Haarlemsche Courant Groote actie verwacht aan Oostelijk front. De invasiekansen der Geallieerden. Nieuwsblad voor Noord-Holland Britsche doorbraak in Duitsche stellingen ten Z.O. van Tunis. Ook bij Biserta wordt nog hard gestreden. Von Arnim heeft de leiding over alle in Tunesië stand houdende Astroepen. Churchill in Washington 5588e Jaargang No. 109 Bureaux! Groote Houtstraat tt. Tol Advert. 10721, Redactie 10600 Postgiro 134058 Haarlemscho Ct, Haarlem Bijkantoor, Seendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteurs 3. V. Baudewyns Woensdag 12 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkerijVZ. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Kembrandtlaan 55, IJmnlden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 129T In een hoofdartikel voorspelt de Times, dat er binnenkort aan het Oostelijk front groote activiteit kan worden verwacht. Zoowel de Russen als de Duitschers valfên met hun luchtmacht intensief het gebied achter de vijandelijke linies aan en de Duitsche elitetroepen, die Charkof hebben heroverd, hgbben uit de fabrieken in het achterland zware aanvalswapens ontvan gen. In militaire kringen te Londen is men ten aan zien'van dit artikel van het officieuze blad, de meening toegedaan dat het is geïnspireerd op de laatste berichten uit Moskou, die spre ken van een koortsachtige voorbereiding aan beide zijden van het Oostelijk front. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Aan het bruggehoofd van den Koeban - viel de vijand Maandag slechts op enkele plaatsen met vrij zwakke strijdkrachten aan. De aanvallen werden ten deele reeds bij het begin afgeslagen. Bij de succes volle afweergevechten aan het Koeban- bruggehoofd van 29 April tot 10 Mei wer den alleen door troepen van het leger 159 Sovjet-pantserwagens vernietigd, buit gemaakt of onklaar geschoten. In de Barentszee werd een vrachtschip van 3000 brt. door bomtreffers tot zinken gebracht. Ten Zuidoosten van Tunis ondernam de vijand met talrijke versche formaties infan terie en pantserstrijdkrachten aanvallen op de stellingen van de Duitsche en Italiaansche troepen. Ondanks de grootste ontberingen en de wekenlange onafgebroken deelneming aan den strijd boden de heldhaftig strijdende soldaten van alle wapens ook- Maandag het felste verzet aan den niet ophoudenden storm loop van den vijand. De zware gevechten, die voor beide partijen met verliezen gepaard gaan. duren met onverminderde hevigheid voort. Op het Afrikaansche oorlogstooneel hebben zich de 90ste lichte Afrika-divisie ander be vel van luitenant-generaal Graaf Sponeck en de 15e pantserdivisie onder bevel van generaal- majoor Borowietz bijzonder onderscheiden Beide divisies hebben zich sinds het begin van den veldtocht in Afrika schitterend ge weerd. Een divisie luchtdoelgeschut van de luchtmacht onder bevel van generaal-majoor Neuffer vernietigde nog met haar laatste granaten 37 vijandeliike pantserwagens. Het Italiaansche weermachtbericht luidt Aan het Zuidelijke front van Tunis waren de nieuwe Britsche aanvallen gericht op de stellingen, die verdedigd werden door ons eerste leger. Deze aanvallen werden ver ijdeld, dank zij den zeer taaien tegenstand van de Astroepen, die in hevige tegenaan vallen, ondanks de in den rug dreigende ge varen, elk voordeel, dat de vijand aanvanke lijk behaalde, teniet deden. In de gevechtshandelingen van de laatste dagen heeft zich door haar energie en dap perheid de divisie „jeugdige fascisten" bij zonder onderscheiden. Ten Zuidoosten van Tunis bereikten vijan delijke infanterie- en pantsercolonnes bij den verderen opmarsch de Zuidoostkust van het schiereiland van Kaap Bon na felle gevèchten met de Italiaansche en Duitsche strijdkrach ten. De havens van Algiers en Gabes werden doeltreffend met bommen bestookt. Vijandelijke luchtaanvallen waren gericht op .Trapani. Porto Empedocle en Pantelleria. De gemelde schade is niet van beteekenis Zeven Amerikaansche viermotorige vliegtui gen werden door de afweer neergeschoten, waarvan vier in Trapani. één in Messina en twee -boven