Haarlemsche Courant Toenemende hevigheid van den strijd bij llmenmeer en Leningrad Nieuwsblad voor Noord'Holland Kennemer Editie Gevechten bij Nettuno Duitschlands beste nachtjager gesneuveld. Een Poolsch comité te Moskou in wording. Ook Engeland erkent Bolivia niet. 289e Jaargang' No. 21 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: P. C. Berks Woensdag 2G Januari 1944 Verschijnt qageitfKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 127U Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Doorbraakpogingen tusschen Pripet en Berezina, alsmede ten N.W. van Kirowograd mislukt. Druk der Sovjets in sector-Kertsj versterkt. Drie torpedojagers voor de italiaansche kust tot zinken gebracht. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt „Bij Kertsj versterkten de bolsjewisten hun druk. De door pantserwagens en slag vliegtuigen gesteunde vijandelijke aanvallen duren nog voort. Ten Noordwesten van Kirowograd vielen de bolsjewisten met verscheidene divisies aan. Zij werden na heen- en weergolvende ge vechten afgeslagen; een penetratieplek werd in een tegenaanaanval verkleind. Ten Zuidwesten van Pogrebisjtsje verover den onze troepen door artilerie en luchtmacht doeltreffend gesteund na harden strijd krach tig versterkte vijandelijke stellingen. Tegen aanvallen der bolsjewisten bleven zonder succes. De gevechten zijn nog gaande. Tusschen Pripjet en Berezina stortten nieuwe hevige doorbraakpogingen der bolsjewisten in zware gevechten ineen. Verscheidene penetraties werden afge grendeld. Ook ten Noorden van het llmen meer en in het gebied ten Zuiden van Leningrad zetten de bolsjewisten hun doorbraakaanvallen met toenemende hevigheid voort. Terwijl zij in enkele sectoren afgeslagen of opgevangen werden, duren op verscheidene plaatsen nog ver bitterde gevechten met opdringende vijan delijke gevechtsgroepen voort. In Zuid-Italië sloegen onze troepen in den Westelijken sector nieuwe door artillerie en slagvliegtuigen gesteunde vijandelijke aan vallen met zware verliezen voor den vijand af. Bij de zware afweergevechten der afge- loopen dagen heeft zich de 15e pantser- grenadierdivisie onder bevel van generaal- majoor Rodt bij de afweer van alle door braakpogingen van den vijand door voor beeldige standvastigheid schitterend gehouden. H, In het landingshoofd van Nettuno viel de vijand op verscheidene plaatsen onze gevechtsvoorposten aan. Hij werd afge slagen Door eigen verkenningsaanvallen werden gevangenen gemaakt. De lucht macht viel overdag en 's nachts met ge- vechts- en torpedovliegtuigen de vijan delijke landingsvloot voor Anzio met goed succes aan. Volgens de voorloopige be richten werden 3 torpedojagers en een koopvaarder van 6000 brt. tot zinken ge bracht. De vernietiging van drie andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 26.000 brt. kan als zeker worden aangenomen. Elf trans portschepen werden voor een deel zwaar be schadigd. Amerikaansche bommenwerpers vlogen Maandag overdag naar het Duitsche Rijks gebied. Door het lukraak neerwerpen van bommen ontstond in enkele plaatsen van het West-Duitsche grensgebied geringe schade. Volgens de totdusver ontvangen rapporten werden 15 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De commodore van een eskader nachtjagers, majoor Prins zu Sayn-Wittgen- stein stierf in -een nachtelijken strijd tegen vijandelijke terreurvliegtuigen bij zijn 83ste overwinning in den nacht na vijf Britsche bommenwerpers te hebben vernietigd den heldendood. De Führer heeft den gesneuvel den nachtjager geëerd door hem het Eiken loof met de Zwaarden behoorende bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis te ver- leenen. Met hem verliest de Duitsche lucht macht een van haar beste nachtjagers." Onder allesbehalve wintersche omstandig heden gaat de winterslag in het Oosten voort. Hevige slagen zijn nog steeds gaande tus schen de Duitsche verdedigers en de aanval lende eenheden van het roode leger bij Lenin grad en Oranienbaum en bij Nowgorod. Ook wordt op het oogenbiik zwaar gestreden ten Noorden van het llmenmeer. De Sovjets konden hier en daar oprukken. In de