Haarlemsche Courant Successen der As in de Middel). Zee Nieuwsblad voor Noord-Holland Elberfeld en Remscheid geteisterd. BESCHIKKING. 286e Jaargang No. 146 Bureaux: Groote Houtstraat SS. Tel Advert. IC72-J, Redactie 10000 Postgiro 13495S Haai iemsche ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Zaterdag 26 Juni 1«43 Verschoot dagelijks, behalve op Zón- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271.1 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55. IJmuiden-Oost Uitg s Graf. Bedrjjvea Damiate. Haar.'e - K Geallieerde luchtaanval op Noord-Dultsch gebied mislukt. Daarbij 20 en boven de Middellandsche Zee 55 vliegtuigen neergeschoten. Doelen aan Engelsche Zuidkust gebombardeerd. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front verliep de dag, en kele plaatselijke gevechten in het gebied van Welikije Loeki uitgezonderd, kalm. De lucht macht boorde in het lagunengebied van den Koeban 17 landingsbooten in den grond en bestookte stellingen, kwartierruimten voor de troepen en de ravitailleeringsverbindingen van den vijand. In het Middellandsche Zeegebied werden zonder eigen verliezen 33 Britsche en Ameri- kaansche vliegtuigen neergeschoten, waarvan alleen 23 door" Duitsche jagers. Formaties Britsche bommenwerpers vlogen Donderdagnacht boven West-Duitsch gebied en vielen verscheidene steden, waaronder in het bijzonder Wuppertal-Elberfeld en Rem scheid met talrijke brisant- en brandbommen aan. De verliezen der bevolking in de aan gevallen steden zijn zwaar. Totdusvér werd het neerschieten van 31 vijandelijke bommen werpers gemeld. Acht andere vliegtuigen ver loor de vijand bij aanvallen overdag op de bezette gebieden in het Westen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in den nacht van 24 op 25 Juni afzonderlijke doelen aan de Engelsche Zuid kust. Duitsche duikbooten boorden in de Middel landsche Zee in zware gevechten van krach tig beschermde convooien drie schepen met 15.000 brt. in den grond. Het D.N.B. voegt hieraan toe: Een sterke formatie vijandelijke bommenwerpers heeft in de ochtenduren van 25 Juni getracht het Noord-Duitsche kustgebied aan te vallen. De vijandelijke formatie werd door onafgebroken aanvallen van Duitsche jagers gedwongen zich van haar bommen te ontdoen. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden 20 viermotorige bombardementsvliegtuigen neer geschoten. Het ïtaliaansche weermachtbericht luidt als volgt: Tijdens verscheidene nachtelijke aanvallen op vijandelijke convooien, die langs de kust van Noord-Afrika voeren hebben onze for maties torpedovliegtuigen nieuwe successen behaald en drie groote vrachtschepen van totaal 31.000 ton tot zinken gebracht en drie schepen beschadigd. De haveninstallaties van Bizerta en gemeerde schepen werden door onze bommenwerpers aangevallen. Plaatsen op Sardinië werden Donderdag en Donderdagnacht gebombardeerd door vijan-. delijke formaties, aan wie door ïtaliaansche en Duitsche jagers en door luchtdoelartillerie Politieke moord in Frankrijk. Uit Poitiers wordt gemeld, dat een lid van de Fransche Volkspartij, een 36-jarige inge nieur, op weg naar zijn werk door verschei dene revolverschoten werd gedood. De moor denaar wist te ontsnappen. De ingenieur was lid van de groep collaboration van de Fran sche volkspartij. Bij het waarschuwen voor het van buiten dreigende communistische gevaar, dient men de communistische intriges in het binnenland niet te onderschatten, schrijft de „Action Frangaise". Zware straffen kunnen slechts toegejuicht worden, doch deze dienen gepaard te gaan met een campagne van voorlichting. De ver warring die door het Gaullisme en een ver keerd begrepen patriottisme werd veroor zaakt, heeft reeds teveel onheil gesticht. Parijs ziet weer Fransche soldaten. Voor het eerst sinds den wapenstilstand heeft men Zaterdag te Parijs Fransche sol daten op marsch kunnen zien. Het betrof hier een compagnie van het Fransche vrij willigers legioen, dat den strijd tegen het bolsjewisme heeft aangebonden. De afdeeling had haar kazerne te Versailles verlaten en trok, onder bevel van Fransche officieren en onder het zingen van marschliederen door de Fransche hoofdstad, waarbij de bevolking blijk gaf van een levendige belangstelling. In den loop van deze week zullen de vrij willigers naar het front