Haarlemsche Courant Britsche landing op Lampedusa afgeslagen. LEKENDMAKING. Nieuwsblad voor Noord-Holland Aanval met 5 compag nieën ondernomen. Eiland binnen enkele uren gezuiverd. Churchill over zijn reis naar Washington en N. Afrika. Verzorging familieleden vrij willigers Waffen SS en Ned. Legioen. 388c Jaargang No. 133 Biirofiuxi Groots Houtstraat It. X«1 Advert. 10724, Redactie 10608 Postgiro 134938 Haarlemscba Ct, Haarle BUkantoor, loendapleln 18. T«L Woensdag 9 Juni 1943 Verschijnt dagelijks» behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. I271S Kantoor IJmulden: Kembrandtlaan 55. IJmuiden-Oost Uttg Oraf. Bedrijven Damtate, Haarlem K 1297 Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front verliep de dag kalm. De luchtmacht bestookte Maandagnacht een fabriek doeltreffend met bommen. In het Oostelijke deel van de Oostzee scho ten vaartuigen van de Duitsche marine een gepantserde Sovjet-kanonneerboot in brand. De vijand probeerde Maandag het in de Mid- dellandsche Zee gelegen eiland Lampedusa in een snelle manoeuvre te veroveren. De Ita- llaansche bezetting sloeg den aanval af, boor de enkele landingsbooten in den grond en ver nietigde de aan land gekomen vijandelijke groepen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen een vijandelijk luchtsteunpunt in Tunesië met succes aan. U-boe mannen op een grooten tocht. Voortdurend zoeken de oogen van den uit kijkpost de kim af. (PK Sillner FBZ/R P. c) Het Italiaanscha weermachtbericht luidt als volgt: Ter hoogte van kaap Bone hebben onze tor pedovliegtuigen een beschermd convooi aan gevallen, een stoomschip van 5000 ton in brand geworpen en een ander groot vaartuig getrof fen. Een door Britsche strijdkrachten onder nomen landingspoging op het eiland Lam pedusa werd prompt door onze verdediging afgeslagen, die eenige vijandelijke vaar tuigen tot zinken bracht. Het garnizoen van Pantelleria, dat steeds met dezelfde waakzaamheid reageert op de voortdurende vijandelijke luchtactie, heeft Maandag zes toestellen vernield; drie vliegtui gen werden neergeschoten tijdens gevechten boven het eiland door Duitsche jagers. Vijandelijke bommenwerpers vlogen naar Messina en de omgeving van Trapani en ver oorzaakten gevoelige schade; men is bezig met het vaststellen van de verliezen. Luchtdoel- artillerie heeft een toestel te Messina neerge schoten, en vier te Trapani. Twee daarvan kwamen bij de semafoor Sint Theodoor terecht twee ten Zuiden van Favignana. Het heeft klaarblijkelijk in de bedoeling der Britten gelegen door een onverhoedschen aan val het eilandje in hun bezit te krijgen. Hoe wel hét in strategisch opzicht natuurlijk wel eenige waarde heeft, is het 20 K.M.2 groote eiland toch in geen enkel opzicht te verge lijken met eilanden ,als Malta en Pantellaria. Lampedusa is dan ook ter nauwernood met fortificaties versterkt en de bezetting van het eiland is betrekkelijk klein. De Britten ondernamen den aanval met een z.g. commandoraid, welke uit ongeveer vijf compagnieën bestaat. Nog voor de Britten de kust van het eiland bereikt hadden, waren de Italiaansche wacht posten reeds gealarmeerd en de strijd heeft hierdoor een kort verloop gehad. Binnen en kele uren was de aanval afgeslagen en het eiland van den vijand, voorzoover deze kans gezien had vasten voet te krijgen, gezuiverd. Op de vraag of men dezen aanval als een generale repetitie moet beschouwen, ant woordde men in de Wilhelmstrasse, dat het geen repetitie, maar een ernstig bedoelde ma noeuvre geweest is. Wat betreft de berichten over een Britsche landingspoging op Lampedusa, onthoudt men zich in officieele kringen van de Britsche hoofdstad nog van ieder commentaar. 1. 3. 3. Op grond van de op 39 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel' onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in- werkelijken dienst was. Bedoelde personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur. IN HET „WEHRMACHTLAGER" TE AMERSFOORT, ZONNEBLOEMSTR. Het personeel van het 4e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. Het personeel.van het 5e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. IN DE FRIESLANDKAZERNE TE ASSEN Het personeel van het 12e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen Degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 4. Het personeel van het 19e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantié. die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever reSp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. "De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle. voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stafïonschef, van het