Haarlemsche Courant ASPECTEN DER INVASIE. Stabilisatie in het Zuiden van het Oostelijk front. I i Nieuwsblad voor Noord-Holland Artikel van Dr. Cöbbels in .Das Reich". Verbitterde strijd in de Noordelijke sectoren. Zenuwoorlog van Moskou? 289e Jaargang No. 16 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 1KM Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 87. Tel, 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derbs Donderdag 20 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdag®® Drukker^: Z. B. Spaarne 12. Tel. 137*9 Kantoor IJmuiden; RemtorastdfcJaaa S®, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 „Een mislukking der onderneming zal een totalen ommekeer in den oorlog met zich brengen." Onder het opschrift „Over 90 dagen" publiceert rijksminister dr. Göbbels in Das Reich een artikel, waarin hij zegt: Omtrent de kwestie eener komende invasie zijn reeds zooveel vermoedens opgesteld, dat wij niet de eerzucht heb ben daaraan een nieuw vermoeden toe te voegen. Voor het grootste deel zijn zij afkomstig van den vijand zelf, die daarmede klaarblijkelijk de bedoeling heeft ons nerveus te maken en op een dwaalspoor te brengen. Dat zij komt nemen wij zonder meer aan. Het interesseert ons daarbij minder wan neer en waar zij plaats zal vinden, want wij verwachten haar voor ieder slechts denk baar tijdstip, op iedere plaats van Europa waar Duitsehe troepen staan en Engelsohe en Amerikanen kunnen landen. Waartoe dus het geschreeuw in Londen en Washington? Meent men ons daarmede te kunnen verschrikken? Of is men zoo naïef aan te nemen, dat wij onze strategie opbouwen op de veronderstelling, dat de invasie achterwege blijft? Of wil men den bolsjewistischen bondge noot imponeeren? Daarmede zou Stalin be zwaarlijk tevreden kunnen zijn. Of tracht men zichzelf moed in te spreken? Dat zou het in hoofdzaak zijn. De vijand aan den Westelijken kant weet precies dat de invasie, ten minste wat de Sovjets daaronder verstaan, het meest ris kante avontuur is, dat de Anglo-Ameri- kaansche oorlogvoering op zich kan nemen, dat Engeland en de Vereenigde Staten daarmede alles op één kaart zetten en den oorlog zeer snel zullen verliezen wanneer die den slag niet binnenhaalt. Engeland en de Ver. Staten worden ge dwongen tot een onderneming, die, wan neer zij mislukt, een totale verandering van het algemeene oorlogsbeeld te onzen gun ste met zich mede zou brengen. De vijand wierp tot dusverre steeds slechts een deel van zijn strijdkrachten in het gevecht, maar hier zou hij gedwongen zijn ze totaal in te zetten. Hij kent alleen onze tegenmaatregelen, welke hem ook bij de grootste geheimhou ding onzerzijds niet verborgen konden blij den, bijv. den bouw onzer fortificaties, de concentratie van onze troepen en wapens op de in hoofdzaak bedreigde plaatsen en der gelijke. Ook hij verwacht, zelfs bij slagen der in vasie, enorme verliezen. Daarbij veronder stelt hij aan onzen kant klaarblijkelijk alleen de hem bekende normale verdedi gingsmiddelen. Zij zullen derhalve zijn tot dusverre opgestelde ramingen vele malen overtreffen. Weliswaar hebben de Engel- schen niets onbeproefd gelaten om de Ame rikanen te bewegen tpt een grootere deel neming aan de voor de onderneming ter be schikking te stellen troepencontingenten, maar wij laten ons eerst door de feiten er van overtuigen, dat Roosevelt daarvan 73 voor zijn rekening zal nemen, terwijl de En- gelschen er van af zouden komen met de resteerende 27 Wanneer dit al waar mocht zijn, dan kan men toch voorspellen, dat beide kanten verscheidene honderdduizenden mannen aan verliezen zullen moeten opofferen. Toon aangevende Amerikaansche militaire krin gen ramen zelfs een half millioen. En dan begint het risico pas goed. Men gelooft toch niet dat wij alles op de eene kaart gezet hebben den vijand niet aan land te laten komen? Mogelijk dat hij zelfs hier en daar een bruggenhoofd kan vormen. Maar dan zal hij zich niet op de Siciliaansche kust bevinden, waar hem slechts gesehutloopen aanstaarden, maar soldaten, wijd in den omtrek, niet