Haarlemsche Courant Stalin's territoriale eischen. Sovjetaanval op Koeban bruggehoofd afgeslagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland 97.100 brt. tot zinken gebracht. Onthulling derBörsenzeitung sche openbare meening" teruggeschrokken. Kinderslachting. 388e Jaargang No. 54 VerschUnt dagelUks behalve op zon- en feestdagen Tel. Admlnlstr. 10724, Redactie 10M4 Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Zaterdag: 6 Maart 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peerehoom Ta! van plaatsen aan Donetzfront heroverd Ingesloten Sovjetleger ten Zuiden van Charkof op het punt vernietigd te worden. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „Sterke vijandelijke strijdkrachten, die nog proteerende van 't ijs de Noordelijke flank van het Koeban-bruggehoofd pro beerden te omsingelen, werden in de af- geloopen dagen uiteengeslagen en in samenwerking met de luchtmacht verder tot in de lagunen achtervolgd. Verschei dene honderden gevangenen en een aan zienlijke buit aan wapens en oorlogstuig vielen in onze handen. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Aan het Donetsfront werden talrijke plaat sen heroverd, waaronder de stad Lissitsjansk. Het achterwaartsche terrein werd gezuiverd; verscheidene verstrooide groepen van den vijand werden tot den strijd gedwongen en vernietigd. Het ten Zuiden van Charkof ingesloten derde bolsjewistische leger staat op een zeer klein gebied opeengedrongen, op het punt vernietigd te worden. Ook Donderdag overdag mislukten uitvals- pogingen. Rij de voortzetting van zijn aanvallen ten Westen van Koersk en ten Noordwesten van Orel leed de vijand opnieuw zeer zware ver liezen. In den frontsector Gshatsk en het Ilm en- meer stortten talrijke plaatselijke aanvallen in het afweervuur ineen. Aan weerszijden van Staraja Russa ging de vijand, na krachtige voorbereiding door de artillerie, met massale strijdkrachten tot den aanval over, waarbij hij pantserwagens en slagvliegtuigen in den strijd wierp. Na afwis selende gevechten gelukte het alle aanvallen af te slaan, ïvaarbij de bolsjewisten weer zeer zware verliezen leden. De luchtmacht had in dit afweersucces een bijzonder aandeel Aan het Tunesische front heerschte Don derdag levendige activiteit van artillerie en verkenningstroepen. Door duikaanvallen en aanvallen in scheervlucht van formaties Duit sche vliegtuigen leed de vijand aanzienlijke verliezen. Een formatie gevechtsvliegtuigen viel Donderdagnacht de haveninstallaties van Philippeville aan. Drie groote transport schepen werden zwaar getroffen. Donderdag overdag drong een formatie Amerikaansche bommenwerpers tot boven Nederland en het West-Duitsche gebied door. Als gevolg van de neergeworpen bommen leed de bevolking verliezen. Een groot aantal Nederlandsche kinderen werd gedood. Jagers schoten 10 viermotorige vliegtuigen van deze formatie neer. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen Don derdagnacht bommen op plaatsen in West- Duitschland neer en ondernamen storings- vluchten in het kustgebied der Oostzee. Een vijandelijke vliegtuig werd neergeschoten Zooals in een extrabericht is medege deeld, hebben Duitsche duikbooten in de eerste dagen van deje maand successen behaald Dertien schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 97 100 brt. werden in zware gevechten in den grond geboord. Twee andere schepen werden getorpedeerd. Het rtaliaansche weermachtbericht luidt als volgt In Tunesië levendige bedrijvigheid van artillerie en verkenningsafdeelingen De ha vens van Bougie en Philippeville zijn door onze vliegtuigen aangevallen. Vijandelijke toestellen hebben eenige bommen laten vallen op Napels, Salerno en San Vitaliano (Nola provincie Caserta). waarbij lichte schade ont stond. Er waren zes dooden en tien gewonden te betreuren te San Vitaliano. Een toestel werd door