Haarlemsche Courant Geallieerden verliezen 83 vliegtuigen boven Duitschland. De Duitsche luchtmacht - boven Londen Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Grootste luchtslagdie Europa tot nu toe meemaakte. Leipzig een der doelen. BEKENJDMAKING 289e Jaargang No. 43 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie lo«eo Postgiro 134950 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Maandag 21 Februari 1644 Verschijnt üagelljKS, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127U Kantoor Urauiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Forrtiaties Britsche bommenwerpers hebben in de vroege ochtenduren van Zondag een zware terreuraanval onder nomen op plaatsen in midden-Duitschland. In het bijzonder werden woonwijken der stad Leipzig door talrijke brisant- en brandbommen getroffen. De bevolking leed verliezen. Nadat de Duitsche luchtverdediging in de vroege öchtendueren van Zondag reeds een zware nederlaag had toegebracht aan de Britsche tCrreurb'ömmenwerpers bij deze aan vallen, zijn' sterke formaties Duitsche jacht vliegtuigen tijdens der öchtendueren van den- delfden dag weer in zware maar succesvolle gevechten gewikkeld geweest met Ameri- kaansche formaties bommenwerpers, die eveneens midden-Duitschland -wilflen aanval len. Volgens de voorloopige berichten wer den 38 in hoofdzaak viermotorige bommen werpers neergeschoten. Volgens een bericht van Reuter is te Lon den officieel toegegeven, dat na den lucht- aanyal op Duitschland in den nacht van Zaterdag op Zondag tot dusverre 79 bommen werpers vermist worden. Door een grootscheepsche poging om de Duitsche luchtverdediging door schijnmanoeu vres te misleiden meenden de Britsche bom- Twee zware aanvallen achtereen In den afgeloopen nacht derde aanval In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben Duitsche ^vliegtuigen aanvallen gedaan op Zuid- en Zuidoost Engeland. In de vroege morgenuren van Zaterdag had Londen een uur luchtalarm. Het aantal vijandelijke toestellen, dat boven de hoofd stad verscheen, was grooter dan normaal. In het officieele communiqué wordt hier over gezegd, dat „in het stedelijk gebied van Londen materieele schade en verliezen van menschenlevens zijn ontstaan". In een ander bericht wordt toegegeven, dat de aanval „zeer wijd vertakt" was, want uit vele gebieden van groot-Londen worden incidenten gemeld. Reuter heeft later nog het volgende bericht uitgegeven: In de eerste morgenuren van Za terdag hebben da Duitschers den meest vast beraden luchtaanval sedert de groote aanval len van 1940-'41 ondernomen om Londen in brand te werpen. Zij wierpen 'n groote massa brisant- en brandbommen neer, ondanks het vreeselijke versperrihgsvuur van den verdedi gingsgordel der stad. Öet luchtalarm duurde ongeveer meer dan een uur, en op een ge geven oogenblik ontstonden branden in alle windrichtingen. Talrijke gebouwen werden ge troffen en bij het aanbreken van den dag waren de reddingsmanschappen nog steeds in actie. De Stockholmsche bladen publiceeren Zon dag uitvoerige berichten van hun correspon denten over den jongsten Duitschen lucht aanval op Londen. Allen wijzen erop, dat dit de zwaarste aanval sedert meer dan twee jaar is geweest, en dat de Duitsche vliegtuigen erin geslaagd zijn tot het eigenlijke Londen door te dringen, waar groote branden ontstonden. De correspondent van Svenska Dagbladet schildert een nachtelijken tocht door Londen. Vele wijken werden door het vuur zoo helder verlicht, dat men de lichten der auto's niet noodig had. In de geheele stad zijn vele men- schen onder de in'eengestorte huizen begraven. Een groot aantal is waarschijnlijk echter ge red. Te Londen verwachtte men nieuwe, waar schijnlijk nog heviger, aanvallen. Vergelding In verband met den nieuwen aanval wordt in bevoegde kringen te Berlijn wat betreft de vraag, of deze nieuwe aanvat weer een, zij het ook zeer doeltreffende op zich zelf staande actie is of dat deze aanval misschien het voor spel wds voor den komenden slag om Londen, geen standpunt bepaald. Naar voorts uit Berlijn wordt gemeld, .blijkt uit de rapporten van de Duitsche bemannin gen. dat de Britsche afweer door middel