te ont dekken waren. Hij zal voorts bij een inva sie het Duitsehe luchtafweer ontmoeten, die hen gemakkelijk zou kunnen berooven van het bezit van het beslissende deel van hun bombardementswapen in het algemeen. De rekening, die in Londen en Washing ton voor 1943 was opgesteld, is een misre kening gebleken. Noch door den stoot tegen het z.g. zachte onderlijf van Europa, noch door het op langen termijn voorbereide af vallen van Italië, noch door de luchtterreur of het zenuwoffensief tegen het Duitsehe volk is een oorlogsbeslissing of iets wat er ook maar bij benadering op lijkt tot stand gebracht, integendeel, het Duitsehe volk in het vaderland en de Duitsehe weermacht aan het front hebben zich opgewassen ge toond tegen al deze aanvullende belastingen, meer nog, zij zijn ze met een souvereinen stijl meester geworden, welke in de geheele wereld slechts bewondering wekt. Een even gunstige kans om den oorlog een beslissen- den keer te geven vinden wij nooit meer. Engeland „De invasie mag niet mislukken". Op de zen ondertoon is op het oogenblik de geheele openbare meening in Engeland ingesteld. Men is zich aan den kant van den vijand dus volstrekt bewust van den ernst, die deze ontworpen onderneming omringt en verheelt ook geenszins meer de te verwachten zware verliezen. Dat past precies in de berekenin gen van Roosevelt en Stalin. Zij raken daar mede definitief een lastigen concurrent kwijt dien zij militair, politiek en economisch toch al lang hebben afgeschreven. Wat heeft Engeland aan te voeren als voordeel voor de vooruitzichten van de ont worpen invasie? Dat zij reeds een genera lissimus heeft, die bovendien nog een Ameri kaan is? Heeft deze militaire successen te toonen, die de hem door de vijandelijke pers zoo kwistig verleende lauwerkransen kun nen rechtvaardigen Geenszins. Hij heeft slechts overwonnen aan de periferie, toen onze troepen geen munitie of geen wapens meer hadden en hij zijn bommen zonder ge vaar op hen kon laten neerregenen. Dat zal in het Westen anders zijn. Daar zou dan blij ken of generaal Eisenhower terecht zijn naam draagt. Boven ons allen echter staat een Führer, die in 1940 Frankrijk in 6 weken ter aarde wierp en thans opnieuw gedrongen wordt op een van ouds bekend slagveld, dat hij thans met zijn soldaten moet verdedigen. „Over 9 0 dagen gaat het er op los", schreeuwen de joden in Londen. Wanneer de Bngelschen overwinnen dan hebben zij gelijk gekregen, worden de Engelschen te ruggeslagen, dan hopen zij op een doorbraak van de Sovjets en zullen bliksemsnel over gaan naar de bolsjewistische zijde. Alleen de Duitschers mogen volgens hun berekening niet tot een succes komen, omdat het dan met hen gedaan is. Het schijnt dus onver mijdelijk te zijn dat de mensehheid de bit tere kelk van dezen oorlog tot het einde toe ledigt. Misschien heeft ook dat zijn dieperen zin. Is de imperiale geschiedenis van Groot- Brittannië daarmede ten einde? Een vraag die ongetwijfeld het Britsche volk meer aan gaat dan het Duitsehe. Daarmede zal 1944 het beslissende jaar zijn in het verleden van Groot Brittannië en voor zijn toekomst. In ieder geval zullen zij niets onbeproefd laten om het zoover te brengen. Wij zien derhalve de komende ont wikkeling met gelaten rust tegemoet. Wij hebben alles gedaan wat maar ge daan kon worden om er tegen opgewas sen te zijn. Bovendien strijden wij om ons leven. Deze overtuiging was en is en blijft steeds de beste en betrouwbaarste bondgenoot." Generaal-veldmaarschalk Kesselring, op perbevelhebber Zuid-West, in gesprek met een divisie-generaal tijdens een van zijn inspectiereizen in Zuid-Italië. (PK Dreesen PBZ/'R P. c) Een Frans Hals voor 127.000 dollar. Het schilderij „De vroolijke luitspeler" van Frans Hais heeft op een veiling te New York 127.000 dollar opgebracht. De prijzen voor schilderijen en andere kunst werken, die vorig jaar voortdurend oplie pen, hebben in het nieuwe jaar nieuwe records gevestigd. Prinses Juliana. Prins Bernhard bleek de kwartiermees ter van zijn vrouw te zijn, toen hij na zijn aankomst te