Haarlemsche Courant BEKENDMAKING. Bij zeegevecht voor Duinkerken 5 Britsche vaartuigen vernietigd. Livorno zwaar getroffen Nieuwsblad voor Noord-Holland Luchtaanval op Wuppertal; 57 vliegtuigen neergeschoten. Luchtaanvallen der As op Bizerta, Bone en Soussa. 288e Jaargang No. 125 BOtmoxi Groot* Houtstraat M> Tel Advert. 10714, Redactie 106M Postgiro 134951 Baaxlemaeh* Gt, Haarlen Bttkantoor, toendaplela R, Tel. Hootdredactoari g. v, amonjw Maandag 31 Mei 1943 Verschijnt .dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 13. Tel. 137» Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, Mmuiden-Oost Uitg t Grat. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1»7 Verscheidene krachtige Sovjet.aanvallen op het Koeban.bruggehoofd afgeslagen. Bolsjewistische benden achter het Centrale front uit den weg geruimd. Vijftien schepen (90.000 ton) tot zinken gebracht. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde als volgt „Aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd mislukten ook Vrijdag verschei dene met tanks en sterke luchtstrijdkrachten uitgevoerde aanvallen der bolsjewisten door het onwrikbare verzet van onze 'troepen, die door sterke formaties van de luchtmacht in hun afweerstrijd op schitterende wijze wer" den gesteund. De vijand leed zware verliezen aan menschen, materiaal en tanks. Formaties jachtvliegtuigen schoten alleen in het Zuidelijke deel van het Oostelijk front bij drie eigen verliezen 45 Sowjet-vliegtuigen neer. Aan deze successen hebben Slowaaksche jagers aandeel met 10 overwinningen in de lucht. Een hevige plaatselijke aanval van den vij and ten Noorden van Missitsjansk werd bloe dig afgeslagen. Gevechtsvliegtuigen bestookten Vrijdag nacht het havengebied van Bóne met bom men. In de morgenuren van 29 Mei ontstond in het zeegebied van Duinkerken een ge vecht tusschen Duitsche bewakingsstrijd krachten en een formatie Britsche motor- torpedobooten. In het verloop van het ge- vechfPteat zich op zeer korfen afstand afspeelde, werden twee vijandelijke mo- tortorpedooten tot zinken gebracht en ver scheidene andere beschadigd. Ofeze strijd krachten zijn voltallig op hun steun punt teruggekeerd. Het D. N. B. voegt hieraan toe, dat de Britsche 'admiraliteit tot nu toe het verlies van een kanonneerboot heeft toegegeven. Op het -vaartuig heeft zich de commandant van de aan het gevecht deelnemende lichte kust- strijdkrachten bevonden. Het Duitsche weermachtbericht van Zonda: luiüt „Aan het Oostelijk front van het Koebar bruggehoofd en in het gebied van Lissits- jansk ondernam de vijand plaatselijke, door krachtig artillerievuur gesteunde aanvallen, die in den tegenaanval werden afgeslagen. Een onderneming tegen bolsjewistische benden achter den centralen frontsector werd met succes beëindigd. De ingesloten bendengroepen werden vernietigd en 74 kampen met groote voorraden en talrijke wapenen buitgemaakt. Van de rest van het Oostelijk front wordt geslaagde actie van eigen stoottroepen gemeld. Vaartuigen der marine, gebruikt voor de jacht op duikbooten, brachten in de Finsche golf een Sowjetduikboot tot zinken. Formaties vijandelijke vliegtuigen vie- ten Zaterdag »overdag de Bretonsct}e stad Rennes en eenige steunpunten aan de Atlantische kust aan en bombardeerden Zaterdagnacht verscheidene plaatsen in West-Duitschland. Voor een deel werd vrij groote schade aan gebouwen aange richt. De bevolking, vooral te Wuppertal, leed verliezen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten werden 57 vijande lijke vliegtuigen, voor het meerendeel vier motorige, neergeschoten. Vier eigen jacht vliegtuigen gingen verloren. