generaal Arnold en geleid hebben tot solide aanvalsplannen. In het verdere verloop van zijn rede zwaai de Roosevelt grooten lof toe aan de Sowjets De vriendschap met de Sowjet-Unie, zoo zeide hij, is nauw en na den oorlog is het absoluut noodzakelijk, dat zij in stand*blijft." Ten slotte verzekerde de president, dat' de strijd zal worden voortgezet tot aan de „on voorwaardelijke capitulatie". De bijeenkomst op den Dam te Amsterdam. Zondagmiddag radioreportage. De persdienst van den Nederlandschen Om roep deelt mede, dat Zondagmiddag om 16.30 uur via den zender Hilversum 2 een reportage van de groote bijeenkomst op Den Dam te Amsterdam zal worden uitgezonden, waar heden Zaterdagmiddag de Leider tot het Nederlandsche volk heeft gesproken over het onderwerp „EenheVi tegen het bolsjewisme". Churchilis rede. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Indien er nog een bewijs noodig was voor de ernst van den toestand waarin Groot-Brittannië door de successen van het Duitsche duikboot-wapen is gekomen, dan is dit geleverd door de verklaring van Churchill in het Lagerhuis, want naar uit den inhoud daarvan blijkt, was haar voornaamste doel de Britsche openbare meening gerust te stellen ten aanzien van de gevolgen van den duikboot-oorlog. Churchill heeft dit op zijn wijze gedaan, door onwaarheid te spreken. Kenmerkend voor de methode van-Churchill, bewéringen waarmede hij de Ëngelsche openbare mee ning op de grofste wijze misleidt, door zekere constateeringen schijnbaar te be wijzen, is de verklaring, die zijn stelling moet steunen, dat het tonnageverlies van de beide laatste maanden het laagste is sedert een jaar. Zooals bekend zijn in December en Januari door de weersom standigheden de cijfers van het tot zinken brengen van schepen altijd lager dan in de overige maanden van het jaar. Dat de re sultaten dit keer ongeveer twee keer zoo groot waren als het vorige jaar heeft Churchill niet gezegd. Met het doel den vijand „in ieder opzicht physiek en psychisch'te doen lij'den" heeft hij ook de terreuraanvallen van de Brit sche luchtmacht op de Duitsche burgerbe volking ter sprake gebracht. Churchill vergist zich echter, wanneer hij meent, dat hij het Duitsche volk gees telijk murw kan «laken. Het valt blijkbaar buiten zijn horizon, dat het nationaal- socialistische Duitsche volk van heden in geen enkel opzicht op dat van 1918 lijkt. Interessant is verder ook de mededeeling van Churchill, dat^'de Amerikaan Eisen hower tot Geallieerd opperbevelhebber in Noord-Afrika is benoemd, daar het ken merkend is voor de positie van Groot- Brittannië, dat zijn minister-president ge dwongen is een dergelijke onderschikking van de Britsche politiek aan die van de Vereenigde Staten als de meest vanzelf sprekende zaak van de wereld in een rede in het Lagerhuis te vlechten. De Londensche pers staat geheel in het teeken van Churchill's rede. De bladen Hopen, d&t Eisenhower nief zal teleurstel len. Tevens constateeren zij, dat Churchill het Lagerhuis geen voldoening h%eft ge schonken, daar het vooral een verduide lijking van de politiek in Fransch Noord- Afrika verwacht had. In plaats daarvan, zo'o schrijft de Times, heeft Churchill de aandacht op andere terreinen afgeleid. Eerst nadenken, dan inschakelen. Zoo bespaart U op Uw electriciteits- verbruik. Iedere huisvrouw weet, dat er thans zoo veel mógelijk kolen als uitgangsstof voor vele andere onontbeerlijke producten, be spaard moeten worden. Wie stroom bespaart bespaart ook kolen. Wanneer in iedere huis houding slechts één enkele gloeilamp van 25 watt een kwartier lang uitgeschakeld blijft, in plaats van nutteloos te branden (aileen omdat men het uitschakelen ervan vergat) worden hierdoor vele duizenden kilowatturen bespaard, welke voor andere, gewichtiger doeleinden kunnen worden ge bruikt. Van het grootste gewicht is altijd: eerst nadenken - dan inschakelen. Deze ver maning geldt niet alleenvoor de vrouw des huizes, neen, het geheele gezin moet haar behartigen: in ieders eigen belang, want wie zijn rantsoen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesloten. Hilversumsche aanrander legt bekentenis af. Oproep van commissaris van politie. De dezer dagen te Hilversum gearres teerde aanrander, de 25-jarige J. W- uit Zuilen, heeft gisteravond aan de politie een bekentenis afgelegd. Hij heeft toege geven de aanranding Vrijdagavond j.l. op den Betonweg tusschen Hilversum en Bussum te hebben gepleegd. Ook heeft hij inmiddels bekend aan nog verschillende andere aanrandiijeen schuldig te zijn. o.m. twee gevallen te Hilversum, eveneens twee te Laren en een te Bussum. Verwacht mag worden dat hij zijn bekentenis nog zal uitbreiden. In verband met deze arrestatie stelt de recherche thans een uitgebreid onderzoek in, of deze man ook schuldig^ is aan de aanranding van kinderen en het "verdwijnen van twee jongens in de omgeving van Hil versum. Deswege verzoekt de commissaris van politie een dringenden oproep te pu- bliceeren, dat de ouders van kinderen, die in de laatste jaren door een man zijn mee gelokt of gepoogd mee te lokken, zich met hem in verbinding te stellen. De man heeft sinds 1934 o.a. ge woond en vertoefd in de omgeving van Lisse, Haarlem, Zandvoort, Laren, Arnhem, (als militair), Hilversum en 's Graveland. Sinds de mobilisatie lag hij als militair -te Utrecht en Bussum. Daarna woonde hij te Zuilen, doeh ver toefde veelal in de bosschen in het Gooi en wijde omgeving, waar bij pad destoelen zocht. Ieder die over gevallen als bovenbe doeld inlichtingen kan verschaffen gelieve zich onmiddellijk met den commissaris van politie in verbinding te stellen. Wie met zijn stroom niet zuinig is, Zit weldra in de duisternis.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1