Haarlemsche Courant Vrij sterke gevechtstroepen der Sovjets vernietigd Nieuwsblad voor Noord-Holland Zeegevecht voor IJmuiden. Bommen op de abdij van Monte Cassino. Frankrijk op invasie voorbereid. Paasikivi te Stockholm. 289é Jaargang: No. 39 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soend&piein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Woensdag 16 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. «7IS Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg,: Graf. Bedrijven D ami ate, Haarlem K 1397 Landingsoperatie ten Westen van Narwa verijdeld. Aanvallen op Moermanskspoorweg voortgezet. Duitsche motortorpedobooten voor de Engeische kust in actie. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het Oostelijk front sloegen onze dappere troepen ook Maandag in het ge bied ten Zuidoosten van Kriwoi Rog, ten Westen van Tsjerkassy, ten Oosten van Sjasjkof, bij Witebsk, tusschen het Ilmen- meer en het Peipusmeer, alsmede in het gebied van Narwa sterke aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten af. Eigen aanvallen leidden in verscheidene sectoren tot de vernietiging van vrij sterke vijan delijke gevechtsgroepen. Ten Westen van Narwa werd een vijande lijke landingsoperatie met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Twee kanonneer- booten, verscheidene kotters en landingsvaar tuigen werden daarbij tot zinken gebracht. In het hooge Noorden zetten formaties snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen haar aanvallen op het transportverkeer op den Moermansk spoorweg voort en beschadigden drie treinen zwaar. In de afweergevechten aan den benedenloop van den Dnjepr heeft zich de Pommersch- Mecklenburgsche 258ste infanterie-divisie met de hieraan toegevoegde troepen onder bevel van generaal-majoor Bleyer schitterend ge houden. In de periode van 8 tot 14 Febr. wer den aan het Oostelijk front 206 vijandelijke vliegtuigen vernietigd, 27 eigen toestellen gin gen verloren. In Italië kwamen ook Maandag in het lan- dingshoofd van Nettuno met uitzondering van wederzijdsche activiteit van verkennings- en stoottroepen geen belangrijke gevechtshande lingen voor. Batterijen vèrdragend geschut namen schepen in de haven van Nettuno met waargenomen uitwerking onder vuur en dwon gen twee torpedojagers van koers te verande ren. Op een vliegveld bij Nettuno ontstonden door het vuur van onze artillerie branden in munitie- en benzine-opslagplaatsen. De lucht macht viel met formaties slagvliegtuigen de haven van Anzio aan, wierp verscheidene op slagplaatsen in brand en stelde bij Aprilia vijandelijke batterijen buiten gevecht. Nieuwe aanval op Castel Gandolfo. Volgens een bericht van het front van het 5de Amerikaansche leger van Dinsdag, heb ben vliegende vestingen Dinsdagochtend de eene reeks brisantbommen na de andere op den top van de Monte Cassino geworpen. Groote rookkolommen stegen boven het kloos ter op. De aarde beefde toen de geweldige bommen, waarvan er enkele op de Abdij vielen, ontploften. Tot nu toe is het niet mogelijk te verklaren of de monniken gehoor hebben gegeven aan het dringende verzoek de plek te ontruimen. Reuter voegt hieraan toe: „De Abdij staat op den top van de Monte Cassino, die ver uitsteekt boven de stad Cassino. De correspondent van de N. B. C. heeft verklaard, dat de Geallieerde artillerie na den aanval van Geallieerde vliegtuigen op het klooster ook harerzijds het vuur heelt geopend. De correspondent voegt er aan toe, dat 100 Amerikaansche vliegtuigen het kloos ter hadden aangevallen alvorens het artillerie vuur begon. Het zicht voor de eerste formatie „vliegende vestingen" was voor 100 pet. goed. Naar in het bericht verder -wordt gezegd zijn er twee aanvallen gedaan. Er zijn zooveel voltreffers geplaatst, dat aangenomen kan worden, dat het oude bouwwerk enorme schade moet hebben geleden. Ondanks het dringende verzoek van den Vatieaansehen zender, het gebied van Castel Gandolfo althans voor de volledige ontrui ming van alle daar ondergebrachte vrouwen en kinderen niet meer aan te vallen, is vol gens een bericht van radio Rome ook Dins dag door eenige Engelsch-Amerikaansche vliegtuigen een aanval op het Pauselijke ge bied van Castel Gandolfo ondernomen. Aanval op Rome. Omtrent een nieuwen terreuraanval op de open stad Rome, Dinsdagochtend ondernomen, heeft de omroep