Londen verklaarde, dat Prinses Juliana gereed is met alle voorbereidingen voor de reis om onverwijld van Canada naar Groot-Brittannië te kunnen vertrek ken, aldus de „Brusseler Zeitung". Prins Bernhard deelde verder nog mede, dat haar aankomst niet moet worden be schouwd als voorteeken voor een op handen zijnde invasie. Het Duitsehe weermachtbericht luidt als volgt: „Op het bruggenhoofd Nikopol en ten Noordwesten van Kirowograd hadden ook Dinsdag vrij zwakke Sovjetaanvallen geen resultaat. In den tegenaanval werd een pe netratie uit de laatste gevechtsdagen geslo ten. In het gebied van Sjasjkof en Pogre- bisjtse en ten Zuidwesten van Nowograd- Wolynsk mislukten verscheidene vijande lijke aanvallen. Ten Westen van Resjitza duren de zware gevechten met onvermin derde hevigheid voort. Ten Noorwesten en ten Noorden van Ne wel herhaalden de bolsjewisten hun aan vallen. Zij werden afgeslagen. Een pene tratie werd in den tegenaanval na harden strijd teniet gedaan. Ten Noorden van het Hmenmeer, ten ijl -V v V: - Een der fraaiste dorpsraadhuizen in ons land is ongetwijfeld dat van de gemeente Graft. Dit raadhuis is ontworpen en ge bouwd door eten bekenden architect en molenbouwer Leeghwater, die ook de plannen tot het droogmaken van de Beemster ontwierp. (C.N.F../Kuiper Pax c) Zuiden van Leningrad en ten Zuiden van Oranienbaum zetten de bolsjewis ten hun doorbraakpogingen met toene mende hevigheid voort. Zij werden in verbitterde gevechten afgeslagen of op gevangen. In de gevechten in den Zuidelijken sec tor van het Oostelijk front heeft zich de Silezische 320ste divisie infanterie onder bevel van luitenant-generaal Postel bijzon der onderscheiden. Aan het Zuiditaliaansche front ging de vijand Oostelijk van de Golf van Gaeta na krachtige artillerievoorbereiding met ver scheidene divisies over tot den aanval op onzen Westelijken vleugel. De strijd is daar in vollen gang". De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Van Duitsehe zijde meent men de laatste dagen een zekere consolidatie van den toe stand aan het Oostelijk front te kunnen vaststellen. Op het oogenblik is de situatie zoo, dat de aanvallen van het roode leger, die in elk geval nog zeer hevig zijn, nauwe lijks tot terreinwinst leiden, daar op alle punten, waar de Russen een zwaartepunt hadden gevormd, de Duitsehe verdedigings maatregelen hun uitwerking vertoonen. De stabilisatie van den toestand komt het sterkst tot uiting in de groote Dnjeprbocht, waar de door von Manstein genomen tegen maatregelen, o.a. de van het Zuiden uit ondernomen tegenaanvallen, het roode leger een halt hebben toegeroepen. Echter ook de pogingen van aen tegenstander, het pene- tratiegebied ten Westen van Kief, dat in het Zuiden de plaatsen Bjelaja Zerkow en Berditsjef, in het Westen Nowograd Wo- lynsk en Sarny en in het Noorden Mosyr omvat, stuiten op toegenomen tegenstand der Duitschers, hoewel vooral in het Wes ten, d.w.z. bij Sarny, de Russen nog sterken druk blijven uitoefenen. Het conflict tusschen Moskou en de Poien. Optimistische uitlating van Eden. De Britsche minister van buitenlandsche zaken, Eden, heeft in het Lagerhuis ten aanzien van den Sovjet-Poolschen toe stand verklaard: „het is onze wensch, een vriendschappelijke regeling tusschen beide landen tot stand te brengen, en een succes zou van de grootste beteekenis voor de toekomst van Europa zijn. Wij zijn niet zonder 'hoop, dat een gunstige oplossing be reikt kan worden". De voorzitter van de nationale commissie van Amerikanen van Poolsche afkomst heeft gezegd, dat geen enkele Poolsche re geering lean ingaan op de politiek der Sov jets, want dit zou zelfmoord beteekenen. De territoriale eischen der Sovjets geven blijk van hun vastbeslotenheid om Polen, Opwinding te Londen en Washington over Prawda-bericht. De door de Prawda gepubliceerde ge ruchten over een afzonderlijken vrede en het Sovjet-antwoord aan Polen worden in pers en politieke kringen in de Vereenigde Staten nog steeds druk besproken. Beide gebeurtenissen worden door „realistische politieke kringen te