sectoren van Newel en Witebsk is het tamelijk rustig. Een groote activiteit heerscht daarentegen tusschen Pripjet en Beresina, alsmede ten Zuiden van Kief waar, volgens de laatste officieele berichten hier gepubli ceerd, de Duitsche tegenmaatregelen zich ontwikkelen. De Duitschers zouden thans aanvallen ten Oosten van Winitza, daarbij gebruik makend van artillerie en vele vliegtuigen. Nadere bijzonderheden over de ontwikkeling en het doel der Duitsche actie in dit gebied worden te Berlijn nog niet meegedeeld. Een onverwachte aanval der Sovjets heeft plaatsgevonden ten Noordwesten van Kiro wograd. De Duitschers antwoordden met een tegenaanval die tengevolge zou hebben gehad dat de vijandelijke aanval doodliep. Men noemt te Berlijn deze plotselinge manoeuvre waarschijnlijk een afleiding voor elders te verwachten aanvallen. Een eveneens zware strijd woedt momentee" bij het brugehoofd van Kertsj op de Krim De Sovjets hebben hier versterkingen aan gevoerd en ondersteunen hun infanterie- aanval door het in den strijd werpen van tanks en gevechtsvliegtuigen. Na een nieuwe landing der aanvallers wordt er thans in de stad Kertsj gevochten. Rijksmaarschalk Göring wijdt een in me- moriam aan den gesneuvelden nachtjager majoor Prins zu Sayn-Wittgenstein, waarin hij o.m. scfhrijft; Met hem verlies ik een van mijn beste jonge kameraden. De Duitsche luchtmacht betreurt den dood van een van haar succes volste nachtjagers en schitterendste forma tieleiders, voor wien een schitterende toe komst weggelegd scheen te zijn. Van een ongewonen aanvalsgeest bezield, heeft hij zich in korten tijd onvergankelijken roem verworven. In het gebouw dzr Provinciale Griffie te Haarlem is de heer D. H. Querner als be stuursraad der provincie Noord-Holland plechtig geinstalleerd door den commis saris der provincie Noord-Holland, mr. A. J. Backer De heer Querner legt den eed af. In het midden mr. A. J Backer; rechts: de griffier der provincie Noord- Holland, mr. H J. van Urk. (C.N.F./Stevens Pax c) De „internationale". De secretaris van het communistische partijdistrict Moskou heeft ter gelegenheid van den 20en sterfdag van Lenin een rede gehouden, waaruit blijkt, dat de „Interna tionale" nog altijd het lied van de Russi sche communistische partij is, dat ook in de toekomst op alle partij vergaderingen, conferenties en congressen gezongen zal worden. Worosjilof naar Londen? Reizigers uit Groot-Brittannië, die in Zweden zijn aangekomen, deelen mede, dat sinds de aankomst van generaal Eisenhower en zijn eerste maatregelen ter voorbereiding van de „Europeesche invasie", in Engeland een oppositie groeiende is met het doel, luchtmaarschalk Tedder de plaats van Eisenhower te doen innemen. Een deel van het Britsche officierscorps, vooral van de Koninklijke marine, eischt voor zich de lei ding op van deze „grootste militaire onder neming van amphibisch karakter die de wereld ooit heeft meegemaakt". Deze on derlinge machtsstrijd is thans in een nieuw belangwekkend stadium getreden, sinds in Downingstreet hardnekkig het gerucht de ronde doet, dat maarschalk Worosjilof be gin Februari te Londen zal aankomen. Roosevelt roept gezant bij de Polen te Londen terug Volgens een bericht uit Boedapest organiseeren de Polen te Moskou onder leiding van Wassilewska een nationaal ibevrijdrngscomité naar het voorbeeld' van De Gaulle. Deze commissie zal zeer waarschijnlijk door de Sovjet-regeering als eenige Poolsche regeering erkend worden. Te Washington is bekend gemaakt, dat president Roosevelt zijn ambassadeur bij net Poolsche emigrantencomité in Londen, Anthony Biddle, heeft teruggeroepen. Omtrent de terugroeping merkt de Berli ner Lokalanzeiger op, dat Roosevelt daar mede tegemoet komt aan Stalin, daar hij in zijn desbetreffenden brief aan Biddle ver klaard heeft, dgt 'het verstandig is, thans de militaire aangelegenheden op den voor grond te plaatsen. Den politieleen kant van de kwestie regelt het Bolsjewisme alleen. Naar Reuter meldt, heeft Eden in het Lagerhuis medegedeeld, dat ook de Brit sche regeering de nieuwe Boliviaansche regeering niet erkent. De Britsche minister