Haarlemsche Courant Omsingelingspoging in Tunis mislukt m Britsche kruiser tot zinken gebracht. Nieuwsblad voor Noord-Holland Geallieerde druk verminderd. Kairoean en Sfax ontruimd Plaatselijke strijd aan Oostelijk front. Verblijf voor joden in Noord-, Zuid-Holland^ en Utrecht yerboden. Twee volken; tweè'erlei moraal? Ü88e Jaargang No. 86 Bureaux! Groots Houtstraat #S. iet Advert. 10724, Redactie 10609 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Xel. 12239 Hoofdredacteur! J. V. Baudewyns Dinsdag 13 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271J Kantoor l.Jmuiden: Rembrandtlaan 55. IJmniden-Oost Uitg' Glaf. Bedrijven Damiate, Haarlem nK 1297 Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Tijdens de Italiaanseh-Duitsche troepen bewegingen naar nieuwe stellingen op het oorlogstooneel in Tunis zijn Sfax en Kairoean ontruimd. In den Zuidelijken sector werden krachtige aanvallen der vooruitgeschoven vijandelijke afdeelingen, welke door pant serwagens gesteund werden, afgeslagen. Formaties van onze luchtmacht vielen de achterwaartsche verbindinden van den vijand aan; Duitsche jagers schoten vijf Spitfires neer. Zondagmiddag hebben formaties vier motorige vliegtuigen Napels, Trapani en Mkrsala gebombardeerd. Aan huizen werd aanzienlijke schade aangericht. In totaal zijn er 4 dooden en 22 gewonden onder de burgerbevolking. Onze jagers schoten te Napels zes vliegtuigen en te Trapani twee toestellen neer; vier andere vliegtuigen wer den door het afweergeschut neergehaald en wel twee te Napels, één te Messina en één te Pozzallo. Bij den aanval op Cagliari, waarvan het Italiaansche weermachtbericht van Zondag melding maakte, hebben afweer batterijen twee vliegtuigen neergeschoten, en wei één ten Zuiden van Santo Elia en één in de omgeving van de stad. Vier van onze vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. De A.N.P.-correspondent meldt: Maar schalk Rommel is er thans in geslaagd zijn legers zonder al te zware verliezen in gun stiger stellingen terug te trekken. Dit is niet eenvoudig geweest, daar de overmacht der Amerikanen en Britten zeer groot was en bovendien een omsingeling aanvankelijk onvermijdelijk scheen. Tot dit doel hadden de Britten in het Zuidfront van Tunesië een Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede: Tijdens zuiveringsgevechten ten Noord westen van Isjoem werden twee vijande lijke bataljons vernietigd. Van het overige Oostelijke front wordt Slechts melding gemaakt van mislukte plaat selijke aanvallen der Sovjets bij 't Koeban- bruggehoofd en ten Zuiden van het Ladoga- meer. In Tunesië boden onze achterhoeden in het gebied van Kairoean en Sousse den vijand hardnekkig tegenstand en hielden het oprukken van de voorhoeden der vijan delijke pantserwagens telkens weer op. On der voortdurende gevechten trokken zich de Duitsch-Italiaansche gevechtsgroepen naar het Noorden terug en ontruimden in den loop van deze bewegingen en na vernieling volgens de plannen van voor den oorlog be langrijke instalalties Sfax en Kairoean. Formaties vliegende artillerie der lucht macht steunden de operaties van onze troe pen en brachten tijdens verrassende scheer vluchten den vijand groote verliezen toe. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen drongen Zondag overdag de bezette gebie den in het Westen binnen tot aan de grens van het Duitsche rijk. Vijf vliegtuigen wer den daarbij neergeschoten. Tijdens een mislukten aanval van Britsche torpedovliegtuigen en bommenwerpers op een door lichte Duitsche zeestrijdkrachten beschermd convooi in de Golf van Biscaye werden twee torpedovliegtuigen en drie bommenwerpers neergeschoten. Aan de kusten van de bezette-gebieden in het Wes ten en van Noorwegen werden nog vier vliegtuigen door lichte Duitsche zeestrijd krachten vernietigd. In het Westen van de Middellandsche Zee viel een Duitsche duikboot een formatie oorlogsschepen aan, bracht een kruiser van 8000 ton van de