Haarlemsche Courant Strijd aan den rand van Charkof. 27 Maart is een belangrijke datum! Verkenningsactie in Tunesië. Nederlandsche landwacht ingesteld Wjasma ontruimd. BEKENDMAKING. Nieuwsblad voor Noord-Holland Duikbootwapen brengt in 24 uur 36 schepen (207.000 brt') tot zinken. Binnen- en buitenlandsche vijanden in Nederland moeten worden geweerd. 288e Jaargang No. 59 Bureaux t Groote Houtstraat 95. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteuri J. Wc. Baudewyns Vrijdag 12 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij t Z. B. Spaarne 12. TeL 1*711 Kantoor IJmuiden: Rem brand tl aan IJmulden-Oost UI tg t Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K im Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd leefde de gevechtsactie weder op. In verscheidene golven uitgevoerde aanvallen van den vijand werden in zware gevechten met groote verliezen afgesla- gen. In het gebied van Charkof wierpen onze aanvalsdivisies den vijand naar de stad terug. Aan den Noordelijken en Westelijken rand der stad wordt ge streden. Door een omsingelenden aan val werden twee Sovjetregimenten vernietigd. Eskaders gevechtsvlieg tuigen en vliegende artillerie sloegen terugtrekkende vijandelijke strijd krachten uiteen. In den sector van Orel voerde de vijand herhaalde malen sterke aanval len uit. De Duitsche troepen behaal den een groot succes bij de afweer Alle aanvallen der Sovjets werden met zeer zware bloedige verliezen afgesla gen; 26 pantserwagen bleven vernield voor onze stellingen liggen. De bewegingen van onze troepen in den centralen sector van het front verliepen zonder storing door den vijand volgens de plannen. Ten Zuiden van Cholrrr viel de vijand met sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten na hevig artillerietrom melvuur onze stellingen aan. (De aanvallen stortten in het afweervuur 'ten deele in harde gevechten van man tegen man in een. In het geveehtsgebied van Staraja Russa is de aanvalskracht van den vijand uitgeput. In den tijd van 1 tot 10 Maart 1943 wer den aan het Oostelijk front 773 Sovjet pantserwagens door formaties van het leger en de Waffen SS vernield, buitgemaakt of bewegingsonklaar geschoten. Woensdag vernietigde de Duitsche lucht macht 61 vijandelijke vliegtuigen terwijl zij zelf vijf toestellen verloor. Van het front in Tunesië wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. Door aanvallen van de luchtmacht werden ge motoriseerde strijdkrachten en artillerie- Keuringen voor de Waffen SS Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Leitt O/H P.) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die Hchamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen meidén, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43. 9.09. Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43, 15.09, Den Bosch, Hotel Noord brabant. Markt 45. 20.3.43, 9.00. Roermond, N.S.D.A.P.. Swal- merstraat 61. 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43. 9.00, Hengelo. Deutsches Haus. 21.3.43. 15.90. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- lsstrB t~ 22.3.43, 15.00, Leeuwarden. Huize Schaaf, Sr66dstrE3t 23.3.43, 9.00, Amsterdam, school, Iepenw. 13 24.3.43, 10.00, Utrecht. Wehrmachtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. stellingen van den vijand zwaar getroffen. Duitsche jagers schoten twaalf vijan delijke vliegtuigen neer. Vijandelijke vliegtuigen vlogen overdag en deg nachts boven het Duitsche Rijksge bied/ Eenige in West-Duitschland uitge worpen bommen veroorzaakten onbeteeke- nende schade aan gebouwen. Vier vijande lijke vliegtuigen werden ten val ge bracht. Zooals in een extra-bericht is mede gedeeld, zijn onze duikbooten nog steeds in den aanval. Sedert dagen hielden zij voeling met een van Amerika naar Engeland varend convooi. Groepen duikbooten sloten zich aaneen en boorden in telkens herhaalde aanval- 13 vol met oorlogsmaterieel geladen schepen met een gezamenlijken inhoud van 73.000 brt. in den grond. Drie an dere schepen werden getorpedeerd. Zoodoende kon het duikbootwapen binnen 24 uur in totaal het tot zin ken brengen van 36 schepen met een gezamenlijken inhoud van 207.000 brt. melden. Onder deze schepen be vonden zich 8 munitieschepen, die bij de torpedeering in de lucht vlogen. Het D.N.B. voegt hieraan toe: In den centralen sector van het Oostelijk front werd de stad Wjasma in den nacht van 11 op 12 Maart volgens de plannen ontruimd. Aan de bewegingen, zich van. den vijand los te maken teneinde het front te ver korten, ging de opblazing vooraf van waterwerken, werkplaatsen, spoorweg emplacementen, het vliegveld en den autoweg. Door haar ligging in het geveehtsgebied was de