Haarlemsche Courant Sovjets verloren bij winteroffensief 1.500.000 man. Nieuwe aanvallen in Tunis afgeslagen: Nieuwsblad voor Noord-Holland Tusschen 20 Noven 20 Maart zijn 12.000 pantserwagens en 3.763 vliegtuigen der bolsjewisten vernield of buitgemaakt. De klok een uur vooruit. 888e Jaargans No. 78 Bureaux: Groots Houtstraat W. Tel Advert. 10721, Redactie 10609 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 17. Tel. 12239 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Zaterdag 27 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271» Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 35, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1297 In den tijd van 20 November tot 20 Maart heeft de vijand aan het Ooste lijk front bijna 12.000 pantserwagens verloren, die vernietigd of buitge maakt werden. In hetzelfde tijdvak werden 3763 Sovjetvliegtuigen neerge schoten of op den beganen grond ver nield. Omtrent de bloedige verliezen der bolsje wieken wordt bekend gemaakt, dat de Sovjets alleen in het gebied van Orel meer dan 150.000 man aan dooden verloren hebben. Tijdens het Duitsche tegenoffensief in het gebied van Charkof-Bjelgorod be droegen de bloedige verliezen der bolsje wieken ruim 50.000 man. Tijdens de win- tergevechten tot aan het Duitsche tegen offensief verloren de Sovjets in het ge bied tusschen Don en Dnjepr 215.000 en ten Westen van Koersk 50.000 man. In totaal hebben de Sovjets alleen tijdens het afgeloopen winteroffensief in de verschillende sectoren van het Oostelijk front meer dan 114 millioen man verloren. Dit is een aantal, dat, tezamen met de cijfers der gewonden gesneuvelden en gevangenen sinds het begin van den veldtocht aan het Ooste lijk front, zonder twijfel thans tot sta king van het bolsjewistische offensief geleid heeft. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: „Aan het geheele Oostelijke front ging de dag zonder bijzondere gebeurtenissen voorbij. De vijandelijke aanvallen ten Zui den van het Ladogameer hebben merkbaar aan stootkracht verloren. De luchtmacht deed aanvallen-op de haven Gelendsjik aan de Kaukasuskust, spoorwegdoelen in het vijandelijke achterland cn fabrieksinstal- iaties te Leningrad. Duikbommenwerpers en gevechtsvliegtuigen brachten daarbij een koopvaardijschip van middelbare ton nage tot zinken deden aan boord van twee andere koopvaarders brand ontstaan en vernietigden verscheidene munitie- treinen. Aan het front in Tunis mislukten plaat selijke aanvallen van Amerikaansche en Engelsche afdeelingen. Een eigen tegenaan val had succes. De luchtmacht verstrooide concentraties van pantserwagens en auto colonnes van den vijand. Duitsche jagers schoten 6 vijandelijke vliegtuigen neer. In een kort nachtelijk gevecht tusschen een groep vijandelijke motortorpedobooten die door nachtjagers begeleid werden en eigen patrouillestrijdkrachten in het Kanaal werd een Engelsche motortorpedoboot tot zinken gebracht". Na een korte voorbijgaande rustperiode is de strijd in Zuid- en centraal Tunesië weer opgeleefd. De Britsche troepen hebben opnieuw een aanval ontketend tegen de Mareth-linie, doch vooral tegen de West flank ervan en in centraal Tunesië in het gebied rondom Gafsa, Hoewel zij numeriek in de meerderheid waren, konden de Duitsch Itailiaansche troepen de aanvallen afslaan en het is den Britten niet gelukt door de hoofdverdedigingslinies heen te breken, zooals gisteren van gezaghebbende militaire zijde te Berlijn werd medegedeeld. In de zelfde leringen te Berlijn is men geneigd, deze acties nog steeds niet als het groote Britsche offensief te beschouwen, hoewel de aanvallen ook sterker waren dan de vooraf gaande. De Zweedsche correspondenten melden uit Londen, dat de berichten over den strijd in Tunis schaarsch zijn en een goed over zicht van den toestand niet mogelijk maken. Het officieele Britsche bericht dat bij den strijd in Tunesië van beide zijden geen ter rein is gewonnen, mag waar zijn, doch van Duitsche zijde merkt men hiérbij op, dat het ook niet in de bedoeling der Duitsche legerleiding heeft gelegen terreinwinst te behalen; daar de Britten tot het offensief zijn overgegaan. Uit deze voorstelling der feiten blijkt echter duidelijk, dat de Brit sche aanval