Haarlemsche Courant 15 schepen in den grond geboord. Engelschen in Tunesië teruggeworpen Nieuwsblad voor Noord-Holland Afweerslag ten Zuiden van Ladogameer duurt voort Duitsche luchtmacht grijpt in $88e Jaargang No. 70 Bnr«aux: Groots Houtstraat M. Sal Advert. 16721, Hedactle 106M Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BOkantoor, Soendapleln 31. Tel. 18339 Hoofdredacteur! J. V. Baudewyns Donderdag 25 Maart 194? Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne Tel. «711 Kantoor Ijmulden: Rembrandtlaan Si, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Dainlate, Haarlem K is«r 100.000 ton oorlogsmateriaal voor Noord-Afrika vernietigd. De Berliner Börsenzeitung wijst er op dat in de afgeloopen weken een niet on belangrijk deel van het tijdelijk ontruimde gebied weer in Duitsche handen is geko men en verklaart, dat het Oostelijk front thans ten gunste van Duitschland en zijn bondgenooten is gestabiliseerd. Het buitengewoon goede weer begunstigt een verdere snelle uitbreiding. Steunend op voordeelige terreinsectoren vormt het thans even goede mogelijkheden voor de afweer als voor een nieuw zomeroffensief en het stelt de Duitsche leiding in staat aanzienlijke reserves voor gewenschte doeleinden vrij te maken. Aan het eind van den winter vormt het een gesloten geheel. Het is weliswaar ach teruit geworpen of elastisch teruggeno men, doch ongebroken uit deze zeer zware beproeving te voorschijn gekomen. De in- tusschen in het Oosten ontstane loop van het front is strategisch bepaald gunstig en tactisch voordeelig. Het hangt thans van de meening van de opperste leiding af of het front dezen zomer defensief of offen sief zal strijden en waar tot den grooten aanval wordt overgegaan. Naar het D.N.B. verneemt hebben de bolsjewisten tijdens den win terslag van acht weken in het gebied van Orél, die den 22sten Maart met een nieuwe Duitsche afweeroverwinning een einde nam, buiten gewoon grootë, bloedige verliezen geleden. Van talrijke Sovjetrussische divisies en brigades zijn nog slechts kleiner wordende resten, die in andere formaties zijn opge lost overgebleven. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede De afweerslag ten Zuiden van het Ladogameer duurt met onverminderde hardheid voort. De door talrijke slag vliegtuigen en sterk artillerievuur on dersteunde stoimloop der Sovjets werd in verbitterde gevechten van man tegen man bloedig afgeslagen. Van het geheele overige Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie ge meld. Verschillende plaatselijke aanvals- nndernemingen, die tot verbetering van het front en tot zuivering van het nieuw ge wonnen terrein werden uitgevoerd, hadden een succesvol verloop. Op ravitailleeringscolonnes en het spoor wegverkeer van den vijand werden lucht aanvallen met goede uitwerking onder nomen. In Zuid. en midden-Tunis duurden ook Dinsdag de harde gevechten voort. Ver scheidene doorbraakpogngen mislukten door den tegenstand van Duitsche en Italiaansche divisies. Energiek uitgevoerde tegenaanval len hadden succes; 44 pantserwagens wer dén kapotgeschoten, gevangenen en buit binnengebracht. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 22 op 23 Maart in de wateren voor Algiers een koopvaardijschip van 8000 brt. tot zinken gebracht en in de haven van Oran een ander groot schip met luchttorpe- do's beschadigd. Tijdens vluchten overdag en des nachts van afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen naar het gebied van het Duitsche rijk en boven het West-Fransche kustgebied wer den zeven vijandelijke bommenwerpers neer geschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen Dinsdag overdag voor den oorlog belang rijke doelen aan de Britsche Zuidkust aan. Duikboot jagers hebben voor de Noorsche kust een vijandelijke duikboot vernietigd. Zooals in een extra-bericht is medegedeeld hebben Duitsche duikbooten de vijandelijke ravitailleering voor het front in Afrika nieuwe verliezen toegebracht. Zij boorden van een convooi dat van Amerika naar Gibraltar onderweg was en van convooien op de Middellandsche Zee de laatste dagen vijftien schepen van tezamen 73.000 brt. in den grond. Twee andere schepen werden door torpedo's getroffen. Het D.N.B. voegt hieraan het volgende toe: Eenige Duitsche duikbooten ontdek ten midden op den Atlantischen Oceaan een Amerikaansch convooi. welks lading voor het Noord-Afrikaansohe front bestemd was. Zeven dagen duurden de aanvals- operaties. Tot dicht bij Gibraltar volgde de eene aanval op den anderen. Op den verderen tocht langs de kust van Noord- Afrika begon de strijd opnieuw, in weer wil van de krachtige bescherming door luchtmacht en oorlogsvaartuigen en nieuwe successen werden behaald. Meer dan 100.000 ton kostbaar oorlogsmateriaal heeft zoo het Noord-Afrikaansche front niet be reikt. „Luisteraars antwoorden de ontspoorde dochter." Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I, in de serie brandende kwesties, over het onderwerp: „Luisteraars antwoorden de ontspoorde dochter". Landingspoging op Noorsch eiland mislukt. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Britsche landingstroepen hebben in een der voorgaande nachten een landingspo ging op een voor de Noorsche kust gele gen eiland ondernomen. De Duitsche be zetting, die de landing waarnam, trad onmiddellijk handelend op en verdreef de Britten na een korte schermutseling. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt in aansluiting hierop mede, dat door de Engelschen achtergelaten uitrustingsstukken eenige belangrijke aanwijzingen hebben op geleverd. Bankbiljetten van 100.—. Zij moeten in betaling worden aangenomen. Het blijkt, dat op het -oogenblik zich moei lijkheden voordoen bij het in betaling geven van biljetten van 100.—. Zij, die weigeren deze biljetten in betaling aan te nemen, moe ten geacht worden te behooren tot die groep van menschen, die er op uit zijn onrust onder de bevolking te stichten, zoodat hun optreden gevaarlijk voor de bezettende macht moet worden geacht. Het publiek doet gped zich hiervan rekenschap te geven en bij onaan gename ervaringen in deze zich tot de auto riteiten te wenden. Biljetten van 100.— zijn wettig betaal middel en het is onzinnig deze niet in be taling te willen aannemen. Zeegevecht voor Terschelling. Ter hoogte van Terschelling werd in de vroege ochtenduren van 23 Maart een Duitsch convooi meermalen zonder succes door Britsche artillerie- en torpedobooten aangevallen. De escorteerende strijdkrachten van het convooi hadden de vijandelijke vaar tuigen zoo tijdig in de gaten, dat de vijand genoopt werd zich in nevel te hullen en er van door te gaan. Hij probeerde toen een nieuwen aanval, maar werd weer tijdig ont dekt en door het goed gerichte vuur der escorteerende strijdkrachten verdreven. Hier bij plaatsten de Duitsche bootefi verscheidene zware treffers op een artillerievaartuig. Een derde aanvalspoging werd eveneens afgesla gen. Toen draaide de vijand definitief naar het Westen af. Het convooi zette zijn reis zonder verliezen of schade voort en is in middels op zijn plaats van bestemming ge arriveerd. Vlag der V.S. aan Turksche grens. Op het station Meidan Ekbes, in Syrië aan de grens van Turkije, is de -Gaullistische- Fransche vlag ingehaald en de Amerikaan- sche geheschen. Symptomatisch voor de Ame- rikaansche positie in het Naburige Oosten is het ook, dat in Arabische kringen in Syrië en Libanon de sterkte der Amerikaansche troe pen in het Naburige Oosten wordt geschat op 150.000 man. Clean shaven. Het Egyptische blad „El Ahram" deelt mede dat de Turksche president Ismet Ineunu dezer dagen tijdens een zitting van den presidents- raad alle ministers, ook Saradjogloe, heeft verzocht den baard weg te laten nemen. Aanvankelijke Britsche successen teniet gedaan. Hoofdlinie der As volkomen intact. Italianen drongen tegenstander uit Marethlinie terug. Den 23sten Maart is de Duitsche luchtmacht, naar het D.N.B. verneemt, overdag en des nachts met sterke strijdkrachten tusschenbeide gekomen in de gevechten te land. Vijandelijke gereedstaande troepen, pantserconcentraties en batterijen werden door bommen vernietigend getroffen. Tij den luchtgevechten werden in het gebied van de Middellandsche Zee acht vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: De eerste aanvallen der Britsche achtste armee op de Marethlinie in Zuid-Tunesië hebben niet het resultaat opgeleverd, dat men er in Engeland van verwacht had. Te Berlijn kon men gisteravond mede- deelen, dat de aanvankelijke successen van de Britten weer te niet zijn ge daan en