Haarlemsche Courant Strijd bij Ilmenmeer een der zwaarste slagen van den oorlog. Nog geen groote gevechten bij Nettuno. De landing ten Zuiden van Rome. 289e Jaargang No. 20 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie loeoo Postgiro 134955 Haarlemsche Ct. Haarlem Bijkantoor, Soendapiein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 25 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drakkerü: Z. B. Spaarne 12. Tel. «7il Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 58, Ijmuiden-Oost Uitg,: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K lWï Sovjets lijden groote verliezen bij Kertsj. Doorbaakpogingen tusschen Pripet en Berezina wederom mislukt. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Bij Kertsj gingen de bolsjewisten opnieuw tot tamelijk sterke aanvallen over en pro beerden tevens nieuwe strijdkrachten aan land te zetten. Zij werden met zware, bloe dige verliezen afgeslagen. In een penetra- tieplek zijn nog hevige gevechten gaande. Tusschen Pripjet en Berezina mislukten ook Zondag alle doorbraakpogingen der bolsjewie- wisten. In de zware afweergevechten van de laatste dagen hebben zich hier onder bevel van luitenant-kolonel Klasing het grenadier- regiment 446 met de hieraan toegevoegde be wakingsbataljons 738 en 793 en het tweede ba taljon van het grenadierregiment 464 onder bevel van kapitein Emmerling bijzonder on derscheiden. Ten Noorden van Newel stortten herhaal de, door tanks gesteunde aanvallen der bolsjewisten in ons afweervuur ineen. Ten Noorden van het Ilmen-meer en ten Zuid westen van Leningrad leveren onze troe pen nog steeds een zwaren afweerstrijd. Zij sloegen de met overmachtige strijdkrach ten uitgevoerde, den geheelen dag voortdu rende krachtige vijandelijke aanvallen af of vingen deze op. Hierbij werden alleen ten Zuidwesten van Leningrad 57 Sovjet-tanks vernietigd. In enkele sectoren wordt met bin nengedrongen vijandelijke gevechtsgroepen verbitterd gestreden. Ten Zuidoosten van Le ningrad ontruimden onze troepen, door den vijand niet gehinderd, een vooruitspringende bocht in het front en betrokken zij nieuwe, gereedgemaakte stellingen. Aan het Zuid-Italiaansche front misluk ten herhaalde sterke over een breed front uitgevoerde aanvallen van den vijand na zware gevechten. In het landingshoofd van Nettuno hebben zich nog geen groote ge vechtshandelingen ontwikkeld. Vijandelijke verkenningsstrijdkrachten wer den teruggeworpen. Duitsche gevechts-, torpe do- en jachtvliegtuigen vielen de oorlogssche pen van de vijandelijke landingsvloot aan. Een torpedojager werd met zekerheid, een andere waarschijnlijk tot zinken gebracht. Een krui ser, een ander klein oorlogsvaartuig en een landingsboot van 2500 brt. werden getroffen. Boven het Italiaansche gebied werden door de luchtdoelartillerie en jagers 8 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Zondagnacht wierpen enkele Britsche vlieg tuigen bommen neer op West-Duitschland.Bo- ven de bezette gebieden in het Westen werden drie vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Reserve-luitenant ter zee Pollmann, com mandant van een duikbootjager, heeft in de Midellandsche Zee zijn tiende vijandelijke duik boot vernietigd. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Met uitzondering van het schiereiland Kertsj doen zich aan het Zuidelijke front in de Sovjet-Unie geen gevechten van groote beteekenis voor. Bij Kertsj trachten de Sovjet- Russen hun bruggehoofd uit te breiden en hun aanvallen nemen in hevigheid toe. Van een front in de eigenlijke beteekenis van het woord kan hier echter nog niet gesproken worden. Alle aandacht blijft zich concentreeren op de Noordelijke sectoren. Tusschen Pripet en Beresina, waar het terrein onoverzichtelijk is, zijn de Duitschers in hevige gevechten gewik keld met Sovjet-Russische strijdkrachten, die hier op enkele plaatsen de Duitsche stellingen konden binnendringen. Nog meer naar het Noorden woedt tusschen Ilmenmeer en Leningrad een der hevigste slagen van dezen oorlog. Het roode leger oefent hier een zwaren druk uit op de ver dedigingswerken, die de Duitschers hier in jaren langen arbeid hebben aangelegd. Dit veroorlooft hun, wanneer de druk te hevig wordt, op meer naar achteren gelegen linies terug te trekken, vanwaar zij den in massa's aanstormenden tegenstander opnieuw met succes het hoofd kunnen bieden. Om iederen meter gronds wordt dan ook met de uiterste hardheid gevochten, en een doorbraak be hoeft men hier van Duitsche zijde voorloopig niet te vreezen. Omtrent de landing der Geallieerde troepen ten Zuiden van Rome wordt van militaire zijde medegedeeld, dat de landingsstrijd krachten, die nog voortdurend versterkt wor den, tot nu toe niet tot den aanval zijn over gegaan. Het Duitsche luchtwapen heeft op 24 Ja nuari onder vrij goede weersomstandigheden aan het geheele Oostelijk front, vooral in de gevechtsgebieden van den Zuidelijken sector, den geheelen dag den vijand aangevallen. Sterkte der deelnemende Geallieerde vloot. Volgens een telegram van een specialen cor respondent uit het hoofdkwartier van gene raal Clark, is de generaal bij de landing der Engelsch-Amerikaansche troepen ten Zuiden van Rome aanwezig geweest,aldus de Daily Telegraph. Britsche verkenners hebben ge constateerd, dat sterke Duitsche troepen- afdeelingen zich op weg naar Rome bevin den. De correspondent vervolgt: „Plaatselijke be richten over standplaats der troepen en even tueel contact met den vijand mogen niet wor den doorgegeven." Een Duitsche verslaggever van het Italiaan sche front heeft een opgave gedaan van de grootte der Geallieerde vloot, die de landing bij Nettuno en Anzio heeft gedekt. Volgens hem bestond zij uit drie vliegtuigmoedersche pen, drie slagschepen, vijf kruisers, zes tor pedojagers en drie landingcommando's. Het is echter niet bekend of de oorlogsbodems on derdeden der Engelsche of Amerikaansche vloot waren. Met een ononderbroken artillerievuur wer den de operaties tegen de landingsplaats ge opend, waarna Geallieerde troepen aan land gingen, aldus de verslaggever. De Geallieerde troepen werden beschermd door jagers en ge vechtsvliegtuigen die in zeer grooten getale boven het operatiegebied zwermden. Onder het motto „Europa overwint" vond in een Berlijnsche bewapjningsfabriek Den groote bijeenkomst van Duitsche en buitenlandsche arbeiders plaats. Tijdens de toespraak van den Gaupropaganda- leider Vogt, welke door de arbeiders aan dachtig werd gevolgd. (Weltbild/C.N.F. Pax c) De Zuidkust van Italië. (Kaart van Pelt) KORT NIEUWS Van de in den Finsch-Kussischen winteroorlog ge- evacueerde Kare- liërs zijn thans 276.823 naar hun vaderland terug gekeerd; 112.000 bevinden zich nog elders. Sedert eenigen tijd is een groot aantal zeilsche pen in het ver keer tusschen Engeland en Bra zilië en tusschen Amerika en Bra zilië. Bij een trein ongeluk in de buurt van Hanno ver zijn 53 perso nen gedood, eeni- ge personen zwaar en anderen licht gewond. Na dun storm. Op een Duitsche U-boot in den Atlantischen Oceaan. De commandant en de Funkmaat repareeren de antenne, die door de geweldige winterstormen werd losgerukt. (PK Weinkauf Transo/Europr. P. o KORT NIEUWS Onder voorzit terschap van La- val is een belang rijke vergadering gehouden van de politie-intendan- ten. Laval wees op de positie van Darnand, drukte