Pantelleria. Twee andere vier motorige machines en acht jagers werden ten Zuiden van Sicilië door Duitsche jagers neergeschoten en vielen in zee. De A.N.P-correspondent te Berlijn meldt: De Britsche troepen zijn er na vele mas sale aanvallen in geslaagd ten Zuiden van Tunis bij Hamanfil in de Duitsche stellingen binnen te dringen en vervolgens door te bre ken. waarbij zij naar het Zuiden zwenkten en nu dus in den rug van de Duitsche en Italiaansche troepen staan De gevechten gaan verbitierd verder. Nogmaals werd in de Wilhelmstrasse meegedeeld, dat de Duitsche soldaten tot de laatste patroon zullen vechten alvorens zij den tegenstand opgeven. In tegenstelling met anders luidende be richten wordt meegedeeld, dat het opperbevel van de Duitsche weermacht langs radiogra fischen weg bericht heeft ontvangen, dat de Duitsche troepen in het gebied ten Zuid Oosten van Bizerta den strijd nog steeds niet hebben opgegeven, doch dat ook hier nog verbitterd gestreden wordt. Generaal-veldmaarschalk Rommel heeft het opperbevel van de Duitsche troepen in Afrika overgedragen aan generaal Von Arnim, die thans de slotphaze van den strijd in Tunesië leidt. Resumeerend stelt men te Berlijn vast, dat het Duitsche leger in Afrika vol komen aan de verwachtingen heeft be antwoord. Het doel en den zin van den terugtocht van El Alamein naar Tunis is bereikt en met een bevredigend resultaat bekroond. Hadden de vijf in Afrika staande Duitsche divisies niet zoo lang tegen de overmachtige Amerikaansche en Engelsche troepen stand gehouden, dan zou het wellicht reeds dezen zomer of nog eerder tot een invasiepoging van de Geallieerden zijn gekomen. Dit is ver hinderd. De krijgsplannen van de Geallieer den hebben een geweldig verlies aan men- schen, materiaal en vooral aan tijd moeten boeken. Thans is men in Europa zoover, dat men e eninvasie waar dan ook en met welke mas sale concentratie aan troepen en materiaal ook met een gerust hart tegemoet kan zien. Volgens den vertegenwoordiger van 't opper bevel op de conferenties der buitenlandsche journalisten is een invasie in Europa thans niet meer mogelijk zonder dat de aanvaller daarbij ontzettende, bloedige verliezen lijdt. Afgezien daarvan houdt men een invasie te Berlijn vrijwel voor uitgesloten en men spreekt met vertrouwen over de uitgebreide verde digingsmaatregelen, welke in den loop der afgeloopen maanden zijn genomen. Overal staan in het Zuiden, Zuid-Oosten en Westen achter de verdedigingssystemen groote opera tieve reserves klaar om zoo noodig snel en afdoende in te grijpen. De Korpsführer van het N.S.K.K., Erwin Krauss, werd tijdens zijn bezoek aan Nederland ontvangen door den Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seys-Inquart. (S.S. Bildber. S. Fritz/Stapf Pax c) KORT NIEUWS De prefecten van de Fransche departementen Seine et Marne, Saone et Loire, Aisne, Corsica, Creuse en Haute Loire zijn van hun posten ontheven en zullen nieuwe functies, waarover nog niets is mee gedeeld, gaan be- kleeden. Te Venlo ge raakte H. Franssen woonachtig te Af- ferden, tusschen een in beweging zijnde' machine. Hij werd zoodanig ge wond, dat reeds na enkele oogen- blikken de dood intrad. Het slacht offer laat een vrouw 'en twee kinderen achter. Voortaan slechts één merk sigaretten. Vereenvoudigde verpakking voor sigaren en cigarillos. In verband met de onlangs plaats gehad hebbende concentratie in de Nederlandsche tabaksindustrie, zullen sigaretten en rook tabak in den loop van de maand Mei nog De Britsche berichtendienst meldt, dat Chur chill te Washington is aangekomen. Hij werd verwelkomd door president Roosevelt en zal gedurende zijn verblijf te Washington de gast van den president zijn. Churchill wordt ver gezeld door militaire en marine deskundigen van den generalen staf. Roosevelt en Churchill hebben een bespreking gehad. Te Washington werd reeds aangenomen, dat vóór een Geallieerde invasie in Europa" Churchill en Roosevelt een nieuwe samen komst zouden hebben. De bijeenkomst zou tot stgnd zijn gekomen op uitnoodiging van Roo