van batterijen luchtdoelgeschut en nachtiagers zonder uitwerking is geweest. Dit wordt ook bevestigd door het geringe aantal vliegtuigen, dat bij dezen aanval verloren is gegaan. In de vroege avr.duren van Zondag heeft Londen opnieuw een aanval van sterke formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen te verduren gehad.In bevoeg de Berlijnsche kringen wordt verklaard, dat deze aanval op Londen in he'vigheid niet ten achter heeft gestaan bij dien in den nacht van Vrijdag op Zaterdag. De Britsche berichtendienst meldt hierover, dat men zwaar geschutvuur hoorde, dat in hevigheid het vuur van den vorigen nacht evenaarde. De Engelsche nieuwsdienst meldt, dat in de vroege ochtenduren van Maandag in het gebied van Londen wederom lucht alarm is gemaakt. bardementsformaties, die Zondagochtend vroeg het gebied van Noord-Duitschland bin nenvlogen, zware verlieze nte kunnen voor komen. De catastrofe, die de terreurbommenwer- pers heeft getroffen, bewijst echter, hoezeer de Duitsche luchtverdediging, en vooral de nachtjager, zich intusschen heeft ingesteld op de bestrijding der Engelsche formaties bij slecht weer en in stikdonkere nachten. In een nachtelgken luchtslag, zooals dit continent nog niet gekend heeft, hebben de nachtjagers in nauwe samenwerking met het afweergeschut, den vijand de zwaarste neder laag toegebracht, die hjj tot dusverre heeft geleden. De vernietiging van 83 viermotorige bommenwerpers staat gelijk met de uitscha keling van een geheel eskader. De zoogenaamde „stille verliezen", die vol gens een vroegere Britsche uiteenzetting op ongeveer 30 procent gesteld moeten worden, zijn in dit getal niet begrepen. Het grootste deel van de ongeveer 600 in zittenden der vernielde vliegtuigen is in de brandende wrakstukken omgekpmen. Slechts een zeer klein percentage kon door de val schermen het leven redden en geraakte in ge vangenschap. Bovendien is van beteekenis het verlies van waardevol vliegtuigmateriaal met een gezamenlijke motorsterkte van ongeveer 300.000 pk. en van 830 van de modernste ma chinegeweren. 's-Gravenhage, 19 Febr. De Höhere S.S.- und Pcdizeiführer maakt bekend: Bij de arres- tatie van terroristen 'in Middelstum, provincie Groningen, op 11 Februari 1944, hebben deze verzet gepleegd en zijn daarbij doodgeschoten. Het zijn de volgende terroristen: 1. de monteur Claas Bos uit Middelstum; 2. de gemeente-ambtenaar Jacob Pieter Gootjes uit Baflo; 3. de gemeente-ambtenaar Pieter Gootjes uit Baflo. Zij waren allen in het bezit van vuur wapenen. In de gemeenten Middelstum en Kantens is voorloopig het uur waarop de cafés e.d. ge sloten moeten zijn vervroegd tot 19 uur en het uur waarna men zich niet meer op straat mag begeven tot 20 uur. De Duitsche weermachtberichten Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde „Bij Kriwol Rog versterkte de vijand zijn druk. Zijn tijdens /den geheelen dag ondernomen aanvallen werden in hevige heen- en weergolvende gevechten afge slagen; op verschillende plaatsen werden diepe penetraties opgevangen. Ten Wes- tén van Tsjerkassy werden nog meer deelen van de bevrijden gevechtsgroep nadat talrijke vijandelijke tegenaanvallen waren afgeslagen en ondanks moeilijke terreinomstandigheden, in onze gelederen opgenomen. Bij Witebsk hebben onze troepen in de periode van 2 tot 16 Februari 1944 tegenover den stormloop van meer dan 50 infanterie divisies en talrijke pantserformaties der bols jewisten in hardnekkige gevechten stand gehouden en daardoor in den tweeden thans geëindigden af weerslag een nieuwe groote afweeroverwinning behaald. De vijand leed zeer zware verliezen aan menschen en mate-, riaal. Onze luchtmacht steunde de aSweer- gevechten met sterke formaties slagvlieg tuigen en jagers en vernietigde in 'luchtge vechten en door luchtdoelartillerie 102 vijan delijke vliegtuigen. Tusschen het Ilmenmeer en het Peipusmeer. alsmede in het gebied van Narwa werden ook Vrijdag door pantserwagens en slagvliegtui gen gesteunde sterke aanvallen van den vij and afgeslagen. In het landingshoofd van Nettuno duren de verbitterde geveèhten met een" geweldig gebruik van artillerie voort, waarbij het ge lukte de omsingelingsring