van Rome medegedeeld, dat brisantbommen van alle kalibers benevens talrijke brandbommen op het centrum en op de voorsteden zijn geworpen. Heele huizen blokken stortten in en bedolven honderden bewoners. Verscheidene met het Roode Kruis gekenteekende ziekenhuizen werden met bommen bestookt. Toen het gevaar geweken scheen zijn een aantal auto's uit Vaticaan stad naar Rome gereden om een in het ge troffen gebied liggend Pauseliik hosDitium op te zoeken. In de auto's bevond zich o.m. de neef van den Paus, Vorst Carlo Pacelli. De auto's hadden hun doel nog niet bereikt, toen de tweede golf terreurbommenwerpers naderde. Juist konden de Vaticaansche per soonlijkheden nog een schuilgelegenheid op zoeken, toen reeds een nieuwe hagel van bommen neer viel. Een bom werd op het Pauselijke hospitium geworpen dat gedeelte lijk instortte. Een der auto's werd door de Anglo-Amerikaansche vliegers onder ma chinegeweervuur genomen en ernstig be schadigd. Bij Cassino viel de vijand tengevolge van zijn zware verliezen der vorige dagen Maan dag niet meer aan. Op 15 Februari des ochtends vielen vijande lijke formaties gevechtsvliegtuigen de histori sche abdij Cassino aan, hoewel er zich in het klooster zelf en in de onmiddellijke omgeving geen Duitsche soldaat bevindt. In de gebou wen van 't wereldberoemde klooster ontstond zware schade. Boven het Italiaansche gebied werden Maandag 17 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche motortorpedobooten hebben Maan dagnacht ondanks aanvallen van vijandelijke torpedojagers onder de Engeische kust een operatie volgens het plan en zonder verliezen uitgevoerd. Tezelfdertijd dwongen Duitsche patrouille- strijdkrachten voor de Nederlandsche ha ven IJmuiden Britsche motortorpedoboo ten tot den strijd, brachten in een hevig gevecht drie van deze vaartuigen tot zin ken en dwongen de overige den steven te wenden. De terugkeerende motortorpedobooten vie len deze geteisterde vijandelijke formatie aan, vernietigden nog twee booten en beschadigden verscheidene andere. De vijand leed hierbij zware, bloedige verliezen. Onze booten keer den met geringe schade voltallig op hun steun punten terug. Verklaring van Von Rundstedt. Bezettingsbestuur in Zuidelijke departementen. Een medewerker van S. P. T. in Frank rijk heeft een onderhoud gehad met den opperbevelhebber van de „Atlantikwall", den generaal-veldmaarschalk Von Rund stedt. Het gesprek ging over Frankrijk en de invasie. Von Rundstedt verklaarde o.m.: „Ik weet, dat de vijand zijn aanvals- voorbereidingen heeft voltooid. Wij zijn bereid. In het Westen komt hij terecht bij een kust- front, dat er anders uitziet dan waar hij tot nu toe heeft aangevallen; een Atlantische wal en vestingen, geschapen uit beton en staal, waarin alle ervaringen zijn verwerkt uit den strijd om de Maginotlinie. Wij Duitschers", vervolgde Von Rundstedt, „kennen echter geen „Maginot-geest". Wij voeren den strijd onder gebruikmaking van de sterke vestingen en met behulp van die andere middelen, die ik uit verstandelijke overwegingen beter niet kan noemen". Uit deze verklaring is af te leiden, dat Frankrijk zoowel op defensief als op offen sief is ingesteld. Ter versterking van de verdediging van de Fransche Middellandsche Zeekust en tot groo- tere veiligheid van de zich daar bevindende troepen worden op bevel van het Duitsche militaire commando in Frankrijk zeven depar tementen met ingang van 15 Februari onder worpen aan een bezettingsregiem, zooals dat sedert den wapenstilstand in de Noordelijke zone bestaat. Deze maatregel wordt uitslui tend door militaire noodzaak genomen. Het aantal slachtoffers van de Engelsch- Amerikaansche luchtaanvallen op Noord- Fransche gebieden is de laatste dagen nog De „Germanische Leistungsrune", die door den Reichsführer SS, Heinrich Himmler, tijdens zijn bezoek aan Nederland, voor de eerste maai uitgereikt is. Links in het zilver, rechts in het brons, die in verhouding tot de persoonlijke prestaties verleend worden. (GX./H. P. c) KORT NIEUWS Volgens de New York Daily News wil Charly Chaplin, die nog steeds Engelsch staatsburger is, zich als Ameri- kaansch onder daan laten natu- raliseeren. Chap lin woont reeds sedert 1910 in de V, S. Te Milaan zijn dwangmaatrege len getroffen te gen groothande laars in groenten en fruit, die als protest tegen de minimale