Haarlemsche Courant Zeven dooden Tegenaanvallen in diverse sectoren van het Oostelijk front Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Bommen op Berlijn en Rome Helsinki gebombardeerd. -- bij ongeluk onder Lisse 289e Jaargang No. 40 X Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Poetgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Donderdag 17 Februari 1944 Verschijnt öageiüKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 127U Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.i Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 1297 Abdij van Cassino in de asch gelegd Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: „Ten Zuidoosten van Kriwol Rog sloe gen onze troepen talrijke vijandelijke aanvallen in hevige gevechten af en ruimden in een tegenaanval verscheidene penetratieplekken op. Ten Westen van Tsjerkassy en ten Oosten van Sjaskoff werd in een totaal met modder overdekt terrein het taaie vijandelijke verzet ge broken; hevige tegenaanvallen werden af geslagen en onze aanval werd voortgezet. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front mislukten ten Zuiden van Staraja Rus- sa, tusschen het Ilmen-meer en het Peipus- meer en bij Narwa vrij sterke plaatselijke aanvallen der bolsjewisten. Verscheidene eigen aanvalsoperaties werden met succes uitgevoerd. Bij de gevechten in den centra- len sector van het front heeft zich kapitein Rade als Commandant van een afdeeling stormgeschut bijzonder onderscheiden. In Italië verliep de dag Dinsdag bij weder- zijdsche activiteit van verkennings- en stoot troepen zonder groote gevechtshandelingen. Plaatselijke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Het eerbiedwaardige bouwwerk van de abdij van Cassino, dat zooals Dinsdag ge meld, door de vijandelijke luchtmacht aangevallen werd, hoewel zich in de abdij en in de naaste omgeving geen Duitsche soldaat bevond, is voor het grootste deel verwoest en in de asch gelegd. De ruïnes zijn thans opgenomen in het Duitsche verdedigingsfront. De Duitsche luchtmacht viel met formaties gevechts- en slagvliegtuigen in de avonduren van Dinsdag en Dinsdagnacht concentraties van schepen en het havengebied van Anzio en Nettuno met goede uitwerking aan. Een torpedojager en vier vrachtschepen met een inhoud van 19.000 brt. werden door voltreffers beschadigd; verscheidene benzine- en mate riaalopslagplaatsen werden vernietigd, kwar tierruimten voor de troepen werden in brand geschoten. Op 14 Februari des avonds vielen vijande lijke bommenwerpers opnieuw Rome aan. Britsche vliegtuigen ondernamen Dinsdag nacht opnieuw een terreuraanval op de Duit sche hoofdstad. Zij wierpen bij bewolkten hemel op verscheidene deelen der stad een groot aantal brisant- en brandbommen neer, die schade veroorzaakten in woonwijken, aan cultuurmonumenten, kerken en zieken- huiren. De bevolking leed verliezen. In weer wil van de ongunstige voorwaarden voor de afweer vernietigden luchtverdedigingsstrijd krachten volgens de tot dusver nog onvolle dige rapporten 48 terreurbommenwerpers. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen neer op plaatsen in het Rijnsch- Westfaalsche gebied". Nog steeds crisis in Marokko. Generaal Giraud heeft een bezoek ge bracht bij den sultan van Marokko, om hem er van in kennis te stellen, dat de op standsbeweging der Marokkaansehe pa triotten met onverbiddelijke strengheid zal .woi'den neergeslagen. Gelijk bekend heerscht in Marokko zulk een noodtoe stand, dat het daar tot inheemsche demon stratie gekomen is. Zweedsch protest te Moskou. Het Zweedsche ministerie van buiten- landsche zaken heeft medegedeeld, dat het Zweedsche gezantschap te Moskou Dins dag heeft geprotesteerd tegen het laten vallen van bommen op het Torneadal op 12 Februari. De geruchten omtrent Finlands houding. Helsinki is in