Haarlemsche Courant ve cirkel om Tunis en Bizerta. WÊKKm m BpiSI Nieuwsblad voor Noord-Holland 288e Jaargang No. 89 Bureaux! Grooto Houtstraat 93. xel Advert. 10724, Redactie 10000 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Socndaplein 37. Xel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyus Vrijdag 16 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55. IJmuïden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K t297 De nieuwe opstelling van de troepen der As. (Levendige actie langs het geheele front. Geallieerde aanvallen afgeslagen. Bij luchtaanval op Stuttgart 23 Britsche vliegtuigen vernietigd. Sovjetaanval in Koebansectör afgfes agen. Luchtaanval op Chelmsford. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De toestand aan de fronten in Tunesië is gedurende de laatste twee dagen slechts zeer weinig veranderd. De troepen van de Spilmogeudheaen staan thans ongeveer in den vorm van een halven cirkel rondom de steden Bizerta en Tunis geschaard, zoodat zij een vrijwel gesloten front vormen en hun troepen vrij dicht naast elkander lig gen. Daar Rommel bovendien vrijwel al zijn zware wapens heeft kunnen behouden, is ook de vuurkracht van dit betrekkelijk kleine, maar dichtbezette front vrij groot geworden. Daarmede is een nieuwe phaze in den verdedigingsoorlog in Tunesië ingetreden, daar de troepen van de Spil tot nu toe steeds over een lang front verdeeld waren en van een bepaalde concentratie als massa geen sprake kon zijn. De troepen van het achtste Engelsche leger hebben, naar te Berlijn wordt medegedeeld, eenigen tijd het contact met de hoofdmacht van Rommels legers verloren, daar zij door de verbitterd vechtende achterhoede der Duitschers en Italianen werd opgehouden en tevens in haar opmarschbewegingen ge hinderd werd door de uitgestrekte mijnen velden. De Zuidelijke verdedigingslinies van Rom mel werden aangevallen door kleine troe pen, die klaarblijkelijk opdracht hadden de sterkte en de afweerkracht van de nieuwe Duitsche stellingen te onderzoeken. Het kwam tot kleine gevechten, welke evenwel niet vergeleken kunnen worden met de ge vechten der voorgaande dagen. Alles wijst er inmiddels op, dat de Britten en Amerika nen zich op een nieuwen en grooten slag voorbereiden en dat de troepen van maar schalk Rommel zich op de verdediging der nieuwe stellingen hebben geconcentreerd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Levendige gevechtsbedrijvigheid langs het geheele front van Tunis en in het bijzonder in den Westelijken sector,waar de herhaalde aanvallen van den vijand, voorafgegaan door intensieve artillerie- voorbereiding, werden afgeslagen. Duitsche jagers hebben twee Spitfires in luchtgevechten neergeschoten. Aanvallen door Anglo-Amerikaansche vliegtuigén op Cagliari hebben beperkte schade veroor zaakt aan den rand van de stad; er vielen geen slachtoffers onder de bevolking. Onze snel opgestegen jagers hebben-vier vier motorige toestellen neergeschoten, een vijf de toestel werd neergeschoten door het afweergeschut. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: De vijand heeft met verscheidene divisies en talrijke pantserwagens een krachtigen aanval op het Koebanbruggehoofd gedaan, die bloedig werd afgeslagen. Aan de andere sectoren van het Oostelijk front vonden geen belangrijke gevechtshandelingen plaats. Aan het front in Tunis mislukten talrijke plaatselijke grootere en kleinere aanvallen van den vijand na zware gevechten. Eenige kleine bressen werden door onmiddellijk ondernomen tegenaanvallen opgevuld. For maties gevechtsvliegtuigen en gevechtsvlie gers voor den korten afstand vielen vijan delijke gemotoriseerde strijdkrachten, die naar het front marcheerden, aan en brach ten den colonnes aanzienlijke verliezen toe. Duitsche motortorpedobooten hebben in den nacht van 13 op 14 April in het Kanaal een Britsch convooi aangevallen. Zonder