vertrekken. Gerstcultuur op Java. Volgens mededeeling van het militaire be stuur op Java heeft de invoering van de gerst cultuur op Java een volledig succes opge leverd. In Juli 1942 werd met de proefnemin gen begonnen, waarbij een uit Japan inge voerde Australische gerstsoort gebruikt werd. Men hoopt in staat te zijn voldoende gerst te kunnen produceeren voor de brouwerijindu strie. Tevens zal een begin worden gemaakt met het aanplanten van tarwe, zoodra het zaad uit Japan zal zijn ontvangen. Een speciale commissie bestudeert voorts 'de mogelijkheden tot grootere ertswinning Tevens zullen er op Java fabrieken voor het vervaardigen van cement en andere bouw materialen worden opgericht. Ook zullen eenige groote chemische fabrieken op Java worden gebouwd. groote verliezen werden toegebracht. Er wer den 7 vliegtuigen door ïtaliaansche jagers, 23 door Duitsche jagers, en drie door batterijen luchtdoelartillerie neergeschoten. Twee van deze laatsten vielen nabij Macomer en één te Olbia te pletter. Van slachtoffers onder de bevolking en schade van eenigen omvang wordt slechts melding gemaakt in. de provin cie Sassari te Chilivani en Golfo Aranci. Twee van onze vliegtuigen worden vermist. 1 ÉMÉ PPMIIiééI f*, iltSlil Bij onze Vrijwilligers. Een goede vangst, die best smaken zal, (SS PK Ahrens O/H P. c) Werk van Mr. Huyts voor de Journalisten te Weenen. Stabsleiter Söndermann sluit het congres De strijd op geestelijk gebied van het Nederlandsche volk tegen het Amerika nisme en het bolsjewisme staat in het middelpunt van het werk, dat de hoofd redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, mr. Jan Huyts aan het tweede internationale journalistencongres van de Unie van nationale journalistenvereeni- gingen te Weenen heeft voorgelegd. In dit werk wordt uiteengezet hoe ook het Nederlandsche volk in toenemende mate zich schaart in het front van het nieuwe Europa en zoowel in het eigen land als ook in het Europeesche Oosten waardevol opbouwwerk verricht. Donderdagmiddag is het tweede internatio nale journalistencongres gesloten. Stabsleiter Sündermann sprak zijn waar deering uit voor den omvangrijken arbeid van het congres, waaraan meer dan 400 journalis ten uit 21 landen hebben deelgenomen, en verklaarde, dat het congres de eerste politieke gebeurtenis in het leven van het Europeesche continent geweest is, waaraan vertegenwoor digers van alle volken van dit werelddeel hebben deelgenomen. Wanneer onze vijanden, aldus Sündermann, fantaseeren over vier vrijheden, die in hun eigen huis totdusvér totaal onbekende grootheden zijn geweest, dan heeft men uit de verklaringen op het congres eveneens eenige vrijheden kunnen vernemen, die de noodzakelijke basis vormen voor iedere menschelijke toekomstontwikke ling: de bevrijding van de volken van den geesel der joodsche wereldvergiftiging: de bevrijding van de wereld van de nachtmerrie van het bolsjewistische moordsysteem; de bevrijding der werkende menschen van de kapitalistische uitbuiting. De Führer heeft op het hem door het pre sidium van de Unie van nationale journalis tenverbonden gezonden begroetingstelegram in hartelijke bewoordingen geantwoord en daarbij zijn beste wenschen uitgesproken voor den publicistischen arbeid in den strijd voor het nieuwe Europa. Ook de Duce heeft ge antwoord, op het tot hem gerichte telegram. Rijksminister dr. Göbbels heeft het presi dium van de Unie een telegram gezonden, waarin hij uitdrukking geeft aan bijzondere waardeering voor den op het congres ver richten arbeid. Ook van den Italiaanschen minister voor de volkscultuur Poverelli, is een telegram ontvangen met gelukwenschen. Het veldgrijs gaat verdwijnen. Naar het „Hamburger Fremdenblatt" meedeelt zal het „Feldgrau", hetwelk de laatste jaren op straat en aan de fronten den boventoon heeft gevoerd, meer en meer plaats maken voor een donkergele kleur, die men de Afrika-tint neemt. De Duitsche weermacht is er n.l. toe overgegaan op grond van practische over wegingen alle auto's en aanhangwagens geleidelijk in plaats van grauw, donker geel te doen verven. Het militair vervoer langs den weg zal dus allengs een geheel ander beeld gaan vertoonnn van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (Commissaris-generaal voor financiën en econonie) over de aanmel ding van klokken, die geen kerkklokken zijn. Op grond van par. 1 en 9 der verordening no. 139/1942 over de inbeslagneming en vor dering van goederen beschik ik 1. De houders van niet-kerkklokken (bellen, klokjes) moeten deze vóór 10 Juli 1943 bij de burgemeesters der gemeenten, binnen welke deze klokken zich bevinden, schriftelijk aan melden. 