Haarlemsche Courant Felle aanvallen der Sovjets bij Sjasjkof mislukt. Nieuwe zware nachtaanval op Londen Nieuivsblad voor Noord-Holland Duitsche positie bij Nettuno verbeterd. Bommen met hooge explosieve kracht. 289 c Jaargang- No. 47 Bureaux: Groote Houtstraat S3. Tel. Advert. 10724, Redactie ioem Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12330 Hoofdredacteur: F. C. Berks Vrijdag' 25 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1397 Ten zuiden van de Berezina, ten noorden van Roegatsjef en ten zuid. oosten van Witebsk duren de afweergevechten met onverminderde hevigheid voort. Doorbraakpogingen der bolsjewisten in deze ge. bieden verijdeld. Bij Aprilia ingesloten Geallieerde strijdkrachten op nauwe ruimte bijeengedrongen. Het Duitsche weermachtberieht luidt: In het gebied van Kriwoi Rog heerscnte ge ringer gevechfcsactiviteit dan de vorige dagen. Verscheidene aanvallen der Sovjets werden afgeslagen..Onze aanval ten Westen van Swe- nigorodka won terrein. Ten Oosten van Sjasjkof mislukten ook Woensdag met bijzondere hardnekkigheid ondernomen aanvallen der bolsjewisten, waarbij een aantal vijandelijke tanks stuk geschoten werd. Bij Saslaf in het gebied ten Zuiden van de Pripetmoerassen verliepen eigen aanvallen met succes. Ten Zuiden van de Berezina, ten Noor den van Rogatsjef alsmede ten .Zuidoosten van Witebsk duren de afweergevechten met onverminderde hevigheid voort. Onze troepen verijdelden alle vijandelijke door braakpogingen, grendelden plaatselijke pe netraties af of hieven deze Pp en brachten den vijand hierbij zware verliezen aan menschen en materieel toe. Tusschen het Ilmen- en Peipusmeer misluk ten aan beide zijden van Dno en ten Westen van den spoorweg Pleskau-Loega pogingen der Sovjets door onze distancieeringsbewegin- gen te stooten. In het gebied van Narwa leefde de gevechts activiteit weer op. Een éigen aanval met het doel een penetratie van de vorige dagen op te ruimen, maakte, ondanks de krachtige vij andelijke tegenaanvallen vorderingen. In Italië werden door stoottroepacties in eenige sectoren aan het front van het lan- dingshoofd van -Nettuno, onze stellingen verbeterd. De ten Zuiden van Aprilia ingesloten vijan delijke strijdkrachten werden niettegenstaan de den verbeten tegenstand van den vijand, op een nauwe ruimte bijeengedrongen. Meer dan 400 gevangenen werden binnengebracht. Ver scheidene vijandelijke ontlastingsaanvallen, die krachtig gesteund werden door artillerie en scheepsgeschut, stortten door ons afweer- vuur ineen. Vèrdragende artillerie bestookte met goede uitwerking ontschepingen van den vijand in het gebied van Nettuno en dwong verschei dene vrachtschepen de wijk te nemen. Aan het Zuidelijke front mislukten vijande lijke aanvallen ten Noordoosten van Castel- forte. Pogingen van den vijand, de Gari over te steken, werden verijdeld. Van het overige deel van het front worden geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld. Woensdagmiddag vloog een formatie Ame- rikaansche bommenwerpers onder krachtige bescherming van jagers, het Zuid-Duitsche ge bied bin.nen. Door het verrassend snelle optre den van onze luohtverdeaigmgsstrijdkrachten werd den vijand belet, de voorgenomen ge concentreerde aanvallen uit te voeren; 45 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 42 bommenwer pers, werden in luchtgevechten of door lucht doelgeschut vernield. Daardoor verloor de vijand bijna de helft van de aan deze actie deelnemende bommenwerpers. In den nacht van Woensdag op Donderdag wierpen eenige vijandelijke storingsvliegtuigen bommen op plaatsen in West-Duitschland. Formaties zware Duitsche gevechtsvliegtui gen deden een nieuwen doeltreffenden groo ten aanval op Londen, die uitgestrekte bran den en verwoestingen in verscheidene wijken van Londen veroorzaakte. Léon Degreile te Brussel. S.S. Hauptsturmführer Leon Degreile, de nieuwe commandant van de S.S. stormbrigade „Wallonië", is Woensdag te Brussel aange komen. Voor