eigen verliezen of schade brachten zij twee Britsche torpedojagers tot zinken en be schadigden een patrouillevaartuig en een artilleriemotorboot zoo zwaar, dat die als vernietigd kunnen worden beschouwd. Zii boorden een tankschip van 4000 ton in den grond, dat een te hulp gesneld kleiner vaartuig in ziin ondergang meesleepte. Twee torpedo's troffen een ander schip van 4000 ton, dat in zinkenden toestand uit het ge zicht raakte. Behalve een storingsaanval op Oost- Duitsch gebied hebben afdeelingen vijande lijke vliegtuigen Woensdagnacht een aanval op Stuttgart gedaan. Door bomtreffers op de woonwijken der stad leed de burgerbe volking verliezen. Nachtjagers en afweerge schut schoten tenminste 23 Britsche bom menwerpers neer. Voorts werden Woensdag 5 vijandelijke vliegtuigen vernield aan de kust van het bezette gebied in bet Westen. Een sterke formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft Woensdagnacht een zwaren aanval gedaan op de industriestad Chelmsford, ten Noordoosten van Londen. Nadat talrijke brisant- en brandbommen waren neergeworpen, ontstonden groote branden en werden groote vernielingen aan gericht. Hieromtrent verneemt het D.N.B. nog, dat de vliegers in het heldere maanlicht, dat zicht tot 20 K.M. mogelijk maakte, de groote industrieterreinen in het Noorden der stad zagen liggen. Tijdens den aanval die een half uur duurde, werd vooral de kogel- lagerfabriek getroffen, die zeer belangrijke precisielagers voor de vliegtuigmotoren ver vaardigt. Volgens de verklaringen van de gevechtsvliegers, is deze fabriek, waar bijna 10.000 man werken, door talrijke bommen van allerlei kaliber gevoelig getroffen. Britsche opperbevelhebber te Ankara De Britsche opperbevelhebber in het Mid den-Oosten, generaal Sir Maitland Wilson is te Ankara aangekorp«n. (C. D.) Itatië's koloniën na de bexetting Uit een rapport, dat de Italiaansche mi nister van Noord-Afrika voor de budget commissie der kamer van afgevaardigden heeft uitgebracht, blijkt, dat 70 pCt. der Italiaansche koloniale ambtenaren in Afrika in de bezette gebieden op zijn post is ge bleven, terwijl 51 koloniale ambtenaren ge sneuveld zijn (C.D.) De Grieksche vloot. In Turksche politieke kringen toont men belangstelling voor berichten over verster king der Grieksche voor de Geallieerden varende oorlogsvloot. De verliezen'aan oor logsschepen zouden door Engelsche leveran ties niet alleen opgeheven zijn, terwijl het aantal schepen nog vergroot werd. De sterkteverhouding tusschen de Turksche en de Grieksche oorlogsvloot is vaak onderwerp geweest van onderhandelingen, die er mede eindigden, dat beide staten een overeen komst sloten, welke een bepaalde verhou ding vastlegde en de twee landen de ver plichting oplegde om elkander van hun vlootbouwprograms op de hoogte te bren gen. Geconstateerd wordt, dat door den oorlog deze verplichting niet meer nage komen wordt. Van Turksche zijde stelt men er prijs op van Engeland te vernemen, of de zorg voor de uitbreiding van de Griek sche vloot slechts een oorlogsmaatregel is. Naar verluidt, is een officieele Turksche vraag dienaangaande gesteld. Grafschennis te Charkof. Bij de herovering van Charkof hebben Duitsche soldaten de graven van hun ge sneuvelde kameraden op de heldenkerkho ven volkomen verwoest aangetroffen. Door ontploffing met dynamiet hadden de Sovjets de graven uiteengereten. De kruisen waren afgehakt. Op een heldenkerkhof, waar inder tijd bij de ontruiming van Charkof eenige in het lazaret gestorven Duitsche soldaten ge kist, maar nog niet begraven waren achter gelaten, vond men na de herovering van de stad de kisten opengebroken en de dooden ontkleed en beroofd. Vele lijken waren uit de kisten gegooid en verminkt. Ook Duit sche gesneuvelden werden verminkt aange troffen. Den dooden grenadiers had men de oogen uitgestoken, de ooren afgesneden, en de beenen en armen