het afweervuur getroffen en stortte neer bij Latina (Benevento). In het Zuidelijke deel van den Atlantischen Oceaan heeft een van onze duikbooten onder bevel van den luitenant ter zee Roberto Rigoli een Braziliaansch troepentransport schip van 7000 ton alsmede een Amerikaansch motorschip van 12.000 ton in den grond ge boord. Naar de „Daily Telegraph" uit Tunis ver neemt, is het Geallieerde front in Tunesië thans verdeeld in een Britsche, Amerikaan sche en Fransche operatiezone. Men wil aldus de verwarring vermijden, die de laatste drie maanden tusschen de Geallieerden op het Noord-Afrikaansche oorlogstooneel heeft be staan en tot wrijving aanleiding heeft gege ven. Vooral de Amerikaansche soldaten had den zich „psychologisch onbegrepen" gevoeld. Houdt Uw gasverbruik in toom er spaart eiken dag wat stroom. De Westlanuscüe bloemenveilingen zijn on der groote belangstelling weer begonnen. Tienduizenden bossen tulpen werden aan gevoerd. (Schimmelpenningh Pax) Een Li-boot is van een succesvollen tocht naar het vijandelijk ge bied op haar steunpunt aan de Atlantische kust teruggekeerd. De flottieljechef begroet de bemanning en zegt haar verlof toe na haar zware taak in deze weeken. (PK Vater HH/St. P.) De Egyptische douane heeft een geweldige hoeveel heid opium in be slag genomen, 'die bestemd was voor de bezettingstroe pen. Uit Washington wordt gemeld dat de Amerikaansche minister van bui- tenlandsche zaken, Cordell Huil, uit Washington ver trokken is om twee weken voor herstel door te brengen fti Florida. Opnieuw zijn vijf leden van het per soneel der Geider- sehe Tramwegen gearresteerd, we gens diefstallen van rookwaren uit goe derenwagons. Een hunner had aan de gestolen waar reeds duizenden guldens verdiend en daar voor een stuk grond gekocht. Uw plaats is nog vrij Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. De viiand van den vrede. „Het bolsjewisme is in zijn wezen materialistisch Het is de ontkenning van alle geestelijke waarden en van alle be ginselen. waarop de cultuur berust. Het is de wreede wil om een cultuur van dertig eeuwen te vernielen Het bolsje wisme proclameert de totale verachting van alle waarden. voortspruitende uit traditie en historie Het heeft alle landen, die dit smartelijke experiment hebben doorgemaakt, met bloed overdekt en te gronde gericht Wij zullen vrede hebben, wanneer de naties in Europa voldoende verstand en moed zullen blijven behouden om de actie van diegenen te verlammen, die stelsel matig naar een catastrophe toesturen. Moskou wil den oorlog, omdat de ellende die hiervan een gevolg zou zijn, het Avondland aan het bolsjewisme moet uit leveren." M. MUSY, voormalig bondspresi dent van Zwitserland, in „Le Matin" van 14 November 1938 Onder het opschrift: „Door den vijand be vestigd. Hoe Engeland Europa aan Stalin verried", publiceert de Berliner Börsen Zei- tung een artikel van den Amerikaanschen journalist Forrest Davis, door hem geschre ven in de „Saturday Evening Post", dat tot dusver onbekende feiten aan het licht brengt over de totstandkoming van" het Engelsch- Russische verdrag van eind Mei 1942 De Börsen Zeitung vat de quintessens van dit artikel als volgt samen: 1. Bevestigd wordt, dat gelijk met het En- gelsch-Bolsjewistische pact van bondgenoot schap een geheime overeenkomst werd ge sloten. 2. De gegevens van het Amerikaansche tijd schrift over den inhoud van de geheime overeenkomst komen in dezen overeen met de onthullingen indertijd van de Göteborger Morgenpost Stalin heeft n.!. erkenning geëiseht van zijn aanspraken op de „historische buitenposten" in Europa en daarbij gewezen op de gebieden, die de Sowjet-Unie na den vorigen wereld oorlog verloren heeft. Hiermede bedoelde hij niet alleen Karelië en Hangö, doch heel Fin land, de Baltische landen en niet Oost-Polen, maar het geheele Poolsche gebied, dat inder tijd deel heeft uitgemaakt van het Tsarenrijk. Voors kan er geen twijfel over bestaan, dat Stalin ook aanspraak gemaakt heeft op den Balkan en de Dardanellen. 