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen be stookten Zaterdagnacht opnieuw het haven gebied van Bizerta. Onze successen, behaald bij het Zater dag gemelde gevecht van Duitsche bewa kingsstrijdkrachten met een formatie Brit sche torpedomotorbooten, zijn nog aan zienlijk grooter gebleken. In totaal verloor de vijand 5 torpedomotorbooten: 2 andere werden zwaar beschadigd en geraakten in brand. Er werden gevangenen gemaakt. Onze duikbooten hebben de laatste dager? in het Noorden en Zuiden van den Atlarftischen Oceaan zeer zware gevechten tegen convooien geleverd, waarbij onze dappere duikboot bemanningen met zeer moedigen aanvalsgeest en groote verbittering streden. Hierbij brach ten zij 15 schepen met een totalen inhoud van 90.000 ton tot zinken. De Gauiie bij Giraud. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is De Gaulle Zondag per vliegtuig in Al giers aangekomen, waar hij door Giraud werd ontvangen. Radio Marokko heeft medegedeeld, dat ge neraal Giraud een onderhoud heeft gehad met een vertegenwoordiger der Sovjet-Unie. Strijd op Attoe ten einde. De Japansche bezettingstroepen op 't eiland Attoe, die sedert 12 Mei tegen een numériek veel sterkeren vijand zich heldhaftig verdedig den, besloten in den nacht van 29 Mei in een laatste krachtsinspanning een bewijs van de Japansche heldhaftigheid te geven en een aanval te ondernemen. Na deze onderneming is de verbinding met de vechtende troepen af gesneden en men neemt, naar het Japansche hoofdkwartier mededeelt, aan, dat alle sol daten gevallen zijn. De soldaten, die door verwondingen of anderszins niet aan den laatsten aanval konden deelnemen, waren tevoren vrijwil lig in den dood gegaan door harakiri te plegen. De Japansche bezettingstroepen waren ruim 2000 man sterk en stonden onder bevel van kolonel Jamazaki. De vijandelijke strijdkrach ten telden ruim 20.000 man, terwijl ook haar bewapening aanzienlijk sterker was. De hun door de Japanners toegebrachte verliezen worden op meer dan 6000 man geschat. Het eiland Kiska is nog hecht in Japansche handen De chef der persaf deeling ^an het Japan sche hoofdkwartier, generaa"majoor Jahagi, heelt in een radiorede hulde gebracht aan de heldendaden van het kleine Japansche garni zoen op Attoe. Jahagi verklaarde, dat de com mandant, Jamazaki, nooit ook maar één man of één patroon versterking heeft gevraagd. Op 28 Mei was het garnizoen nog 100 man sterk, waarop de commandant tot een laatsten aan val besloot. De Führer ontving de presidente der Finsche Vrouwenorgani satie „Lotta Svaerd" mevr. Fanni Luukkonen, die op uitnoodiging der lïeichsfranenführerin, mevr. ScholtzKlink, thans in Duitschland vertoeft. De Führer overhandt aan mevr. Luukkonen als waardeering voor den voorbeeldigen inzet der Finsche Vrou wenorganisatie in den gemeenschappelijken vrijheidsstrijd tegen het Bolsjewisme de ster van de Duitsche Adelaar-orde. (Hoffmann/Stapf Pax c) KORT NIEUWS Patrick Hurley, buitengewoon am bassadeur van Roo sevelt,is te Teheran aangekomen. Zaterdagmiddag is een Amerikaan- sche bommenwer per brandend boven Gibraltar neerge stort. Personen, die in de nabijheid aan het baden waren, liepen verwondin gen op. De Engelsche luchtmaarschalk.Sir William Lawrie Welsh is te Washing ton aangekomen,om zijn taak te aan vaarden als .leider der delegatie van de Britsche lucht macht aldaar. De opperbevel hebber van de Ja pansche troepen op de Philippijnen, luitenant-generaal Tanaka, heeft een andere functie ge kregen. Zijn opvol ger is luitenant- generaal Koeroda. Een Geldersche boerin vergewist zich van den stand der rogge, welke vermoedelijk over ongeveer zes weken geoogst kan worden. (C.N.F./W. P. Zeylemaker Pax c) Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekend making van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, betreffende terug voering in krijgsgevangenschap 'van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het regiment Jagers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmaehtslager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het EersteRegimentlnfanterieen alle in de jaren 1939 en 1940 uitditregimentvoortge'komen oorlogsonderdeelen voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in de Frieslandkazerne te Assen en wel: Degenen', die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie?' stamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personèn, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Belangrijk