vernietiging van de stad onver mijdelijk. De bouwwerken van cultureele waarde en twee lazaretten, die vol Sovjet soldaten en burgers lagen, konden met de geheele inrichting aan geneesmiddelen, verbandmateriaal en toereikende voor raden behouden hjij ven. Aan materiaal werden achtergelaten: 59 uitgebrande en opgeblazen locomotieven voor breed spoor, twee autokerkhoven vol vernietigde Sovjet-voertuigen, nog af komstig van den slag bij Wjasma in het najaar van 1941, alsmede op de Ugra-spoor- Iijn 200 vernielde goederenwagens. Het probleem der ravitailleering Het Italiaansche weermachtbericht luidt: Aan het Tunesische front bedrijvigheid van verkenningsafdeelingen. In luchtge vechten schoot dé Duitsche luchtmacht 12 vijandelijke toestellen neer. Vijandelijke vliegtuigen hebben de stad Gafsa gebom bardeerd, waarbij talrijke personen uit de burgerbevolking gedood werden. Ter hoogte van Bougie en Algiers is een vijandelijk convooi aangevallen door een formatie torpedovliegtuïgen van de 105e afdeeling onder bevel van kapitein Mancini Urbano uit Cesena (Forli); een koopvaar dijschip van 15.000 ton werd in den grond geboord. Een ander koopvaardijschip, even eens met groote tonnemaat en een tor pedojager werden ernstig beschadigd. Met .dit nieuwe succes heeft de Italiaansche luchtmacht sinds het begin van den oorlog een millioen ton vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht. De ravitailleering der Geallieerde strijd krachten in Noord-Afrika stuit, naar men volgens welingerichte Duitsche kpingen heeft kunnen constateeren, op steeds groo- tere moeilijkheden als gevolg van 't feit, dat de aanvoerwegen voortdurend door vlieg tuigen en duikbooten van de Spil worden bestookt. Op deze moeilijkheden is ook van Engelsche zijde reeds gewezen, ten einde de ontevredenheid van tal van Brit- sche kringen over de loopende ontwikke ling der militaire operaties in Noord- Afrika te sussen. Het zwaarst doen zij' zich gevoelen voor generaal Montgomery, die, 2400 K.M. van zijn basis verwijderd, de voor het achtste Britsche leger benoodigde voorraden wa pens, munitie en niet in de laatste plaats water door de woestijnen moet aanvoeren. De havens aan de kust van Tripolis zijn radicaal vernield en de Duitsch-Iatiaansche luchtstrijdkrachten bestoker).de transport colonnes die zich over de woestijnwegen bewegen, voortdurend. Dit alles is, naar men verklaart, de oorzaak, waarom het achtste Britsche leger tot dusver het ver wachte offensief tegen de strijdkrachten van Rommel nog steeds niet, ontketend heeft. In het Verordeningenblad is de volgende verordening gepubliceerd. Op grond van art. 5 van het decreet van den Führer inzake de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940, bepaal ik Artikel 1. 1. De „Landwacht Neder land", bij afkorting „Landwacht" genoemd, is een territoriale landsverdedigingsorga nisatie, die ten doel heeft binnen- of buitenlandsche vijanden in Nederland te weren. 2. De landwacht wordt in overeenstem ming met den Leider der Nationaal Socia listische Beweging der Nederlanden in het kader der Waffen-SS opgesteld, zfl ressorteert onder den Höheren SS- und Polizei-Führer en onder de door hem aan gewezen commandoposten. Artikel 2. Lid van de Landwacht kan worden hij, die: 1. Nederlander is; 2. Minstens 17 jaar en hoogstens 50 jaar oud is; 3. En die wat karakter en lichaam betreft, hiervoor ge schikt is. Artikel 3. 1. De opneming in de Land wacht volgt na een schriftelijke of monde linge aanmelding bij het Ersatzkommando Niederlande der Waffen-SS en nadat van te voren .door het Ersatzkommando een keuring is ingesteld. 2 Blijkt uit de keuring, dat de candidaat geschikt is. dan wordt de schrifte lijke verplichting aangegaan. 3. De leden van de Landwacht verbinden zich voor drie maan den en voor zooveel langer als eventueel noodig is. De leden van een in het kader der Landwacht op te stellen kern verbinden zich voor zoolang de oorlog duurt. 4. De Land wacht moet den eed afleggen op den Führer Adolf Hitler. De eedsaflegging geschiedt tij dens de opleiding. De eedsformule luidt als volgt „Als lid van de Landwacht Nederland zweer ik U, Adolf Hitler, den Germaanschen Führer. trouw, en dapperheid. Ik leg de ge lofte af, U en den mij door U gegeven supe rieuren gehoorzaam te zullen zijn tot in den dood. zoo waarlijk helpe mij God." Artikel 4. Ontslag uit de Landwacht moet schriftelijk worden aangevraagd. De aan vrage moet uitvoerig met redenen omkleed zijn. Artikel 5. Van de aanstelling tot aan het ontslag staat het lid van de Landwacht onder de hem medegedeelde bepalingen voor de Waffen-SS, en de speciale rechtspraak in strafzaken voor leden der SS en voor de leden dér