Haarlemsche Courant Landing der Geallieerden aan Italië's westkust. Luchtaanval met sterke formaties op Londen. Engelsehen arresteeren Argentijnsch consul 389e Jaargang- No. 19 x x Bureaux: Groote Houtstraat 91. Tel. Advert. 10724, Redactie 10«00 Postgiro 134938 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Oerks Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Maandag 34 Januari 1944 Verschym aageiyiss, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkeru: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127IS Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuïden-Oost Uitg.: Graf. Bedryven Damiate, Haarlem K 1297 Plaats van de operatie 50 K.M. ten Zuiden van Rome. Naast Ameri. kaansche en Engelsche ook Fransche troepen in den strijd. Rust in de Itaiiaansche hoofdstad. Aan het Oostelijk front afweerslag van toenemende hevigheid tusschen Pripet en Berezina. Landingshoofd aan Z. oever van Urnen, meer uiteengeslagen. Ruim 1000 gevangenen in gebied van Sjasjkof. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: In de vroege ochtenduren van Zaterdag zijn strijdkrachten van het vijfde Ameri- kaansche leger onder bevel van generaal Clark achter de Duitsche stellingen op den Westelijken vleugel van het Itaiiaansche front aan land gegaan. De landing, die op de gebruikelijke wijze door voortdurende luchtaanvallen op belangrijke punten in het gebied der invasie voorafgegaan was en door ma rine en luchtstrijdkrachten werd onder steund, vond piaats bij Nettuno, ten Noorden van de Potijnsche moerassen en ongeveer 50 km ten Zuiden van Home gelegen. Omtrent de operaties, die op het oogen- blik nog in vollen gang zijn, onthoudt men zich hier vooralsnog van voorspellingen. Het feit, dat frontale aanvallen op de Duit sche stellingen den Geallieerden opmarsch weinig verder hebben gebracht, is volgens de Duitsche opvatting ongetwijfeld een fac tor, die van invloed is geweest op het be sluit, thans een landing in den ru^ der Duitsche stellingen te ondernemen. Naast de Amerikanen, die, naar men zich zal herinneren, onlangs van het front wa ren teruggetrokken, nemen Engelschen en Franschen aan de landingsoperaties deel. De bevolking van Rome heeft met de grootste kalmte kennis genomen van de ge allieerde landing bij Nettuno. Zaterdagmid dag maakte een korte bezorgdheid wederom plaats voor rust. De weermachtberlchten. Het Duitsche weermachtbericht van Za terdag luidde: „Tusschen Pripjet en Berezina heeft de vijand zijn aanvallen versterkt. Hij werd in zware gevechten afgeslagen. Ten Noorden van Newel werden ook Vrijdag herhaalde sterke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en plaatselijke penetraties afgegrendeld. Aan den Zui delijken oever van het Ilmenmeer sloe gen onze troepen een door de bolsjewis ten gevormd landingshoofd in een snel len uitval uiteen. Ten Noorden van het Ilmenmeer bleven herhaalde vijandelijke aanvallen zonder succes. Ten Zuidwesten van Leningrad werden nieuwe met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ondernomen door braakpogingen van de bolsjewisten ver ijdeld. In het hooge Noorden sloegen Hessensch- Thüringesche grenadiers in het moeilijke boschterrein van Noord-Finland een vrij sterken aanval met bloedige verliezen voor den vijand af en maakten talrijke gevange nen en buit. In het Westelijke deel van het Zuid-Ita- liaansche front hebben de zware afweerge- vechten een uitbreiding ondergaan. Ver scheidene na krachtige voorbereiding door de artillerie ondernomen vijandelijke aan vallen werden bloedig afgeslagen; een plaatselijke penetratie wer4 afgegrendeld. Onze tegenaanval ten Noordoosten van Minturno maakt ondanks het taaie vijande lijke verzet goede vorderingen. Formaties Britsche bommenwerpers vlo gen Vrijdagnacht boven het Noordwest- Duitsche en Midden-Duitsche Rijksgebied, De onmiddellijk krachtig ingrijpende Duit sche luchtverdediging verhinderde hun ge concentreerde aanvallen te ondernemen. In enkele plaatsen, vooral in Maagdenburg ontstonden geringe verliezen aan menschen- levens en schade in woonwijken. Volgens de totdusver ontvangen rapporten werden 61 Britsche bommenwerpers vernietigd. Bo vendien verloor de vijand overdag boven de bezette gebieden in het Westen 7 vlieg tuigen. Sterke formaties van de Duitsche luchtmacht vielen in den nacht van 21 op 22 Januari in verscheidene golven Londen aan. Talrijke branden werden waargenomen". Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt als volgt: „Terwijl in het gebied van Kirowograd de gevechtsactie weer wat levendiger werd, beperkte de vijand zich in het overige Zui delijke deel van het Oostelijk front tot plaatselijke ondernemingen, die zondftr suc ces bleven. In het gebied van Sjasjkof werden bij de zuivering van heroverde gebieden in den tijd van 18 tot 22 Januari meer dan duizend gevangenen binnengebracht, 45 pantserwa gens, 57 stukken geschut en talrijke andere wapens buitgemaakt of vernietigd. Tusschen Pripjet en Beresina duurt de afweerslag met toenemende hevigheid voort. Nieuwe doorbraakpogingen der bolsjewis ten werden in zware heen en weer gol vende gevechten met bijzonder doeltreffen- den steun van onze artillerie verijdeld, en kele penetratieplekken afgegrendeld. Ook ten Noorden van het Ilmenmeer zet ten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke strijdkrachten voort. Deze werden met groote verliezen voor den vijand afge weerd. Om een penetratieplek wordt nog verbitterd gevochten. Ten Zuidwesten van Leningrad verijdel den onze troepen in harde gevechten ook Zaterdag alle doorbraakpogingen der bols jewisten en schoten 20 vijandelijke pantser wagens stuk. In den Westelijken sector van het Zuid- Italiaansche front viel de vijand' na krach tige voorbereiding door artillerie opnieuw onze heuvelstellingen aan. Hij werd met zware verliezen afgeslagen. Vijandelijke po gingen over de Gari te trekken stortten door het geconcentreerde vuur van onze artillerie ineen; 500 gevangenen werden binnengebracht. In de ochtenduren van den 22en Januari landden Britsch-Amerikaansche troepen aan weerszijden van Nettuno aan de kust van de Tyrrheensche Zee. De tegenmaat regelen zijn gaande. De luchtmacht bestreed de vijandelijke landingsvloot met succes, bracht vier groote landingsschepen van te zamen 12.000 brt. tot zinken en beschadigde acht grootere vaartuigen en verscheidene landingsbooten zwaar. In luchtgevechten en door luchtdoelartil lerie werden in het Itaiiaansche gebied 13 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Hoe Mevrouw Ciano vluchtte. Het bericht van de aanwezigheid van gravin Edda Ciano, de dochter van Musso lini en Dino Alfieri. jarenlang ambassadeur van Mussolini te Berlijn, heeft in Zwitser land groot opzien gebaard. De Ueue Zürcher Zeitung schrijft: „De houding van den bondsraad tegenover Alfieri is voornamelijk door humaniteit beïnvloed. Het recht van asyl wordt gehandhaafd. Op het oogenblik zijn er in Zwitserland 70.000 vluchtelingen. Men is evenmin erg enthousiast over de vereerende aanwezigheid van de dochter van Mussolini, die zich met haar kinderen in een geestelijk instituut ergens in Cen- traal-Zwitserland bevindt. Gravin Ciano is onder valschen naam het land binnengeko men. Zij had voorgegeven lid te zijn van een vreemde dynastie. „Haar manier van doen noemen wij weinig sympathiek", aldus het blad. Engelsche kritiek op Tito. In tegenstelling tot de in de afgeloopen weken door de Engelsche pers gevolgde koers om Tito onder loftuitingen te bedel ven, heeft thans het Engelsche weekblad Nineteenth Century met deze houding ten aanzien van de Joegoslavische kwestie bruusk gebroken en is zoodoende klaarblij kelijk met een klein tegenoffensief tegen het bericht in de Prawda begonnen. In de publicatie van het Engelsche tijdschrift wordt Tito een zeer „obscuur individu" ge noemd, dat geenerlei kwaliteiten bezit. Ver geleken met den patriot Mihailowitsj is Tito een onnutte verrader. Aanval op Londen geen begin van vergelding. Nieuwe Duitsche formaties in actie. Volgens een bericht van Reuter is van officieele Engelsche zijde medegedeeld, dat de Britsche luchtmacht Vrijdagavond bij haar aanval op het Duitsche rijksgebied 55 bommenwerpers heeft verloren. „Na de aanvallen der Amerikaansche bom menwerpers