sevelt. Waarschijnlijk is de conferentie belegd in de Ver. Staten, omdat Roosevelt opzag tegen de vermoeienissen van de reis. Lord Beaverbrook is eveneens in Washing ton aangekomen. Het Amerikaansche departement van oorlog deelt mede. dat de generaal-majoor Edwards is benoemd tot chef van den staf van den lui tenant-generaal Jacob L. Devers. Deze laatste is de opvolger van generaal Andrews, als op perbevelhebber der Amerikaansche strijd krachten op het Europeesch 'oorlogstooneel. De militaire medewerker van het Roemeen- sche biad Curentul houdt zich inmiddels bezie met de Engelsch-Amerikaansc'ne illusies ten aanzien van de mogelijkheid eener landing op Europeeschen bodem. Tegen een eenvoudig bruggehoofd als de-Duitschers en Italianen in Tunis hadden opgericht, zoo schrijft hij, en dat door een beperkt aantal troepen verdedigd werd. waren de Engelschen en Amerikanen genoodzaakt, drie legers twee Britsche en een Amerikaansch alsmede de Frgnsche. koloniale troepen op te stellen, bovendien een geheele vloot van oorlogs- en transportsche pen en een aanzienlijk aantal vliegtuigen, en desondanks konden zij ondanks alle voordee- lige strategische voorwaarden en hun superio riteit aan menschen en materiaal, dit brugge hoofd pas na zes maanden in bezit nemen. Het spreekt van zelf. dat een landing van trijdkrachten aan de Europeesche kust nog een heel andere operatie is. Zij eischt heel andere middelen en voorwaarden. Zij zou vooral de allerzwaarste offers vereischen. al vorens begonnen kan worden met de krijgs verrichtingen aan de kusten van Europa, die de Asmogendheden uiterst sterk hebben ge maakt en waar zij over heel andere verdedi gingsmiddelen beschikken dan het geval was in N.-Afrika een tweederangsfront, gelegen aan een periferie. In vergelijking van de oorlogspositie in de laatste maanden van 1917 met den huidigen *oestand komt de Contemporary Review tot de conclusie, dat de toestand toen voor de Ge allieerden veel gunstiger was dan nu. Thans is de vijand, naar het blad verklaart, in het bezit van een keten vliegtuig- en vlootsteun punten, loopende van de Noordkaap tot aan de Pyreneeën. Ook heeft de vijand in tegenstel ling met toen de geheele Noordelijke kust van de Middellandsche Zee stevig in handen. Zijn interne economische politiek in Europa be schermt hem voor de gevolgen van de Geal lieerde blokkade, zoodat voor eenig belang rijk gebrek aan levensmiddelen of grondstof fen, dat tenslotte tot de Ineenstorting van de Spilmogendheden zou kunnen leiden, geener lei teeken aanwezig is. Daartegenover hebben echter de Geallieerden in dezen oorlog belang rijk meer voedsel- en grondstoffenzorgen dan van groote gebieden door het aan de zijde van Duitschland strijdende Japan voor hen ge sloten. Uit een niet genoemde plaats in het Westen verneemt het D.N.B., dat de chef der organi- satie-Todt, rijksminister Speer, den Führer verslag heeft uitgebracht over den bouw van den Atlantikwall. Hij heeft gemeld, dat de hoe veelheid beton die volgens het bevel van den Führer verwerkt moest worden, op 1 Mei reeds overschreden kon worden. Sedert het begin van den bouw heeft de O. T. de maan delijks verwerkte hoeveelheid beton aan de Atlantische kust voortdurend vergroot. In Maart van dit jaar bereikte zij het hoogste punt van de hoeveelheden, die bij den bouw van den Westwall verwerkt werden. April bracht opnieuw een verhooging van 30 pro cent, hetgeen veel meei was dan het maand- record van den Westwall. Deze hoeveelheid is driemaal zoo groot' als het maandgemiddelde van den Westwall. Men heeft dit resultaat bereikt, ofschoon de gunstige omstandigheden van den Westwall hier niet bestonden. Met den bouw van den Westwall werd nog in vredestijd begonnen; het werk kon in het binnenland en uitsluitend met Duitsche werkkrachten verricht worden, terwijl de versterkingen aan de Westkust ont staan midden in een oorlog, die alle krachts inspanning opeischt, in het frontgebied en met gebruik van talrijke buitenlandsche werk krachten. Frontarbeiders en ingenieurs van de O. T., hebben dit bereikt