/- Haarlemsche Courant Duitsche terreinwinst bij Isjoem. 107.800 brt. vernietigd Nieuwsblad voor Noord-Holland Hevige afweerstrijd bij Orel Aanvalsoperatie in midden- Tunis afgesloten. HET BOLSJEWISME ZEGT: 388c Jaargang No. 48 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 10800 Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lcra Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Zaterdag 37 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate Telef. drukkerij 12715 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „Aan het Koeban-bruggehootd en aan het Mioesfront werden Donderdag bij aanhouden den dooi slechts krijgsoperaties van/ plaatse iijke beteekenis uitgevoerd. In het gebied ten Zuidwesten van Isjoem wierpen de aanvallende Duitsche divisies den verslagen vijand verder naar het Noor den en het Noordoosten terug. Verschei dene bolsjewistische gevechtsgroepen wer den ingesloten; andere sterke troepenfor maties werden uiteengeslagen. Het aantal gevangenen en de buit nemen toe. Ten Westen van de lijn Charkof-Koersk strijden onze troepen bif een elastische oor logvoering met oprukkende vijandelijke strijd krachten. Eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie sloegen de voorhoede van vijandelijke pantsers, alsmede troepenconcen traties in de gebieden waar zij gereedgehou- den werden, uiteen en bombardeerden met groote uitwerking ravitailleeringsbewegingen der .bolsjewisten op spoorlijnen en wegen. Ten Zuiden en ten Noorden van Orel heb ben onze divisies in zeer hevige afweerge- vechten opnieuw schitterend gestreden. De vijand, die met versch aangevoerde formaties infanterie en pantserwagens ook Donderdag in het bijzonder ten Noorden van Orel aan viel, werd in zware gevechten afgeslagen. In enkele bressen duren de gevechten nog voort. De bolsjewisten leden opnieuw gevoelige verliezen aan menschen en tanks. Ten Zuiden van het Ilmenmeer breidde de vijand zijn krachtige aanvallen tot nieuwe sectoren van het front uit. De met superieure infanterie- en pantserstrijdkrachten uitge voerde aanvallen mislukten met zware, bloe dige verliezen. Een eigen plaatselijke aanvals operatie in het gebied ten Zuiden van het La- dogameer bereikte het vastgestelde doel Tegenaanvallen van den vijand blijven zonder succes. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in de wateren van de Noordkaap van een in Oostelijke richting varend convopi, volgens tot dusver ontvangen rapporten, een vrachtschip van 6.000 b.r.t. in den grond ge boord en vier andere schepen door bomtref- fers beschadigd. Aan het front in Noord-Afrika werd de aanvalsoperatie in de bêrgen van centraal- Tunesië afgesloten. Sterke Amerikaansche en Engelsche formaties werden uiteenge- slagen of zwaar getroffen. In deze gevech ten, waarbij de vijand zware, bloedige verliezen leed, werden in totaal bijna 4.000 gevangenen gemaakt, 235 tanks, 169 ge pantserde verkenningswagens en 160 stuk ken geschut en gemotoriseerd geschut buit gemaakt of vernietigd. Duikbommenwerpers vielen met goed sue ces opnieuw bergstellingen van den vijand aan. Bij een aanval van snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen op een vooruitgeschoven ■^steunpunt aan het Zuidoostelijke front werd een vrij groot aantal vijandelijke vliegtuigen op den grond vernield of beschadigd. Britsche vliegtuigen wierpen Donderdag nacht, voornamelijk op woonwijken in enkele plaatsen in West- en Zuid-West-Duitschland brand- en brisantbommen, o.a. op het stads gebied van Neurenberg. De bevolking leed verliezen. Zes der aanvallende bommenwer pers werden neergeschoten. Een weerbare jeugd, een weerbaar volk. Wie wil er niet eens een maand hee- lemaal „uit" zijn, uit de sleur van fa briek of kantoor, uit de sleur van de school. De mogelijkheid hiertoe is thans opengesteld voor de geheele Nederland- sche jeugd van' 16 tot 18 jaar. Op 14 Maart komen in een weersportkamp in Duitschland jongens samen uit Noorwegen, Denemarken, Duitsch land, Nederland, Vlaanderen en steden aan harde en aan gezonde sport, veldwerk, ordeoefeningen enz. Iedere Nederlandsche jongen kan zich melden voor dit kamp aan het adres: Koningslaan 