Haarlemsche Courant Duitsche vorderingen ten Zuiden van Noworossiisk. Weer terreinwinst der As in Tunis. Viucht van bevolking uit den Kaukasus. Het 1000ste Italiaansche weermachtsbericht. 368e Jaargang: No. 42 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10124, Redactie 10600 Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaterdag 20 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedreven Damiate Telef. drukkerij 22713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Vijand afgeslagen van Donetzfront, in gebied van Charkof en ten Z..O. van Orel. Zeer zware vijandelijke verliezen bij Ilmenmeer en Leningrad Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „In den West-Kaukasus en aan den be nedenloop van de Koeban vonden bij in vallende dooi slechts krijgsoperaties van plaatselijke beteekenis plaats. Hierbij maakte een eigen aanval ten Zuiden van Noworossiisk nieuwe vorderingen. Aan het Donetsfront en in het gebied van Charkof viel de vijand opnieuw met sterke strijdkrachten aan. Hij werd in deels zware gevechten afgeslagen. Talrijke vijandelijke aanvallen ten Zuidoosten van Orel mislukten. De vijand werd door een tegenaanval terug geslagen; hierbij werden verscheidene tanks vernietigd. De luchtmacht viel concentraties van tanks, artilleriestellingen en marcheeren- 'de colonnes van den vijand aan en ontlastte de formaties van het leger zoodoende aan merkelijk. Bij de voortzetting van de krachtige aanval len ten Zuidoosten van het Ilmenmeer leed de vijand opnieuw zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Ondanks zeer krach- tigen steun door tanks en slagvliegers werd de vijand voor de Duitsche hoofdlinie overal teruggeslagen. Ook de voortgezette pogingen der bolsjewisten om ons front ten Zuiden van het Ladogameer en voor Leningrad te doorbreken, stortten bloedig ineen. In een tegenaanval werd hierbij een vijandelijke groep strijdkrachten ingesloten en vernietigd. De Spaansche vrijwilligersdivisie had een suc cesvol aandeel aan de afweer der bolsje wistische aanvallen. Een nachtelijke aanval van gevechtsvlieg tuigen op stad en haven van Moermansk had een goede uitwerking. In Tunesië gaan de krijgsoperaties met succes voort. In het zeegebied van Algiers behaalden Duitsch-Italiaansche vliegtui gen in den strijd tegen een krachtig be schermd vijandelijk ravitailleeringsconvooi nieuwe successen. Een lichte kruiser en drie groote transportschepen kregen tor pedotreffers. Aangenomen kan worden dat een der koopvaardijschepen vernietigd is. Donderdagavond laat viel een formatie vij andelijke gevechtsvliegtuigen Noordwest Duitschland aan en wierp brand- en brisant bommen op het gebied van Wilhelmshaven. De bevolking, vooral in de omliggende plaat sen, leed verliezen. Negen der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Het D.N.B. meldt: Van de vlucht van tal looze volkengroepen van den Kaukasus in verband met het systematische losmaken der Duitsche troepen op de ingesneeuwde steppen tusschen Koeban en Don geeft een Duitsche oorlogscorrespondent een interessante be schrijving, waaraan het D.N.B. de volgende bijzonderheden ontleent: „Bij honderden en duizenden stroomen naast onze colonnes vluchtelingen uit de kleine dorpen en steden van den Noordelijken Kau kasus en de Terek-steppe, die den bolsjewis ten binnen het bestek van de systematische ontruiming overgelaten zijn. Zij allen hadden slechts het eene doe! voor oogen: naar de Duitschers. Alle volkengroepen van den Kaukasus kon den wij onder hen ontdekken. Georgiërs, Azerbeidszjaners, Armeniërs, Karadsjaiërs, uit de steppen de Kozakken, ja zelfs Kirgie- zen en Kalmukken. Wat dreef deze menschen hun huis en hof te verlaten en te vluchten? Slechts één ding: de panische vrees, dat zij den bolsjewisten weer in handen zouden vallen. Bij het opbreken der Duitsche soldaten in Gandhi's toestand ernstig. Het communiqué der regeering over den toestand van Gandhi, dat door zes artsen is