Haarlemsche Courant Europa herdenkt zijn helden Grootste duikbootzege van den oorlog Rede van den Führer: Hoe beslister thans eigen Duitsche jvolkP de strijd, des te hechter eens de vrede. Plechtigheid te Berlijn Nieuwsblad voor Noord-Holland 32 schepen (204.000 br.t.) vernietigd. 288e Jaargang No. 67 Bureaux: Grpote Houtstraat 95. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Maandag ZZ Maart 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ui tg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 In tegenwoordigheid van den Führer werd de Heïclengedenkdag van het Duit- sche volk in het Berlijnsche „Zeughaus" gisteren plechtig gevierd. De „Ehrenhof" van het Zeughaus was op militair een voudige wijze versierd. Aan 'de front- zijde was èen machtig IJzeren Kruis aangebracht, geflankeerd door de rijks- oorlogsvlaggen. Generaals en admiraals, onder wie de kolonels-generaal Guderian, Fromm, Jodl, generaal-admiraal Von- Salmuth alsmede kolonel-generaal Halder en vele hooge offi cieren van alle wapens waren aanwezig. Voorts namen aan de plechtigheid deel 300 gewonden, het „Führerkorps" van het rijk en de partij, de Rijksministers en Reichs- leiter, gouwleiders en staatssecretarissen en de leidende personen der dochterorganisa ties. Zwijgend begroetten de aanwezigen den Führer toen hij in gezelschap van Rijks maarschalk Goring, generaal-veldmaar- schalk Keitel, groot-admiraal Dönitz, Reichs- führer SS Himmler, generaal-veldmaar- schalk Milch, generaal-veldmaarschalk Bock en Reichskriegsopferführer Oberlindober de Ehrenhof ^an het Zeughaus betrad. Op Heldengedenkdag heeft de Führer in den „Ehrenhof" van het Berlijnsche „Zeug haus" een rede gehouden, waarin hij o.a. zeide: Voor de vierde maal vieren wij den Hel dengedenkdag van ons volk in dit gebied. De dag der herdenking is verlegd, omdat ik ^""nde pas thans de plaats van mijn werk, waaraan ik sinds maanden gebqnden was, met rustig geweten te kunnen verlaten. Immers, dank zij de offervaardigheid en heldhaftigheid van onze soldaten aan het Oostelijk front is het gelukt, thans definitief de crisis te boven te komen, waarin het Duitsche leger door een onverdiend lot was gestort, het front te stabiliseeren en alle maatregelen te nemen, die aan de voor ons liggende maanden weer het succes tot aan de definitieve overwinning moeten verzeke ren. Dat het in die omstandigheden ver antwoord kan worden, het thans sinds vele maanden bestaande verlofsverbod met ingang van heden op te heffen, om in de komende maanden in toenemende mate aan onze dappere mannen weer den weg naar hun dierbaren in het va derland te openen, maakt het ook voor mijn geweten gemakkelijker, vandaag hier te zijn. Wanneer het nog noodig geweest zou zijn, ons volk den geheeien ernst van dit gewel dige conflict te land, ter zee en in de lucht, dien strijd op leven en dood, te verduidelij ken, dan heeft vooral de afgeloopen winter ook den laatsten twijfel daaraan weggeno men. De steppen van het Oosten hebben nog eens haar massa's van millioenen tegen Europa laten optrekken, opgezweept door dezelfde macht, die sinds vanouds oorlogen organiseert, daaraan verdient en daarmede juist in het huidige tijdperk kapitalistische belangen en bolsjewistische instincten laat dienen voor hetzelfde doel. Hoe groot het gevaar was, dat het oudste beschaafde con tinent ter wereld dezen winter geloopen heeft om te worden overrompeld, blijft overgelaten aan het latere geschiedkundig onderzoek. Dat dit gevaar thans gebroken en daarmee van Europa is afgewend, is de onvergankelijke verdienste van de soldaten, die wij thans herdenken. Doch reeds een blik op de geweldige voorbereidingen, die het bolsjewisme getroffen heeft ter vernietiging van onze wereld, doet met huivering inzien, waarin Duitschland en de geheele rest van het continent geraakt zouden zijn, wanneer niet de Nationaal Socialisti