Haarlemsche Courant Denk aan 2 7 Maart Duitsche tegenactie in Koehan-sector. Nieuwsblad voor Noord-Holland 288e Jaargang No. 51 VsrschUnt dagelijks behalve op Zon- en- feestdagen Xel. Administr. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur 3. V. Baudewyns Woensdag 3 Maart 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate Telef. drukkerij 12713 Directie: P. W. Peereboom K 1297 Ph. A. Mees Vorderingen in Noord-Tunis. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „In het Zuidelijk deel van het Oostelijk front stond de dag van Maandag in het teeken van eigen tegenaanvallen. Ver metele aanvalsoperaties van de Duitsche troepen aan den beneddhloop van de Koeban sloegen vijandelijke strijdkrachten uiteen en verijdelden aanvalsvoorbereidin- gen. Ondanks de slechte weers- en ter reingesteldheid werden in het gebied van Isjoem opnieuw talrijke plaatsen ver overd. Enkele verstrooide vijandelijke groepen werden vernietigd. Het aantal gevangenen en de buit nemen nog voort durend toe. Op het slagveld werd onder de talrijke dooden de bevelvoerende generaal van het 25ste bolsjewistische pantsercorps. generaal- majoor Pawloff gevonden. In het gevechtsgebied ten Westen van Charkof tot ten Noorden van Orel en in den sector ten Zuiden van het Ilmenmeer mis lukten ook Maandag overdag aanvallen en doorbraakpogingen van den vijand met zware, bloedige verliezen. Het bruggehoofd van Demjansk ten Zuidoosten van het Ilmenmeer, waarop de bolsjewisten veertien maanden lang met ontzettende verliezen aan menschen en materiaal tevergeefs hebben stormgeloo- pen, werd door de Duitsche troepen volgens de plannen ontruimd. Het sedert lang voor bereide achteruitschuiven van de Duitsche lines geschiedde stap voor stap, nadat al het oorlogstuig en alle wapens bijtijds waren weg gevoerd. De ontruiming zelf voltrok zich zonder dat hierbij hinder van den vijand werd ondervonden. Aan het Noord-Tunesische front behaalden de Duitsch-Italiaansche aanvalstroepen, doel treffend, gesteund door de luchtmacht, Maan dag nieuwe vorderingen. De luchtmacht viel spoorwegdoelen in het vijandelijke achterland, laadinstailaties en ligplaatsen voor schepen in Böne met goede uitwerking aan. Duitsche jagers en luchtdoelartillerie van de lucht macht schoten in het Middellandsche Zee gebied 11 vi'^ndelijke vliegtuigen neer Britsche vLcgtuigen drongen Maandagnacht tot Berlijn door en wierpen brand- en bri santbommen op de Duitsche hoofdstad en op plaatsen in de omgeving. Er ontstond schade als gevolg van de brand- en brisantbommen in woonwijken én aan openbare gebouwen. De bevolking leed verliezen. Enkele vijandelijke vliegtuigen vielen West-Duitsch gebied aan en wierpen enkele bommen. Door nachtjagers, luchtdoelartillerie van de luchtmacht, artille rie van de marine en patrouillevaartuigen werden 19, voor het meerendee] viermotorige, vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In het zeegebied ten Westen van Noorwegen werd een Britsche torpedojager door bommen beschadigd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Geslaagde plaatselijke acties aan het front van Tunesië. De vijandelijke luchtmacht ver loor 13 toestellen, n.l. 8 in luchtgevechten en 5 door het afweergeschut. Italiaansche for maties vliegtuigen herhaalden haar stout moedige aanvallen op het vijandelijke con- vooi, dat reeds op 28 Februari werd aange vallen. Eén schip werd tot zinken gebracht en twee andere schepen werden ernstig be schadigd. Er wérden luchtaanvallen ondernomen op Palermo, Napels en verscheidene plaatsen in de provincies Catanzaro en Cosenza Onder de burgerbevolking vallen 10 dooden en 113 gewonden te betreuren te Napels; 10 dooden en 96 gewonden te Palermo; 5 dooden en 10 gewonden te Catanzaro-Marina; één dhode en elf gewonden te Amantea (Cosenza) Te Napels werden drie vijandelijke machines door onze jagers en twee door het afweer geschut neergehaald. Twee andere toestellen kwamen terecht in de.omgeving van Palermo waarvan één werd neergehaald door onze jagers en het andere door het