Uiterst sterke Sovjet-aanvallen opgevangen. Nieuwsblad voor Noord-Holland 300 Soviettanks buiten gevecht geste!d. 288e Jaargang No. 156 Hureaux: Groote Houtstraat 93. Tel Advert. 10724. Redactie 10600 Postgiro 134958 iïaariemsclie Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. TcL 12230 Hoofdredacteur: P. C. Derks Donderdag 8 Juli 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127IS Kantoor IJmuiden: ïtembrandtlaan 55» IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarient K 129T Initiatief in Duitsehe handen overgegaan. 657 Sovjet-vliegtuigen in 2 dagen neergeschoten. Sterkste luchtvloten, die de moderne ge schiedenis bijeenzag, in sector-Koersk tegenover elkaar. Het opperbevel van de Duitsehe weer macht maakt bekend: In het gebied van Bjeigorad en ten Zui den van Orel mislukten ook Dinsdag he vige aanvallen, die de Sovjets ondernamen met uiterst sterke formaties welke sinds weken gereed gehouden werden. Daartegenover gingen onze troepen, door de luchtmacht doeltreffend ge steund. zelf tot den aanval over. Het gelukte, diep in de vijandelijke stellin gen door te dringen en den vijand zeer zware verliezen te berokkenen. Alleen door troepen van het leger werden ruim 300 vijandelijke pantserwagens, ten deele van liet nieuwste t.vpe, vernietigd of onklaar geschoten. Ook in de lucht ontstonden er bo ven dit gevechtsterrein verbitterde ge vechten met sterke formaties Sovjet vliegtuigen. Op 5 en 6 Juli werden in luchtgevechten en door luchtdoelge schut bij 41 eigen verliezen 637 Sovjet- vliegtuigen neergeschoten, waaronder een groot aantal slagvliegtuigen. Sterke formaties gevechtsmachines van de luchtmacht bombardeerden aanvoerwe- gen, vliegvelden en spoorwegstations in het achterwaartsche gebied van den vijand met aanzienlijke uitwerking. Van de overige deelen van het Oostelijk front wordt slechts melding gemaakt van wederzijdsche levendige activiteit van verkenningsafdeelingen en stoottroepen. Lichte Duitsehe zeestrijdkrachten brach ten onder de kust van den Kaukasus drie schepen tot zinken met een gezamenlijken inhoud van 1700 brt. die deel uitmaakten van een beschermd convooi der Sovjets. In het gebied van de Middellandsche Zee zetten vijandelijke formaties vliegtuigen haar aanvallen op het kustgebied van Sici lië voort; 17 Britsch-Amerikaansche toe stellen werden door Duitsehe en Italiaan- sche strijdkrachten der luchtverdediging vernietigd. Dinsdagnacht wierpen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen eenige brisantbommen van groote hoogte lukraak boven West- Duitschland uit. Er werd slechts geringe schade aan gebouwen aangericht. Duitsehe onderzeebooten brachten op den Atlantischen Oceaan en in de Middel landsche Zee in den strijd tegen sterk be waakte convooien en afzonderlijk varende schepen negen vaartuigen met tezamen 53.000 brt. aismede een vrachtzeilboot tot zinken. Tusschen Bjelgorod en Orel is het ini tiatief hecht in Duitsehe handen overge gaan, zoo constateert de militaire corres pondent van het DNB. Hij schrijft op het oogenblik, waarop de bolsjewistische lei ding haar stootlegers in beweging bracht tegen de Duitsehe hoofdgevechtslinie om het schijnbare gevaar van een Duitschen stoot in haar opmarschgebieden te voor komen, was het bolsjewistische plan, toen bleek, dat de Duitsehe leiding tegenmaat regelen had genomen. Deze tegenmaatrege len hadden het beginsel, dat de aanval de beste verdediging is en hadden ten doel een vijandelijk offensief na een kort begin tot staan te doen komen en te vervangen door een terstond volgende eigen actie. Dit is tot stand gebracht. Hierbij verre Duitsehe doel stellingen te veronderstellen is onjuist. Maar toch is dit een groote slag geworden, naar gebied, menschen en materieel van ge lijke waarde als de vroegere groote slagen, ofschoon over het verloop van den strijd tot dusver nog geen bijzonderheden gege ven kunnen worden. Het tooneel van den strijd is de uitspringende punt in de Rus sische frontlijn noordwest van Bjelgorod- Koersk-Zuidelijk van Orel. Voortdurend neemt de strijd nog toe Op verscheidene plaatsen hebben Duitsehe formaties reeds zeer belangrijke bolsjewistische sleutelpo sities bezet, vooral ten Noordwesten van Bjelgorod en ten Noorden van Koersk. 