sche Beweging tien jaar geleden de macht in den staat verkregen had en met de haar eigen vastberadenheid na tallooze mislukte pogingen tot beper king der bewapening begonnen was aan het herstel van de Duitsche weermacht. Want het Duitschland van Weimar, het Duitschland van ons vermolmd, Marxis- tisch-democratisch partij gekonkel, zou door dezen storm uit binnen-Azië zijn wegge vaagd als kaf door een orkaan. Steeds dui delijker zien wij in, dat het conflict waarin Europa zich sinds den eersten wereldoorlog bevindt, geleidelijk het karakter aanneemt van een strijd, die slechts vergeleken kan worden met de grootste historische gebeur' tenissen van het verleden- Een odrlog zonder medelijden en erbarmen werd ons door het eeuwige jodendom opge- dwongen, een oorlog die, indien hij niet voor de grenzen van Europa de elementen der verwoesting tot staan zou weten te brengen, dit continent zou veranderen in één groot puinveld. Maar niet de verbrande steden én niet de verwoeste cultuurmonumenten zouden het zijn, die als ergste gevolg van dezen strijd dan over zouden blijven, maar de beest achtig vermoorde menschenmassa's, die aan dezen vloed uit binnen-Azië precies zoo ten offer zouden vallen als reeds het geval is geweest in den tijd van de aanvallen der Hunnen en Mongolen. Wat de Duitsche en de met hen verbonden soldaten thans in het Oosten beschermen, is niet het steenen gelaat of het sociale en geestelijke kenmerk van dit continent, maar het zijn de eeuwige menschelijke substan ties vanwaar sinds de vroege tijden waar den zijn uitgegaan, die niet alleen aan Europa en Amerika, maar nog veel verder aan de geheele menschelijke beschaving haar huidige uitdrukking geven. Naast deze; uit het Oosten dreigende we reld van de barbaarschheid beleven wij niet minder de satanische vernielingswoede van het met haar vèrbonden zgn. Westen. De oorlogsdoelstellingen van onze vijanden zijn ons uit tallooze publicaties, redevoe ringen en openbare eischen bekend. Het geklets over een Atlantisch charter is daartegenover evenveel waard als de voor malige 14 punten van Wilson waarde had den tegenover de toen gekomen reëele wor ding van het dicaat van Versailles. Zooals de oorlogsophitser Churchill in de parlementaire Engelsche democratie, toen hij in 1936 nog geen verantwoordelijk leider van Groot-Brittannië was, met zijn uit spraak, dat Duitschland weer vernietigd moest worden, den weg gewezen heeft aan de komende ontwikkeling, zoo ontwerpen in diezelfde democratieën de elementen, die thans de vredesvoorwaarden willen stellen, nü reeds den door hem nagestreefden toe stand van Europa na den oorlog. En hun doelstellingen worden volledig ge dekt met de ons niet alleen bekende, maar beleefde demonstraties hunner bolsjewisti sche bondgenooten: uitroeiing van alle con tinentale volken met een nationaal bewust- Of daarbij Engelsche of Amerikaansche bladen, parlementsleden, volksredenaars en schrijverst.de verwoesting van het Duitsche rijk, de ohtvoering der kinderen van ons volk, de steriliseering der mannelijke jeugd enz. ais eerste oorlogsdoel opeischen, of-dat het bolsjewisme zonder aarzeling de af-' slachting van geheele volksgemeenschappen van mannen, vrouwen en kinderen in de practijk uitvoert, komt precies op hetzelfde neer. Immers, de laatste drijvende kracht is toch de eeuwige haat van dat ver vloekte ras, dat sinds duizenden jaren, als een ware geesel Gods de volken zoo lang tuchtigt, totdat deze zich ,in tijden van zelfbezinning, zich tegen hun pij- nigers gaan keeren. Ik zeg dit niet voor het Duitsche volk. Het heeft heden in zijn moreele houding geen woorden van troost noodig. Het front bewijst zijn stille heldendom sinds meer dan duizend dagen en wordt thans terzijde gestaan door het Duitsche vaderland, dat zelf in groote deelen van het rijk oorlogs gebied is geworden. Niet alleen, dat het door te