Haarlemsche Courant Sovjet-Unie verloor in drie maanden 1.5 millioen soldaten. Nieuwsblad voor Noord-Holland Ring bij Charkof steeds nauwer. 288c Jaargang No. 64 Bureaux: Groote Houtstraat 95. Xel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 31. Tel. 12230 Hoofdredacteur: 3. V. Baudowyns Donderdag 18 Maart 1943 Vcrschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Op de brandpunten van den strijd worden troepen ingezet, die aan andere sectoren zijn onttrokken. In de gevechten der laatste drie maanden hebben de Duitsche troepen den vijand aan het geheele Oostelijk front uiterst zware ver" liezen toegebracht. Alleen aan dooden, ge wonden en gevangenen verloren de Sovjets meer dan lij millioen soldaten, een aantal dat door verscheidene hooge Sovjet-officieren, die in Duitsche gevangenschap geraakt zijn, eerder te laag dan te hoog geacht wordt. Pe militaire correspondent van het D.N.B. onderzoekt den ^lgemeenen toestand aan het front. Hij komt daarbij tot de conclusie, dat de bolsjewieken klaarblijkelijk gebrek be ginnen te krijgen aan sterke reserves, aangezien alles, wat aan in den strijd gebrachte nieuwe bolsjewistische eenheden op de verschillende brandpunten der ge vechten verschijnt niet als reserve be schouwd kan worden, maar weggehaald is van in den strijd staande formaties in andere frontsectoren. Dit feit vormt een der belangwekkendste kenmerken van den strijd. Daaruit echter de conclusies te willen trekken, dat thans de reserves der Sowjet-Unie uitgeput zijn, zou een vergissing zijn, die men in bevoegde Duit sche kringen geenszins pleegt. Maar toch houdt men dit verschijnsel in militaire krin gen der Rijkshoofdstad voor zeer opmerke lijk, in zooverre het de meest eclatante be vestiging vormt voor de ontzaglijk zware ver liezen, die het Sowjetleger in den loop der wintérslagen heeft geleden. Deze verliezen beginnen thans strategisch mee te tellen. Het meest karakteristieke kenmerk is ech ter, dat de bolsjewieken overal aan het ge heele front, met uitzondering van het gebied van het Ilmenmeer, in het defensief zijn. De vijandelijke operaties vormen dus geen een heid meer, het initiatief ligt weer in Duitsche handen. Dat dit zoo is terwijl het dooit, be wijst weer eens hoe zeer de Duitsche troe pen in prestatie en dus ook moreel superieur zijn aan den vijand. Het opperbevel der Duitsche weermacht 'deelt mede „De ten Zuidoosten van Charkof inge sloten vijandelijke strijdkrachten zijn, nadat verscheidene doorbraakpogingen waren afgeweerd, op een zeer klein ge bied opeengedrongen. Zij gaan haar ver nietiging tegemoet. In het gebied van Bjelgorod drong onze aanval verder naar het Oosten door. Krachtige vijandelijke tegenaanvallen wer den afgeslagen, waarbij 66 pantserwagens werden kapotgeschoten. Formaties gevechts' vliegtuigen vielen terugtrekkende Sowjet- colonnes en naar het front ijlende vijande lijke versterkingen met vernietigende uit werking aan. In de zware gevechten aan het Ilmenmeer behaalden onze troepen Dinsdag een nieuw afweersucces. Den geheeleh dag besto(fnden de bolsjewisten tevergeefs het Duitsche front Zij leden zware, bloedige verliezen en ver loren voor onze stellingen talrijke pantser wagens. Aan de andere sectoren van het Oostelijk front kwam het slechts tot gevech ten van plaatselijke beteekenis. Van den Zuidelijken sector van het Tune sische front wordt levendige artilleriebedrij vigheid aan weerskanten gemeld. De luchtmacht heeft in de Middellandsche Zee een koopvaardijschip van 10.000 ton in den grond geboord. Bij een aanval op een vijandelijk convooi geraakten drie transport schepen in brand. Eenige lichte Britsche bommenwerpers hebben bij slecht zicht Dinsdagavond een plaats in West-Duitschland aangevallen. De bevolking leed verliezen. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten." De omsingeling ten Z.O. van Charkof In de boschrijke gebieden ten Zuid-Oosten van Charkof is de door de Duitsche troe pen in een nauwe ruimte samengedreven bolsjewisten-massa op 16 Maart in verschei dene deelea gesplitst. Hun verzet wordt steeds kraehteloozer. Na de inneming van Charkof is het Duitsche aanvalsfront van het Westen uit meer naar voren geschoven. Tevens bra ken de van het Zuiden oprukkende troepen door de sterke vijandelijke stellingen aan de Mosj, waarmede de laatste opening van den ring is gesloten, die thans de resten der uit Charkof verdreven bolsjewieken omsingelt Op 16 Maart hebben deze opnieuw een ver- geefsche poging gedaan om uit te breken. Ook hun ontlastingsaanvallen van het Oosten uit faalden. Inzake de jongste operaties aan het Ooste lijk front schrijft de Times: Het heeft geen zin de teleurstelling te willen verbergen over de nederlaag van den Sowjet-Russischen bondgenoot. Een van de belangrijkste lessen, die uit den val van Charkof getrokken kan worden, is wel dat tegenover het Roode leger evenals voorheen een oorlogsapparaat van geweldige kracht staat. Adolf Hitier aan het front. Uit foto's in de Berlijnsche bladen van Woensdagmiddag blijkt, dat de Führer zich in de afgeloopen dagen rechtstreeks naar het Oostelijk front begeven heeft voor het houden van besprekingen met hooge com mandostaven der Duitsche .troepen. De verschillende foto's toonen, dat de Führer bij zijn aankomst op een vliegveld in het Oosten werd verwelkomd door den opperbevelhebber van de daar opereerende legergroep, generaal-veldmaarschalk Von Manstein, en den chef der daar gestation- neerde luchtvloot, generaal-veldmaarschalk Von Richthofen. De Führer en de beide veldmaarschalken zijn omringd door de geestdriftig groetende troepen, die zich naar het juist gedaalde vliegtuig gehaast hebben om den Führer te ontvangen. Een andere fQto toont den Führer tijdens een bespreking bij de stafkaart met Von Manstein en Von Kleist, benevens den op perbevelhebber van een leger, kol.-generaal Ruoff, en den chef van den generalen staf van het leger, generaal der infanterie Zeitz- ler, die den Führer heeft vergezeld op deze vlucht naar het front. Men neemt aan, dat de op deze foto's ge toonde besprekingen betrekking hadden op de plannen van de na zware gevechten ge slaagde overwinning van het bolsjewistische winteroffensief Op een foto is ook het' lachende gezicht van den vliegerkapitein Baur den permanenten piloot van den Führer, te zien. Baur heeft den Führer ook op deze vlucht veilig naar het Oostelijk front en weer naar zijn kwartier gevlogen. De Gaulle aanvaardt uitnoodiging van Giraud. Reuter meldt, dat De Gaulle de uit noodiging van Giraud binnenkort met dezen in Noord-Afrika een samenkomst te hebben, aanvaard heeft op voorwaar de, dat de politieke toestand in Noord- Afrika zich verder gunstig ontwikkelt. Naar Svenska Morgenbladet verneemt, ver klaart men in politieke kringen te Algiers, dat Giraud minder dan vroeger door Washington wordt gesteund, terwijl De Gaulle nog steads den volledigen steun van Engeland geniet. Giraud moet stap voor stap terugwijken en in de Noord-Afrikaan- sche pers komt de Gaullistische propaganda steeds meer naar voren. Naar Associated Press uit Algiers meldt, heeft Giraud 62 anti-Joodsche wetten van de Fransche regeering te Vichy buiten wer king gesteld. Hij heeft de gemeenteraadsver kiezingen weer in eere hersteld, gaf den vrijmetselaars hun functie terug en hief de z.g. Cremieux-verordening op, zoodat de Arabieren weer met de joden gelijkgesteld zijn. In geheel Noord-Afrika is een begin ge maakt met het verwijderen van standbeel den, busten en afbeeldingen van maarschalk Pétain uit openbare gebouwen, straten, par ken, enz. Ook de literatuur over den maar schalk zal verdwijnen, evenals alle foto's en postzegels, die zijn beeltenis dragen. Verder zullen de door Vichy ingestelde en hier en daar aangebrachte leuzen „arbeid, familie, vaderland (die in de plaats kwamen van het motto van de Fransche revolutie „vrij heid, gelijkheid, broederschap") onleesbaar worden gemaakt of door de oude worden vervangen. Britsch offensief in Tunis begonnen? De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: In Tunis schijnt de activiteit in den Zuidoostelijken sector weder op te leven. In het gebied van de Mareth- linie is het tot een artillerieduel ge komen, dat van Engelsche zijde tegen den nacht tot een waar trommelvuur werd opgevoerd. In den nacht volgden daarop vrij hevige