voor de in Mei, Juni, Juli en Augustus geboren mannen van den jaargang 1924. Dinsdag 1 Juni moeten zich alle in de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus van het jaar 1924 geboren man nén overeenkomstig den op 28 Mei j.l. in dit blad gepubliceerden oproep op 't be voegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. Koning-Keizer op bezoek. Het Italiaansche weermachtbericht van Zaterdag luidde als volgt Formaties vliegtuigen van de Spil hebben de havens Soussa en Böne gebombardeerd, waarbij de haveninstallaties doeltreffend wer den bestookt. Livorno, Foggia, het gebied van Lucera en plaatsen op Sicilië werden door de vijande lijke luchtmacht met bommen en mitraiileur- vuur aangevallen. Aan openbare gebouwen en aan particuliere woonhuizen werd aanzien lijke schade toegebracht. In Livorno vielen talrijke slachtoffers. De verliezen en de scha de in de andere plaatsen zijn minder hoog. Tijdens deze luchtaanvallen werden 15 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten: 4 door onze jagers boven Livorno, 4 door Duitsche jagers boven Sicilië, 7 door het luchtdoelgeschut, waarvan twee te Livorno, 1 bij Pantelleria en 1 bij Porto Empedocle, 2 te Castel Vetrano en 1 te Marsala. Koning en Keizer Victor Emanuel heeft Zaterdag een bezoek gebracht aan de woon wijken van Livorno, die op 28 Mei werden getroffen. In het ziekenhuis bezocht de Ko ning de gewonden. De bevolking gaf uiting aan haar dankbaarheid en verknochtheid. Als gevolg van de recente luchtaanvallen zijn te Livorno 51 personen gedood en 349 gewond. Nu het opruimingswerk is voltooid, blijkt dat bij den jongst'en zwaren terreur- aanval op Reggio di Calabria het aantal om gekomen zuigelingen is gestegen tot 54, ter wijl in dezelfde kinderkliniëk 14 moeders om het leven kwamen. Engelsch-Amerikaansehé vliegtuigen hebben voorts bij hun aanval op Foggia bóeren op het land met machinege weren bestookt. Hierbij werden meer dan 20 muilezels gedood. Het Italiaansche weermachtbericht van Zondag luidt: Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Zaterdagnacht bommen van zwaar en mid delbaar kaliber laten vallen op de haven van Bizerta. Het eiland Pantellaria is herhaaldelijk door vijandelijke vliegtuigen aangevallen. Twaalf dezer vliegtuigen werden door de luchtdoel batterijen neergeschoten. Ook Sant Antioco en de omgeving van Cagliari werden gebombar deerd, zonder dat schade van beteekenis werd aangericht. Het afweergeschut haalde twee vliegtuigen neer, waarvan één in zee viel, terwijl het andere terechtkwam bij Mercu- reddu. In een luchtgevecht met onze jagers stortte bij Trapani een Spitfire neer. De diplomatieke betrekkingen van het Vatieaan. Kardinaal Maglione. staatssecretaris van den Paus, heeft de geëmigreerde Poolsche regeering te Londen medegedeeld, dat de Paus den apostolischen delegaat voor Enge land, heeft benoemd tot zaakgelastigde bij de regeering-Sikorski. De ..Völkischer Beob- achter" teekent bij dit bericht aan, dat het Vatieaan met overwegend Katholike landen als Slowakije en Kroatië tot dusverre geen normale diplomatieke relaties onderhoudt. De Fransche vloot in Alexandrië. De Fransche regeering heeft medegedeeld, dat de Fransche vloot in Alexandrië ge zwicht is voor den Engelsch-Amerikaan- sehen druk". De manschappen hebben vol gens een telegram uit Engelsche bron hun .aansluiting" bekend gemaakt. „De boomen en het boseh." Hedenavond om 18.45 spreekt Max Blok zijl via Hilversum II in zijn politiek week- praatje over het onderwerp: ,De boomen er, het bosch". Heropening universiteiten en hoogescholen. Van de zijde van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescher ming wordt medegedeeld, dat de rijksuni versiteiten te Utrecht en Groningen, de Technische Hoogeschool te Delft, de Land- bouwhoogeschool te Wageningen, zoomede de gemeentelijke universiteit te Amsterdam op 1 Juni a.s. in vollen omvang het werk zullen hervatten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1