afweergeschut Zes van onze vliegtuigen zijn niet op hun basis teruggekeerd. Verloop van het Oostelijk front. Het front verloopt thans, naar militaire kri»- gen in de Duitsche hoofdstad verklaren, als volgt: Van Taganrog langs de rivier de Mioes in Noordelijke richting tot Worosjilowgrad, vandaar tot enkele kilometers bewesten Char- kow en Koesk. vervolgens naar Orel en Rzjew om vandaar af te buiten naar het Ilmen meer .vanwaar het in Noordelijke richting naar het Ladogameer verloopt. (Het Koeban-bruggehoofd wordt gevormd door het Westelijkst gelegen deel van den Kaukasus langs de kust van de Zee van Azof, bezuiden de mondingen van den Don. en het loopt tot aan de Zwakte Zeekust, ongeveer tot Noworossiisk. Red'.). Nieuwe Duitsche gezant te Stockholm. De nieuwe Duitsche gezant te Stockholm Hans Thomson, heeft Dinsdagmorgen zijn geloofsbrieven aan Koning Gustaaf van Zweden overhandigd. In het Karelische oerwoud bouwen soldafen en mannen der „Orga nisatie Todt" den langsten veldspoorweg in 't Oosten. Een hulpspoor loopt naast de in aanbouw zijnde brug, zoodat het materiaal tot aan de plaats der werkzaamheden kan worden gebracht. (PK Umbach Wb/C.N.F. Pax) Het Noorsche departement van handel deelF"me- de, dat dezer da gen alle J bars, café's, nachtclubs en dergelijke ver makelijkheden zullen worden ge sloten. Wendel Willkie heeft het plan, om zich in 1944 door de Republikeinsche partij candidaat te taten stellen voor het presidentschap der Vereenigde Sta ten. De Officier van Justitie bij de recht bank te Breda heeft 3 jaar gevangenis straf geëischt tegen den arbeider C. O.' uit Halsteren, die op 22 November een poging had gedaan, uit het Huis van Bewaring te Breda te ontvluchten en daarbij een bewa ker met een ijzeren staaf had neerge slagen. Toont U een waarachtig Nederlander. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. ,Wie met zijn stroom niet zuinig is, zit weldra in de duisternis". Berlijn onder terreur. Bij den luchtaanval der Engelschen op de Duitsche hoofdstad in den nacht van Maandag op Dinsdag jl. zijn volgens de voorloopige bericfften 191 menschen om het leven gekomen en 268 gewond. O.a. werden drie ziekenhuizen bij den aanval getroffen. Zij werden ten deele zwaar beschadigd en moesten ontruimd worden. Vijf kerken leden zware schade en brandden ten deele volkomen uit. In de afzonderlijke wijken van de Duitsche hoofdstad werd aanzienlijke schade be rokkend aan woonhuizen. Twee tehui zen voor ouden van dagen vielen volko men aan den aanval ten offer. De bevolking van de Duitsche hoofd stad legde bij de civielen afweer van den Rritscheri terreuraanval een voor beeldige houding aan den dag. Het aantal neergeschoten vijande lijke vliegtuigen bedraagt volgens de voorloopige berichten 21. Op Berlijn vielen voornamelijk brand bommen, die door het krachtige optreden van de brandweer en de voorbeeldige hou ding der bevolking onschadelijk werden ge maakt. De aanval duurde betrekkelijk kort daar de vijand probeerde zoo snel mogelijk uit het vernietigende vuur van de luchtdoel artillerie te komen. Met de door nachtja gers en luchtdoelartillerie neergeschoten bommenwerpers verloor de vijand tevens meer dan 100 man vliegend personeel. Te Berlijn schat »men dat ongeveer een derde'deel der vijandelijke vliegtuigen bij dezen aanval is verloren gegaan. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" schrijft: Wij hooren niet alleen deze woor den der oorlogsmisdadigers doch wij ken nen ook hun wandaden uit de practijk van bommennachten. Het Duitsche volk, in het vaderland, dat juist tegenover dergelijke gebeurtenissen zijn inwendige discipline en zijn standvastige houding bewaart en de Duitsche soldaten zullen goed in het geheu gen houden, wie de lieden zijn, die op de gewetenlooste wijze reeds voor den oorlo? de hongerblokkade tegen onze vrouwen en kinderen verkondigden en thans den on- gebreidelden luchtoorlog propageeren. Hun haat maakt den wil van het Duitsche volk al hun vernietigingsplannen onmogelijk te maken en henzelf voor hun misdaden ter