onderteekend, deelt mede, dat door over matige speekselafscheiding Gandhi's slaap veelvuldig onderbroken werd. Gandhi stelt thans wat meer belang in zijn omgeving. De zwakte is toegenomen. Gisteren was het de negende dag van Gandhi's vasten. Zijn toestand is zeer ernstig. Zijn jongste zoon heeft hem een bezoek ge bracht. Zijn oudste zoon is eveneens ont boden. Gandhi was door zijn aigemeenen toe stand van zwakte niet in staat veel te spre ken. Zijn eenige .reactie op het bericht, dat drie leden van den raad van den vice-koning waren afgetreden, was een kort glimlachje. Hospitaalschfp ten onder gegaan. Britsehe duikbooten hebben op 5 December van het vorige jaar in de Middellandsche Zee het Duitsche hospitaalschip „Graz" - in den grond geboord. Het hospitaalschip had een Italiaansche haven verlaten om gewonden uit Bizerta te halen. De „Graz" voer met alle lichten aan; ook de Roode Kruistepkens waren op de voor geschreven wijze verlicht. Om 6.15 uur 'volgde een ontplofifng onder water, waardoor het schip spoedig zonk. Dertien Duitsche Roode Kruissoldaten, een officier van gezondheid der Italiaansche marine en 39 Grieksche zee lieden worden vermist. de dorpen en steden speelden zich schokken de tooneelen af. Wanhopige menschen kwa men bijeen om de voor het vertrek gereed staande voertuigen. Met hun oogen, met ge baren of in gebroken Duitsch smeekten zij voortdurend: „neemt ons mee". In verhouding tot het aantal smeekelingen konden echter slechts weinigen meegenomen worden op de vrachtauto's. De eerste wagens van onze colonnes waren nog maar pas in beweging gekomen, of de eerste boeren reden ook reeds naar het Westen, de steppe in. Voor hen bestond geen talmen, geen mensch had hen uitgenoodigd te vluchten. Wanneer er nog een bewijs noodig was ge weest, dat de volkengroepen van den Kauka sus en de stéppe het bolsjewisme haten, dan is het geleverd door bet feit, dat zij thans liever het zware lot van de viucht op zich namen dan te blijven en daarmee terug te keeren in de Sowjetslavernij. Wat doet hij toch Deze vraag wordt dikwijls gesteld als er gesproken wordt over den Nederiand- schen Volksdienst. Het antwoord is voor velen reeds bekend, doch toch zijn er nog, die hiervan nog niet op de hoogte willen zijn. Dezen kunnen wij aanraden de dezer dagen verschenen brochure te lezen, waarin uitvoerig behandeld wordt, dat de Vólks- dienst kinderen uitzendt, voor hulp zorgt in gezinnen, moeders met vacantie stuurt enz. In het kort komt het hierop neer, dat de N.V.D. gezonder wil maken wat gezond is NEDER LA N O SC H S VOL-KS DIENST Spanning om kahinet-Churchiil. De News Chronicle schrijft dat de leden der verschillende Engelsche partijen niet kon den ontkomen aan den indruk, dat de ver schillen van meening over het plan-Beveridge het einde der coalitieregeering zou kunnen beteekenen. Volgens berichten van de Zweedsche bladen uit Londen acht men aldaar een ingrijpen van Churchill in de laatste beslissende debatten van het Lagerhuis over het plan-Beveridge noodzakelijk, om ontspanning te brengen in den toestand die ontstaan is door het stand punt dat de Labourpartij inneemt tegen de sociale politiek van het kabinet. Men meent, dat de minister van binnenlandsche zaken, Morrison, waarschijnlijk een verklaring zal afleggen, volgens welke het kabinet-Churchill zal aftreden, ingeval de oppositie bij de stem ming over het plan-Beveridge de meerderheid zou behalen. Voorts houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de Labourministers uit het ministerie treden. Churchills ziekte. Reutermeldt officieel, dat Churchill lijdt aan een catarrhe boven aan de luchtpijpen. Saboteurs terechtgesteld. Officieel wordt medegedeeld: Het door het Deutsche Obergericht op 20 Januari 1943 wegens sabotage gevelde dood vonnis tegen de Nederlanders Cornelis van den Berg uit Bussum en Hendrik Adriaan Jo hannes Breeman uit Naarden is, nadat het verzoek om gratie was verworpen, voltrokken. Van den