station van vertrek. KI e e d i n g, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede' te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Rede in het Lagerhuis. Churchill heeft Dinsdag in het Lagerhuis verklaard, dat het duidelijk is dat „bijzondere moeilijke amphibieoperaties waaraan een zeer groot risico verbonden is, te verwachten zijn". Ik kan echter, zoo zeide Churchill, geen waar borgen geven voor hetgeen er zal gebeuren. Het spijt mij, dat ik enkele dagen geleden „in de drukte van de zaken en de reis" gezegd heb: „schitterende vooruitzichten liggen voor ons". Ik geloof dat het met het oog op den ernst van den toestand beter is te spreken van „vriendelijkere en betere vooruitzichten In het verloop van zijn rede zeide hij, dat de totale verliezen van de beide Brit sche legers in Noord-Afrika sedert het overschrijden van de grens van Tripoli- tanië 35.000 man aan dooden, gewonden en vermisten bedroegen. Een groot gedeelte van zijn verklaring wijd de Churchill aan de poging om te bewijzen, dat tusschen de Ver. Staten en Groot-Brit- tannië zoowel op militair als op politiek ge bied de grootste eenstemmigheid bestaat. Voorts schetste hij in grove trekken het doel van de drie ontmoetingen, die hij met Roosevelt totdusver heeft gehad. Hij weigerde een of andere aanduiding te geven over de op deze bijeenkomsten gesmede plannen. Het beste kan ik, zoo zeide hij, deze plannen be schrijven wanneer ik zeg, dat zij een „toe passing van geweld tegen den vijand in zijn intensiefsten hevigsten vorm" zullen zijn. Voorts verklaarde Churchill het zeer te be treuren, dat men er niet in geslaagd is, een bespreking te organiseeren met Stalin of an dere vertegenwoordigers der Sowjet-Unie. Alle gedachten zijn er echter op gericht, „iets af te nemen van den last, die op de Sowjet- Unie drukt", snellere en doeltreffende hulp aan China te brengen en Nieuw-Zeeland en Australië een grootere mate van veiligheid te waarborgen. Elk der geallieerden ziet de oorlogstooneelen natuurlijk van een ander standpunt en in wat andere verhoudingen. De Britten moeten de eerste plaats blij ven toekennen aan den strijd tegen de duikbooten, omdat zij alleen door het over winnen der duikbooten kunnen leven en handelen. De macht van de Vereenigde Staten ontwik keld zich tegen de buitenste verdedigingslinies van Japan, terwijl de Sowjetlegers „in een doodelijken strijd" gewikkeld zijn. Churchill verklaarde vervolgens, dat niets de Geallieerden zal afbrengen van hun plan en hun streven, een „volledige vernietiging hunner vijanden door aan vallen uit de lucht" en „andere methoden" te bewerken. In den zomer van het vorige jaar heb ik als minister van defensie, aldus Churchill een politiek van versterk te toepassing van bomaanvallen ingevoerd. Churchill beweerde voorts, dat de nieuwe aanbouw van schepen de scheepsverliezen thans overtreft, terwijl de bestrijding der duikbooten vorderingen maakt. Hij waar schuwde er echter tegen, de resultaten van de laatste weken als criterium voor het verdere vrloop van den duikbootoorlog te beschouwen Het zou dom zijn te meenen, dat de gunstiger resultaten van een enkele maand een waar borg voor de toekomst beteekenen. Er zijn zooveel duikbooten in den strijd, dat het bijna onmogelijk is, niet in contact te komen met een van deze groote duikbootvelden, die zich over den geheelen oceaan uitstrekken. Ten aanzien van zijn bezoek aan Noord- Afrika verklaarde de premier dat de Ameri kanen en Engelschen op geen enkele wijze tusschennbeide zijn gekomen bij de „gespan nen besprekingen" tusschen de Franschen, maar zich er toe hebben beperkt, „hun be langen te beveiligen" ën het welzijn hunner troepen in Noord-Afrika te verzekeren. De vraag, in hoeverre het door Giraud en de Gaulle gevormde nationale comité als vertegenwoordiging van Frankrijk er kend moet worden, vereischt een „zekere overweging" door de regeeringen van Engelend en de Vereenigde Staten. Churchill heeft naar de Britsche berichten dienst voorts meldt, den Koning ongezocht om hem rapport uit te brengen over zijn reis. Interressant is het, aldus Berlijnsche poli tieke kringen, dat Churchill ook thans weer angstvallig vermeden heeft op de politieke problemen in te gaan, om onder alle orhstan- digheden een ontstemming van de zijde van het Kremlin te voorkomen. Overigens laat de nadruk, waarmede Chur chill sprak over den afweer van den duikboot- oorlog, belangwekkende gevolgtrekkingen toe ten aanzien van de groeiende ongerustheid over de successen van dit gevaarlijke Duitsche wapen. Voorts acht men het te Berlijn opvallend, dat Churchill zich duidelijk tracht te distanciee- ren van de overeenstemming De GaulleGi raud, waarschijnlijk in het verstandige besef, dat in deze kwestie het laatste woord nog niet is gesproken. Extra boter voor de jeugd. Van 9 Juni t/m 9 Juli a.s. geeft de bon „Boter 28 A" recht op het koopen van 250 gram 'boter of margarine voor personen van 4 t/m 20 jaar. Bon „28 B. boter" geeft recht op het koopen van 125 gram boter of margarine voor kinderen beneden 4 jaar. Door de aanwijzing van de bovengenoem de bonnen wordt thans ook het extra rantsoen boter voor de 60-daagsche periode van 10 Mei t/m 9 Juli a.s. beschik baar gesteld. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot de verzorging van de familie leden der vrijwilligers voor de Waffen S L. en het Nederlandsche Legioen, deelt het Ersatz-Kommando Niederlande, Korte Vijver berg 5, Den Haag, het volgende mede en gee't hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden, welke ot-n inkomen hebben tot een bedcag van f 150. per maand, wordt voor onderstand f 65.per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar f 21.per maand, verder vergoe ding van huishuur tot het volle bedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand f 65. 3 Kinderen a f 21.per maand f 63. Huur geschat per maand f 25. per maand f 153. Bovendien worden de verzekeringen ver goed tot het volle te betalen premiebedrag. Deze verzekeringen zijn: de reeds loopende levensverzekering, ziekteverzekering, begrafe nisfonds, brandverzekering. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot f 200.per maand en b.v. twee kinderen hebben beneden 16 jaar, worden de volgende uitkeeringen verstrekt: Echtgenoote per maand f 80. 2 Kinderen a f 21.per maand f 42. Huur geschat per maand f 35. per maand f 157. Plus betaling bovengenoemde verzekerin gen, enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning, en niet in ge zinsverband met den vrijwilliger met zjjn vrouw, of met familieleden in rechte lijn leven (bijv. onechte kinderen van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevibden) wordt een vergoeding verstrekt van f 36.per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voorzoover hun opvoeding nog niet is voltooid, wordt een uitkeering verstrekt van f 30.per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrij willigers extra levensmiddelen en kolenbonnen, indien deze vrijwil ligers vóór hun indiensttreding in gezins verband leefden, of geheel of gedeeltelijk kostwinner waren. Bij grootere inkomens worden naar ver houding grootere bedragen voor familie- onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kost winnersvergoeding mag echter niet meer bedragen dan 1% de vroegere nett o-v erdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkeering wor den toegestaan. (Geboorte, sterfgeval, ziekte, enz.) Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrij willigers buiten hun soldij, vrije voeding, kleeding enz. een bedrag van f 45.per maand door tusschenkomst van den Fürsorgeoffizier der Waffen-S.S. Voor zoover de vrijwilliger voor het groot ste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten voorzien, kan een kostwinners vergoeding worden uitgekeerd van f 60.tot 90.per maand. Bovendien kan in bijzon dere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De tarieven voor kostwinnersvergoeding, uitkeering aan gezinnen van gehuwden, enz. en alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Ersatz-Kommando Niederlande, Kort© Vijverberg 5, Den Haag en Nebenstelie, Dam te Amsterdam. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat zij, die om b ij z o n- dere reden in Nederland moe ten bi ij ven, dienst kunnen ne men bij het Wachtbataillon te Amersfoort, waarvoor alle bo venstaande genoemde uitkee ringen, levensmiddelentoeslag en alle andere voordeden even eens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onder deden van 17 tot 45 jaar, schriftelijk uitslui tend S.S. Ersatz-Kommando, Korte Vijver berg 5, Den Haag. Zjj, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeids inzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovengenoemde onderdeden vr ij gesteld van d«n arbeidsinzet. Keurinoen Waf*e« Ned. Legioen. Tijdens de keuringen der Waffen-S-S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en pi' tsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt i n ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing, enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde S.S.- onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S. of het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis v r ij- gesteld van den arbeid S 1 n i et. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1