zijn volledig ver trouwen in Dar nand uit en wees op diens verdien sten tijdens beide wereldoorlogen. Het militaire gerechtshof te Boedapest heeft een proces afge sloten tegen 38 personen, be schuldigd van staatsgevaarlijke handelingen; vijf zijn ter dood ver oordeeld, 25 kre gen gevangenis straffen. De Landwacht Nederland. Taak en bevoegdheid van zuiver politioneelen aard. Het voorbereidende werk, dat noodzake lijkerwijze aan de oprichting van de bij ver ordening van den 13en November 1943 inge stelde „Landwacht Nederland" moest vooraf gaan, heeft thans zijn beslag gekregen. De Landwacht zal bestaan uit twee diens ten: een beroepsdienst en een hulpdienst. De beroepsdienst omvat een vast kader en gekazerneerde eenheden, terwijl de leden van den hulpdienst slechts in hun vrijen tijd hun dienst verrichten zullen. De leden van den beroeps- en hulpdienst zullen een grondige politioneele opleiding ontvangen, opdat de zekerheid verkregen wordt, dat zij allen zon der onderscheid naar behooren de uit hun bevoegdheid voortvloeiende taak kunnen ver vullen. Deze taak en bevoegdheid, zooals zij is vastgelegd bij verordening van den Rijks commissaris en nader bij beschikking van den Commissaris-generaal voor de veiligheid, is dit zij nogmaals nadrukkelijk vastgesteld van zuiver politioneelen aard. Dit in tegen stelling tot den Landstorm Nederland, welke een militair karakter draagt. De taak van de Landwacht bestaat in de ondersteuning van de normale politie in haar opgave de orde en de rust van de Nederlandsche bevolking te handhaven. Hiertoe ontvangen de leden naast hun practische opleiding gedegen onderricht in de voor politie-organen noodzakelijke wets- kennis. Nu moet de Landwacht allerminst be schouwd worden als een verlengstuk van de gewone politie, als een soort hulppolitie. Integendeel, zoowel door den Rijkscommis saris, als door den Commissaris-generaal voor de veiligheid is de taak van de Landwacht nauwkeurig omschreven met: bescherming van het leven en goed van nationaal-socialis- ten en de ordelievende bevolking, bestrijding van politieke moordenaars en saboteurs en beveiliging van de voedselvoorziening en van openbare inrichtingen tegen overvallen en sabotage. Hierdoor treedt het eigen en bijzondere politioneel karakter van de Landwacht dui delijk op den voorgrond. Zij is, om het zoo eens uit te drukken, een gewapende nationaal- socialistische beschermings organisatie van de Beweging, als uitsluitende draagster van den politieken wil van het Nederlandsche volk. Het behoeft geen betoog, dat er aan een zoodanige formatie dringend behoefte be staat. De gebeurtenissen hebben dit voldoende bewezen. Dit alles wil evenwel niet zeggen, dat de Landwacht is opgericht, omdat de Nederlandsche politie in haar taak tekort ge schoten zou zijn, integendeel, deze heeft zich trouw en vol plichtsbetrachting ten overstaan van land en volk van haar taak gekweten. In bijzondere tijden echter worden bijzon dere maatregelen vereischt. De huidige be wogen tijdsomstandigheden met hun uitzon derlijk karakter van lasten en plichten voor enkeling en gemeenschap maken zoodanige bijzondere maatregelen noodig. Ondanks alle duidelijk betoonde en gewaardeerde loyaliteit is het bestaande politie-apparaat niet machtig genoeg om afdoende op te treden tegen de voor Nederlandsche begrippen ongekende duistere praktijken van saboteurs en moorde naars. Herhaaldelijk zijn er feiten voorge vallen, die de noodzakelijke rust in dit land in ergerlijke mate verstoren. Alle ordelievende en weldenkende Nederlanders wij mogen met zekerheid aannemen, dat deze 90 pet. der bevolking uitmaken worden hierdoor ern stig verontrust en