9 te Utrecht. De duur van het kamp is vier weken Kosten zijn er niet aan verbonden, ter wijl eventueele loonderving wordt ver goed. Mgr. Spellman bij den Paus. De Paus hééft den aartsbisschop van New York, mgr. Spellman in particuliere audiëntie ontvangen. De aartsbisschop heeft inmiddels zijn bezoek aan het Vaticaan verlengd en zal waarschijnlijk tot het einde van de volgende week blijven. Men verwacht, dat hij nog meer audiënties bij den Paus zal hebben. Beigbeder bij Stimson. De vroegere Spaansche minister van buiten- landsche zaken, Beigbeder, die zich in op dracht van zijn regeering met een technische missie in Washington bevindt, heeft een onderhoud gehad met den Amerikaanschen minister van oorlog. Stimson. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In den Tunesischen sector bedrijvigheid van patrouilles. Formaties jachtvliegtuigen van de As hebben, met succes oen vijandelijk vlieg veld aangevallen, waarbij zij vijf vliegtuigen op den grond vernielden. Vijf andere machi nes werden in luchtgevechten neergehaald. Ondanks het slechte weer en dé hevige vijan delijke .reactie hebben Italiaansche torpedo vliegtuigen Donderdagnacht een aanval gedaan op de haven van Bóne, waarbij zij drie sche pen torpedeerden en tot zinken brachten. De olieraffinaderijen van Haifa en de haven van La Valetta werden doeltreffend door onze vliegtuigen gebombardeerd. In de Middelland- sche Zee heeft een van onze torpedobooten onder bevel van den luitenant ter zee Baroli Bruno een vijandelijke duikboot in den grond geboord. Vijandelijke vliegtuigen hebben eenige' plaatsen gelegen tusschen kaap Passero en Pozzallo (Ragusa), alsmede Trabia (Palermo) gebombardeerd en beschoten. Onder de bur gerbevolking vallen 12 dooden en 24 gewon den te betreuren. De huizen leden hevige schade. Een vijandelijk vliegtuig werd door het afweervuur getroffen en stortte in zee nabij Pozzallo. Duikbootwapen brengt 17 schepen tot zinken. Het opperbevel der weermacht deelde gis teravond in een extra-bericht het volgende mede: 'Duitsche duikbooten hebben nieuwe slagen toegebracht aan de vijandelijke ravitailleering. Zij hebben de resten van het in het extra- bericht van 24 Februari genoemde groote convooi achtervolgd. De strijd tegen dit con- vooi, die thans zes dagen duurt, stelde de zwaarste eischen ^an commandanten en be manningen. Op den Atlantisclien Oceaan en in de Mid- dellandsche Zee hebben duikbooten andere krachtig beschermde convooien aangevallen en ter hoogte van Kaapstad zware afzonder lijke gevechten geleverd. Bij deze operaties hebben zij wederom zeventien schepen met een gezameniljken inhoud van 107.800 ton tot zinken gebracht en vijf andere schepen ge torpedeerd, waarvan eenige eveneens als ge zonken kunnen worden beschouwd." Over het laatste Duitsche duikbootsucces verneemt het D.N.B. nog, dat het coftvooi, dat zes dagen en nachten is aangevallen, ten Westen van Ierland voer. Op 24 Februari werd de vernietiging van 17. schepen van dit con vooi gemeld. In het geheel heeft het 'thans 23 schepen met een gezamenlijken inhoud van 123.000 ton verloren, terwijl nog een aantal schepen is getorpedeerd zonder dat het resul taat kon worden waargenomen. In de laatste 14 dagen zijn voor de kust van Noord-Afrika acht schepen met een gezamen lijken inhoud van 49.000 ton tot zinken ge bracht. De Engelsche admiraal Sir Herbert Rich mond schrijft in het tijdschrift „Fortnightly": „Zonder het herkrijgen van de heerschappij ter zee is geen eindoverwinning mogelijk". De admiraal constateert twee feiten: le. Het gebrek aan zeelieden vormt een der grootste hindernissen. 2e. De vijandelijke duikbootvloot groeit veel sneller dan er duikbooten vernield worden. De New Yorksche correspondenten vai^de Londensche bladen seinen intusschen het re laas van de Amerikaansche matrozen, die wa ren uitgevaren om 'overlevenden te redden van twee groote transportschepen, die in het Noor den van den Atlantischen Oceaan tot zinken zijn gebracht. De matrozen deeldep mede, dat zij niemand hebben kunnen redden; de-man nen in de reddingsbooten waren allen dood gevroren en in het water dreven zooveel lij ken, dat ze niet te tellen waren. Het bericht der correspondenten sluit met de woorden: „Het was een der grootste catastrofen der Amerikaansche marine". Geen woorden, maar daden. - Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Reorganisatie in Fransch N.