op Duitschland staan de barakken op de Engelsche vliegvelden leeg en verlaten", zoo schrijft het Amerikaansche tijdschrift Time in een artikel, dat gewijd is aan de zware verliezen der Amerikaansche vliegers bij hun aanvallen op Duitschland. Naar het tijdschrift verder verklaart, daalt het moreel der Amerikaansche vliegers na iederen aanval meer en meer. De militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben houdt zich eveneens met den luchtoorlog bezig. Hij schrijft: In kringen van deskundigen is men ervan overtuigd, dat de aanval van Vrijdagavond weer bedoeld was voor de Duitsche hoofdstad en dat Maagden burg slechts een z.g. uitwijkdoel was. De opzet en de uitvoering doen dit duidelijk uitkomen. Dat de voorgenomen aanval op Berlijn niet kon worden uitgevoerd, werd veroorzaakt door het feit; dat de Engelsch-Amerikaansche formaties reeds zeer spoedig na haar vertrek door de nieuwe types van het Duitsche nacht- jagerswapen werden opgevangen en op haar weg tot aan Berlijn „doeltreffend" werden begeleid. De tweede interessante gebeurtenis is de Duitsche luchtaanval op voor den oorlog belangrijke doelen in Londen. Deze aanval ging uit boven het kader van de door de Duitsche luchtmacht in den iaatsten tijd uit gevoerde storingsaanvallen. Hij werd in twee etappes uitgevoerd. Hij verliep wat de tijd betreft zoo, dat hij in het Londensche luchtge bied zoowel omstreeks 23.00 uur als ook om streeks 0.3.00 uur doeltreffend tot uiting kwam Het is geen groote aanval van Duitsche for maties geweest, maar toch een onderneming, die wel de aandacht verdient. Want tijdens dezen aanval kwamen totaal nieuwe formaties in actie. Vooral de aan dacht verdient de verklaring vah welinge lichte militairen, dat deze na een langen tijd van afwachten ondernomen eerste vrij groote Duitsche luchtaanval op voor den oorlog belangrijke doelen in de Britsche hoofdstad op geen enkele wijze in verband kan worden gebracht met die voorberei dingen en maatregelen, die de Duitsche oorlogsleiding neemt met het oog op het vergelden van de Anglo-Amerikaansche terreuraanvallen op Duitsche steden. De door den Argentijnschen presi dent, generaal Ramirez, bekendge maakte arrestatie van den Argentijn schen consul in Trinidad. Helmut, heeft in de V.S. groot opzien gebaard. Alle Amerikaansche radiozenders onderbra ken hun uitzendingen om het nieuws om te roepen. De Britsche autoriteiten te Trinidad hebben Helmut onder be schuldiging van spionnage gearresteerd. De consul zou zich op weg naar Europa hebben bevonden. Het Argentijnsche mi nisterie van buitenlandsche zaken is inge- lucht. Op grond van een bericht, dat van be voegde zijde afkomstig zou zijn, verklaart de New York World Telegram: „Ingrijpen de economische en financieele blokkade maatregelen van Amerika tegen Argentinië zullen het eenige middel zijn ter voorko ming van een bloedige niterventie". Het blad voorspelt dat Ramirez c.s. snel hun biezen zullen moeten pakken als deze maat regelen straks in werking treden. Argenti nië is zeer afhankelijk van zijn buitenland- sohen handel. Verder zou het aanbeveling verdienen in Uruguay een basis voor bom menwerpers in te richten, op 75 km afstand van de La Plata. Zouden al deze maatrege len niet helpen, dan is, volgens het blad, het eenige middel om de Argentijnen tot rede te brengen:-militaire interventie. San Juan thans geheel verwoest. In het gebied van San Juan in Argentinië heeft zich een nieuwe aardbeving voorgedaan. De stad is thans geheel vernield. Zonder levensmiddelen geen textiel! v Firma in Anna Paulowna krijg t 60.000 boete; zaak voor 5 jaar gesloten. Wanneer een manufacturier in de wande ling „de boterboer" wordt genoemd en het dochtertje van een van zijn broers, mede eigenaar der zaak, naar den naam van „Henny Boterbon" luistert, geeft dit eenigszins te denken. Er klopte dan ook inderdaad iets niet bij de firma Gebr. Kos, de grootste ma nufacturenzaak in Anna Paulowna en om geving, waar zooal niet boter „bij de visch", dan toch veelal boter, paling, sigaretten, shag', spek, suiker, boonen, enz of bonnen bij den prijs moesten worden gegeven om