afgehakt. Met de bajo netten waren de gezichten der gesneuvelden onherkenbaar verminkt teneinde aldus de identificatie te verhinderen. KORT NIEUWS De Secretaris- Generaal van het Departement van Financiën heeft het gezamenlijk bedrag, waarvoor op den voet en volgens de bepalingen van de wet van 6 Augus tus 1914 muntpapier onder de. benaming van zilverbons wordt uitgegeven, vastgesteld op ten hoogste 250 millioen gulden. Bij een echt paar te Oostzaan vervoegde zich een vrouw van ongeveer 30 jaar met een meisje van ongeveer 3 maanden. De moeder zei, erg ver moeid te zijn en vroeg tijdelijk on derdak voor de klei ne, omdat zij nog sen boodschap moest doen. Het echtpaar verleende tijdelijk gastvrijheid, doch tot heden is de moe der van de kleine niet teruggekeerd. In Haarlem is onder leiding van den Nederlandschen Voiksdienst de groote inzameling begonnen ten behoeve van de inwoners van. Rotterdam, die tengevolge van den jongsten Britsehen terreur- aanval have en goed verloren.hebben. Een der wagens, die bin nen enkele uren reeds volgeladen naar het bureau voor inzame ling terugkeerde, wordt uitgeladen. (C.N.F./Stevens Pax c) „Spertijd" niet gewijzigd. Voor >het geval, dat uit de bekendmaking van gisteren inzake Het verboden verblijf gedurende de nachtelijke uren in tenten en sportvaartuigen de onjuiste conclusie zou worden getrokken, dat voor de steden Am sterdam, Den Haag en' Haarlem wijziging zou zijn gebracht in de uren, gedurende welke men zich niet op straat mag bevin den, zij er op gewezen, dat voor deze steden de „spertijd" voorloopig onveranderd blijft bepaald van 10 uur des avonds tot 4 uur des morgens. Bomaanval op Brugge De burgerbevolking van Brugge is Woens dagmiddag het doel geweest van een Engelsch- Amerikaanschen aanval. Tusschen 16 en 17 uur werd de stad door een vrij sterke for matie aangevallen, die bommen wierp op wo ningen. Tot nu toe zijn er vier dooden geteld. Verklaring van den bisschop van Smolensk. Het Bulgaa'rsche blad Novo Vreme maakt melding van een oiiderhoud met den bis schop Stephan te Smolensk over de angst van de Russische boeren en het lijden van het volk. „Ik heb dat alles gevoeld", zeide de bisschop, „want ik heb met de boeren geleefd. Ik zag, hoe de boer heimelijk tot God bad en van de sacramenten gebruik maakte, hij heeft nooit vergeten wat hem heilig was" Op de vraag van een Zweedsch journalist, of het waar was, dat er vrijheid van gods dienst in de Sovjet-Unie bestond, antwoord de de bisschop, dat de bolsjewisten alle godsdiensten hadden verboden. Alleen in een paar groote steden waren de kerken open en de geloovigen konden daar binnen gaan, maar dat gebeurde met het oog op de buitenlandsche diplomatieke vertegenwoordi gers, die den indruk moesten krijgen, dat er vrijheid van godsdienst bestond. KORT NIEUWS De 40-jarige J. van B., werkzaam bij de N.V. Philips te Eindhoven, had bij het smeren van een machine het ongeluk over het snoer van een loop lamp te struikelen. Hij kwam met het hoofd tusschen de machinerie terecht, waardoor hij op slag gedood werd. Een medeplich tige aan den misluk ten revolveraanslag op Marcel Déat is doodgeschoten. De man, Candre ge naamd, hield zich verborgen, werd door de politie ont dekt en wilde vluchten. Hierop werd hij door een agent met pistool schoten gedood. J .V" ÜF s; :;;vS Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PK Zschackel O/H P. c) Keuringen voer de Waffen SS en het Legioem Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaanscïie SS in Nederland willen toetreden. 