Fiji-klasse tot zinken en torpedeerde een torpedojager. Inzake de vernietiging van/ den Britschen kruiser deelt het opperbevel nog mede: Kapitan-leutnant Brandi, die op 21 Jan. j.l. onderscheiden werd met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis, heeft opnieuw zijn capaciteiten als duikbootcommandant be wezen. Hij heeft op 10 April ten Noordwes ten van Oran een kruiser der Fiji-klasse, die pas enkele uren tevoren uit Gibral-tar was vertrokken, aangevallen en met twee torpedo's in den grond geboord. Kapitan- leutnant Brandi heeft daarmede in korten tijd in de Middellandsche Zee drie kruisers vernietigd. De klasse der Fiji-kruisers bestaat uit lichte kruisers van Ö000 ton, die gebouwd zijn in de jaren 1939/40, krachtens het vloot verdrag van Londen. Hun snelheid bedraagt 33 zeemijlen. De bewapening bestaat uit 12 stukken van 15.2 cM. en 8 stukken van 4 cM Bovendien bezitten zij zes torpedolanceer- buizen en drie boordvliegtuigen. aantal wiggen gedreven en eenzelfde ma noeuvre werd door de Amerikanen van het Westen uit ondernomen. Hier hielden de troepen onder generaal Von Arnim evenwel zoo lang tegen de aan vallen der Amerikanen stand, dat Rommel gelegenheid had Sfax en Kairoean op te geven en den opmarsch naar het Noorden van Tunesië en naar de betere defensieve stellingen onbedreigd voort te zetten. De Amerikanen stelden alles in het werk om dit te verijdelen. Bij Pichon en in de pas Noord-Tunis. van Haouareb vielen zij zelfs met meer dan 200 pantserwagens aan. In een tegenaanval werden hiervan 60 tanks vernield. De Duitsche en Italiaansche troepen staan thans benoorden Soussa. Rommel heeft zich met Von Arnim vereenigd en heeft thans de lijn MateuPichonSoussa te verdedi gen. De aanvallen der Britsche en Amerikaan- sche troepen zijn, volgens de laatste be richten te Berlijn, in den loöp van de laat ste 24 uur aanmerkelijk verzwakt. Aan familieleden van vrijwilligers in de Waffen SS en het Legioen. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Het is weer mogelijk pakjes voor de vrijwilligers in de Waffen-S.S. en het Legioen te verzen den. Pakjes tot 100 gram zijn portvrij, van 100 tot 250 gram portvrij met „Zulassungs- marke", van 250 tot 1000 gram met porto en „Zulassungsmarke". Het bovenstaande is al leen geldig voor hen, .die een veldpostnummer hebben, terwijl de z.g. „Zulassungsmarke" alleen aan soldaten worden uitgereikt en door hen aan hun familieleden toegezonden wor den. Zij zijn dus nergens anders verkrijgbaar. Voor vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veldpostnummer, zijn geen zegels noo- dig. Aan hen kunnen pakjes tot 100 gram zonder zegel worden verzonden. In het belang van een goede en snelle verzending is het noodzakelijk, dat de adressen duidelijk lees baar en met inkt geschreven worden en met het volledige adres van den afzender. Brieven en pakjes moeten geadresseerd worden als volgt An das S.S.-Ersatzkommando Niederlande Den Haag Korte Vijverberg 5. Te _zenden aan Rang Naam Veldpostnummer of adres: BESCHIKKING van den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het verblijf van joden in de provincies. Op grond van artikel 47 en 52 van de verordening 1/43 van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied betreffende de handhaving van de openbare orde bepaal ik: Art. 1. Met ingang van 23 April 1943 is aan joden het verblijf in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland verboden. Art. 2. Joden, die zich op het oogen- blik in de genoemde provincies ophouden, moeten ziqh naar het kamp te Vught be geven. Art. 3. Bij het vertrek naar het kamp te Vught is het medenemen van reis bagage en waarde-voorwerpen toegestaan. Voor het verlaten van hun woonplaats moeten de joden zich melden bij het hoofd van plaatselijke politie, waar zij woonach tig zijn, opdat hun woningen behoorlijk kfinnen worden afgesloten en aan hen een reisvergunning naar het kamp te Vught kan worden verstrekt. Art. 4. (1) Uitgezonderd van de voor schriften der, artikelen 1 tot en met 3 zijn gemengd gehuwde Joden. (2) In andere uitzonderingsgevallen kan de „Zentralstelle für jüdische Auswande- rung" te Amsterdam vergunningen tot verblijf en reizen in de genoemde provin cies uitreiken. Art. 5. Jood in den zin van deze be schikking is hij, die ingevolge artikel 4 van de verordening 189/40 betr. de aan melding van ondernemingen Jood is of als Jood wordt aangemerkt/ Art. 6. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van art. 1 tot 3 of deze ont duikt, wordt in zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere straf is verbeurd gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden of met een dezer straffen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen in de hand werkt, deze mo gelijk maakt of er aan medewerkt, ontvangt dezelfde straf. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft on aangetast. 's-Gravenhage, 13 April 1943. De Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid: (get.) RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. Luchtoffensief tegen N. Australië. Volgens berichten, uit Canberra zijn een heden der Japansche luchtmacht een offen sief begonnen tegen Geallieerde steunpunten in Noord-Australië. Keuringen voor. de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel Kunnen geven aan de eischen, die de 'op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, f die dienen in de Waffen-SS of het' Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 14.4.43, 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk; is' m 15.4.43, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66; 15.4.43, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 16.4.43, 9 tot 11 uur, Roermond, NSDAP, Swalmerstr. 61; 16.4.43, 16 tot 18 uur, Arnhem, Wever straat 16 b; 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deutsehes Haus; 17.4.43, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt; 18.4.43, 9 tot 11 uur, Groningen, Concert- huis, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, School lepenweg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, üudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur,«Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PK Zschackel O/H P. c) B. K. Dezer dagen sprak ik iemand, die geruimen tijd in Noorwegen verblijf had gehouden en pas was teruggekeerd. Zooals vaak tegenwoordig, kwam het gesprek ook op het 'eten. Mijn zegsman had het nog niet zoo slecht gehad; in het algemeen vond hij de voedselvoorziening daar nog wel iets ruimer dan hier. „En, zoo vroeg ik verder, is daar ook zwarte handel?" „Och", zei hij, „in elk land zijn er wel enkele onscrupuleuze menschen, die in een periode, waarin het voedsel schaarsch is probeeren ten koste van anderen, iets extra's te verdienen. Van een zwarten handel echter, zooals bij ons, kan men daar niet spreken, Over het algemeen vindt een Noor hei zeer min derwaardig om zijn medemenschen op die manier van hun zuiver verdiende geld af te helpen. Nee, van een bloeien- den zwarten handel als bij ons, is daar geen sprake." Veel heb ik er niet op ge zegd. Er was niet veel op te zeggen. Ik dacht alleen dit: vormen wij dan een volk, dat er een minder hooge moraal op na houdt dan de Noren of zijn we slechts tijdelijk op dwaalwegen en beseft men over het algemeen niet, hoe ontzettend veel leed de zwarte handel met zich brengt? Leed, juist voor de minst be deelden onder ons? NIET PRATEN MAAR DOEN. De frontsoldaat daar ver in het Oosten kent de har de werkelijkheid. Hij kent het on- menschelijke bols jewisme uit de praktijk en verlangt daarom van het va derland, waarvoor hij alles geeft, slechts één ding: na melijk de daad. Ter- wille van uw ver wanten, u zelf en hen die na u ko men: zet u in tegen het bolsjewisme. Stort op giro 432100, V erzorgingsf onds van het Vrijwilli gers Legioen Neder land. Generaal Welvert is als eerste der af vallige Fransche