vertegenwoordigers der Belgi sche pers gaf hij een uiteenzetting van den dramatischen doorbraakstrijd uit de omsinge ling te Tserkassy. Hij prees vooral de wapen broederschap van alle militairen: „generaals en soldaten, Hollanders, Noren, Belgen en Duitschers streden schouder aan schouder." Voorbereidingen tot verdediging van Rome. Naar uit Aosta verluidt, werd aldaar een bataljon alpenjagers gevormd, bestaande uit vrijwilligers, die aan de verdediging van Rome wenschen deel te nemen. Maarschalk Graziani, Italiaansch minister van oorlog, heeft de bevolking van de stad hiermede ge- lukgewenscht. Polen te Londen wijzen Curzonlinie van de hand. Het officieuze orgaan der uitgeweken Poolsche regeering te Londen, publiceert een verklaring, volgens welke de z.g. Poolsche regeering zal blijven weigeren de Curzonlijn als toekomstige grens te erkennen. Het blad geeft deze verklaring- in een com mentaar op de uitlatingen van Churchill over de Poolsch-Sovjet-Russische betrekkingen. De „minister van buitenlandsche zaken" van de Poolsche emigrantencommissie heeft Donderdag den Britschen minister van bui tenlandsche zaken, Eden, het standpunt van de emigrantencommissie ten aanzien van de jongste Lagerhuisverklaring van Churchill ter kennis gebracht. Poolsche kringen te Londen hebben een vertegenwoordiger van Reuter doen weten, dat de verklaring van Romer, naar men kan aannemen, gehouden is in het kader van de reeds gemelde verklaring van het Poolsche blad. President van Argentinië afgetreden. Naar de Engelsche Nieuwsdienst uit Mon tevideo meldt, wordt bevestigd, dat presi dent Ramirez van Argentinië Donderdags avond is afgetreden. De functies van den president zijn overgenomen door den vice- president generaal Edelmiro Farrel. Prae- tisch zou het geheele Argentijnsehe kabinet met Ramirez zijn afgetreden. In het bericht wordt verder gezegd, dat de federale politie in Buenos Aires samen met militaire een heden in den loop van den nacht een aantal officieele persoonlijkheden heeft gearres teerd. Canada moet schepen leveren. Gedurende de laatste drie weken heeft Londen Canada bij herhaling om de leve ring van schepen verzocht, daar men deze dringend voor militaire doeleinden noodig heeft Oud Geldersch gebruiksvoorwerp in eere hersteld. Vroeger jaren, toen er nog geen lucifers waren, sneden de boeren tijdens de lange winteravonden de zgn. vim houtjes, lange houtsplinters, die in bosjes in het vimbordje naast de schouw hingen en gebruikt werden om er de pijp of de lamp mee aan te steken. Boer Weenink van de oude Saksische boerderij „De erve Kots" te Lievelde heeft al aan menig belangstellend bezoeker zoo'n vimbakje geleverd. (C.N.F./W. P. Zeylemaker Pax c) Roosevelt in oorlog niet Congres. Roosevelt heeft zijn veto uitgesproken tegen de vermindering van de belastingeischen der Amerikaansche regeering, die het Huis van Afgevaardigden tot op 2315 millioen dollar had verminderd. Roosevelt heeft een bood schap aan het Congres gericht, waarin hij ver klaart, dat het wetsvoorstel in zijn thans aan genomen vorm volkomen nutteloos is. Het veranderde wetsvoorstel waarborgt den beter gesitueerden onverantwoordelijke privileges en vormt een gevaarlijk precedent voor de toekomst. Senator Barkley, die,tot dusver een aanhan ger van Roosevelt was, en die Woensdag zijn aftreden als leider van de democraten in den Senaat heeft bekend gemaakt, heeft in het Huis van Afgevaardigden scherpe critiek op den president geoefend. De boodschap van Roosevelt, zoo zeide hij, is een aanval op de achtenswaardigheid en den onbesproken naam van elk afzonderlijk lid van het Congres. Roosevelt heeft intusschen Woensdagavond Barkley dringend verzocht niet af te treden ais leider der democraten in den Senaat. Het veto van Roosevelt tegen de nieuwe be- 'astingwet heeft in het Capitool groote be weging veroorzaakt. Men verwijt den presi dent een weloverwogen politieken oorlog tegen, het Congres te voeren. .Zijn handelwijze is onbegrijpelijk, zijn bewijsvoering onlogisch en fantastisch. Democraten en republikeinen hebben reeds een strategie ontworpen om Roosevelt's veto ie overstemmen. Leden van de begrootingseommissie ver klaarden, dat de boodschap van Roosevelt een „ernstige aanval op het Congres en het intel lect en de integriteit van de leden van het Congres vormt". Zou dit veto aanvaard wor den, dan zouden, volgens de meening van toonaangevende kringen uit het Capitool bij zondere wetsvoorstellen bij het Congres wor den ingediend. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft het Huis van Afgevaardig den inmiddels Roosevelts veto tegen de belastingwetgeving overstemd. De over stemming geschiedde met 299 tegen 55 stemraen. Het Huis heeft het voorstel onmiddellijk doorgezonden aan den Senaat, die er waar schijnlijk heden reeds zijn oordeel over zal uitspreken. Inzake het aftreden van den Amerikaan- schen senator Barkley schrijft de New York Herald onder het opschrift „De president heeft de leiding verloren" in een hoofdarti kel o.m. De beteekenis van het aftreden van Barkley gaat ver uit boven de eigenlijke be teekenis van deze wet. De ontstane kloof is veel te diep, dan dat zij door Roosevelt te elfder ure nog overbrugd zou kunnen wor den. De New York Times schrijft tenslotte: .Hoe nauwkeuriger men f«5t veto van Roo sevelt bestudeert, des te uitzonderlijker wordt het. Het Congres dient het Veto van den president te negeeren en de belasting wet te aanvaarden. Dom van Pisa zwaar beschadigd. Tijdens den jongsten aanval der Geallieer den op Milaan werd de Dom van Pisa zwaar beschadigd. Een zelfde lot deelden de benoem de frescos van Gozzoli en Crasia op de Campo Santo Vechio. Evacuatie Fransche Noordzeekust. De evacuatie van zekere plaatsen aan de Fransche Noordzeekust is op dit oogenblik aan den gang. Deze operatie verloopt zeer gunstig dank zij de orde en de methode die hierbij wordt gevolgd. Darrouy, prefect-afge vaardigde van het Noorden, heeft zich naar Duinkerken begeven om te letten op de stipte uitvoering van zijn bevelen. De Secours National, het Fransche Roode Kruis, de afdeelingen van het commissariaat voor de jeugd en de tehuizen voor de krijgs gevangenen verleenen hun medewerking. De geëvacueerden worden per trein naar de de partementen Aube en Cote d'Or gebracht, met uitzonlrering van hen, die in andere gebieden onderkomen hebben gevonden bij familieleden of vrienden. - „DE GEWAPENDE MACHT VAN DE N.S.B." In het W.A,-kwartiertje op Zaterdagavond 26 Februari van 18.4518.55 uur, over den zender Hilversum I zal oppervaandrig George de Vries spreken over het onderwerp „De gewapende macht van de N. S. B." Onder bewaking van Duitsche soldaten trekken zij Rome binnen! Britsche en Amerikaansche krijgsgevangenen uit het strijdgebied van het bruggehoofd bij Nettuno op marsch door Rome. <PK Vack HH/ST P. c) KORT NIEUWS Pétain heeft een zilveren ser vies geschonken aan prins Karei van Zweden, als -dank van Frank rijk voor de hulp actie, die het Zweedsche Roode Kruils op aan drang van den prins voor Fran sche. kinderen heeft georgani seerd. De burge meester van Los Angeles maakt bekend, dat door de staking van 2300 gemeente arbeiders der electrische cen trale en der wa terleiding aoht voor den oorlog belangrijke be drijven gesloten moesten wonden. Eén Daitsch vliegtuig neergeschoten. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen hebben in den nacht van Woensdag op Donderdag weer een groo- ten aanval op Londen ondernomen. Tegen 22.20 uur openden de eerste machines het bombardement, dat vervolgens onafge broken tot 23 uur voortduurde. Volgens de voorloopige berichten was het aantal deelnemende Duitsche gevechtsvlieg tuigen evengroot als bij de onlangs uitgevoer de groote aanvallen op de Britsche hoofdstad. Wederom werden groote hoeveelheden brand en brisantbommen uitgeworpen, dip alie op de doelen terecht kwamen Vele brapden wa ren er het gevolg van. Een Duitsch vliegtuig wo'-dt vermist. Naar van welingelichte