-Afrika. Uit het Geallieerde hoofdkwartier in Noord-Afrika verluidt dat er nieuwe ver anderingen zijn aangebracht in de organi satie van de Geallieerde luchtstrijdkrach ten aldaar. De Britsche en de Amerikaan sche lüchtmacht op dit oorlogstooneel wor den onder den naam „Noord-West-Afri- kaansche luchtstrijdkrachten" vereenigd en staan onder bevel van den Amerikaan schen generaal Spaatz. Giraud heeft zoo wordt inmiddels uit Tanger gemeld generaal Boisseau, den militairen commandant van het divisie district Oran van zijn functie ontheven en generaal Simon als opvolger van Boisseau benoemd. Boisseau is ingedeeld bij een commando over een woestijngarnizoen in Zuid- Algerije. Giraud heeft voorts den prefect van Oran van zijn functie ontheven. Bekendmaking. Officieel wordt medegedeeld: Het door het Deutsche Obergericht op 2 Februari 1943 wegens sabotage tegen de Nederlanders Hen drik Mc/lenkamp uit Utrecht en Pieter Fran- ciscus van den Kam uit Delft gevelde dood vonnis is. r adat het verzoek om gratie was afgewezen voltrokken. Molenkamp en Van den Kam zijn als com munisten, sedert vele jaren lid der commu nistische partij, in de groepen van de illegale C. P. N. in een leidende functie werkzaam geweest en hebben bovendien ophitsende ge schriften verspreid om op deze wijze de open bare orde en de veiligheid van het openbare leven in de bezette Nederlandsche gebieden in gevaar te brengen. De stem der SS. Luistert op Zondag 28 Februari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 M. naar de stem der S. S. onderwerp: „Germaansch soldatendom". Een goed oog voor maten. Voorkomt overschrijding van 't gasrantsoen Ken goed oog voor maten is in de keuken een voordeel. Waarom zou men een grooten ketel water warm maken als men slechts een klein pannetje vol noodig heeft? Dus eerst overleggen hoeveel er noodig is en pas daarna den ketel opzet ten, want ieder warmteverlies is gasver- spiiling. Zoo ook met het vaten wasschen, het dagelijks weerkeerende werk van de huisvrouw. Zonder twijfel is het 't ge makkelijkst de vaten, onder het warm stroomende water van het warmwater reservoir te „wasschen. Veel spaarzamer echter en daax-om beter is het een klein bakje met warm water te vullen en hierin af te wasschen. Alleen zoo voor komt men overschrijding van het gas rantsoen. Het is immers uw eigen belang dat u geen boete krijgt en niet van den toevoer wordt afgesneden. Distributie van insuline. Bonnen voor nieuwe periode zijn aan patiënten toegezonden. De directeur van het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen maakt bekend dat de geldigheidsduur der insulinebonnen voor de periode 1 December 19421 Maart 1943 niet wordt verlengd. Na 1 Maart 1943 zijn deze bonnen dus niet meer geldig. De bonnen voor de nieuwe periode zijn den patiënten inmiddels toegezonden. Schippers wordt er op gewezen, dat de hun toegewezen bonnen zijn verzonden aan het indertijd door hen opgegeven waladres. Patiënten, die op 1 Maart 1943 nog geen bericht hebben ontvan gen omtrent het aantal toegewezen bonnep, wordt aangeraden zich te wenden tot het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmidde len te Amsterdam, Vöndelstraat 11 E. „Het revolutionaire leger is noodig omdat de groote historische vraagstukken alleen met geweld kunnen worden opgelost. De orga nisatie van het geweld in den modernen strijd is echter van militairen aard". „HISTORISCH WAARSCHIJNLIJK." D. Van zjjn vijanden leert men het meest wil men wei zeggen.. Dat gaat voor het volgende nu wel niet heelemaal op, want wie zou onzen lieven vrienden van de Londensche radio-Oranje iets euvels ten laste willen leggen? De edel aardige en nobele bedoelingen van deze heeren die Nederlandsche ambtenaren tot plichtsverzaking aanzetten en ons volk tot terreurdaden animeeren, die straks weer zooveel gijzelaars 't leven zullen kosten, zijn te klaarblijkelijk, dan dat wij één oogeh- blik hun