17 vliegtuigen boven Sicilië neergeschoten. Geallieerde duikboot vernietigd. Het Italiaansche weermacntbericht luidt als volgt: Italiaansche en Duitsehe vlooteenheden die in samenwerking in de Middellandsche Zee opereerden, hebben een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Palermo, Trapani, Porto Empedocle, Ca tania, Marsala en eenige andere, minder belangrijke, plaatsen op Sicilië en in Ca- labrië zijn gebombardeerd door vijandelijke formaties, waarvan door het welgerichte vuur van het Italiaansche en Duitsehe af weergeschut 17 vliegtuigen werden neer geschoten. Voorts werden 2 viermotorige toestellen door onze jagers neergeschoten. Het is aan Duitsehe zijde nog niet geko men tot den inzet van de operatieve pant serreserve, zoodat er niet gesproken kan worden van een grooten inzet van het Duit sehe tankwapen. Aan bolsjewistische zijde is deze reserve echter reeds wel in den strijd, zoodat ongetwijfeld spoedig nog grootere cijfers van vernielde tanks ver wacht kunnen worden. Bij de vernielde tanks van den vijand gaat'het voor een deel om de modernste constructies, die nog niet in het veld wa ren geweest. Cfok een vrij groot aantal Amerikaansche tanks is vernield. Critisclie waarnemers wijzen voorts op het groote aandeel der wederzijd sche luehtwapens in den strijd. Volgens betrouwbare inlichtingen strijden in liet gebied van Koersk waarschijnlijk de sterkste luchtvloten der moderne oor logsgeschiedenis. Wie hier de situatie beheerscht blijkt wel uit de zware verliezen der bolsjewieken. Paus weigert Britschen gezant te ontvangen. Naar het VTaamsche blad „Volk en Staat" uit Vaticaanstad verneemt heeft de Brit- sche gezant bij het Vaticaan dezer dagen met aandrang verzocht om een particu liere audiëntie bij den Paus. Hem werd echter medegedeeld, dat gedurende deze week zulk een audiëntie niet kon worden verleend. De gezant zou langs indirecten weg heb ben vernomen, dat de Paus zich in onge meen scherpen toon zou hebben uitgela ten over de vernieling van den Keulschen dom en over den luchtoorlog, zooals deze door de Geallieerden wordt gevoerd. 1600 man bij Ford in staking. In de Lincoln-fabrieken der Fordbedrij- ven zijn 1600 werklieden in staking,gegaan, omdat hun de nieuwe indeeling van den werktijd niet beviel. De fabriek vervaar digt motoren voor pantserwagens. Giraud bij Roosevelt. Giraud. die in Washington is aangeko men, heeft een bezoek aan Roosevelt ge bracht, waarbij hij ook admiraal Leahy, den vroegeren Amerikaanschen ambassa deur in Vichy. ontmoette. Plannen voor tweeden oogst in Italië. Het Italiaansche deoartement van Land bouw heeft een wedstrijd uitgeschreven om het gebruik; van den akkerbodem voor het voortbrengen van een tweeden oogst te bevorderen. Na den graanoogst zal men, niet alleen in de vruchtbare streken van Noord-Italië doch ook in Midden- en Zuid- Italië, mais, aardappelen, boonen, olieza den en voedergewassen telen, ten bate der algemeene voedselverzorging. „Wij hebben andere zorgen." Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I over het onderwerp „Wij hebben andere zorgen". Als eerste van een feeks Middeleeuwsche spelen, welke door de „Ghesellen van den spele" onder leiding van Ad. Hooykaas in den Kloosterhof van den Dom te Utrecht worden opgevoerd, stond „Mariken van Nimweghen" op het programma. Mari ken (Hella Hassee) en haar oom (Louis Vervoorn) ontvangen de absolutie van den Paus (Dio Huismans). C.N.F./Schipper Pax c) Keuringen voor de Waffen S.S., het legioen en de Landwacht. Bij onze Vrijwilligers. De mannen weten zich te behelpen. Kleine reparatie onder weg. (SS PK Niquille O/H P. c) Het S.S. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aanmel- dingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9-14.00 uur Rotterdam Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt. 15-18.00 uur Den Bosch hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43 9-12.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. 20.7.43 9-12.00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d. Vaart. 15-18.00 uur Groningen, Concerthuis Poele straat. 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Bréedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag. café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Gevechten op Nw. Georgië. Het Japansche hoofdkwartier publiceert het volgende communiqué: Vijandelijke afdeelingen. die opereeren in de watéren van de Salomons-eilanden, hebben, nadat zij op 30 Juni een deel harer strijdkrachten op Rendova aan land hadden gezet, getracht het eiland Nieuw-Georgië te veroveren. Op verschillende plaatsen van het eiland wordt thans gevochten. De gevechten in het gebied van de baai van Koela, ten Noordwesten van Nieuw- Guinea, hebben zich tot dusverre als volgt ontwikkeld: Het op Nieuw-Guinea gestationneerde en uit leger- en marine-afdeelingen bestaan de garnizoen heeft in samenwerking met een flottielje Japansche torpedojagers in den vroegen ochtend van 5 Juli met korte tusschenpoozen 3 vijandelijke oorlogssche pen van niet bekend type tot zinken ge bracht. Op 5 Juli overdag schoten eenhe den der Japansche vlootstrijdkrachten 10 vijandelijke vliegtuigen boven de baai van Koela neer. In den nacht van 5 op 6 Juli viel een flottielje Japansche torpedojagers een sterke vijandelijke formatie, die uit meer dan 10 kruisers en torpedojagers bestond, aan en bracht zeer snel een kruiser tot zin ken. Een tweede kruiser werd beschadigd. De Britsche berichtendienst meldt, dat in de baai van Koela de lichte Amerikaan sche kruiser „Helena" door Japansche strijdkrachten in den grond is geboord. Generaal Bergeret gaat heen. Het Fransche dissidentencomité te Al giers „heeft generaal Bergeret ontheven van zijn functie van commandant der Fransche luchtmacht in Fransch West-Afrika, Droogdok aan Botnische Golf. In de Finsche stad Rauma, aan de Botni sche Golf, overweegt men den bouw van een modern droogdok, waarvan de kosten op 100 millioen Finsche mark worden geraamd. Vliegtuig contra onderzeeër. Ontwikkeling en toekomst van den duikbootoorlog. De Geallieerde tonnage, die in Juni door Duitsehe onderzeers tot zinken werd gebracht, bedraagt 107.000 brt., een betrekkelijk laag totaal. Tegen den individueel opereerenden on derzeeër uit den eersten wereldoorlog werd het convooi ingezet. Deze convooien zijn in den huidigen oorlog voortdurend versterkt, d.w.z. het gewapend escorte werd voortdurend uitgebreid, zoodat de kansen voor den individueel opereerenden onderzeeër steeds geringer werden. Gaat men de eerste maanden van den oorlog na, dan ziet men, dat geregeld op de Engelsche en Amerikaansche kust koop vaarders door duikbooten tot zinken wer den gebracht. De beveiliging der vijandelijke kusten dwingt echter den onderzeeër, zijn opera tiegebied te verleggen naar' de uitgestrekt heid van den Oceaan, die aan het vijande lijke scheepsverkeer evenwel ruimschoots gelegenheid biedt, om telkens nieuv/e rou tes te kiezen, teneinde op die manier aan de torpedo's te ontsnappen. Duitschland heeft daar in de eerste plaats op geantwoord door zijn onder zeeërs in serie te construeeren. Groot-admiraal