zeide, dat het besluit van de Britsche regeering in zeer nauw con tact met Washington is genomen. Eden ver onderstelde, dat de gebeurtenissen in Bolivia verband hielden met het optreden van „revo lutionaire groepen" De te La Paz benoemde Britsche gezant zal derhalve thans zijn func tie niet aanvaarden. De Boliviaansche gezant te Londen heeft kort na de vorming der nieuwe Boliviaansche regeering zijn ontslag ingediend. Eenige we ken geleden heeft hij zich naar de Ver. Staten begeven. Kort nadat officieel de weigering der Ver- eenigde Staten bekend was geworden, is een uiteenzetting verschenen van den Boliviaan- schen zaakgelastigde td Washington. Deze wees er op, dat de nieuwe Boliviaansche regeering door een algemeene volksbeweging tot stand is gekomen. Een der eerste stappen dezer nieuwe regeering was het verstrekken eener verzekering aan de Vereenigde Staten, dat zij met hen en de andere democratische mogendheden over de geheele wereld wensch- te samen te werken. Bovendien werd meteen de steun van Bolivia toegezegd aan de Ver eenigde naties en het Atlantic charter- In verband met het optreden van de Ver. Staten en Engeland tegen Bolivia en Argen tinië, heeft de Engelsche nieuwsdienst een bericht uit Washington verspreid, waarin het volgende gezegd wordt: „Voor de eerste maal kan thans een uiteenzetting gegeven worden van den sinds vele maanden door Engeland en de Ver. Staten op Zuid-Amerika uitge- oefenden druk. Personen die in nauw contact staan met de Zuid-Amerikaansche aangele genheden verklaren, dat deze actie het resul taat is van een voortdurend sterker wordende politiek van Londen en Washington. De Ver Staten hebben vaak den wensch gekoesterd. Argentinië „krachtig aan te pakken" door economische sancties. De Britsche regeering heeft echter altijd weer tot voorzichtigheid aangeraden, daar Argentinië voor de Geal lieerden van beteekenis is als leverancier van levensmiddelen. Op een onlangs gehou den conferentie is de kwestie van economische sancties weer ter sprake gekomen." Hulp der zusters blijft noodig. Dankbaarheid en trots over de prestaties van onze soldaten vervult iedere zuster. De veldtocht in het Oosten zal geen zuster ver geten. (Uit de mededeelingen van een Gene- raloberin van het D. R. K.). Maar de oorlog gaat verder, en de hulp der zusters blijft noodig. Ook de hulp van de Germaansche zusters wordt hoe langer hoe meer onontbeerlijk. Ook jouw hulp, meisje uit Holland, wordt gevraagd. Meld je daarom bij het S.S.-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Jacht op vijandelijke duikbooten. De verkenning heeft vijande lijke duikbooten gemeld. Onmiddellijk komen eenheden der Duitsche oorlogsmarine in actie. Zoojuist is door de leidende boot de eerste diepzeebom boven het doel geworpen. Een water zuil stijgt omhoog. (PK Richleske HH./St. P. c) KORT NIEUWS Te Algiers is de vroegere leidér van de „Com pagnons de Fran ce", Phavernas gearresteerd, daar volgens het oor deel der autori teiten deze orga nisatie „een Fransch fascisti sche beweging" is. Te Bari is een vrijmetselaarsloge geopend, welke aangesloten is bij de groote Loge te Londen. Te Napels is een instituut geopend dat de studie van het Sov j et-Russische recht tot doel heeft. De poglavnik van Kroatië heeft een wet uitge vaardigd. waarbij in Kroatië de al gemeene dienst plicht is inge voerd. Boven Rabaul 125 vliegtuigen neergeschoten. Het Japansche hoofdkwartier heeft mede gedeeld, dat formaties van de Japansche marineluchtmacht, alsmede troepen van het leger en de vloot van 530 vijandelijke vlieg tuigen, die op 22 Januari tweemaal en op 23 Januari driemaal probeerden Rabaul aan te vallen, in totaal 125 vijandelijke vliegtui gen hebben neergeschoten, waarvan 32 waarschijnlijk. Voorts deelt het hoofdkwartier nog mede, dat in de periode van 18 tot 23 Januari bij operaties van de Japansche luchtmacht bo ven Nieuw-Guinea en den sector Burma- China 88 vijandelijke vliegtuigen zijn neer geschoten, waarvan 17 waarschijnlijk. Ver der werden twee vijandelijke torpedojagers en een ander vaartuig zwaar beschadigd. Quisling bij Hitier. In tegenwoordigheid