ge neraals bij den veld tocht in Tunis ge sneuveld. VOLKSFRONT IN ENGELAND Bs. De Engelsche communisten doen ongetwijfeld hun best. De zon van Moscou rijpt de granen te velde en het zal niet lang meer duren, of de oogst kan worden bin nengehaald. Het communisme heeft zich in alle partijen vastgeklemd, maar het is spe ciaal de Labourparty die het ontgelden moet, want daar en daar alleen bevindt zich de massa, die tenslotte de zaak in be weging brengen kan. De leiding van de Labourparty kent ook het gevaar, zij weet precies waar het om begonnen is en zij zal zich zeker niet zonder slag of stoot over geven. Men vraagt zich alleen maar af, ge zien de feiten, of het haar op den duur .ge geven zal zijn blijvend verzet te bieden. De communisten immers hebben den tijd, want zij weten dat hoe meer de man van Moscou om een „tweede front" roept (dat de Engelsche plutocratie hem niet ge ven kan of geven wil') hoe meer de sym pathie voor de Russische broeders bij de ar beidersmassa stijgt. Bovendien zijn zij daar zelf ook nog om de zaak een handje te hel pen. Wat in Engeland thans voor de commu nisten mogelijk is, ware een paar jaar ge leden nog als „krankzinnigheid" beschouwd; het komt eenvoudig hierom, dat wie van het communisme eet, zich steevast een indi gestie eet. Ook de communisten weten ech ter, dat geleidelijkheid en beleid geboden is in het land waar het Pond Sterling nog zoo kort geleden oppermachtig heerschte en de plutocratie zich verbeeldt de touwtjes nog in handen te kunnen houden. Daarom stuurt zij aan op een overgangsvorm: het volks front. De middelen daartoe zijn talrijk en varieeren van diplomatieke bemoeiing tot het allerlaagste politieke gekuip. Thans is weer eens gebleken hoe intens de strijd, die Engeland mettertijd tot Sovjet- Republiek moet maken, gevoerd wordt. De plaatselijke groep van Bristol is Vrijdag j.l. uit de Lafaourpartij gesloten. Men onder schatte de beteekenis hiervan niet, want het betreft de groep van den minister van vlieg tuigproductie, Sir Stafford Cripps, bekend om zijn sterk communistische sympathieën. Verwacht wordt dan ook, dat Cripps de politieke leiding van deze groep op zich nemen zal. Het verluidt, dat Cripps de volks frontgedachte in Engeland tot bloei wil brengen. De tijd daartoe is meer dan ooit geschikt. Een sterk volksfront is werkelijk de beste voorbereiding voor de komende bolsj ewiseering. Het behoeft nauwelijks vermelding, dat een en ander door de roerige Engelsche communisten van harte wordt toegejuicht; wie zal ons trouwens zeggen voor hoeveel zij onderduims reeds aandeel hadden in den strijd, die uiteindelijk gevoerd heeft tot deze scheuring in de Labourpartij? Naar mate het Engeland in den oorlog slechter gaat, zal het de communisten, die men nu eenmaal vrijheid van beweging gegeven heeft en waarmede men in alle kringen flirt, beter blijken te gaan. Moscou beschikt over een leger zonder uniform, dat strijdt met een élan, waartegen de afgeleefde plutocra tie niets vermag in te brengen. Erger is evenwel, dat zij niet eens besef schijnen te hebben van het werkelijk gevaar, waardoor de Engelsche maatschappij bedreigd wordt. Dat is evenwel niet anders dan de vloek van het verleden. Wie toch Europa met zijn cultuur aan de horden van Stalin overleve ren wil en zelf denkt veilig op een eiland te blijven zitten, geeft blijk van zooveel poli tiek onverstand, dat een andere gang v^n zaken nauwelijks denkbaar is. Stalin ook opperbevelhebber over de vloot. Stalin, tot nu toe opperste bevelhebber van het roode leger, heeft thans ook het opperhevel over de vloot op zich genomen en draagt thans, naar de radiozender van Moskou meedeelt, den titel van „oppersten bevelhebber der Sovjet-Unie". Britsche bevelhebber naar Ankara. Naar vernomen wordt, wordt de opperbevel-* hebber der éritsche strijdkrachten in het- Naburige Oosten, generaal Maitland Wilson9 te Ankara verwacht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1