prijzen hun waren ach terhielden en He ten bederven. Reis draagt particulier karakter. Finsche correspondenten melden uit Stock holm, dat staatsraad Paasikivi zich aldaar sedert Zondag met zijn vrouw in een hotel ophoudt. Hier verblijft ook de voortvarende uitgever van het Finsche blad de Helsinkin Sanomat. In een interview heeft Paasikivi, ter ontzenuwing van de tallooze geruchten, gezegd dat zijn bezoek van particulieren aard is. Hij moet een dokter consulteeren en wil verder eenige vrienden ontmoeten. Paa sikivi sprak niet over den oorlog. De Finsche minister van binnenlandsche zaken, Ehrnrooth, zal eveneens binnenkort naar Stockholm komen. Dinsdag zal hij er het woord voeren op een vergadering van het Zweedsche genootschap „hulp aan Fin land". Paasikivi is 74 jaar oud, dr. in de rechten, staatsraad en lid van de Finsche coalitie partij. Den laatsten tijd leefde hij terugge trokken en hield zich hoofdzakelijk bezig met het schrijven van zijn memoires. In Berlijnsche politieke kringen blijft men bij het beoordeelen van de kwesties, die door den Amerikaanschen druk op Finland en de dreigementen van Moskou jegens Finland in het middelpunt der belangstelling zijn geko men, uiterst gereserveerd. Op de berichten resp. geruchten over reizen van Finsche poli tici naar Stockholm wordt niet nader inge gaan. Er bestaat belangstelling zoowel voor de uit Britsche en ook uit Moskousche bron afkomstige inlichtingen, volgens welke ten slotte Finland een beslissing moet nemen zon der op den effectieven steun van Engeland of de Vereenigde Staten te kunnen rekenen. De onmogelijkheid van de Anglo-Amerikanen om naast nietszeggende vermaningen en be loften de door hen aan het bolsjewisme prijs gegeven staten te helpen, wordt door het Finsche voorbeeld evenzoo gedemonstreerd als door het door den aanval van de Prawda op de uitgeweken Poolsche regeering weer actueel geworden Poolsch-Russische probleem. Wat Italië betreft was de capitulatie on voorwaardelijk en dit dient ook het geval met Finland te zijn, aldus Vernon Bartlett in de News Chronicle. Het is voor de Finnen volkomen doelloos een beroep te doen op het Atlantische charter om mildere voorwaar den te verkrijgen. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: In diplomatieke kringen te Berlijn ves tigt men er de aandacht op, dat het probleem der Finsche oorlogvoering wederom meer op Huis op de drie grachten aan den Grim- burgwal te Amsterdam. Ook voor het be houd van deze Nederlandsche cultuur waarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. C) den voorgrond is komen te slaan, nu van alle zijden druk op het kleine land in het Noorden wordt uitgeoefend. Men verklaart dat Duitschland geen druk zal uitoefenen op Finland. Natuurlijk wordt in genoemde kringen ook de reis van Paasikivi en den minister van binnenlandsche zaken Ehrenroth naar Stock holm besproken, doch men onthoudt zich voorloopig van commentaren, daar nog geen bijzonderheden bekend zijn. KORT NIEUWS. Het bureau voor oorlogsinlichtingen der V. S. heeft becijferd, dat de totale verliezen der Ver. Staten 150.478 man bedragen. De op 1 Februari vastgestelde opening van de telefoonverbinding LondenMoskou, heeft niet plaats gehad tengevolge van „tech nische belemmeringen aan Sovjet-zijde", verder toegenomen. Gisteren werden nieuwe luchtaanvallen ondernomen, waardoor de be volking der getroffen plaatsen 35 dooden en 60 gewonden te betreuren heeft. Het officieele Fransche orgaan Moniteur heeft geprotesteerd tegen het herhaaldelijk bombardeeren van Fransche steden. Het blad der regeering te Vichy klaagt zoowel De Gaulle als Churchill aan. „Zij hebben hun uitdrukkelijke verzekering, nooit luchtaan vallen tegen Fransche steden te ondernemen gebroken. „Wij kunnen ons nu wel voorstel len wat er zal gebeuren, wanneer de Geal lieerden tot een landing in Frankrijk mochten overgaan", aldus het blad. HET KLOPT PRECIES D. In dit nummer der courant vindt men verslag van de uiteenzetting, die dc Gemachtigde voor de prijken gisteren in de persconferentie heeft gegeven met betrek king tot de bekende olieaffaire. Men herin nert zich het geval natuurlijk: Tegen het einde van het vorig jaar werd bekend ge maakt, dat ieder een rantsoen van 180 gram raapolie zou ontvangen, die geleverd zou worden in flesschen, die vier rantsoenen bevatten. Vier