op zijn minst genomen als mislukt moet worden beschouwd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: „In Tunis zijn nieuwe vijandelijke aan vallen afgeslagen. De den vijand toege brachte verliezen zijn gestegen tot 294 ge vangenen, 65 pantserwagens en 16 stukken geschut. Sterke formaties vliegtuigen van de Spilmogendheden hebben meermalen concentraties van vracht-auto's en pantserwagens gebombardeerd; twintig pantserwagens werden vernield. Negen, vijandelijke vliegtuigen werden tijdens ge vechten door Italiaansche en Duitsche jagers neergeschoten drie andere toestel len stortten in de Tunesische wateren neer, getroffen door het vuur van onze vloot- strijdkrachten en door dat van jagers, die een convooi begeleiden. Twee onzer vlieg tuigen zijn niet op hun basis terugge keerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben treinen en stations in Calabrië en op Sicilië met machinegeweervuur beschoten; er zijn 3 dooden en 13 gewonden. Donderdagnacht hebben vijandelijke vliegtuigen de spoor wegstations van Cisterna, Sezza, Campo- leone en Littoria met machinegeweren be stookt; er ziin geen slachtoffers. Bij Paceno is een Engelsch torpedovliegtuig, door het luchtdoelgeschut van Trapani ge troffen, neergestort; de uit zes koppen be staande bemanning is gevangen genomen". Di den nacht van Zondag op Maandag begint de zomertijd. Voordat men Zon dagavond naar bed gaat, dient men de klokken één uur vooruit te zetten. Eden: hoogtepunt van strijd nog niet bereikt. Naar Reuter meldt heeft de Britsche minister van buitenlandsche zaken, Eden, in een te Annapolis gehouden rede ver klaard, dat de Vereenigde Staten, het Britsche gemeenebest. China en de Sov jet-Unie „in oorlog en vrede", gemeen schappelijk handelen en een „eng aaneen gesloten geheel van vrije naties" organi- seeren moeten. De oorlog moet worden voortgezet tot de onvoorwaardelijke capitulatie van de tegenstanders. Groot-Brittannië zal vooral zijn strijd niet eindigen voor Japan ver slagen is. Het hoogtepunt van den oorlog is echter nog niet bereikt en de Geallieer den hebben nog een harden strijd voor zich, waarin zij hun krachten tot het uiterste moeten inspannen. Eden kwam verder op voor volledige ontwapening van de Spilmogendheden en beweerde, dat Engeland geen geheime over eenkomst met een ander volk heeft ge sloten, die ten doel heeft de Britsche be zittingen te vergrooten Het gemeenebest is nooit een strategische schepping "geweest, doch ontwikkelt zich voortdurend verder. China moet de Geallieerden niet wan trouwen, zoo vervolgde Eden. Er zal een dag komen, dat de weg door Birma weder open is. Tenslotte wees Eden erop, dat de leve ranties der Vereenigde Staten in het kader van de leen- en pachtovereenkomst thans geen eenzijdige prestatie vormen, want ook Groot-Brittannië voorziet de Sovjet-Unie en de Amerikaansche troepen overzee van oorlogstuig. Hevige onlusten in den Levant. In den Franschen Levant woeden reeds sedert vier weken hevige onlusten. De stakingsbewegingen in Syrië namen hevige vormen aan. In Damascus werden elf personen gedood en 25 zwaar gewond. In Beiroet moesten 32 slachtoffers naar het ziekenhuis worden overgebracht. Boven dien werden er acht personen gedood. Van luchtschip tot pantserwagen. Radio Londen meldt, dat het laatste Brit sche luchtschip gesloopt zal worden De 350 ton staal daarvan zal in pantserwagens worden omgezet. Mgr. Speliman bij Churchill. De aartsbisschop van New-York, mgr. Spell- man is Woensdagavond de gast geweest van Churchill. u.icvis *v:> xtv%! Hy De „Cleveland Plain Dealer", U.S.A. van 30 September 1940. De aasgier Rusland zit op het door den oorlog vernielde Europa en waclft alleen er op, om zich zooals het onderschrift zegt op hetgeen, dat overblijft, neer te storten. (C.N.F./G.F.L. Pax c) De voorman der Germaansche SS in Ne derland, J. H. Feldmeijer, die zoojuist van het Oostfront, waar hem onderscheidin gen werden toegekend, is teruggekeerd, sprak Dinsdagavond in „Tïvoli" te Utrecht over^.De les van het front", in de eerste van een serie van acht lezingen, welke hij in ons land zal houden. (C.N.F./J. Zeylemaker Pax c) In memoriam Von Tschammer und Osten. Een laatste groet namens de Nederlandsche sportkameraden. Een