3 Stalin heeft de eischen ten aanzien van Finland, de Baltische staten en het Poolsche ebied aldus gemotiveerd, dat hij daardoor .vrijheid van handelen" in het Westen zou krijgen. De strekking is dus zuiver agressief- imperialistisch in den zin van het wereld revolutionnaire bolsjewisme. 4. Churchill en Eden hebben voor deze eischen van Moskou gecapituleerd. Zij hebben, om Stalin tevreden te stellen, zich er mede accoord verklaard, dat het bolsjewisme alle stellingen in Europa betrekt, die hem de heerschappij over het geheele continent moe ten verzekeren. 5. Ook Roosevelt heeft volledig begrip voor Stalin's eischen aan den dag gelegd. Voor de definitieve erkenning daarvan is hij inder- Van zijn officieel ja-woord kan Stalin echter in ieder geval zeker zijn, voor zoover hij dat al niet bezit. Het Roemeensche blad Curentul herinnert aan het lot. dat de Roemenen hebben onder gaan die door de bolsjewieken tijdens de een jarige bezetting van Bessarabië en de Noor delijke Boekowina naar Siberië gedeporteerd zijn. De mededeelingen van een Russischen krijgsgevangene over de stelselmatige uit hongering en uitroeiing van de Roemenen die waren opgesloten in het kamp van Nowo- Niwanowska in de stad Marinsk. zoo schrijft het blad. maakt het ons gemakkelijker om in te zien, wat ons te wachten zou staan, wan neer de Sovjet-Unie de Europeesche orde zou moeten vestigen. Deze „orde" zou radicaal tot stand gebracht worden, waarbij alle per sonen uit het intellectueele en nationale leven naar Siberië zouden worden gestuurd, om niet meer terug te keeren. Farson, die naar de Londensche correspon dent van „Nya Dagligt Allehanda" meldt. Rusland even goed kent uit den tijd der Cza- rén als uit den tegenwoordgi b.enehandelt in een artikel in de „Daily Mail" de „plannen van Stalin met Europa". De Sovjets, aldus Farson, zouden in het ge val van een overwinning, van Finland behal ve Hangö en de eilanden in de Finsche Golf ook Petsamo willen hebben Britsche en Ame rikaansche eonvooien weten welk een „vree selijk bedreiging Petsamo voor Moermansk en Archangel vormt. Tegenover deze „legi tieme eischen" der Sowjets kunnen de Fin nen geen steun van Amerika en Groot-Brit- tannië verwachten. De Sowjets zouden ook tegen den wensch van Zweden de Baltische staten weer bezetten en Roemenië zou niet eens moreelen steun van Amerika en Groot Brittannië krijgen, wanneer de Sowjet Unie de Boekowina en Bessarabië zou terugnemen, wat zij, naar Farson verklaart, zeker zal doen. De stem der SS. Luistert op Zondag 7 Maart van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum 1, op golf lengte 415 meter, naar de stem der S.S., on derwerp: bolsjewisme. Wij houden van ons Brieltje Joh. .Been. D. Toen wij dien eersten April 1922 op het Brielsche marktplein stonden, be leefde het stadje de trotsche herdenking van het nationale wapenfeit uit het land en de dagen der Geuzen. Er was uitbun dig feestbetoon, van den grijzen toren woei, als voor 350 jaar, de prinsenvlag en van de pui van het Raadhuis klonk bij herha ling het koninklijk woord, dat „Oranje nooit, neen, nooit genoeg voor Nederland kan doen." En een oogenblik later klonk het antwoord daarop uit den mond der kin deren, die met de woorden van het volks lied getuigden, dat het geslacht, wiens ge schiedenis zoo sterk met d0> landshistorie verweven is. „den vaderland getrouwe tot in den doet" moge zijn. Er is sindsdien een generatie opgegroeid. Deze kinderen zijn volwassen geworden, hebben zelf gezinnen gesticht en kinderen gekregen, die naar de Brielsche school gaan en in weerwil van den druk der tijden hun onbezorgd leventje leidden in het stadje der herinnering. Donderdagmorgen zaten ze bijeen in