zijde wordt mede gedeeld, zijn bij dezen aanval brisantbommen uitgeworpen met een hooge explosieve kracht, die een zeer sterke uitwerking hebben. Aftonbladet wijst er op, dat in Londen in dezen nacht reusachtige branden zijn ont staan. Onder een regen van brand- en bri santbommen hebben zich een aantal tragische gebeurtenissen afgespeeld, en de omvang van de branden in den nacht van Woensdag op Donderdag is grooter geweest dan voorheen. Waarheen men den blik wendde, overal brandde het. Voor het blusch- en opruimings- werk is niet alleen gebruik gemaakt van de brandweer en van afdeelingen der burger wacht, doch ook van Britsche en Amerikaan sche soldaten, zeelieden en vliegers. In een van de buitenwijken van Londen is de groot ste brand ontstaan sedert April 1941. In de nabijheid van een van de bekendste Londen- sche pleinen heeft een stadswijk heel erg gebrand. Volgens Aftontidningen is het ook opval lend bij de laatste Duitsche luchtaanvallen op Londen, dat de Duitsche vliegtuigen zoo snel zijn, hetgeen hun beste bescherming vormt en groote eischen stelt aan het reactie vermogen der luchtverdediging. Abdij Grottoferrata verwoest. Door de bomaanvallen der Engelschen en' Amerikanen is ook de beroemde abdij var Grottaferrata in de Albaner bergen bij Rome verwoest. Deze abdij, die toebehoorde aan een Griekseh- katfiolieke orde, werd in 1004 gesticht. TWEE PSEUDO-POLITIEAGENTEN GEPAKT. Bij een groentehandelaar in de Plantage Kerklaan te Amsterdam vervoegden zich twee mannen, die zeiden van de recherche te ko men en te moeten onderzoeken of de hande laar levensmiddelenkaarten in zijn bezit had. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de man inderdaad ruim 100 levensmiddelen kaarten- bezat. De politiemannen namen hem mee. Bij het hoofdbureau gekomen zeiden zij echter tot hun arrestant: ,.Ga nog maar eens even mee de Eiandsgracht op, dan valt er misschien nog wel te praten". De groentehandelaar begon toen het zaakje te wantrouwen en stond er nu óp, met de agenten het hoofdbureau binnen te gaan. De heeren namen daarop de vlucht. Op het ge roep „Houdt den dief" werd een van hen echter gepakt. De andere kon enkele dagen later worden gegrepen. De pseudo-agenten bleken een electricien en een fabrieksarbeider te zijn. De groentehandelaar zal zich vanzelf sprekend ook moeten verantwoorden voor de levensmiddelenkaarten, die hij op ongeoor loofde wijze in zijn bezit moet hebben ge kregen. TRAMCONDUCTRICE VAN DOOD DOOR SCHULD VRIJGESPROKEN. De rechtbank te Rotterdam heeft vonnis gewezen in de zaak tegen de 19-jarige tram conductrice C. M. van P. Zij zou zonder te controleeren of er nog passagiers instapten, het vertreksignaal hebben gegeven, waardoor een 62-jarige man die reeds met één voet op de treeplank stond, onder den wagen was geraakt en zoo érnstig gewond, dat hij korten tijd later overleed. De rechtbank achtte dood door schuld niet bewezen en sprak de con ductrice vrij.. De familie van het slachtoffer werd in haai- civiele vordering tot schade vergoeding niet ontvankelijk verklaard. VROUW PLEEGDE EEN DUBBELEN MOORD Voor de Arnhemsche rechtbank heeft de 34-jarige vrouw A. M. Quys terechtgestaan die op 11 Januari 1943 den Nijmeegschen juwelier H. A. Strijbosch en diens echtge- noote met een revolver had doodgeschoten. Verdachte verklaarde, zich het wapen ver schaft te hebben, omdat zij zich bedreigd voelde door haar vroegeren man. De juwe lier en zijn vrouw wisten, dat zij de revol ver bezat en verdachte beweerde, dat zij beiden doodgeschoten had uit angst, dat zij van het verboden wapenbezit bij de politie aangifte zouden doen. Toen verdachte de woning van haar slachtoffers verliet, had zij een doos met gouden ringen en sieraden meegenomen. In Maastricht, waar zil woonde, heeft zij de gouden voorwerpen weggegeven of verkocht. Tegen de vrouw werd 15 jaar gevange nisstraf en daarna ter beschikkingstelling van de regeering gevorderd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1