keuren deze toegespitste verhoudingen ten zeerste af. Zij beseffen maar al te zeer, dat hierdoor het welzijn van land en volk ten sterkste wordt bedreigd. Het is daarom ontoelaatbaar, dat een kleine minderheid door haar onbezonnen daden de geordende maatschappij in gevaar brengt. Dit kan niet langer getolereerd worden. Daarom is de Landwacht opgericht. Zij komt niet tegenover het bestaande politie-apparaat te staan, maar zal hiermede samenwerken in pfcet belang van de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk. Leden uit de W.A., S.S., P.O. en den Jeugd storm die daartoe krachtens hun lichamelijke geschiktheid, ontwikkeling en leeftijd in aan merking komen, zullen hetzij in den beroeps dienst, hetzij in den hulpdienst opgenomen worden. Van allen wordt verwacht, dat zij in het besef van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van land en volk tot de Landwacht toetreden en dat zij bij de toekomstige ver vulling van hun taak disciplinair handelen in den hierboven geschetsten geest. Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachtbatal jon in Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Tjjdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmcl- dongsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- noordenhoutscheweg. Evacuatie der Fransche Middell. Zeekust. Krijgsraden tot onderdrukking van terreur. Tijdens een conferentie van alle belang hebbende ministers, prefecten en vertegen woordigers van den interministrieelen dienst ter bescherming tegen uit den oor log voortvloeiende moeilijkheden heeft men besloten het Fransche kustgebied aan de Middellandsche Zee geheel te ontrui men. Voorschriften worden opgesteld, waarbij wordt bepaald welke punten het eerst moeten worden ontruimd. Voorts worden maatregelen beraamd voor een algemeene evacuatie der Fransche bevolking tot 15 a 20 K.M. buiten de kust. Deze maatregelen gelden in het bijzonder vrouwen, kinderen en ouden van dagen, ver der ziekenhuizen, asyls, sanatoria, gevangenis sen en scholen. Een ieder die door deze ontruiming zal wor den benadeeld, zal geheel worden schadeloos gesteld. Voorts getuigt een wet inzake de oprichting van krijgsraden van den wil der regeering te Vichy om een einde te maken aan de terreur van de agenten van Moskou. De terrorist die doodt of poogt te dooden, moet zijn misdaad met het leven betalen. Bijgevolg zal hij wor den overgeleverd aan de krijgsraden, waar door de toepassing van alle wetten inzake de strafrechtelijke procedure opgeheven is. Wanneer de krijgsraad inderdaad vastgesteld heeft dat de schuldige op heeterdaad werd be trapt, zal hij onmiddellijk terechtgesteld wor den. Een groote aangekondigde mutatie van pre fecten heeft heden zijn beslag gekregen. Het betreft 31 personen. O.m. worden nieuwe figu ren benoemd in de volgende regionale prefec turen: Lyon, Toulouse, Marseille, Orleans, Rouaan, Rennes en Dijon. Siena geteisterd. De 2500 jaar oude kunststad Siena is Maan dag het slachtoffer geworden van een zwaren Engelsch-Amerikaanschen terreuraanval. Voor al het centrum der stad met zijn in den loop der eeuwen onveranderd gebleven middeleeuw sche huizen was het doel van de talrijke uit geworpen bommen. Er werden tal van huizen verwoest. Ook de historische basiliek van het nabij Siena gelegen klooster met haar onver vangbare kunstschatten werd het slachtoffer van de vijandelijke bommen. De bevolking der stad leed zware verliezen. Gedeeltelijke evacuatie der Japansche steden. De Japansche regeering heeft besloten op dracht te geven tot gedeeltelijke evacuatie der Japansche steden die te dicht zijn bevolkt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1