in de kameraadschap pelijke gemeenschap, die ook in het vervolg aan de Atlantische kust zoowel als aan alle fronten de volbrenging van de groote taak waarborgt. De oproeping voor Arbeids- aanmelding. Aanmelding geschiedt per lichting. Gisteren is in dit blad een oproeping ver schenen van alle mannen, geboren in het jaar 1921 en wonende te Haarlem, IJmui den, Beverwijk en Haarlemmermeer om van 12 Mei af een aanmeldingsformulier bij het Arbeidsbureau in ontvangst te nemen en dit weer in te leverèn op in de oproeping vermelde dagen. Er blijkt hieruit., dat de oproep voor de aanmelding per lichting geschiedt en dat speciale oproepen telkens per lichting zul len worden uitgegeven. Wat thans geschiedt is inmiddels beperkt tot den aanmeldingsplicht en dient te wor den onderscheiden van den arbeidsinzet. Onder dezen aanmeldingsplicht vallen allen voor zoover zij niet in het bijzonder uit gezonderd zijn in de beschikking, dok de genen, die een z.g. Bescheinigung hebben van bevoegde verzorgende Duitsche instan ties. Deze Bescheinigung moet bij de aan melding worden voorgelegd. Ook de Rijks- duitsehers zijn niet uitgezonderd van de aanmelding, voorzoover dit .liet blijkt uit de beschikking. Zii melden zich aan bij den Duitschen deskundigen adviseur van het bevoegde Arbeidsbureau. Het doel van den maatregel is niet de tot aanmelden verplichten in te schakelen, maar de lichtingen na te gaan, om uit te maken, of de arbeiders zoo te werk zijn ge steld als in overeenstemming is met den totalen oorlog en om eventueel hun een andere werkplaats aan te wijzen. Dit be- teekent dus, dat niet allen in Duitschland zullen worden ingezet, doch dat het in de slechts in éénheidsverpakkingen worden ver krijgbaar gesteld. Het groote aantal merken, dat wij tot dusver kenden, verdwijnt dus en maakt plaats voor één merk. Bovendien zul len de sigaretten slechts in drie prijsklassen verkrijgbaar zijn. Verder zullen de sigaretten een formaat krijgen, dat iets kleiner is dan het vroegere. Kerftabak zal in twee prijsklassen aan de markt komen. De pijptabak, lichte shag, don kere shag en pruimtabak zullen dus binnen kort in twee kwaliteiten en twee prijzen ver kocht worden in slechts in kleur onderschei den verpakkingen. Merken -zullen ook hierin niet meer voorkomen. Op de verpakking zal men slechts lezen: „Product van de Neder landsche kerftabaksindustrie" Ook de verpakking van cigarillos en siga ren ondergaat een vereenvoudiging. De ciga rillos mogen slechts in kartonnen doosjes met klepsluiting worden afgeleverd, terwijl sigaren niet meer van sierbandjes mogen worden voorzien en de kistjes niet meer met randen en etiketten mogen worden beplakt. De samenstelling van de tabaksproducten zal geen verandering ondergaan. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alia gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen VOOr de O" in den eersten oorlog. Lag toentertijd het ge-1 bedoeling ligt ook hier te lande de arbei- heele Oost-Aziatische gebied voor de Geal- ders rationeeler over de verschillende be heerden open. thans is het door de verovering'drijven te verdeelen. Bij onze vrijwilligers. Het instellen vaHi het meetapparaat voor het pantser- af weerkanon (SS PK Grönert O/H P. e)' De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij 'net wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Oermaansche SS in Nederland willen toetreden. 14.5.43 815 uur Den Bosch. Hotel „N. Brabant, Markt 45. 15.5.43 8—15 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.5.43 8—15 uur Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 uur Hengelo. Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 uur Zwolle, Hotel Gijten- 19.5.43 815 uur Groningen, Concerthuis, Poclfistrsst 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 21.5.43 8—15 uur Amsterdam, School, lenenweg 13. - 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245 23.5.43 8—1? uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café „Den FTnnt. Pe^nMonhonfccheweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1