tot vier kilometer ten Zuiden van Agrilia voouit te schuiven. Met steun van pantserwagens ondernomen vijandelijke tegenaanvallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Er werden gevangenen en buit behaald. Bij Cassino wierp de vijand in plaats van de uitgeputte Amerikanen, Indische troepen in den strijd, die den geheelen dag storm Hepen op het heuvelblok van Cassino. Alle aanvallen werden afgeslagen. Enkele pene traties werden in een tegenaanval onmiddel lijk opgeheven. Tallooze dooden liggen voor onze stellingen. Het station Cassino wisselde verscheidene malen van bezitter en bleef definitief in onze handen. Daar heeft zich de zwaar gewonde commandant van de afdeeling pioniers van het regiment grenadiers 211, sergeant-majoor Hoffmann bijzonder onder scheiden. Ten Zuiden van de Golf van Gaeta is Vrij dag een vijandelijke kruiser na een ontplof fing gezonken. De luchtmacht ^ondernam Vrijdagnacht met sterke formaties opnieuw een zwaren aanval op Londen. Door het neerwerpen van een groote massa brisant- en brandbommen wer den in het stadsgebied uitgestrekte branden en verwoestingen veroorzaakt." Voor de verzorging van het Oostelijk, front wordt reeds sedert geruimen tijd de Me 323, de „Gigant" met groot succes gebruikt. Met de gebruikelijke snelheid, doch zorgzaam en voorzichtig, wordt het zware gesehut In den romp van het vliegtuig gebracht. (PK Darmer/Atl/HP. c) KOET NIEUWS Het weermachtbericht van Zondag luidt: Ten Zuiden van Kriwoi Rog brak een Duitsche gevechtsgroep "door de Sovjet stellingen heen, veroverde talrijke plaats jes en sloot een opening in het front. Aan weerszijden van de stad mislukten vijan delijke aanvallen. 'Ook ten Oosten van Sjasjkof stortten vijan delijke aanvallen na zware pantsergevechten ineen. De'bolsjewisten verloren daar 26 pant serwagens. Tusschen Pripjet en Beresina ging de vijand na krachtige artillerievoorber'eiding, gesteund door pantserwagens en slagvliegtuigen, op- nieuw tot den aanval over. Zijn doorbraak pogingen werden in harde, heen en weer gol vende gevechten, verijdeld, plaatselijke pene traties afgegrendeld. Bij succesvolle bestrijding van benden in het achterwaartsche gebied van den cen- tralen frontsector werden door beveili gingstroepen onder hardnekkigen vijande- lijken tegenstand 257 kazematten en meer dan honderd opslagplaatsen van materiaal vernield. Groote buit aan wapens, vee en levensmiddelen werd behaald. De ban dieten leden groote, bloedige verliezen. Ten Noorden van Welikije Loeki en ten Zui den van het ïlmen- en Peipusmeer. alsmede in het gebied van Narwa, hield de krachtige vij andelijke druk aan. 'In verbitterde gevechten mislukten talrijke aanvallen der bolsjewisten. Vijandelijke colonnes op marsch en gereed staande troepen werden doot geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. In eenige pene- tratiegebieden.zijn nog hevige gevechten gaan de. De gevechten op het landingshoofd van Net tuno duurden ook Zaterdag met onverminder de kracht voort. Eigen aanyallen en vijande lijke tegenaanvallen, die door pantserwagens werden gesteund, wisselden elkander ten Zui den en ten Zuidoosten van Aprilia af. Forma ties gevechts -en slagvliegtuigen vic-ien over dag en des nachts doelen in het landingshoofd van Nettuno met goed effect aan. In de haven van Anzio ontstonden door bomtreffers uitge breide branden en ontploffingen in munitie opslagplaatsen. Bij den strijd tegen vijandelijke scheepsconcentraties voor Anzio werd een transportschip var: 7000 brt. in den grond ge boord en werden twee transportschepen yan tezamen 16.000 brt. ernstig beschadigd. Onze duikbooten brachten in de wateren voor Nettuno drie volgeladen vijandelijke lan dingsschepen en een vrachtschip van 16.000 brt. alsmede twee torpedojagers tot zinken. In het zelfde zeegebied vernietigde een duikboot on der bevel van kapitanleutnant Fenski, zooais reeds Vrijdag gemeld, een vijandelijken krui ser. Aan het Zuidelijke front zette de vijand in het gebied van Cassino zijn grooten aanval, als gevolg van de zware verliezen, dié hij de voorafgaande dagen*' hier had geieden. Zater dag niet voort. De dag verliep aan het geheele front, op