voorradige textielwaren te kunnen bemachtigen. Een vrouw, die voor haar in Duitschland werkenden zoon absoluut een winterjas noo- dig had, moest bijv. als extra prestatie een levensmiddelenkaart overhandigen. De op dergelijke wijze verkregen voedingsmiddelen en bonnen werden onder de firmanten met hun gezinnen en de winkelbedienden ver deeld. De inspecteur voor de prijsbeheersching veroordeelde de vennootschap onder firma Gebr. Kos tot betaling van 60.000 boete en' 5000 proceekosten. sloot de zaak voor vijf jaar en verbood den firmanten gedurende deze periode het beroep van manufacturier uit te oefenen of handel te drijven in textiel. ex-marechausse stal zeventien fietsen. De officier van justitie bij de Bossche recht bank heeft tegen J. van D.. uit 's-Gravenhage die niet minder dan zeventien fietsen had ge stolen, 2'/s jaar gevangenisstraf geëischt. De man maakte deel uit van een bende Haagsche zwijntjesjagers, die regelmatig naar verschil lende plaatsen in Brabant trok om fietsen te stelen. Het bleek dat verdachte geruimen tijd dienst had gedaan als marechaussee. schoenwinkelier hield groote voorraden achter. Reeds langen tijd bestond het vermoeden, dat de schoenwinkelier D. Meyer in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden er zonderlinge en ontoelaatbare praktijken op nahield. Meyer had nooit een of ander arfftkel, wanneer men met een bon in den winkel kwam, maar ging wel ijverig zoeken als men boter, vleesch of honing toonde. Dezer dagen heeft de econo mische dienst van de gemeente-polit'e te Leeuwarden een inval in de drie bij Meyer in gebruik zijnde groote panden gedaan. Het re sultaat overtrof de stoutste verwachtingen. Duizenden paren schoenen, tienduizenden rub- berhakken, duizenden viltzolen, laarzen, leder en lederwaren, beenkappen, oliepakken.schoen smeer, bleken op allerlei plaatsen buiten den winkel te zijn opgeslagen. Meyer is in voor- loopige hechtenis genomen. De zaak is ge sloten. burgemeesters ontslagen. Bij besluit van den commissaris-generaal voor bestuur en justitie van 7 Januari 1944 zijn de volgende burgemeesters ontslagen: G. D. Rehorst, Callantsoog; H. Nolet, Harenkar spel en Warmenhuizen; B. J. F. Sutman Meyer Heerhugowaard; J. A. Pesman, Koedijk; P. H Geirnaerdt, St. Jansteen; mr. dr. A. J. J. m. Mes, Heinkenszand; C. F. A. M. van Horsingh, 's Heerenhoek; mr. dr. C. J. M. A. van Rooy, Hontenisse; F. A. Hendrikse, Vogelwaarde; P. V. M. Vercauteren, Clinge; jhr. mr. W. c. Sandberg tot Essen burg, Krabbendijke en gk. C. E. M. Dierick, Koewacht en Overslag. Voorts is A. F. van Goelst Meyer, op zijn verzoek, als burgemeester van Rossum eervol ontslagen. De voorloopige verlengde ambts periode van den burgemeester van Waalwijk,^ E. C. J. Moonen, is met ingang van 1 Februari beëindigd. Wacht aan den Brenner. Het schieten tusschïn de bergen eischt van de kanon niers groote opmerkzaamheid. Aan de stukken geschut staan mannen, die reeds op vele oorlogstooneelen in harden strijd bewijzen van groote prestaties hebben geleverd. (PK Brüning Transo/Europr. P. c) KORT NIEUWS De nieuwe ambassadeur der Sovjet-Unie bij de Tsjecho-Slo- waaksche regee ring te Londen heeft dr. Benesj zijn geloofsbrie ven overhandigd. De vice-presi dent van het Zweedsche Roode Kruis, graaf Ber- nadotte zal in Fe bruari naar Lon den vertrekken voor een nieuwe uitwisseling tus schen Engelsche en Duitsche krij gsgev angenen Op de werven van Henry Kai ser wordt thans, na de Liberty- en Victory-schepen, een nieuw type vaartuig vervaar digd, het United Victory-Ship. De seriebouw is de zer dagen begon nen. Bijzonderhe den zijn niet be kend gemaakt. Tot c'D vele nuttige instellingen van den Nederlandschen Volks- dienst behooren ook de moeder-tehuizen, waar bij voorkeur moeders van groote, gezinnen een bepaalden tijd rust genieten en kunnen bekomen van de vermoeienissen, welke de huishou dingen tegenwoordig met zich brengen. Geheel uitgerust en ge sterkt kunnen zij zich daarna weer aan haar belangrijke taak wijden. Een huiselijk tafei|ieltje in een der tehuizen. (C.NF./Sagers Pax c)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1