verantwoording te roepen nog fanatieker. Zweedsche reservisten opgeroepen Maandagmorgen is een deel der Zweedsche reservisten door middel van de radio opgeroepen. Aan het eind van de uitzending der nieuwsberichten las de omroeper een belangrijk besluit van den opperbevelhebber voor. dat was be stemd voor alle dienstplichtigen, die in het bezit zijn van een wit mobilisatie bevel. „A 1". Deze dienstplichtigen moe ten zich thans onverwijld en zonder schriftelijke oproep op hun mobilisatie bestemming begeven. Zij dienen hierbij van de snelste vervoermiddelen gebruik te maken. v In een den oproep volgend commentaar wordt gezegd, dat het besluit van den op perbevelhebber niet het gevolg is van eên verscherping in de buitenlandsche poli taeke situatie. Zij hangt samen met de zgn divisieoefeningen, die in den winter en het voorjaar op grond van een vroeger regee- ringsbesluit zullen plaats vinden en slaat op hen, die reeds eerder bericht hebben ont vangen dat zij op een onverwacht tijdstip in dienst zouden moeten komen. De. oproep heeft voor de radio plaats daar de regeering bij bepaalde eenheden een nieuw oproep systeem wil probeeren. Nader verluidt nog. dat het door de re geering voor niet doelmatig wordt gehou den inlichtingen omtrent het aantal der op- geroepenen te verstrekken. Von Ribbentrop's reis. Van toonaangevende Italiaansche zijde wordt verklaard, dat de besprekingen van den Rijksminister van buitenlandsche za ken in Italië opnieuw de volledige solidari teit en onv,erbreekbare gemeenschap in den strijd door beide Spilmogendheden gevoerd, voor de beveiliging der -Europeesche cul tuur tegen de bolsjewistische bedreiging en de Angelsaksische hegemonie, hebben be wezen. Duitschland en Italië, zoo verklaart men te Rome. zijn thans de groote traditio- neele steunpilaren der Europeesche cultuur Alleen deze beide mogendheden zijn in staat de Europeeschén volken een duurzamen vrede van rechtvaardigheid en samenwer king te garandeeren. Duitschland en Italië hebben zich in het bewustzijn van deze verantwoordelijkheid opnieuw bereid verklaard alle offers op zich te nemen voor de verdediging van alle goe deren, die op het oogenblik het waardevol ste erfgoed en de garantie voor de toekomst vormen. De strijd tegen het bolsjewisme zal derhalve gevoerd worden met den onwrik- baren wil tot definitieve vernietiging van dit gevaar, daar ingezien wordt, dat het bols jewisme thans alle levensvormen en moreele waarden wil vernietigen, die den grondslag vormen van het Europeesche bestaan. Zou Europa op het oogenblik gedwongen zijn van deze moreele waarden af te zien, dan zou daarmede Europa ophouden te bestaan Wanneer Europa niet zou strijden, zou het zijn bestaan opgeven. In diplomatieke en regeeringskringen te Ankara heeft de reis van Von Ribbentrop sterk de aandacht* getrokken. Men brengt een en ander in verband met de nationale krachtsconcentratie der As-mogendheden en vermoedt, dat de besprekingen een nieu we faze van de oorlogvoering der As zullen inleiden. Finsche kabinetsformateur. President Ryti heeft den voorzitter van den Rijksdag, Vaeninoe Hakkila, als ver tegenwoordiger der grootste Finsche .partij belast met de vorming eener regeering. Dagorder van den Duce. Naar aanleiding van den terugkeer van Italiaansche afdeelingen van het Oostelijke front, die in Italië eer) tijd van rust zullen doorbrengen en zullen worden aangevuld, heeft Mussolini een dagorder tot het achtste Italiaansche leger gericht, waarin hij hulde brengt aan hun dapperheid en opoffering. De neutralen op aarde. Volgens een artikel in een Dyonsch blad zijn op het oogenblik slechts 150 millioen van de 2216 millioen op aarde wonende men schen neutraal, d.w.z. behoorènd tot een niet oorlogvoerend land. In totaal zijn er 76 staten. Neutraal hiervan zijn 2 5. Europa, heeft 32 staten, waarvan er slechts 9 neu traal zijn. Dit zijn Spanje. Portugal, Zwe den, Zwitserland, Andorra, Lichtenstein, van Marino, Monaco en Vaticaanstad. Van de drie onafhankelijke Afrikaahsche staten is er slechts één „neutraal^, Liberia. Van de Aziatische landen zijn slechts Turkije Afghanistan, Saoedie-Arabië Yemen en Nepal niet oorlogvoerend. Van de 22 Amerïkaansche landen zijn er twee non-belligerent,, te weten Argentinië en Chili. Het vijfde werelddeel. Australië en Nieuw Zeeland bevindt zich in zijn goh,.