Dönitz legde met behulp van het groote aantal booten, waarover hij beschikte, een keten van onderzeeërs dwars door die deelen van den oceaan, welke in den ruimsten zin van het woord ais scheeps vaartroutes beschouwd kunnen worden. Stiet het convooi op de langs radiografi- schen weg geconcentreerde „wolven der zee", dan begon de z..g.n. convooislag, die soms verscheidene dagen duurde. Leest men nu nauwkeurig, wat er in den laatsten tijd over den duikboot oorlog is gepubliceerd, dan constateert men, dat de convooislag plaats heeft gemaakt voor.den luchtslag. Terwijl het aantal tot zinken gebrachte schepen daalt, is er telkens weer sprake van vijandelijke vliegtuigen die door Duit sehe onderzeeërs, uiteraard midden op zee, zijn neergeschoten. Terzelfder tijd wordt er herhaaldelijk melding gemaakt van „verscheidene" veelal geïmproviseerde vliegkampschepen, die voortaan een vaste plaats in het escorte der convooien schij nen te hebben. Zelfs de leek begrijpt, wat een inzet op groote schaal van zware bom- vliegtuigen met een actieradius van ten minste 3000 km. tegen de onderzeeërs be- teekent, vooral wanneer deze vliegtuigen met behulp van vaste en drijvende steun punten in staat zijn, nagenoeg den gehee- len oceaan, voorzoover deze voor convooien in aanmerking komt, te bestrijken. Hier door wordt Dönitz tactiek zeer bemoeilijkt, daar een onderzeeër zijn boven water snel heid noodig heeft om tijdig op een bepaald punt te kunnen arriveeren. Ofschoon men van Duitsehe zijde de verbetering die de Geallieerde luister apparaten en waterbommen hebben on dergaan, niet verzwijgt, stelt men zich toch op het standpunt, dat de succes sen van de Geallieerden in de eerste plaats zijn toe te schrijven aan nieuwe gevechtsmethodes, die, voorzoover zij op den inzet van het luchtwapen zijn gebaseerd, vermoedelijk alleen van be- teekenis zijn in de periode der korte nachten. Deze laatste overweging zou er dan ook toe hebben geleid, dat Knox en Churchill dringend voor al te groot optimisme heb ben gewaarschuwd. De kwestie der monarchie in Spanje Op grond van een door de opperste lei ding der Spaansche Falange ingestelde dis ciplinaire procedure zijn eenige leden van den nationalen raad der Falange en der Spaansche Cortes uit deze instellingen ge sloten. Hun werd ten laste gelegd, dat zij als falangisten met voorbijgaan van hun superieure dienstinstantie den staatschef Franco schriftelijk de uitnoodiging gezon den hadden de monarchie in Spanje te her stellen. Nog andere leden der Cortes, die het aan Franco gezonden memorandum eveneens hebben onderteekend, zouden zich met de uitgesloten falangisten solidair hebben ver klaard, en vrijwillig uit de Cortes treden. Het optreden van deze groep wordt niet alleen door de Falange, maar ook door de meeste monarchisten scherp veroordeeld. Franco heeft herhaaldelijk tot uitdrukking gebracht, dat de kwestie „monarchie of niet" voorloopig niet aan de orde is. Propaganda-actie der Britsche communistische partij. De secretaris der" Britsche communistische partij, Pollit, heeft tijdens een massademon stratie op Trafalgar Square een propaganda campagne in geheel Engeland aangekondigd, dien ten doej heeft nieuwe leden te werven en voor het eind van het jaar een communisti sche partij in Engeland met ten minste 100.000 leden op te bouwen. KORT fiflEUWS Te München is een nijlpaard geboren, dat onder het oppervlak van het grcfSïe zwem bassin ter wereld kwam en naar boven moest zwemmen om zijn eersten ademtocht te kun nen doen. Het jong wordt door zijn moeder ook onder water gevoed. De Zwitsersche bondsraad heeft de ,,'Eid- genössische Sammlung" en de Nationale Ge- meinschaft Schaffhausen opgeheven en haar organen „Die Front" en „Der Grenzbote" verboden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1