dat zoowel in midden- als in Zuid-Tunesië de hoofdverdedigings lijn der strijdkrachten van de Spil nog volkomen in tact is. In Londen wordt dit niet ontkend, het geen onder meer blijkt uit een gistermiddag door Churchill afgelegde verklaring, waarin de Britsche premier zeide, dat de strijd voor en om de Marethlinie een terugslag had gebracht. Te Berlijn voegt men hieraan toe, dat de Duitsch-Italiaan- sche pantserarmee in den tijd, waarin de Anglo-Amerikanen hun strijdkrachten for meerden, niet geslapen hebben. De Duitsche en Italiaansche troepen beschikken nog over verdedigingsmogelijkheden, zoodat de strijd in Tunesië nog lang niet beslist is. Men onthoudt zich in militaire krin gen verder van ieder commentaar, daar men de gevechten der laatste dagen zuiver als de „ouverture" van het nog komende beschouwt. Voorts deelt men nog mede, dat de strijd in de Marethlinie hoofdzakelijk door de Italianen is gevoerd. Deze waren het ook, die de Engelschen weer uit de veroverde stellingen terugdrongen en daar mede den ouden toestand herstelden. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunesië duren de hevige gevechten voort in den centralen en den Zuide lijken sector. Bij 'een-door strijdkrachten van de Spil ondernomen tegenaanval werden 40 vijandelijke pantserwagens vernield en 170 gevangenen gemaakt. Onze jagers schoten twee Spitfires neer, 8 andere vijandelijke toestellen werden door Duitsche jagers neergeschoten. De havens van Bóne en Philippeville zijn door onze vliegtuigen gebombardeerd; een vijandelijke jager werd neergeschoten. Een formatie van 30 Amerikaansche bom menwerpers heeft talrijke brisant- en brand bommen op Messina laten vallen; tot dusver heeft men 6 dooden en 32 gewonden onder de bevolking geteld. Openbare gebouwen en particuliere huzen leden veel schade. Bij mitrailleuraanvallen op treinen en plaatsen op Sicilië werden onder de burgerbevolking twee personen gedood en drie gewond. In het plaatsje Manca bij Gela (Caltanisetta) stortte een vijandelijk vliegtuig neer. Keuringen voor de Waffen SS en het legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goad ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde' adressen ver voegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaanscne SS in Nederland willen toetreden. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout Bezuidenhoutscheweg. Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet-Unie. (SS PK W. Klerk O.H. P.C.) De Amerikaan sche prijscontrole heeft den verkoop van boter, marga rine, spek, vetten en tafel-oliën in den kleinhandel voor een week ver boden. Deze' beslis sing werd op het onverwachtst en zonder voorafgaan de verwittiging ge troffen, ten einde overdadige inkoo- pen te voorkomen voor het in werking treden, op 29 Maart, van 't rantsoenee- ringssysteem. Uit New-York wordt melding ge maakt van proef nemingen met olie- lichters, vervaar digd uit beton. Deze lichters hebben geen eigen voort bewegingskracht, doch worden ge sleept. DE TIMES OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA. Bs. In een hoofdartikel van de „Times", dat verspreid wordt door het agentschap Reuter, wordt weer voor de zooveelste maal bevestigd, dat Europa ter wille van de Brit. sche belangen aan de bolsjewieken'verkocht is. Het blad wijst er op, dat de status van neutraliteit zoowel in vredes- als in oor logstijd geen veiligheid meer biedt; de po litiek van het evenwicht der krachten heeft, evenals die van een strikte neutraliteit, zich zelve overleefd. Het recht van zelfbestem ming en onafhankelijkheid hebben een nieu wen uitleg van noode. „Dit beteekent, aldus heet het letterlijk, dat in de toekomst deze onafhankelijkheid door een „principe van afhankelijkheid der afzonderlijke staten van elkander" gematigd wordt en aldus moet worden uitgelegd, dat het verscheidenen volken mogelijk is te zamen een continentale begrensde levens ruimte te bewonen, zonder dat daardoor voortdurend de veiligheid en het welzijn van den eenen of den anderen staat in ge vaar wordt gebracht". Het Zwitsersche „St Galler Tageblatt" spreekt in verband hiermede de overtuiging uit, dat de geallieerden Oost-Europa aan den Sovjet-invloed willen uitleveren, maar als tegenprestatie verwachten, dat Moskou zal afzien van agitatie