rantsoenen is 720 gram. Doch toen in het eind der maand December de Haarlemsche politie naar aanleiding van bij haar ingekomen klachten een aantal fles schen aan een onderzoek onderwierp, bleek, dat elk dezer flesschen een onderwicht van 20 a 30 gram olie vertoonde. Naar aanlei ding daarvan werd proces-verbaal opge maakt tegen drie fabrikanten, die geacht konden worden, het grootste deel der Neder landsche bevolking van olie te hebben voor zien. Bij de bespreking dezer aangelegenheid en naar aanleiding van een uiteenzetting der betrokken directies, hierop neerkomen de, dat de techniek van het machinaal vul len der flesschen er toe leidt, dat men er nimmer voor kan instaan, dat in ieder® flesch precies 720 gram terecht komt, heb- bij wij ons op het standpunt gesteld, dat voor iederen Nederlander een rantsoen van 180 gram beschikbaar is gehouden, dat de fabrikant voor iedere flesch dus 720 gram in rekening kon brengen, dat er in werkelijk heid maar ongeveer 700 gram in de flesch zat, hetgeen tot de vraag voerde, waar die 20 a 30 gram per flesch gebleven waren, anders gezegd: wat deze drie fabrikanten met hun overschot, dat aldus op 20.000 h 30.000 K.G. olie te becijferen is, hebben uitgevoerd. De ampele uiteenzetting van den Gemach tigde voor de Prijzen strekt thans tot de conclusie, dat gemiddeld ieder het zijne heeft gekregen. In de eene soort flesschen, de witte, bleek dooreengenomen 718 gram te zitten, in de andere soort, de groene, 722 gram en als we nu voor het gemak aan nemen, dat er evenveel witte als groene flesschen zijn geweest, komt men tot een middelmaat van 720 gram per flesch. Het klopt precies. Op den voorgrond vaststellende, dat we zonder voorbehoud den goeden trouw van den woordvoerder op de persconferentie aanvaarden, staan we hier dus voor het raadsel, dat de in de fabriek gecontroleerde flesschen dus een gemiddelde van 720 gram olie vertoonden en dat de te Haarlem door de politie in beslag genomen flesschen en we kunnen niet aannemen, dat zij zich tot een of enkele flesschen zou hebben be paald een onderwicht van 20 tot 30 gram vertoonden. Dit raadsel op te lossen, vermag de zeer technische uiteenzetting van het machinale vullen ook niet. Aan het einde der uiteenzetting vindt men een passage, die niettemin te denken geeft. De ambtenaren, met het onderzoek belast, bezochten een fabriek waar 1.1 mil- lioen flesschen zijn vervaardigd, van de soort, die gebruikt is voor de aflevering van 4 rantsoenen olie. Hier werd geconstateerd, dat bij deze flesschen een onderwicht van 30 gram olie kan optreden. Hoe nu? Zijn er, in weerwil van hetgeen ons over die recherches in de fabriek wordt medegedeeld, dus tóch ruim een millioen flesschen gedistribueerd, waar maar 690 gram olie in zat? Maar daar gaat het im mers om! Is er dan toch, in ronde cijfers een millioen maal 30 gram, is dertigduizend kilogram olie niet verantwoord? Wat nut heeft dan dat geheele betoog over het pro cédé van machinale vulling? Want, we hebben er in een vorige be schouwing reeds op gewezen, dat op de vier rantsoenen 30 gram te kort is gegeven, is een zaak, waar overkomen aan is. Maar bij zonder interesseert het ons, te weten, waar indien ruim een millioen flesschen elk met 30 gram onderwicht in de distributie zijn gestuurd de 30.000 K.G. olie is ge bleven, die in de reservoirs moet zijn ach tergebleven. En dan is men niet af met de nogal naïeve opheldering, dat „in geen der gecontroleerde fabrieken overgeschoten olie is te voorschijn gekomen." Alle commen taar is overbodig voor wie weet, dat in onzen tijd vrijwel nimmer goederen te ach terhalen zijn, wanneer de Prijsbeheersching of C.C.D. niet onmiddellijk bij overtreding kan optreden. Dit mag geen beschuldiging zijn, want nog altijd weten we te weinig van deze affaire af om een onomstootelijk oordeel te vestigen. Vooralsnog staan we voor de vragen: Primo: Hoe komt het, dat de door de Haar lemsche politie gecontroleerde flesschen wel en de in de fabriek onderzochte practisch geen onderwicht vertoonden en secundo; als die 1.1. millioen flesschen tóch zijn gebruikt en we kunnen het communiqué niet an ders uitleggen en er dus tóch een manco van 30.000 K.G. is ontstaan, waar vloeide die olie dan heen? Want zie de gegevens in de fabrie ken is ze niet meer.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1