Berg en Breeman, reeds gedurende Vele jaren communisten, hadden een illegaal communistisch tijdschrift gedrukt en verspreid om op dezè"wijze de openbare orde en de vei ligheid van het openbare leven in de bezette gebieden ijj gevaar te brengen. De stem der SS. Luistert op Zondag 21 Februari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: „SS en Rassenhygiëne". Eieren voor de jeugd. Van Zondag 21 Februari tot en met Zater dag 3 April a.s. zullen voor personen van 14 tot en met 20 jaar twee eieren verkrijgbaar zijn op bon „Reserve 209". Voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar wordt in hetzelfde tijdvak één ei beschikbaar gesteld op bon „Reserve 310". De bonnen dienen bij den detaillist te wor den ingeleverd op Maandag 22 tot en met Zaterdag 27 Februari 1943, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, waarna de detaillist de eieren in den loop van bovengenoemd tijd vak zal afleveren. Nieuwe bonkaarten. Op nader te bepalen tijdstippen tusschen 1 en 21 Maart a.s. zullen de plaatselijke distri butiediensten bonkaarten „Voedingsmiddelen 4de periode 1943", nieuwe aardappellfaarten en klantenkaarten voor groente uitreiken. Er wordt weer' onderscheid gemaakt tus schen stad- en landkaarten. Zij, die geboren zijn. tusschen 21 Februari en 22 Maart van de jaren 1922, 1929 of 1939, moeten hun inlegvel .ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Men kan de kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der gemeen- Het aiiiche voor de nieuwe actie van den te, waar men in het bevolkingsregister is Nederlandschen Volksdienst, de kraamver- plcging. (J. Schipper Pax c) en sterker maken, wat sterk is, om derwille van het volk. Moeder en kind staan in het middelpunt der belangstelling omdat de moeder de draagster is van het komende geslacht en het kind de toekomst in han den heeft. Buurtschapshoofden, provin ciale en stedelijke kantoren van den N.V.D. zijn bereid inlichtingen te verstrekken over het inschakelen van de kraamverzorgsters. opgenomen. Een uitzondering kan slechts ge maakt worden voor hen, bij wie uit een ver klaring op de stamkaart en op het inlegvel blijkt, dat zij tengevolge- van oorlogsomstan digheden tijdelijk elders verblijven en voor schippers, woonwagenbewoners, gedetacheer de marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. „METNE SOHWESTER UNO ICH Maandagavond 22 Februari a.s. geeft het Deutsches Theater in den Niederlanden een voorstelling van „Meine Schwester und ich". Duizenden flinke Nederlanders strijden reeds in het Oosten Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. KORT NIEUWS. In den nacht van 28 Juni 1938 brandde het Zwit- sersche theehuisje in het Vondelpark te Amsterdam tot den grond toe af. De 32-jarige arbei der B. werd ge arresteerd ver dacht van brand stichting. Hij ont kende en werd op vrije voeten ge steld. Zes jaar later werd hij wegens een ander feit op nieuw aangehou den en toén beken de hij, destijds het theehuis in brand gestoken te hebben, om de sporen van een door hem ge pleegde inbraak uit te wissen. Er is thans anderhalf jaar gevangenis straf tegen den man geëiseht. Gafsa en Sbeitla bezet. Het duizendste Italiaansche weermachtbe- richt luidt als volgf Aan den gang zijnde plaatselijke acties in den centralen sector van het Tunesi sche front hadden een verder gunstige ontwikkeling en leidden tot de bezetting van Gafsa, dat 15 Februari bereikt werd, en van Sbeitla. De Duitsch-Italiaansche luchtmacht droeg daar op doeltreffende wijze toe bij door con centraties troepen en gemotoriseerde strijd middelen te bombardeeren en te beschieten. Tijdens deze gevechten maakte men in totaal 2.876 gevangenen, 169 pantserwagens werden buitgec^akt of vernietigd, voorts 95 tanks, 36 kanonnen, 66 stukken artillerie van ver schillend kaliber, zes vliegtuigen en een groot aantal vrachtauto's. Een door den vijand ondernomen aanval in den Noordelijke sector werd afgeslagen. De havens Tripolis en Benghazi werden gebom bardeerd. In de straat van Sicilië schoot een Duitsche jager een meermotorig Britsch vliegtuig neer. In den nacht van 17 op 18 Februari heeft een formatie Italiaansche torpedovliegtuigen, on danks slechte weersomstandigheden, een vij andelijk geëscorteerd convooi aangevallen ter hpogte van de Algerijnsche kust. Vier schepen, waaronder een van 10.000 ton, wer den getroffen. Twee ervan werden'achtereen volgens tot zinken gebracht. De A.N.P.