werken en te produceeren aan onze soldaten de wapens levert, neen, het is ge dwongen zijn eigen strijd te strijden en bij het dulden en verdragen der vijandelijke vernietigingswoede groeien vrouwen, ja kinderen op tot een heldendom, dat zich vaak in niets meer onderscheidt van dat gene, wat op vele plaatsen van het front gebeurt. Wat echter de z.g. „neutrale wereld" betreft, de voorwaarde voor de daar zoo aanmatigende, nu eens bespiegelende, dan weer doceerende beschouwing der gebeurtenissen, valt toch slechts uit sluitend te zien in de offervaardigheid van hen, die zij er voor bewaren, de harde werkelijkheid aan eigen lijf zelf te leeren kennen en gevoelen. Want één ding is zeker: in zulk een tijd kunnen volken op den duur slechts met een duidelijke houding bestaan. Wij mogen derhalve den vijand slechts dankbaar zijn, dat hij met eigen hand den geest Van valsche objectiviteit in het Duit sche volk uitdooft en in plaats daarvan zet (Vervolg op pag. 2) Oostelijk front: Duitsche opmarsch in gebied Charkof-Bjelgorod en ten N.W. van Koersk duurt voort. Boven-Donetz op verscheiden plaatsen bereikt. Vaste verbinding met sector-Orei tot stand gebracht. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: „De onder het opperbevel van generaal- veldmaarschalk Von Manstein staande troepen van leger en Waffen-SS hebben, in voortreffelijke samenwerking met'formaties der luchtmacht onder het opperbevel van generaal-veldmaarschalk Von Richthofen, in den loop van het Duitsche tegenoffensief tusschen Donets en Dnjepr, dat leidde tot de herovering van de steden Charkof en Bjelgorod, den vijand zeer zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. Sedert den 13den Februari verloor de vijand volgens een voorloopige tel ling 19.594 gevangenen, veel meer dan 50.000 dooden, 3372 stukken geschut van allerlei slag, 1410 pantserwagens en gepantserde verkenningswagens, 3045 zware infanteriewapenen van allerlei soort, 1846 auto's- In het gebied Charkof-Bjelgorod en ten Noord-Westen van Koersk konden noch de modderige wegen, noch de heftige tegenaanvallen en de op som mige plaatsen hardnekkige tegenstand van den vijand de aanvallende Duit sche divisies tegenhouden. Op ver scheidene punten werd de bovenloop van de Donets bereikt. In plaats van zijn leeggebloede aan- valsaf deelingen bracht de vijand m den sector Orel-Wjasma-Staraja Russa en sedert Vrijdag weer ten Zuiden van het Ladogameer en voor Leningrad versche troepen in den aanval. Ook deze troepen werden door het geconcentreerde vuur van ons afweerfront afgeslagen of in harde gevechten van dichtbij uiteengeslagen. Aan het front in Noord-Tunis hebben Duitsch-Italiaansche troepen belangrijke stellingen genomen en 1600 gevangenen gemaakt. Zestien pantserwagens, 30 stuk ken geschut en talrijke auto's werden buit gemaakt of vernield. Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft bij verrassing een aanval op de haven van Tripolis gedaan. De havenwerken werden zwaar getroffen; verscheidene schepen geraakten in brand. Zooals in een extra-bericht is gemeld, hebben de in het Duitsche weermachtbe richt van 19 Maart gemelde operaties, door onze duikbooten in het Noorden van den Atlantischen Oceaan ondernomen tegen een zwaar geladen in Oostelijke richting varend, vijandelijk convooi, geleid tot de grootste en succesvolste gevechtshandelin gen, die tot dusverre in den duikbootoorlog zijn voorgekomen. In dagenlangen, verbitterden strijd tegen de torpedobootjagers, corvetten en vlieg tuigen van het vijandelijke escorte brachten onze duikbooten van dit eene convooi 32 schepen met een gezamenlijken inhoud van 204.000 ton en een torpedobootjager tot zinken. fHet Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: T-erwijl onze troepen in het gebied Charkof-Bjelgorod over een breed front den bovenloop van den Donetz bereikt hebben, gelukte het ook