de school. Een paar tientallen jongens en meisjes, blondjes en bruintjes, braven en deugnieten, misschien verdiept in het werk, misschien afgeleid door motorgerucht, dat nader en nader kwam. Een oogenblik later had het noodlot toegeslagen. Er vielen bom men. Er zal een oogenblik van snerpende, doodelijke angst zijn geweest vóór den in slag. zeven en twintig kinderen zijn Donderdagmiddag niet thuis gekomen. Ze ven en twintig kinderen vonden in de Brielsche school een afschuwelijken dood. De Amerikaan of de Canadees, die daar boven op veilige hoogte on het knopje drukte zal er zich vermoedelijk weinig om bekommeren, dat hij in hetzelfde oogen blik een school, een stuk toekomst, uit moordde. De wreede oorlog kent geen deernis en onze burgerbevolking weet reeds lang, dat de luchtpiraat van overzee geen onderscheid kent tusschen strategi sche doelen en werken des vredes. Maar één hart. één geweten in Londen moet gesproken hebben, toen daar bekend werd, dat tientallen gezinnen harer onder danen ter plaatse waar zij eenmaal be zwoer, dat Oranie nooit, neen, nooit ge noeg voor Nederland kan doen. in rouw en doodsnood zijn gedompeld. Er moet be wustzijn gerezen zijn van het verderf, dat een bondgenootschap bracht met hen. die het een wapenfeit achten, een slanend stadje onder het vuur hunner boordwa- pens te nemen. En zoo een oogenblik de overweging mocht rijzen, dat de loop der dingen hiertoe leidde, hier te lande leeft de herinnering aan het bericht, dat in 1940 meldde, dat de Koningin der Neder landen een belangrijk bedrag aan de Britsche regeering had geschonken voor den aankoop van eenige bommenwerpers. Het stemt tot bittere droefheid, dit al les te moeten bedenken en wii hadden er God voor gedankt zoo die ééne figuur bui ten discussie had kunnen blijven. Niet wij, die achterbleven toen anderen vluchtten, hebben het zóó gewild. Er had een band ge legd en bevestigd kunnen worden in dagen van leed en dreiging, er had een trouw „tot in den doet" kunnen blijken. Er is slechts verlatenheid geweést en geschenken aan Churchill voor nieuwe bommenwer pers. Zeven en twintig kinderen, nakroost van het Brielle van 1572 worden vandaag of morgen begraven als onschuldige slacht offers van een oorlogvoering, die gepleegd wordt met haar hooge instemming. .-. Heb dank, o Majesteit. Met weinig gas en electriciteit meet men veel doen. Iedereen zal moeten toegeven, dat het groote verkwisting van energie beteekent, als men overdag het electrisch licht laat branden. Dit geldt zoowel voor fabrieken als kantoren, zoowel voor winkels als voor huishoudingen. In het bedrijf speelt de ecnomische bedrijfs voering een groote rol, maar ook in de huis houding is sprake van economisch beleid. In de tegenwoordige buitengewone omstandig heden vereischt dit beleid meer zorg en in spanning dan in normalen tijd. Zoo dient uit de toegewezen rantsoenen gas en electriciteit een zoo groot mogelijk nuttig effect te worden gehaald, d.w.z. met weinig gas en electriciteit za! men veel moeten doen. Wie dit niet doet, loopt gevaar zijn rantsoen te overschrijden, wat onvermijdelijk leidt tot boete of afsluiting van' den toevoer. WEER MAÏZENA OP RANTSOENBONNEN. Nu wederom maizena (maiszetmeel) op de voor vermicelli aangewezen bonnen beschik baar wordt gesteld, wordt er de aandacht op gevestigd, dat thans ook weer op de bonnen ..een rantsoen maizena" maizena verkrijg baar is. Boeken voor Nederlandsche arbeiders In Duitschland. Vandaag is het de eerste dag der boe- keninzameling voor de Nederlandsche ar beiders in Duitschland De Jeugdstorm komt bij u vragen of gij dit onpolitieke doel wilt steunen door enkele ontspan- ningsboeken af te staan. Stelt hen niet teleur. De Jeugdstorm vraagt het niet voor zichzelf, maar voor onze mede-volks- genooten over de grenzen' J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1