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deutsches Haus; 17.4.43, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt; 18.4.43, 9 tot 11 uur, Groningen, Concert huis, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, School tepenweg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. VOOR DE ROTTERDAMMERS. Bs. Het lijdt geen twijfel, dat het schouw spel te_ Rotterdam de menschen stil maakt. Voor zóóveel ellende valt het moeilijk woor den te vinden. Wanneer het noodlot ons op deze wijze op den rug valt dan is er niets meer aan te doen, dan verliezen wij in vijf minuten tijds alles waarvoor wij een leven lang hebben gewerkt en dan zijn wij even hul peloos als een klein kind. Dan weten wij niet- eens meer of we nog wel blij kunnen zijn met behoucf van het naakte leven, want het vereischt heel wat inspanning om er weer iets van te maken, opdat het leven waard is ge leefd te worden. Het noodlot is over ons ge komen, zonder dat wij weten waarom. Is dan onze dood van zooveel belang voor Engeland en Amerika? Is de vernieling van onze bezit tingen voor hen van verregaande „militaire" beteekenis? Of werd hier alleen maar ge moord en vernield om chaos te brengen waar orde en regelmaat heerschen? Dit zijn ge dachten die, wij weten het, komen aanstor men op hen, die slachtoffer werden van den moordaanslag der Engelsche en Amerikaan- sche vliegers. Aan ons is het echter te maken, dat zij nog weer andere gedachten krijgen en zich veilig geborgen weten in den schoot van het Nederlandsche volk. De R.A.F. moge, met en zonder felicitaties van minister van Lidth de Jeude, nog op zoo'n onmenschelijke manier pogen hier de bolsje wistische wanorde voor te bereiden, wij zul len ons best doen om weer orde te scheppen en onze getroffen volksgenooten de overtui ging bij te brengen, dat zooveel mogelijk ge poogd wordt alle ellende gezamenlijk te dra gen. Het is dat zich deel weten van de volks gemeenschap, het besef van samenhoorigheid, dat ons er weer bovenop moet brengen; dat alle gedachten aan het ondergane leed zoo spoedig mogelijk van ons verwijdert en ons tot menschen maakt, die met vernieuwde energie het leven ingaan. Op ieder van ons rust de plicht deze levenshouding voor da getroffenen van Rotterdam mogelijk te ma ken, door naar beste vermogen te steunen en, waar mogelijk, een kind tot zich te nemen. De collectes, die in de komende dagen ge houden worden, mogen niemand onvoorbereid vinden. Er is geen enkele verontschuldiging. Wie kan geven en tóch niet geeft, demon streert daarmede slechts zijn eigen egocen trische natuur, die van enghartige uitvluch ten gebruik maakt om den ongelukkig ge troffen volksgenoot te onthouden wat hem toe komt. Men geve van ganscher harte zooveel als kan, of beter nog: men offere, want slechts een offer is in staat datgene goed te maken, wat onze volksgenooten hebben moe ten offeren, zonder dat hun gevraagd werd of het niet teveel was voor hun krachten. Intusschen doet de opbrengst der collecte van goederen het beste hopen. Er is goed en veel gegeven en er is vooral gegeven in krin gen waarvan men het allerminst verwacht had Dat is een verheugend verschijnsel,, want het toont begrip voor de nooden van den volks genoot en het bewijst tevens, dat men ook daar stilaan doordrongen raakt van de bittere werkelijkheid. Wij zijn er blij om, dat het dien kant is uitgegaan; moge Zaterdag en Maandag voor de getroffen Rotterdammers een record inzameling gehouden worden! Burgemeestersbenoemingen. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft tot burgemeester benoemd: den burgemeester M. H. Keiler te Susteren te vens tot burgemeester in Nieuwstad; den burgemeester W. Henkes in Amstenvade tevens tot burgemeester in Oirsbeek, den wethouder W. de Kalle in Westdorp". tot burgemeester in Westdorpe; den gemeente- secreatris P. P. Hensels in Cadier en Keer tot burgemeester in Posterholt, den ge meenteambtenaar A. Roodzant in Oude Tonge tot burgemeester in Heinenoord, den heer W. van Leer in Leerdam tot burge meester in Leerdam, den heer E. Pieters in Leek tot burgemeester in Grootegast en den heer Hulsebos in Groningen tot burgemees ter in Wildervank.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1