buiten deze invloeds sfeer. Het is echter nog lang niet gezegd, dat Moskou zich daartoe bereid zou ver klaren. Voor de klein landen in Oost-Europa zou het intusschen een schrale troost zijn, dat ze zich kunnen aaneensluiten tot federa ties of statengroepen. De Times constateert verder, dat in Oost- Europa gebrek aan vertrouwen een hinder paal zal vormen en huldigt de meening, dat bij het scheppen van een sfeer van vertrou wen de Sówjet Unie een bijzonder belang rijke rol te spelen krijgt en deze rol ook reeds op zich heeft genomen. De „Vereenig- de volken van Oosteuropa" moeten er ove rigens volgens den wensch van Rusland niet naar streven op de ideologische 'instelling van de-regeeringen invloed uit te oefenen. De Times schrijft tenslotte: „Er blijft nog veel te doen. Intusschen moeten echter de voornaamste geallieerden van Rusland een taak op zich nemen tot bereiking van hun doel en moeten zij de in de geschiedenis van Rusland wortelende vrees wegnemen, die oorzaak is, dat men niet geneigd is Rus land gelijke rechten in de vereeniging van volken of bij de nieuwe regeling na den oorlog te verleenen, of het een even be langrijke stem toe te staan bij de kwesties, die de Russische bestaanszekerheid betref fen. Bij iedere toekomstige wereldorgani satie der veiligheid moet men uit verstan delijke overwegingen rekening houden met de geografische omstandigheden. Wie de illusie mocht koesteren, dat wij wanneer zelfs het onwaarschijnlijkste geschiedde en Rusland uit beleefdheid je gens ons den opmarsch aan den Rijn stop zetten zou nog eenige, zij het ook maar de geringste kans, zouden hebben om onder het bolsjewisme uit te komen, is er na dit betoog beter aan toe door z'n slaapmuts over de ooren te trekken en verder uit te „tukken", tot na tijd en wijle het Duitsche, ieger het gevaar zal hebben gekeerd Hoezeer het Engeland in deze ernstig is, blijkt trouwens uit de houding welke het aanneemt tegenover Polen en de Baltische landen. Rusland, dat op dit oogenblik in den roes verkeert van den jager, die de huid van een nog te schieten beer verhandelt, komt niet minder brutaal opzetten. Het is zelfs niet noodig meer den schijn te be waren; Stalin die zich reeds overwinnaar waant, toont graag wat hij wil, opdat men straks toch vooral niet in onzekerheid zal verkeeren. Wil men een typeerendvoor beeld? Ziehier een V.P.B.-bericht. dat voor zichzelf spreekt: „Radio-Moskou heeft medegedeeld, dat de Oekrainsche bolsjewiek Korneitsjoek tot vice-volkscommissaris voor buitenlandsche aangelegenheden is benoemd. Korneitsjoek, tot dusver buiten de grenzen der Sovjet- Une een onbekende figuur, heeft onlangs opzien gebaard door een fel artikel in de Prawda tegen generaal Sikorski, den leider der geëmigreerde Poolsche regeering, en tegen deze regeering in het algemeen. Kor neitsjoek verweet Sikorski, en zijn minis ters in dit artikel, dat zij slechts bekrompen klassebelangen dienen en op geenerlei wijze gelegitimeerd zijn om in naam van de be volking van de voormalige Poolsche gebie den te spreken. „Slechts hopelooze dwajen gelooven, dat Lemberg en de bevolking der westelijke Oekraïne op de Polen wachten, en dat de Oekraïners in de westelijke dis tricten tot analphabetisme, werkloosheid, pauperisme en door nationale en sociale on derdrukking tot bloeddorstige Poolsche-na- taionalisten veroordeeld willen worden". Dit artikel heeft vooral te Londen een pijnlij ken indruk gemaakt, temeer daar de Praw da in den laatsten tijd geregeld over Kare- lië, de Baltische staten en Bessarabië spreekt als over gebieden, die tot de Sovjet-Unie behoorden. In Berlijnsche politieke kringen aarzelt men niet, de promotie van Kor neitsjoek openlijk een demonstratie om niet te zeggen een uitdaging te noemen." De „pijnlijke "indruk" te Londen kan men rustig als een politieke geste beschouwen, want 'men weet daar heel goed wat aan Rusland toegezegd is en wat de toekomst brengen zal: indien de Geallieerden een overwinning konden forceeren. Stalin be veelt en Brittannië zal toezien, opdat alsnog zooveel mogelijk uit de liquidatie van het Imperium kan worden gered. En wij, wij zouden na korter of langer tijd het gelag met ons eigen bloed en den ondergang van onze beschaving betalen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1