van den Rijksminister en chef der rijkskanselarij, dr. Lammers, en van den leider der partijkanselarij, Reichs- leiter Bormann,heeft de Führer den Noorschen minister-president, Quisling, voor een vrij langdurig onderhoud ontvangen. Een aantal belangrijke vraagstukken betreffende het Europeesche vasteland en de toekomst der Germaansche volken werd besproken in den geest van den gemeenschappelijken strijd. Vervolgens ontving de Führer de Noorsche ministers Fugglesang, Lie en Whist, die in het gezelschap van Quisling waren. Van Duitsche zijde waren Rijkscommissaris Terboven en de SS-Obersturmbannführer Neumann aanwezig. Onderhandelingen Moskou-Algiers. Naar de Daily Sketch meldt worden door den Sovjetgezant te Algiers, Bogomolow, op het oogenbiik onderhandelingen gevoerd met De Gaulle inzake de erkenning van het comité te Algiers als officieele Franséhe regeering. De zender Algiers meldt voorts dat het Fransche comité Dinsdag een verordening heeft aangenomen, waarbij de dienstplicht voor vrouwen in de hulpdiensten van het leger, de marine en de luchtformaties vast gesteld wordt. Negertroepen aan Burmaansche grens. Aan de Indisch-Burmaansche grens wor den nieuwe, in West-Afrika opgeroepen negertroepen geconcentreerd, om de Indi sche troepen onder Britsch bevel te ver vangen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de Britten tot dezen maatregel overgegaan we gens de bedreiging, die de aanwezigheid van het Indische nationale leger onder Soebhas Chandra Bose vormt. Het leger van Bose is reeds Burma binnengerukt. Spaanseh schip naar Gibraltar opgebracht, Het Spaansche s.s. Ciudad de Sevilla, dat een regelmatigen dienst onderhoudt tus schen Spaansche havens en Las Palmas en Santa Cruz de Teneriffe op de Canarische eilanden, is toen Cadiz reeds in zicht was, door een Engelsch schip aangehouden en naar Gibraltar geleid, teneinde aan een diepgaande controle onderworpen te wor den. Zweedsch-Sowjet Russisch overleg. Volgens een bericht van de Daily Sketch zal de Zweedsche gezant te Moskou binnen kort naar Stockholm gaan, teneinde deel te nemenaan belangrijke beraadslagingen over „een nauwere samenwerking tusschen Zweden en de Sovjet-Unie". Ook spreekt men over de uitwerking van nieuwe plan nen ter bevordering van de Sovjetrussisch- Zweecrsche handelsbetrekkingen. Wie alsnog het extra Kerstrantsoen krijgen. In aansluiting op vroegere publicaties wordt thans medegedeeld, dat ook de onderstaande categorieën personen alsnog voor het met Kerstmis beschikbaar gesteld extra-rantsoen raapolie, stroop en versnaperingen in aan merking komen. Deze personen zullen, voor zoover zij omstreeks Kerstmis gedurende een week of langer hier te lande vertoefden, twee bonnen voor een half rantsoen margarine, één bon voor een rantsoen jam en één bon voor een rantsoen versnaperingen ontvangen. Zij zelf of hun naaste familieleden moeten zich hiertoe vóór 6 Februari a.s. bij den plaatselijken distributiedienst melden. Bedoelde categorieën personen zijn de vol gende: le. weekgrensgangers, voor zoover zij hun distributiebescheiden vóór of op 28 October j.l. bij den distributiedienst hebben ingeleverd en derhalve niet in het bezit wa ren van de voorinleveringsbonnen „Alge meen 706", „Algemeen 707" en „Algemeen 708". 2e. Nederlanders, die in het Oosten (Rus land, Polen, enz.) werkzaam zijn, voor zoover zij hun distributiebescheiden vóór of op 28 October j.l. hebben ingeleverd. Bovendien moeten deze personen of hun familieleden een verklaring van de N.V. Nederlandsche t- bouw te 's-Gravenhage of een „Marschb of soortgelijk bewijsstuk overleggen, waaruit blijkt, dat zij omstreeks Kerstmis tenminste een week hier te lande verbleven. 3e. Jongens en meisjes van den Germaan- schen Landdienst, voor zoover zij hun distri butiebescheiden vóór of op 28 October j.l. hebben ingeleverd. Deze of hun familieleden moeten een verklaring van het stafkwartier van den Nationalen Jeugdstorm, afd. Land dienst, overleggen, waaruit blijkt, dat zij om streeks Kerstmis een week of langer hier te lande verblijf hielden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1