Washington" be schouwd als een bewijs voor het feit, dat Moskou „methodisch streeft naar het tot stand brengen van eigen veiligheidszones in Europa". Het beeld van de Sovjet-v/enschen wordt steeds duidelijker. Moskou wil zijn strategi sche flanken verankeren aan de Oostzee en de Zwarte Zee. Het centrum moet worden vooruitgeschoven naar de Karpathen en een directe aansluiting bij 't „Tsjechoslowaaksche bolwerk" mogelijk maken. Het Noordelijke deel van het centrum moet verplaatst worden naar Polen, dat in de Sovjet-Russische belan gensfeer zal vallen. In Sovjet-kringen te Washington en Moskou is men klaarblijkelijk van meening, dat Washington vroeg of laat tot het standpunt van de Sovjet-Unie zal komen en wel, omdat zoowel van het Engelsche als van het Ameri kaansche ministerie van buitenlandsche zaken de handen in bepaalde Europeesche kwesties gebonden" zijn. Svenska Dagbladet meldt dat het Prawda- bericht in Engeland als regelrechte beleedi- ging wordt gevoeld, zooals 'b.v. de Daily Mail verklaart. Volgens Amerikaansche opvatting is, aldus Svenska Dagbladet, Stalin een zenuwoorlog tegen Engeland en Amerika begonnen. Het is naar Amerikaansche opvatting een maatregel, die moet worden uitgelegd als een waarschu wing aan Roosevelt en Churchill om zich niet te mengen in Sovjet-plannen in de Oostzee, Polen en op den Balkan. Volgens den New-Yorkschen correspondent van Dagens Nyheter wordt van deskundige zij de verklaard, dat het Prawda-bericht wellicht moet worden toegeschreven aan den wensch van Moskou, Engeland in de oogen van het Russische publiek te kleineeren voor het geval, dat Engeland zich ten aanzien van het grensconflict met Polen ernstig achter de uitgeweken Poolsche regeering zou plaatsen. Overigens zal, aldus de correspondent, het Prawda-gerucht vermoedelijk uit Moskou of een andere Sovjet-bron afkomstig zijn en niet uit Cairo, waar het aan de Britsche censuur zou zijn voorgelegd. In een artikel voor het Argentijnsche blad Critica schrijft de Amerikaansche correspon dent Kingsbury Smith, dat de verklaring van de Prawda heeft bewezen, dat de veelgeprezen overeenstemming van Teheran slechts een groot-opgezette bluf is. Moskou heeft de har monie der onderlinge Geallieerde betrekkin gen grondig verstoord. Tusschen Washington en Londen zijn reeds, aldus vervolgt de schrij ver, onderhandelingen gaande, die ten doel hebben te vermijden, dat de discussie over de betrekkingen tusschen het Kremlin en de uit geweken Poolsche regeering te Londen nog grootere vormen aanneemt. In Washington gelooft men, dat de verkla ring het voorspel zal zijn tot de instelling van een Poolsche „marionetten-regeering" te Mos kou, hetgeen voor Londen natuurlijk uiterst onaangenaam zou zijn. Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachtbata! jon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmel- dongsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kap ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 21.1.44 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. Vaart. 15-18 uur Groningen. Heerestraat 46. 22.1.44 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.1.44 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24.1.44 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 25.1.44 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- noordenhoutscheweg. zijnde een hinderpaal op den weg naar West-Europa, te vernietigen. De officieele verklaring van de Sovjetregeering is een ultimatum, dat zich niet alleen tegen Polen doch tegen alle Geallieerde naties richt. Cordell Huil heeft verklaard nog geen antwoord te hebben ontvangen op het be middelingsaanbod der Vereenigde Staten in het Sowjetrussisch-Poolsche geschil. Exchange meldt uit Londen, dat de Poolsch-Sovjetrussische controverse den eersten tijd, althans in het openbaar, waar. schijnlijk niet zal worden voortgezet. De uitgeweken Poolsche regeering aciht een openbaar antwoord weinig doelmatig' en „discretere methoden van contact zoeken" geschikter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1