moment van rust en stilte komt er in onze gedachten bij het vernemen van het heen gaan van den Duitschen Rijkssport leider Von Tschammer und Osten. Een rust, die onbewust ons deel wordt, een stilte, die ons de omvang van dit bericht verkondigt en ons de gelegenheid biedt tot nadenken te komen. In dit gejaagde en enerveerende leven, waarin toch zulke belangrijke gebeurtenissen aan ons voorbij kunnen gaan, zonder dat wij er nog bijzondere aandacht aan schenken, omdat wij aan een snelle en een schokkende ontwikkelingsgang gewend geraakt zijn en het geheel zelfs niet meer weten te real is ee- ren, is het toch, dat wij bij het vernemen van deze tijding plotseling tot de nuchtere wer kelijkheid worden teruggeroepen. Dit bericht stelt ons plotseling dat voor oogen wat door dezen grooten sportleider en sportgezant op waarlijk overtuigende, nobele en charmante wijze voor zijn volk en voor de geheele sportwereld in een zoo korten tijd tot stand is gebracht. Hij is de uitdrager, hij is de ziel geweest van de gezonde ge dachte de sport dienstbaar te maken aan de lichaamscultuur en daardoor in dienst te stellen van het volk. Ik weet van nabij met welk een groote liefde en toewijding hij deze taak, die hij tot een verheven taak wist te scheppen, vervulde. Zijn lichamelijke zwakte van den laatsten tijd kon de energie niet remmen om zijn gedachten in daden orrp te zetten. Zijn strij- dersnatuur gunde hem geen rust en hij ging dan ook in volle wapenrusting van ons heen. Met gebogen hoofd breng ik hem namens de Nederlandsche sportkameraden een laatsten groet. De Rijksgevolmachtigde voor de sport H. van Groningen a Stulïng Reorganisatie Fransche regeering. In de Fransche regeering.zijn eenige ver anderingen aangebracht. Hierover wordt het volgende medegedeeld: Het staatssecretariaat van koloniën— en voor marine zijn samengevoegd en ge plaatst onder schout-bij-nacht Blehaut, die staatssecretaris van marine en koloniën wordt. De staatssecretaris van oorlog en luchtvaart zijn samengevoegd tót een staatssecretariaat van defensie onder leiding van generaal Bridoux. Het totdusver bestaande staatssecretariaat van arbeid is veranderd in een ministerie onder leiding van Lagardelle. Het commis sariaat-generaal voor het gezin is geplaatst onder het staatssecretariaat van gezond heid en zal worden bestuurd door dr. Gras set, die de titel staatssecretaris van gezond heid en gezin voert. Voorts wordt medegedeeld, dat er voor taan nog slechts een staatssecretaris be hoort bij den chef der regeering en "wel ambassadeur de Brinon. Tot zegelbewaarder en minister van justitie is benoemd de pro cureur-generaal van het Seine-gerechtshof, Gabolde. Deze veranderingen hebben het aftre den van de volgende personen ten gevolge: de huidige minister van justitie Barthlemy. de staatssecretaris van marine admiraal Abrial, de staatssecretaris van luchtvaart Jeannequin, de staatssecretaris van kolo niën Brevier en de huidige staatssecre taris bij den chef der regeering admiraal Platon. De maarschalk en de minister-president hebben den scheidenden functionarissen voor hun medewerking in moeilijke tijden hun dank uitgesproken. STALIN SPECULEERT Bs. Wie, zooals wij, in de gelegenheid is kennis te nemen van den geest, die in het Geallieerde kamp heerscht, moei zich over verschillende verschijnselen verbazen, in hun onderlinge samenhang toch zijn er slechts deze mogelijkheden; ofwel bestaat er aan de overzijde een kinderlijke iicht- geloovigheid en een optimisme, dat aan het dwaze grenst, ofwel leeft men er naar een misdadig volksbedriegelijk systeem, ofwel voert men een propaganda, die regelrecht naar den ondergang voert. Misschien ook zijn al deze factoren tegelijk in meer- of mindere mate in het spel. Dat de bolsjewisten hiervan een gretig gebruik maken om er zich iederen dag weer vaster in te werken, ligt voor de hand. De Sovjet-Unie wil haar doel bereiken, kost wat kost. Zy weet dat dit nu geschieden moet, want als zij er nu niet in slaagt de oorlogs balans in haar voordeel te doen overslaan, dan is de kank verkeken. Dit verklaart waar om de Sovjet-ambassadeur Maisky meer dan ooit op het pad is en scherper dan voor dien voor mogelijk werd gehouden, gebruik poogt te maken van den