den afgeloopen nacht opnieuw uit de lucht aangevallen. Offi cieel is vannacht om 2 uur het volgende bericht verstrekt: gisteravond en in den afgeloopen nacht heeft de vijand met sterke luchtstrijdkrachten Helsinki en de naaste omgeving der hoofdstad aan gevallen. Aan den aanval voor middernacht namen meer dan 100 vliegtuigen deel. De uitgewor pen brand- en brisantbommen veroorzaak ten te Helsinki branden en schade aan ge bouwen. Om 2 uur des morgens duurde de aanval nog voort. Volgens de tot dusver ont vangen berichten waren de verliezen onder de bevolking betrekkelijk gering. De parlementscommissie voor buitenland- sche politiek heeft gisteren een vergadering gehouden, waaronder de minister van bui- tenlandsche zaken, Ramsay, verslag uit bracht over den politieken toestand. Bij de beoordeeling van de door de sensatiebe- richten van Britsche, Amerikaansche en ook neutrale bladen opgeblazen vraag, of Fin land aan den vooravond staat van belang rijke beslissingen, blijft men in Berlijn nog steeds gereserveerd en kalm. De geruchten, volgens welke Finsche politici in Stockholm inlichtingen inwinnen over den aard en den omvang van de voorwaarden, waaronder Finland eventueel bereid zou kunnen zijn zijn vrijheidsstrijd te staken, worden hier weliswaar met belangstelling, doch zonder de minste opwinding gevolgd. Wanneer een deel van de vijandelijke pers thans reeds meent te kunnen spreken van jninimumeischen, die Finland wel ge dwongen zal zijn om aan te nemen en wan neer daarbij ook de „onvoorwaardelijke ca pitulatie" genoemd wordt, dan valt niet moeilijk te raden hoe de voor het lot van Finland verantwoordelijke kringen hierop zullen reageeren. Overigens gelooft men te Berlijn de verdere ontwikkeling met kalmte te kunnen afwachten, die door de omstan digheden niet alleen vereischt, doch ge rechtvaardigd schijnt. Bventueelc eiseheu. In een terugblik op de dezer dagen tot Finland gerichte adviezen en dreigementen schrijft het blad Karjala: Het is onnoodig te verzekeren, dat het Finsche volk na een zoo langen oorlog oprecht naar den vrede ver langt. De raad van de Angelsaksische pers aan Finland echter, die een onvoorwaarde lijke capitulatie eischt, is niet in overeen stemming met de Finsche opvatting. Bo vendien zijn de eischen van de Sovjet-Unie aan Finland van Russische zijde niet dui delijk geformuleerd. Hun indirecte weer klank treedt echter openlijk genoeg aan het licht in de Angelsaksische pers, volgens welke de eerste voorwaarden zouden neer komen op het volledig strekken der wape nen en op een Russische bezetting van het land tot aan den definitieve vrede. Wat zou er dan evenwel nog teredden zijn? vraagt het blad. Wellicht een groepje communis' ten, die inderdaad, zooals eens in de Balti- sche staten, hun land verraden aan het bols jewisme. In ieder geval zal Finland zich voor dezen dood nooit vrijwillig offeren. Duitschers redden 492 vijandelijke piloten. Sedert 't begin van den oorlog zijn door Duitsche reddingsvliegtuigen, reddin'gsvaar tuigen en andere hulpmiddelen van den Duitschen reddingsdienst voor op zee in nood verkeerenden 492 vijandelijke piloten gered, waarvan alleen 252 in 1943. Dikwijls moesten de reddingsacties ondanks vijande lijke aanvallen, die deze reddingsmaatrege len trachtten te verhinderen, worden uit gevoerd. Rijksminister dr. Seyss-Inquart, die door den Führer benoemd werd tot president der Duitsche Academie, is in de groote aula van de Universiteit te München door Rijksminister dr. Goebbels in zijn ambt geïnstalleerd. Rijksminister dr. Seyss-Inquart tijdens zijn installatierede. Henkei/PBZ/R P. c) De Daily Wor ker maakt bekend dat in Napels nu ruim 100.000 werkloozen zijn. -De in Dene marken woonach tige 2.52 meter metende langste man ter wereld komt niet toe met zijn broodrant soen en zelfs niet met