enkele hevige plaatselijke gevechten in den sector ten Noordoosten van Castelforte na, kalm. Bóven het Italiaansche frontgebied werden Zaterdag 18 vijandelijke/vliegtuigen_ neerge schoten. In dc ochtenduren van den 20sten Februari richtten formaties Britsche bommenwerpers een terreuraanval op plaatsen in midden- Duitschland. Door het werpen van een groot aantal brisant- en brandbommen werden voor- Door clen Brit- schen overval op 't Nocrsche kust vaartuig „Irma" zijn. volgens het ingestelde onder- al de woomvdken van de stad Leipzig getrof- zoek in totaal 62 ten. Onze luchtverdedigingsstrijdkraehten ver- Noren gedood, zoo* nietigden 83 viermotorige bommenwerpers, Een Haagseh ingezetene bezit een geit, die een drieling ter wereld heeft gebracht, hetgeen mede door het feit, dat dit zoo vroeg in het jaar geschiedde, een groote bijzonderheid is. (C.N.F./Meijer Fax e) meldt het Norsk Telegram Byra. De grootste Duitsche cham pagnefabrikant, Karl Henkell, is bij een luchtaan val .om het ley en gekomen. Henkei was president van de Duitsche golf club. Hij was een uitstekend speler. In opdrach; van grootadmiraai Dönitz zijn aan officieren en manschappen van de Roerueensche marine uit naam van den Führer hooge Duitsche oorlogsonder scheidingen uitge reikt. De Sovjet- Russische maar schalk Sjoekof is benoemde/Tot de plaatsvervanger van Stalin in diens hoedanig heid van opper bevelhebber van het roode leger. De Venezo- laansche plaats Santa Isabel is door een grooten brand binnen en kele uren tijds volkomen ver woest. Er zijn geen menschen levens te betreu ren. -- De gemachtig de van het Duit sche rijk in Italië, ambassadeur Rahm, heeft te Venetië naméns Von Ribbentrop het Duitsche in stituut geopend. Vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen Za terdagnacht bommen op plaatsen in Noord- en Noordwest-Duitschland. Zeestrijdkrachten, luchtdóelartillerie aan boord van koopvaardijvaartuigen en luchtaf weergeschut der marine schoten in den tijd van 11 tot 20 Februari 12 vijandelijke vlieg tuigen neer. Verder deelt het opperbevel van de Duitsche weermacht m; t betrekking tot de op 18 Febr. gemelde bevrijding van de ten Westen van Tsjerkassy ingesloten Duitsche gevechtsgroep nog mede: De opneming van de bevrijde divisies is voltooid. De hier sedert den 28sten Januari afgesneden troepen van het leger en. van de Waffen-SS. onder bevel van den gene raal der artillerie Stemmermann en van den iuit.-generaal Lieb, hebben in hëld- haftigen afweerstrijd stand gehouden te gen den stormloop van zeer overmachtige vijandelijke strijdkrachten en vervolgens in verbitterde.? evechten den omsinge- Ijngsring van den vijand doorbroken. Leiding en troep hebben daarmede aan de historie van het Duitsche soldatendom een nieuw lichtend vdorbeeid van heldhaftige vol harding, vermetelen aanvalsgeest en offer vaardige kameraadschap toegevoegd. De tot ontzet van deze gevechtsgroep aange treden formaties van het leger en van de Waffen-SS onder bevel van den generaal der pantsertroepen Breith schiepen in samenwer king met de -onder leiding van den luit.-gene raal Von Vormann staande troepen onder de moeilijkste weers- er» terreinsomst.andigheden door voortreffelijk optreden van eiken soldaat de voorwa'arden voor de doorbraak. De bolsje wisten leden zeer zware bloedige verliezen en verloren van 4 tot 18 Februari 723 pantser wagens en stukken stormgesehut, 80S stukken geschut werden buitgemaakt en verscheidene duizenden gevangenen binnengebracht. Het achtste korps vliegers onder bevel van den luit.-generaal Seidemann heeft in beproef de wapenkarneraadschap de zwaar worstelende troepen van het leger voorbeeldig gesteund. Formaties transport- en gevechtsvliegtuigen ravitailleerden de ingesloten strijdkrachten onder moeilijke weersomstandigheden en krachtige vijandelijke al'wèer van jagers en luchtdóelartillerie, brachten hun munitie, le vensmiddelen en benzine aan en namen meer dan 2400 gewonden mea terug. Daarbij gingen 32 transportvliegtuigen verloren; 58 vijande lijke vliegtuigen Werden in luchtgevechten en door luchtdoelartillerie neergeschoten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1