geest, die al of niet gewild het Geallieerde kamp be- heerscht. Maisky heeft dah nu op zeer nadrukke lijke wijze verklaard, dat Engeland en de Vereenigde Staten, evenals de Sovjet-Unie, binnenkort alle krachten zullen moeten in spannen om den oorlog zegevierend te be ëindigen. Hij bedoelt natuurlijk om de Sovjet-Unie toe te laten den oorlog zegevie rend te beëindigen, want het feit, dat Duitschland geenszins reeds veslagen is en dat nog een lange, moeilijke weg moet wor den afgelegd, wordt, volgens het A.N.P., in Berlijnsche kringen beschouwd als een nieuwe dringende oproep, met strekking den moeilijken toestand der Sovjet-Unie door energieke maatregelen te helpen ver^-. lichten. Berlijn ziet hier tevens het bewijs"' in, dat Stalin er niet aan denkt, zich reeds thans vast te leggen ten aanzien van de problemen van na den oorlog, omdat hij in weerwil van alle openlijke en verborgen aanbiedingen volledige vrijheid voor zijn latere eischen wil behouden. Maisky heeft onder meer gezegd: „Onze toekomstige betrekkingen worden in dezen oorlog gesmeed en daarom geloof ik, dat ieder van ons zijn geheele aandacht en al zijn krachtsinspanning moet richten op het verslaan van den gemeenschappelijken vijand. Wanneer deze vijand niet vernietigd is, kunnen wij niet hopen op een betere toe komst voor de wereld." In deze verklaringen ziet men een onmis kenbare waarschuwing aan de „Geallieer den", de huid van den beer niet te verdee- len, voor het beest is neergelegd, en tevens een duidelijke toespeling op het feit, dat de Sovjet-Unie zich bij de verdeeling van den buit het leeuwendeel wil voorbehouden. Stalin die om hulp vraagt, maar tegelij kertijd wenscht vast te leggen, dat de toe komstige betrekkingen in dezen oorlog ge smeed worden, met andere woorden, dat hij straks zóóveel-en-nog-wel-iets-meer zal ne- men als door hem in overeenstemming wordt geacht met de grootte van zijn over winning; ziedaar 'n speculatie, die een on gehoorde brutaliteit aantoont en alleen maar mogelijk is, door den geest die in het Geal lieerde kamp heerscht. Wij vonden reeds eerder gelegenheid om vast te stellen, dat wie met de bolsjewisten kameraadschappelijk omgaat er tenslotte aan sterft. Dat Engeland en Amerika uiteindelijk ge dwongen zullen zijn aan deze Russische eischen tegemoet te komen, ligt voor de hand, want zelf zijn ze niet in staat de begeerde overwinning te bevechten en hier ligt nog een kans Maar boven alles dient men in het oog te houden, dat de geest van lichtgeloovigheid en optimisme zich, dank zij de bolsjewistische propaganda, reeds zoover met deze zaak vertrouwd heeft ge maakt, dat men een gang van zaken, zooals Maisky die voorspiegelt, zonder verzet aan vaarden zal. De overheid is hier voorgegaan door Europa aan het bolsjewisme te ver- koopen, het volk volgt door de zaak als geheel „natuurlijk" in te zien. Wil men een veelbeteekenende aanwij zing? Deze persstemmen zeggen mejsr dan voldoende: In een artikel in de „New York World" Telegram", verklaart Raymond Clapper omtrent de Baltische kwestie, dat de Ver eenigde Staten eventueele annexaties door de Sovjet-Unie als voldongen feit moeten aanvaarden. Amerika zal de Sovjet-Unie niet kunnen verhinderen de door haar in gelijfde gebieden te behouden, onafhanke lijk daarvan op welke wijze zij deze heeft verkregen. Aan een voor Moskou bestemde radio uitzending wordt ontnomen, dat de „Chi cago Tribune" op 23 Maart geschreven heeft: „de Sovjet-Unie heeft laten weten, dat de Baltische landen, de Oekraine en Bessarabië een. deel der Sovjet-Unie zijn. Vele Amerikanen schijnen voor te geven, dat dit niet waar is. Zij moeten dit feit echter onder de oogen zien, hoe zwaar het hun ook valt. De „New York Times" van denzelfden datum schrijft: „Sovjet Rusland beweert, dat het de Baltiscfce staten, deelen van Finland en Polen wil hebben. Daar Sov jet Rusland een groote factor is bij het overwinnen van Duitschland, kan niemand het beletten, deze gebieden te heroveren". Wie heeft daar wat gezegd? DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 28 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: De voorman der Germaansche S.S. in Nederland herneemt het commando.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1