2. De aanmelding moet bevatten 1) aantal en middellijn der klokken 2) nauwkeurige opgave van de plek, waar de klokken zich' bevinden 3) naam en adres van den aanmelder. De aanmelding moet zoowel in gebruik ais buiten gebruik zijnde klokken, bruikbare zoo wel als onbruikbare klokken omvatten. 3. Van de verplichting tot aanmelding over eenkomstig I zijn uitgezonderd 1) klokken, die in het bedrijf van verkeers ondernemingen te land of te water gebruikt worden 2) klokken, die bij de brandweerdiensten gebruikt worden 3) klokken, die op het tijdstip der afkon diging van deze beschikking tot het bezit van een museum behooren 4) klokken met een gewicht beneden de tien kilogram of met een formaat beneden een middellijn van 0.20 meter aan den be nedenrand. Den Haag, 26 Juni 1943. De Rijkscommissaris voor het be zette Ned. gebied; de Commissaris- generaal v. financiën en economie. Roosevelts veto genegeerd. In een boodschap aan den Senaat, waarin president Roosevelt zijn veto uitspreekt te gen de antistakingswet, verklaart de presi dent, dat de wet „een zeer prijzenswaardig doel" moet worden nagestreefd. Hij, Roo sevelt, is er echter van overtuigd, dat het van kracht worden van zoo'n wet zou lei den tot stakingen in de belangrijkste oor logsindustrieën. De antistakingswet verbiedt, dat in eenige door de regeering' gecontroleerde fabriek of mijn een staking wordt uitgeroepen en geeft aan het oorlogsarbeidsbureau vol macht, zoo noodig John Lewis of een an deren vakbondsleider die aan de staking deel heeft, strafrechtelijk te vervolgen. De regeering' is derhalve ook gemachtigd, elke fabriek onder staatstoezicht te plaatsen, waar arbeidsmoeilijkheden het algemeene oorlogspotentieel dreigen te verzwakken. In zijn boodschaj) aan den Senaat heeft Roosevelt voorts de verhooging aanbevolen van den dienstplichtigen leeftijd van 45 tot 65 jaar. „Daardoor", aldus de boodschap, „zullen wij in staat zijn alle personen, die aan stakingen, het neerleggen der werk zaamheden of andere onderbrekingen van het werk in fabrieken, die de regeering be hooren, deelnemen, op te roepen voor den militairen dienst." Vijf minuten na ontvangst van deze boodschap nam de Senaat, met 65 tegen 26 stemmen de antistakingswet aan. Ook het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft zich, niets aan trekkend van het veto van Roosevelt, met 344 tegen 108 stemmen het anti- stakingswetsontwerp aangenomen. De slem der SS. Luistert op Zondag 27 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 M., naar de stem der SS. Uitge zonden wordt een reportage over de beëedi- ging van mannen der Germaansche SS in Nederland op zomerzonnewende. Opium voor Duitschland. De Turksche regeering zal uit Duitschland 3000 K.G. adhedrine ontvangen ter bestrijding van de in dit seizoen toenemende malaria. Turkije zal in ruil daarvan opium naar Duitschland sturen, die daar in de pharma- ceutische industrie als grondstof zal worden verwerkt. In de warenhuizen te Schellinkhout en omgeving worden reeds de eerste pruimen geplukt. Zorgvuldig worden de kostelijke vruchten in de kistjes verpakt. (C.N.F./Kuiper Pax c) Werkloozenkas van het Med. Arbeidsfront wordt opgeheven. Speciale uitkeeringen boven de rijks regeling voor leden van het N.A.F. Met ingang van 3 Juli za! de werkloozenkas van het Nederlandsche Arbeidsfront verdwe nen. In geval van werkloosheid zullen dan de werkers aangewezen zyn op den Staat. Zij zullen dan overeenkomstig de Rijksregeling in geval van werkloosheid een uitkeering ont vangen. Deze uitkeering zal lager zijn dan het be drag, dat de leden van het Arbeidsfront tot dusverre bij werkloosheid ontvingen. De leider van het Arbeidsfront heeft een overbrug gingsregeling getroffen en bepaald, dat leden van het Nederlandsche Arbeidsfront bij on vrijwillige werkloosheid een toeslag op hun uitkeering ingevolge de Rijksregeling kunnen ontvangen, indien zij a. tenminste 52 weken onafgebroken Wj zijn en ten minste 52 volledige wekelijks«fe of 12 volledige maandelijksche