-correspondent te Berlijh meldt Door de overwinning, die de troepen van de Spil in Zuid-Tunis op de Amerikaansche strijdkrachten hebben behaald, is de moge lijkheid eener vereeniging van den linker vleugel van het Britsehe achtste leger met de in Algerije staande Britsch-Amerikaansche strijdkrachten teniet /gedaan, zoo verklaart men in militaire kringen te Berlijn. De As- troepen hebben zich meester gemaakt van de Oostelijke uitloopers van het Atlas-gebergte en zich daar sterke posities verworven. Ver der worden, nu de Amerikaansche strijd krachten teruggedrongen zijn, de meer naar het Noorden opereerende troepen van het Britsehe eerste leger in de flank bedreigd, zoodat deze tot het prijsgeven hunner stellin gen zouden kunnen worden genoodzaakt. Van Duitsche zijde verklaart men, dat het onjuist zou zijn, de zoo gunstig verloopen operaties in Zuid-Tunis te beschouwen als het begin van een offensief tegen Algerije., Of het zoover komt, dient te worden afgewacht. Voorloopig dient men de operaties eerder te zien als voorbereiding voor een komende ontwikkeling. In elk geval is, naar de meening van des kundige kringen te Berlijn, het Amerikaan sche pantserwapen zoozeer vqrslagen, dat een tegenaanval voorloopig niet te verwachten is, althans niet van de zijde van de Amerikanen. Niet uitgesloten acht men het hier, dat de Amerikaansche opperbevelhebber. Eisenhower, thans het Britsehe eerste leger voor het on dernemen van een tegenoperatie zal gebruiken. Zooals begrijpelijk is, zijn de Engelschen echter weinig geestdriftig over hun wapen broeders, die reeds in de eerste ronde ..groggy" zijn geslagen. De onderneming in Noord-Afrika heeft hun thans in totaal 3500 dooden, 6500 gewonden, 6100 gevangenen en 25.600 vermisten gekost. Het groote aantal ver- mistén vindt zijn oorzaaak in de verliezen, die de landingstroepen reeds op zee hebben geleden, doordat tal van transportschepen in den grond zijn geboord. Volgens een verklaring van den Amerikaan- schen minister van oorlog. Knox, bedragen de verliezen een derde tot veen vierde van het Amerikaansche landingsleger. Zij omvatten echter, naar men te Berlijn doet uitkomen, nog niet de verliezen, welke de Amerikanen bij de jongste gevechten in Zuid-Tunis heb ben geleden, die eveneens zeer aanzienlijk zijn; volgens Duitsche berekening zeker 10.000 man. De oplettende huisvrouw. In vele gezinnen worden weinig gebruikte nevenvertrekken totaal verduisterd en de lamp van een verduisteringskapje voorzien, zoodat er slechts een spleet licht door de onderste opening valt. Op zichzelf moge het gemakkelijk zijn, het is niet bevorderlijk voor een spaarzaam gebruik van electrischen stroom. Zoo'n duurzame verduistering maakt het noodzakelijk dat, als men overdag in zoo'n vertrek moet zijn, telkens de lamp wordt aan gedraaid en omdat de kleine lichtschijn nau welijks wordt bemerkt, laat men het licht vaak per abuis branden. Dergelijke verduis teringen moeten door rolgordijnen of afneem bare luiken worden vervangen. Voor de oplettende huisvrouw zijn er nog velerlei mogelijkheden om er in haar eigen rijk voor te zorgen, dat de kostbare stroom niet wordt verkwist. Weest zuinig met over leg. Het is uw eigen belang. t)r. Goebbels spreekt tot het Duitsche volk tijdens de groote bijeen komst in het Sportpaleis te Berlijn op Donderdag 18 Februari 1943. (Telefoto Hoffmann/Stapf Pax c) Beperkt het electriciteitsverbruik, het is Uw eigen belang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1