Politieformaties bij buitengewoon op treden. Artikel 6. De oproep tot het ifrolgen van een eerste opleiding geschiedt door middel van een bevel tot aanmelding van het Ersatz kommando Niederlande en Waffen-SS De oproep tot een later noodzakelijk wordenden inzet geschiedt door middel van de radio, pers of bevel tot aanmelden. Artikel 7. Voor dienst opgeroepen leden der Landwacht zijn wat betreft hun rechts positie en de behandeling op het gebied van de sociale voorziening en de aanspraken daar op gelijkgesteld met de leden der Waffen-SS De bijzonderheden worden geregeld door den Höheren SS- und Polizeiführer. Hij kan hierbij afwijken van de bestaande voorschiften. Artikel 8. De voor de uitvoering van deze verordening noodzakelijke voorschriften worden uitgevaardigd door den Höheren SS- und Polizeiführer. Rechtsvoorschriften wor den door middel van de pers, de radio, aan plakbiljetten of op andere in de plaats ge bruikelijke wijze afgekondigd. Artikel 9. Deze verordening treedt op den dag van haar afkondiging in werking De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche Gebieden. Tienduizend gulden belooning. Op 10 Maart 1943 des avonds zou bij het Rijksmuseum te Amsterdam een sedert lang gezochte gevaarlijke misdadiger worden aangehouden. In een handgemeen slaagde de misdadiger erin te ontkomen. De mis dadiger is waarschijnlijk tijdens het schie ten, dat op het handgemeen volgde, gewond geraakt. De hulp van het pubïiek bij het opsporen van dezen misdadiger is dringend gewenscht. Voor terzake dienende mede- deelingen, die tot de arrestatie van den misdadiger leiden, stel ik een belooning van tienduizend gulden in het vooruitzicht. Signalement van den misdadiger: 1.75 a I.80 M. lang, slank figuur, smal gezicht, sterk gebogen neus, donker haar, donkere oogen. Aangifte kan worden gedaan bij alle Duitsche en Nederlandsche poiitieinstanties. (w.g.) LAGES, SS. Sturmbannfiihrer, Aussenamt Amsterdam des Befehlshabers der Sicherheitspolizei des S.D. Engelsche bommen op Stuttgart. De Britsche luchtmacht heeft in den afge- loopen nacht haar terreuraanvallen op Duit sche steden voortgezet en brisant- en brand bommen uitgeworpen op Stuttgart en omge ving. De burgerbevolking leed verliezen. Be halve schade aan woonwijken werden weer verscheidene ziekenhuizen en kerken, als mede monumenten van cultuurhistorische waarde getroffen. De vijand verloor een aan tal zijner bommenwerpers door de Duitsche afweer. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben vannacht doelen in het belangrijke steen- koolgebied van Newcastle aan de Oostkust van Engeland met vele brisant- en brand bommen bestookt. Talrijke treffers verwekten te Newcastle hevige branden. Uit de tot dus ver ontvangen rapporten der Duitsche piloten die aan deze aanvallen op de belangrijke Engelsche industriestad hebben deelgenomen valt op te maken, dat er aan de gebombar deerde doelen zware verwoestingen zijn aan gebracht. Dr. Chr. A. Götte leider van het Medisch Front Blijkens een mededeeling in „Volk en Vaderland" heeft Mussert aan dr. K. Keyer te Utrecht op zijn verzoek wegens drukke werkzaamheden, eervol ontslag verleend als leider van het Medisch Front, onder dank zegging voor de door hem in deze functie aan de Beweging bewezen diensten. Zijn benoeming als leider van de Volksge zondheid blijft gehandhaafd. Met ingang van gelijken datum is tot leider van het Medisch Front benoemd dr. Chr. A. Götte te Haarlem, en als plaats vervangend leider dr. J. Galjart te Wasse naar. De stem der SS. Luistert op Zondag 14 Maart van 11.30 tot II.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: Heldenherdenking. Duitschers opgelet. De voor alle Rijksduitschers in Neder land bevoegde Wehrersatzdienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland, Aussen- stelle Holland (voorheen Aussenstelle Den Haag) heeft haar zetel verplaatst van Den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrik kade 159 (huize Oceaan). - NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukömmando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intus'schen het begin en het einde van de vei duistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 8 Maart tot 14 Maart: begin 18.34 uur, einde 07.08 uur. Van 15 Maart tot 21 Maart: begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur, einde 06.29 uur. De inzameling der boeken voor de Neder landsche arbeiders in Duitschland door den Nationalen Jeugdstorm is zeer succes vol. Een stormster met een aantal door haar opgehaalde boeken. (C. N. F./Folkers Pax) „Gebruikt Uw gasrantsoen met overleg, dan bewandelt U den juisten weg."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1