aanvallen der Engelschen, doch welke be teekenis hieraan moet worden gehecht, kan men te Berlijn tot dusver nog niet zeggen. Tegen ongeveer 22.00 uur aldus bevoegde miliatire kringen te Berlijn, ondernamen sterke Britsche eenheden aanvallen tegen de Marethlinie, in het bijzonder tegen die stellingen die liggen tusschen de kust en de linie. Militaire deskundigen te Berlijn, aldus S.P.T. laten echter doorschemeren, dat deze Britsche aanvalsvoorbereidingen, alsmede de stormaanvallen op de Duitschltaliaansche stellingen het begin zijn van een groot Britsch offensief tegen het verdedigings front van Rommel. Verboden zóne langs Fransch- Spaansche grens. De prefect van het departement Haute Garone maakt bekend, dat een zóne langs de Fransch-Spaansche grens voortaan ver boden gebied zal zijn, waarin een aantal verbodsbepalingen ten aanzien van het ver keer zullen gelden. De breedte van de strook bedraagt 20 K.M. Een kleine vergelijking. Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in de serie bran dende kwesties over het onderwerp: „Een kleine vergelijking". Dr. SCHROEDER OOK BEAUFTRAGTER VOOR NOORD-HOLLAND. Naar de Deutsche Zeitung in den Nieder- landen meldt, heeft de Rijkscommissaris dr. Schroeder benoemd tot Beauftrachter voor de provincie Noord-Holland. Zooals men weet, was dr. Schroeder tot dusver Beauftrachter voor Amsterdam,welke functie hij blijft waarnemen. NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 15 Maart tot 21 Maar:t begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.20 uur. Nederlanders bij Charkof. De A.N.P'.-correspondent te Berlijn meldt Evenals bij de Duitsche tegenoperaties tusschen Donetz en Dnjepr., die met de vernietiging van het Popof-leger ein digden, hebben de in de SS-divisie Wi king strijdende Nederlandsche vrijwil ligers zich ook bij de inneming van de stad Charkof buitengewoon onderschei den. Tezamen met hun Duitsche kamera den slaagden zij erin verschillende woonwijken der stad binnen te dringen en de bolsjewisten uit hun gtellingen te verdrijven. Na de bezetting der stad brachten de Nederlanders den aanval verder naar het Oosten en naar het Zuid-Oosten vooruit Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlandaps van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld ziin en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43, 9.01. Rotterdam. Deutsches Haus, estzeedijk 19.3.43, 15.09. Den Bosch, Hotel Noord brabant, Markt 45. 20.3.43. 9.-00, Roermond, N.S.D.A.P.. Swal- rnsrstrsst 6X 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo. Deutsches Haus. 21.3.43, 15.90, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- lestraat. 22.3.43, 15.00. Leeuwarden. Huize Schaaf. Breads tra at. 23.3.43. 9.00. Amsterdam, school. Iepenw. 13 24.3.43, 10.00, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort. Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag. café „Den Hout", Bezuidenhoutsohewee Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet Unie. (SS PK Grosman O/H P. c) HET OFFER. Bs. De beschikking op de sluiting van bedrijven heeft ongetwijfeld veel stof doen opwaaien en staat nóg midden in het brand punt der belangstelling. De voornaamste oorzaak hiervan is -stellig, dat velen die reeds jaren lang, ja misschien meer dan hun halve leven, hun bestaan in een zaak hebben gevonden, zich plotseling voor een verandering gesteld zien, die voor hen wel een desillusie moet beteekenen Een soortgelijke teleurstellende gewaar wording moeten zeker ook velen van hen, die in deze bedrijven arbeid en een bestaan vonden, ondergaan; daarom past het, dat men, los van alle zakelijke belangen, zich vrij weet te maken om deze kwestie ook eens van een anderen dan den zakelijken kant te bezien. Het bolsjewistische gevaar is zóóveel na derbij gebracht, dat voor ieder van ons, hoe materialistisch of wij overigens ook mogen denken, in deze fase van den oorlog de plicht bestaat ons te beraden over de vraag of wij onder dit vooruitzicht onverschillig kunnen blijven en met een gebaar van: „na ons de zondvloed!" afwachten, of op den ouden voet doorgaan Het bolsjewisme, een maal meester over Europa, zal de handel