zijn toeslag- kaart. Zijn ver zoek om een drie dubbele portie ia echter afgewezen, Een Grieksche kotter met 200 ton meel van het Int. Roode Kruis is door een vijan delijke duikboot tot zinken ge bracht. Eén van da meest bekende generaals uit den eersten wereld oorlog, generaal Ribard, is in den ouderdom van 82 jaar overleden. KORT NIEUWS Op bevel van Graziani zijn de lichtingen 1922 en 1923 en het eerste vierde deel van de lichting 1924 onder de wapenen geroe pen. Tot nieuwen gouverneur-gene raal van Gibral tar is benoemd Sir Thomas Erst- word. Na Duin kerken was hij leider van de „Ci vil Guard". Het ministerie van financiën te Vichy heeft de uitgave van schat kistbonnen ter waarde van 10 milliard francs aangekondigd. De looptijd is 30 jaar. De eerste Turksche gezant in Canada zal binnenkort in Ottawa aanko men. K' ï'iPS De aardbeving in Turkije. De eerste foto van deze catastrophe. Xn het gebied der stad Gerede werden honderden huizen ver woest en raakten duizenden menschen dakloos. De zwaar ge troffen bewoners trachten uit de ruïnes nog iets van hun bezit te bergen. (Transocean/Europapress Pax c) Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 1745 jaar, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- marine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende him verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet door slaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 18 Febr. 9-12 uur Assen, Concerthuis aan de Vaart; 15-18 uur Groningen, Heerenstraat 46. 19 Febr. 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat. 20 Febr. 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 21 Febr. 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 22 Febr. 9-14 uur, Amersfoort, Pol, Durch- gangslager, Leusderweg. 23 Febr. 9-14 uur Den Haag, Gebouw Amici- tia, Westeinde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verkrijgbaar bij de Nebenstelien der Waf fen SS Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Lange- straat 56, Heerlen: Saroleastraat 25, Gronin gen: Heerenstraat 46, Enschedé: Hengelosche straat 30, en het SS-Ersatzkommando Den Haag: Korte Vijverberg 5. Nu de Britsche garantie aan Polen afloopt. De Poolsche uitgeweken regeering te Lon den heeft een communiqué uitgegeven, waar in wordt medegedeeld, dat het bezoek van den minister van buitenlandsche zaken der Pool sche emigranten, aan Washington is uitgesteld, omdat zijn aanwezigheid wegens „belangrijke staatszaken" te Londen vereischt wordt. De Daily Sketch acht het onwaarschijnlijk, dat de Engelsche garantie aan Polen, die dit voorjaar afloopt, in haar huidigen vorm her nieuwd zal worden. Reeds toen het Poolsch- Russische probleem acuut werd, is in Berlijn- sche politieke kringen gewezen op de moge lijkheid, dat Engeland mogelijk zou trachten de Poolsche emigranten aan het lijntje te hou den tot het garantieverdrag afgeloopen zou zijn en Engeland zich vrijer tegenover Polen zou kunnen bewegen. De Poolsche journalistenvereeniging in Lon den heeft den minister voor de inlichtingen een protestresolutie gezonden wegens het ver bod van het weekblad Wiadomoscie Polski door de Britsche regeering. De Times merkt op, dat den hoofdredacteur van het tijdschrift meer dan eens erop gewe zen is, dat uitlatingen in zijn blad ten doel hadden de tweedracht onder de Geallieerden aan te wakkeren. Dit had echter geen effect gehad. Om die reden heeft de minister de vergunning om te verschijnen ingetrokken. Britsche kabinetswijziging V©T Het blad News of the World schrijft, dat men binnenkort een nieuwe reorgani satie -van het Britsche kabinet verwacht. In hoofdzaak zou zij betrekking hebben op den Lord-kanselier Lord Simon, den minister van landbouw, Hudson en moge lijk ook op den minister van oorlog, Sir James Grigg. Lord Simon, die sedert 1931 