meer naar het Noorden in het gebied van Ssefsk de laatste nog aanwezige leemte te sluiten en een vaste ver binding met den sector Orel tot stand te brengen. De vijand heeft Zaterdag aan het ge heele kostelijke front nog slechts aange vallen ten Zuid-Westen van Wjasma, ten Noorden van het Ilménmeer en ten Zuiden van het Ladogameer. Zijn aanvallen zijn overal mislukt. De Sovjets leden opnieuw zware verliezen en verloren weer talrijke pantserwagens. In den tijd van 11 tot 20 Maart werden aan het Oostelijke front alleen door for maties van het leger en van de Waffen-SS 961 Sovjetpantserwagen vernietigd, buit gemaakt of onklaar geschoten. Het spoorwegknooppunt Bataisk aan de mond van den Don, de stad Worosjilofgrad, Leningrad, fabrieken aan den bovenloop van de Wolga, alsmede stad en haven van Moermansk vormden alle het doel van doel treffende luchtaanvallen. Een aanval van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten in midden-Tunesië werd af geslagen. De plaats Gafsa, die tijdelijk door mobiele beschermende strijdkrachten was bezet, werd in het kader der krijgsverrich tingen eenige dagen geleden volgens de plannen weer ontruimd. Jagers en luchtdoelgeschut van de lucht macht schoten Zaterdag in het gebied van de Middellandsche Zee 16 vijandelijke vlieg tuigen neer, terwijl 3 eigen machines ver loren gingen. Maandag a.s. begint de zomertijd. Klokken een uur vooruit. In overeenstemming met de regeling in het Duitsche rijk wordt ook in het bezette Nederlandsche gebied in den nacht van 28 op 29 Maart 1943 de zomertijd ingevoerd. In den nacht van 28 op 29 Maart om twee uur worden alle openbare klokken een uur vooruitgezet, dus van 2 op 3 uur. Japanners veroveren Pienma. Japansche troepen, die langs de Birmaansch- Chineesche grens door ongebaand terrein in Noordelijke richting oprukken, hebben de grensplaats Pienma veroverd. Door de ver overing van Pienma zijn de pogingen van den vijand om na het verlies van den Birma-weg een verbinding tot stand te brengen tusschen China en Indië via Noord-Birma mislukt. De Engelsche mijnen in Spanje. Het Spaansche tijdschrift Economia schrijft in een artikel over de in Engelsch bezit zijnde kopermijnen van Rio Tinto: „Rio Tinto is evenals Gibraltar een doorn in het hart van ons vaderland. De Engelsche voogdij raakt onmiddellijk onze nationale souvereiniteit. De kopermijnen moeten weer Spaansch worden. De reusachtige winsten, die aar» ons bedrijfsleven worden onttrok ken en de onnatuurlijke afhankelijkheid van onze eigen koperverwerkende industrie zijn redenen genoeg om dit probleem te berde te brengen". Gouverneur van Angola naar Zuid-Afrika. Het Portugeesche blad De Diario de No- ticias meldt, dat de gouverneur-generaal van Angola, Preitos Mora, Dinsdag op uit- noodiging van veldmaarschalk Smuts naar Zuid-Afrika vertrekt. Naar de bladen' uit Loeanda, de hoofdstad van Angola, mel den, „is zijn bezoek aan de Unie van Zuid- Afrika van groote politieke en economische beteekenis en zal het dienen tot verster king van de reeds nauwe vriendschaps banden". Keuringen voor dé Watten SS en het leqsoen Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Palmowski O/H P c) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot •opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die génen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 23.3.43. 9.00. Amsterdam, school. lenenw. 13 24.3.43, 10.00. Utrecht. Wehrmachtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00. Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout Bezuidenhoutscheweg. NIEUWE VERDUISTERING STiTDEN Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstij den voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. D«ze bepaling treedt onmiddellijk in wer- kin§* Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.20 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1