drijvende burgerij opruimen met dezelfde moordzucht waarmede zij tegen de Natio- naal-Socialisten. tekeer zou gaan. Ziedaar het zakelijke en koele uitgangspunt, waar bij men van kuituur, godsdienst en al dat gene wat boven het begrip van den beest- mensch gaat nog zwijgen kan, de handels man weet wel waar hij aan toe is, als het zoover korrft. Maar ook de andere factoren, die tezamen onze beschaving vormen, kun nen hem tenslotte niet onverschillig laten en toch staat het vast, dat dit ales verdwijnen moet, wanneer wij er niet in slagen zouden het bolsjewisme in Europa een „halt!" toe te roepen De totale arbeidsinzet is hiertoe de eenige uitweg en het is nu eenmaal een feit, dat dit doel alleen met offers kan wor den bereikt. Offers die menigeen met bloe dend hart brengen zal, maar die gebracht moeten worden terwille van zooveel wat ons nóg nader staat. De oorlog vergt offers van ons allen, iederen dag weer en telkens is er een van ons die op zijn beurt in het bijzonder wordt getroffen. Dit alles" echter betreft slechts een voorbijgaanden toestand. Eens zullen wij_ glimlachend achter ons kij ken, elkander in de oogen zien en eerlijk bekennen, dat het toch werkelijk zóó erg niet was; wannéér men slechts oog heeft voor het groote doel dat bereikt wordt. De neringen en bedrijven die onder de beschik king vallen zullen herrijzen zoodra de be hoefte en civiele consumntie zulks vergen en de overwinning zal alles in elk geval weer goed maken. Men bedenke bij alle leed, dat ook de frontsoldaat dagelijks ziin offer brengen moet en dat de inzet van zijn leven ieder oogenblik weer, van meer be teekenis is dan een ongemak waarvan wij m elk geval weten, dat het van voorbij gaanden aard is. De offers, die thans van ons allen worden gevraagd, zijn onvermij- deliik om het leven zelf te beveiligen. En bij dit alles komt ten slotte nog het feit. dat de Overheid in deze de leiding heeft, de mogelijkheid schept de offers zooveel ais m het vermogen ligt te beperken, over allen te verdeelen en, waar noodig i> huln te bieden. Bij den wederopbouw van tezijnertijd zal trouwens bliiken, dat de geleide economie van onschatB^^ be teekenis is. Ook zij, die tijdelijk hun arbeid in Duitschland zullen inzetten, moeten, zoo- -als wij gister reeds betoogden, bedenken, dat het hier slechts gaat om een tiidelijk offer; voor hen zal eens het oogenblik ko men, waarin zij in de Nationaal-Soeialis- tische_ gemeenschap den zegen van den ar beid in eigen beroep ondervinden en met dankbaarheid terugzien op de moeilijke pe riode die dat alles mogelijk-heeft gemaakt. Verlaging van het vleesch- rantsoen. Van 200 tot 125 gram. Het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in oorlogstijd is thans genoodzaakt, de verwachte verlaging van het vleesch- rantsoen aan te kondigen, ingaande met de nieuwe distributieperiode, die Zondag 21 Maart 1943 begint. Het vleeschrantsoen zal dan voor normale verbruikers van 200 tot 125 gram per persoon per week, been inbegrepen, worden teruggebracht. Voor de groep kinderen van 0~4 jaar zal echter geen rantsoenverlaging plaats vinden; hiervoor zal integendeel eveneens een rantsoen van 125 gram gelden. De categorieën arbeiders, die zwaren en zeer zwaren arbeid verrichten, blijven hun rantsoenen van onderscheidenlijk 300 gram en 500 gram ontvangen. De groep arbeiders, die langdurigen nachtarbeid, verricht, kan over een toeslag van 100 gram op het rantsoen beschikken, waar door het rantsoen van deze categorie 225 gram zal bedragen. Echter moeten de rantsoenen voor de groepen arbeiders, die zwaren arbeid en langdurigen nachtarbeid verrichten, om distributie-technische rede nen voorloopig worden bepaald, onder scheidenlijk op 312% gram en 175 gram, zijnde voor de groep met langdurigen nachtarbeid een toeslag van 50 gram, in plaats van 100 gram, boven het normale rantsoen. Zoodra het bonnenmateriaal daartoe gelegenheid geeft, zullen ook deze beide rantsoenen op het vastgestelde peil worden gebracht. Tenslotte zullen ook de rantsoenen der z.g. huisslachters in de ver laging worden betrokken en met een derde verminderd worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1