-! in oorlog. Voorkomt verkwisting van electriciteit. Iedereen zal moeten toegeven, dat het ver kwisting is om het electrische licht overdag te laten branden. Het is ook verkwisting, wan neer lampen worden gebruikt op plaatsen, waar weinig of in het geheel niet wordt ge werkt, of waar lampen van geringere licht sterkte voldoende zouden zijn Dikwijls is het voldoende gebruik te maken van een bureaulamp, een schemerlamp, een hoeklampje of anderzins. Elk lid van het ge zin dient er steeds op bedacht te zijn het verbruik van energie tot het hoogst nood zakelijke te beperken. Het is ieder eigen be lang, want wie zijn rantsoen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevorèr afge sneden. De Alkmaarsche oplichtingszaak. Drie verdachten conform den eisch veroordeeld. Marie Luise Holtz (Luise) en \yolfgang Stumpf (Ferdinand) in een scène uit „Ka bale und Liebe", een drama van Friedrich Schiller, dat door het „Deutsches Theater in den Niederlanden" in den Stadsschouwburg te Den Haag is opgevoerd. (Peter Tijssen/Stapf Pax) Twee weken geleden stonden voor de Alk maarsche rechtbank terecht de Alkmaarsche kruidenier A. M. Hoogakker, de koopman J. Vroegop en de voormalige Alkmaarsche kor poraal der marechausseé H. Geelen. die geza menlijk en afzonderlijk hadden gepoogd den Haarlemschen jood Sch op te lichten voor een bedrag van 29.000 gulden Zij hadden hem voorgespiegeld, hem en zijn gezin, met mede werking van de Nederlandsche en Duitsche autoriteiten, naar Zwitserland te zullen bren gen. Hoogakker sla'agde er in Sch. eerst 1000 gulden afhandig te maken, waarna Vroegop 8000 gulden wist los te krijgen. Geelen had in de affaire als drijvende kracht op den ach tergrond gefungeerd. Tegen Hoogakker was door den officier van iustitie de maximumstrai van drie jaar gevor derd, evenals tegen Vroegop. terwijl tegen Geelen wegens medeplichtigheid twee jaar gevangenisstraf was geëischt De Alkmaarsche rechtbank veroordeelde de drie verdachten, die elk hun schuld halsstarrig hadden ont kend, conform den eisch. Geelen. wiens zaak in twee gedeelten werd behandeld en tegen wien in een aparte zitting de vorige week nog maals drie jaar was gevorderd—zal volgende week gevonnist worden. ACHTHONDERD NEDERLANDSCHE KINDEREN NAAR BADEN-RADEN. Vrijdag 5 Maart om 12.47 uur zal van het Centraal-Station te Amsterdam het eerste kindertransport van den Neder- landschen Volksdienst naar Duitschland vertrekken. Achthonderd kinderen zullen een vacantie gaan doorbrengen' in Baden- Baden. DE ZWOLSCHE VIERDING MAAKT HET GOED. Op de eerste verdieping van het kinder paviljoen van het R.K. Ziekenhuis te Zwolle staan in een kamertje vier wiegjes. Het is een zeer speciaal kamertje, tochtvrij en met een constante temperatuur, een zeer groote couveuse, waarvan de toegang ten strengste verboden is. De zuster en de dokter zijn de eenigen. die vrijelijk in en uit mogen loopen, doch verder komen er slechts twee menschen. Dat zijn moeder en vader Kiffers, de ouders van de Zwolsche vierling, die het zeer voor spoedig gaat. De moeder bezoekt haar kindertjes een keer per dag, de vader komt een paar keer per week bij zijn kleintjes op bezoek. Inderdaad klein tjes, dat zijn de vier Kiffertjes maar voor het overige volkomen normaal en gezond. Hun voetjes zijn precies even groot als de duim van ,de zuster, die speciaal met hun verzor ging belast is. Het viertal houdt elkaar, wat de groei be treft, prachtig bij. Hun gewichtscqrve gaat vrijwel gelijk omhoog en alle vier zijn ze sinds hun geboorte ongeveer 3 ons aangekomen. Alles wordt gedaan, om infectie te voorko men, want dat is het groote gevaar voor de kindertjes, die veel vatbaarder zijn dan an dere babies.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1