bijdragen heb ben voldaan ingeschreven staan bij een Gewestelijk Arbeidsbureau un uitkeering ont vangen ingevolge de Rijksrege'ing. Deze toeslag bedraagt 10 pcL van hei ia- komen, hetwelk het lid vóór het intreden van de werkloosheid heeft genóten en wordt vast gesteld op grond van de gemiddelde contri butieklasse. volgens welke gedurende de 20 weken aan de werkloosheid voorafgaarde w bijgedragen. De toeslag loopt uiteen van 10 ct. per dag tot f 1.per dag en is afhankelijk van dé contributie, welke door het lid wordt betaald. De duur van den toeslag bedraagt na eejt lidmaatschap van 1 tot 2 jaar ten hoogste 44 dagen 7 weken en kan na een Iitmaat- schap van 10 jaren en meer 16 weken be dragen. Werklooze leden moeten van hun werk loosheid terstond persoonlijk aangifte doen bij het plaatselijk kantoor van het Neder landsche Arbeidsfront, waaronder hun woon plaats valt. De rechten van de leden van het Neder landsche Arbeidsfront, die tot dusv-r een bij drage aan de werkloozenkas van het Ar beidsfront hebben betaald, blijven onvermin derd van kracht. Voor de leden, die tot ea met 3 Juli 1943 lid waren van de werkloozen kas van het Arbeidsfront, is een speciale regeling getroffen. Indien de uitkeering krachtens de Rijks regeling tezamen met den tóeslag van hpt Nederlandsche Arbeidsfront en eventueel doorbetaald loon en/of ontvangen vergoeding minder bedraagt dan 70 pet. van het gemid delde dagelijksche inkomen voor gehuwden, kostwinners, alsmede weduwnaars, die hun huishouding in stand houden met hun eigen kinderen of met een inwonende huishoudster, respectievelijk 60 pet., voor ongehuwden, wordt een aanvullende uitkeering verstrekt. Het aldus verkregen totaalbedrag mag 70 pet. resp. 60 pet. van het gemiddelde dagelijksche inkomen niet overschrijden. Om deze aanvullende uitkeering te kunnen ontvangen, moet aan de volgende voorwaar den zijn voldaan het lid moet tot aan de op heffing van de vroegere werkloozenkas daar van lid zijn geweest het lid moet ten minste 52 weken onafgebroken lid geweest zijn en ten minste 52 volledige wekelijksche of Ig volledige maandelijksche' bijdragen aan de werkloozenkas onafgebroken hebben voldaan; het lid moet uitkeering aangevraagd hebben Ingevolge de Rijksregeling. Het is mogelijk, dat de Rijksregeling, waar van hierboven sprake is. op 3 Juli a.s. nog niet in werking kan treden. Het Nederland sche Arbeidsfront zal er voor zorgen, dat zijn werklooze leden hiérvan niet de dupe kun nen worden. Het ligt daarom in de bedoeling om de uit keeringen tot en met 31 Juli 1943 nog als voorheen te doen geschieden, zooals deze in het werkloozenkas-reglement zijn vastgesteld. Van 1 Augustus 194' af zal het nieuwe regle ment in werking treden. Samenvattend kan dus worden gezegd De werkloozenkas van het Nederlandsche Arbeidsfront is per 3 Juli a.s. opgeheven, er worden geen speciale bijdragen meer betaald en de uitkeeringen volgens werkloozenkas- reglement gaan nog door tot en met 31 Juli a.j. Na dien datum beginnen de uitkeeringen volgens het nieuwe reglement van het Neder landsche Arbeidsfront. De contributie van het N. A. F. wordt daardoor met ongeveer 45 pet. verlaagd. Het P.E.N. en de gemeentelijke concessies. Burgerlijk rechter is niet bevoegd. Naar wij vernemen, is de vraag, of het Prov. Electriciteitsbedrijf voor N.-Holland (P.E.N.) verplicht is tot verdere stroomleve- ring aan die gemeenten, welker concessie be ëindigd is, in een nieuw stadium gekomen, door de desbetreffende beslissing, genomen door het Gerechtshof te Amsterdam. Zooals men zich zal herinneren, maakte éenige jaren geleden de gemeente Alkmaar deze zaak aanhangig bij de Rechtbank te Haarlem, toen de concessie voor een gemeen telijk electriciteitsbedrijf te Alkmaar expireer de. Het P.E.N. had te kennen gegeven, niet tot verdere stroomlevering bereid te zijn. Bij vonnis van de Haarlemsche Rechtbank d.d. 16 Januari 1940 werd de Provincie Noord- Holland verplicht tot voortzetting der engros- levering van electrischen stroom aan de ge meente Alkmaar. Van deze besMfesing ging het P.E.N. in beroep bij het Gerechtshof te Amsterdam, dat thans het vonnis der Haar lemsche Rechtbank vernietigd heeft, zulks op grond dat de burgerlijke rechter niet bevoegd is, van het geschil kennis te nemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1