lammeren-onschuld in twijfel zoudeq mogen trekken. Hoe leerzaam is bijvoorbeeld de gefun deerde beschouwing die de een of andere hardlooper dezer dagen voor den Oranje zender ten beste gaf over de mogelijkheid van een Russische heerschappij over West- Europa! Om het dadelijk te zeggen: een Russische heerschappij is volgens dezen „volksvoorlichter" in geen enkel opzicht „historisch waarschijnlijk". Dat zal wel zoo zijn, maar wij hebben nu eenmaal geschiedenisboeken en die leeren stuk voor stuk, dat de wereldgeschiedenis een broertje dood heeft aan historische waarschijnlijkheden, haar eigen gang gaat en ons iederen dag verrast met historische onwaarschijnlijkheden. Dat moet ge straks maar eens aan Uw neef op Java of Uw vriend in Paramaribo vragen. Zoo achtte de heer Daladier het in September 1939 historisch waarschijnlijk dat zijn Maginot- linie het houden zou en de heer Churchill dat Brittannië de golven zou blijven be- heerschen Het wordt nog veel mooier. „Dat de Rus sen onze havens aan de Noordzee zouden begeeren, is een sprookje" zoo lispelt radio- Oranje verder. 'Wel zeker, zoo was het ook een sprookje dat Stalin de Finsche havens begeerde en de havens der Oostzee-Staten. De Roemenen hebben eenvoudig gescha terd om het sprookje dat de Russen hun Zwarte £ee-havens zouden begeeren totdat de Sovjettroepen de Finsche havens bezetten, de Oostzee-landen inpalmden en en passant een paar honderdduizend man nen, vrouwen en kinderen over den kling joegen en opmarcheerden door Roemenië naar Galatz en Braila. Gij vraagt om motieven? De Oranje-zen der is er niet verlegen mee: „Om dat té doen zouden de Russen immers heel Duitschland moeten inlijven". Kijk. dat is weer zoo'n kwestie van historische waarschijnlijkheid. Dat half Rusland door Duitschland werd ingelijfd, zegt den Nederlandsch sprekenden emigrant voor de Londensche radio waar schijnlijk niets. Maar of de heer Stalin zijn veronderstelling deelt, is een tweede. In tusschen. radio-Oranje is hiermede nog niet aan het einde van ziin bewijsgronden: ..Stalin werd tegen zijn wil tot een oorlog gedwongen. Stalin was altijd in het de fensief". Laat ons onze zakdoeken te voor schijn halen om onze ontroering te ver bergen met het lot van Stalin, aan wien het gruwelijk onrecht werd begaan aangeval len te worden door minidtuur-staaties met een bevolkingsaantal dat dat van één en kele Russische stad niet overtreft. Laat ons onze deernis toonen mer volkscommissaris, Tsjeka en Gepoe en het interieur der Rus sische gevangenissen.' de ongetelde men- schenslachtingen en de cultuurverkrachting aanmerken als werken van Stalins vrede. Een enkel woord tot slot. Als dé Oranje zender, dat wil zeggen: als het Britrche mi nisterie van propaganda in Nederlandsche vertaling rondweg zeide: „Wij hopen dat Rusland Duitschland overwint, dat Neder land onder Sovjetbewind komt en dit land met de rest van Europa bolsjewiseert, waar toe wij het bij voorbaat de vrije hand heb ben gelaten", dan zou dat tenminste eer lijke taal zijn. Wanneer verdraaiing der feiten moet dienen om een verloren zaak goed te praten en leugens v/orden aange wend, dat de steenen ervan zweeten, dan rijst maar één- gevoelen: verachting voor dergelijke methoden en voor de sujetten die met dergelijke boodschappen hand- en spandiensten verleenen na* Londen en Moskou. Dan rijst maar één wensch: dat in ons volk het inzicht moge rijpen dat het een kwade zaak moet zijn die op deze wijze met leugen en bedrog gediend moet worden. Links: In 't kader der troepen, verzorging zijn bekende Ber- Hjnsche kunstenaars van het topneel, de film en de radio on der persoonlijke leiding van den" secr.-generaal der Reichs- kulturkammer Ministerialdi- rektor Hans Hinke voor Duit sche soldaten van alle deelen der weermacht en Waffen-SS in Nederland opgetreden. De kunstenaars nemen den bijval in ontvangst. (SS Bildberichter Fritz/Stapf Pax c) Het voorjaar nadertJn Amster dam worden door den stadsbe- plantingsdienst de boomen weer gesnoeid. Hoog boven den be- ganen grond ontdoet de snoeier den boom van zijn doode tak ken. (V.N.P./De Haan Pax c)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1