ononderbroken in functie is, zal waar schijnlijk geheel uit de regeering treden. Naar het heet, zou Sir James Grigg gaarne weer tot de ambtenaarsloopbaan terug- keeren. Waarschijnlijk zal Churchill geen afstand willen doen van Hudson. Laval naar Vichy. Laval is na een verblijf van verscheidene dagen te Parijs naar Vichy teruggekeerd. Hij bracht Pétain verslag uit over zijn be sprekingen met -de Duitsche overheden. Hedenmorgen om acht uur is op den over weg nabij Lisse een vrachtauto met aanhang wagen, waarmede eenige tientallen arbeiders naar hun werk in de duinen werden gebracht, door een electrischen sneltrein gegrepen en eenige honderden meters meegesleurd. Zeven werklieden werden gedood en verscheidene anderen gewond. Het treinverkeer ondervond geruimen tijd vertraging. Handel in vervaischte textielpunten. Het Duitsche Obergericht legt zware straffen op. Voor het Duitsche Obergericht hebben zich de invalide Muller en zijn zuster mevr. Pa teman uit Rotterdam, haar man, de schilder Pateman uit Den Haag, de gehuwde vrouw Van Wijngaarden uit Den Haag, de chauffeur Kouwenhoven uit Leidschendam en de ver tegenwoordiger Pauwels uit Den Haag moe ten verantwoorden wegens vervalsching van en handel in textielbonnen. Muller vervaischte samen met zijn zuster, mevr. Pateman, textielbonnen, die deze en hoofdzakelijk haar man voor in totaal 1500 gulden verkochten. Het echtpaar Pateman wist ook de beklaagden mevr. Van Wijn gaarden en Kouwenhoven, die beiden bekend waren met het feit dat de punten vervalscht waren, te winnen voor den verkoop daarvan. De medebeklaagde, de vertegenwoordiger Pauwels, kocht van den schilder Pateman punten voor 990 gulden. Van alle beklaagden hield alleen hij de punten voor echt. Een van de afnemers had ontdekt, dat de punten vervalscht waren en verlangde zijn geld terug. Muller besloot hem 1000 gulden schadeloosstelling te betalen en overhandig de dit bedrag aan mevr. van Wijngaarden en Kouwenhoven met het verzoek het aan den afnemer te betalen. Dat deden zij echter niet, doch zij verduisterden het geld en deelden het samen. Bij Muller en diens zuster hield het Ober- gericht rekening met den moeilijken econo- mischen en gezondheidstoestand van den in validen Muller, die sedert jaren verlamd is, als zeer verzachtende omstandigheden. Zoo kwamen beiden er bij uitzondering ondanks hun grooten, ernstigen misstap af met twee jaar gevangenisstraf. Daarentegen moest tegen den reeds 13 maal gestraften schilder Pateman, den zwager van Muller, een tucht huisstraf van drie jaar worden uitgesproken, waarbij er te zijnen gunste rekening mede gehouden werd, dat ook hij in het belang van den verlamden Muller had gehandeld. Ook den drie anderen beklaagden, die allen niet slechts in het belang van Muller, doch ook ten bate van hun eigen zak hadden gewerkt, moesten tuchthuisstraffen worden opgelegd en wel Pauwels 1 jaar en 6 maanden, mevr. van Wijngaarden en Kouwenhoven elk 2 jaar en 6 maanden. Bij laatstgenoemde beiden was vooral de schandelijke verduistering ten na- deele van den verlamden Muller verzwarend. Bovendien kregen Muller, mevr. van Wijn gaarden en Kouwenhoven elk 600 gulden boete. Voorts stond terecht de beklaagde Wawo- roentoe, die als ambtenaar op een distribu tiekantoor in Den Haag werkzaam was. Hij heeft op zijn bureau een groot aantal boter bonnen gestolen, die door kleinhandelaren na bevoorrading reeds waren ingeleverd. Deze bonnen heeft hij verkocht aan personen, die ze wederom van de hand gedaan hebben. Wegens deze strafbare daad is hij door het Duitsche Obergericht met vier jaren tucht huis en 3000 gulden boete gestraft. „IS DAT NU OOK AL POLITIEK?" Het praatje van Max Blokzijl, hedenavond om 18.45 uur over Hilversum I is petiteld: „1$ dat nu ook al politiek?"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1