Haarlemsche Courant Verbitterde strijd bij Sjepkowa. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Afweerstrijd ten Zuiden van Kriwoi Rog duurt voort. £89e Jaargang No. 55 X X Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10734, Redactie 10«00 Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tei. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Maandag 6 Maart 1944 Verschijnt üageiyics, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkery: z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor ïJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Eenige doorbraakpogingen der Sovjets na sterke artillerievoorberei. dingen gelukt. Leger en Waffen-SS sloegen aanvallen bij Pleskau (Pskof) en Narwa af. In het Westen Bonn en Keulen geteisterd. Ver. scheidene kerken en openbare gebouwen getroffen. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Ten Zuiden van Kriwoi Rog duren de af- weergevechten nog steeds voort. In het gebied van Sjeptowka gingen de bolswieken na sterke artillerievoorbereiding met overmachtige in fanterie- en pantserformaties tot den aanval over. Terwijl de Sovjets in verschillende sec toren na het stukschieten van 59 tanks werden afgeslagen, gelukte het hun op eenige plaatsen ons front te verbreken. Er zijn verbitterde gevechten aan den gang. Ten Zuidoosten van Witebsk mislukten ook Zaterdag alle doorbraakpogingen van de So vjets. In het gebied van Pleskau en Narwa zetten de bolsjewieken hun aanvallen met versch aangevoerde strijdkrachten voort. Troe pen van het leger en de Waffen SS verijdelden in harde gevechten alle aanvallen, grendelden plaatselijke penetraties af en vernietigden 17 vijandelijke pantserwagens. Bij de zware afweergevec'hten der laatste dagen hebben zich in den Noordelijken sector van 't Oostelijk front de 81e Silezische divisie infanterie onder bevel van luit.-generaal Scho- per en de Palts-Rijnlandsche 263e divisie in fanterie onder bevel van luit.-generaal Rich ter bijzonder onderscheiden. Van de Italiaansche fronten wordt slechts melding gemaakt van wederzijdsche activiteit van artillerie en stoottroepen. In de middaguren van 4 Maart hebben Ame- rikaansche formaties bommenwerpers terreur- aanvallen ondernomen op eenige plaatsen in West-Duitschland. Vooral in de steden Bonn en Keulen werd schade aangericht in woon wijken en ontstonden verliezen onder de be volking. Er werden verscheidene kerken, zie kenhuizen en openbare gebouwen getroffen. Een betrekkelijk zwakke formatie bommen werpers drong onder bescherming van jagers tot het gebied van Berlijn door, doch werd Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: Gevechts- en slagvliegers hebben in de Straat van Kertsj 2 beladen vijandelijke veer- booten tot zinken gebracht en eenige andere beschadigd. Aanvallen op de lossingsplaatsen van het Sovjet-landingshoofd veroorzaakten groote branden. In het gebied van Kriwoi Rog zijn talrijke krachtige aanvallen der bolsjewieken mislukt. In een penetratieplek ten Zuiden van de stad wordt nog gestreden. Formaties slagvliegers hebben herhaaldelijk bolsjewistische troepenconcentraties in het ge bied van Sjepetowka met goed effect aange vallen. In hetzelfde gebied en ten Zuiden van de Pripjetmoerassen zijn bij levendige plaat, selijke gevechtsactiviteit vijandelijke verken- ningsaanvallen afgeslagen. Tusschen Berezina en Dnjepr en ten Noor den van Rogatsjef zijn herhaalde aanvallen der bolsjewieken met zware verliezen voor den vijand ineengestort. Ten Zuidoosten van Witebsk handhaafden onze troepen hun stellingen tegenover de her haaldelijk met steun van tanks en slagvliegers aanvallende bolsjewieken, zuiverden eenige penetraties en schoten 14 vijandelijke tanks stuk. Ten Noordwesten van Newel en ten Zuidoos ten van Pleskau verminderde de zwaarte der vijandelijke aanvallen. Daarentegen zetten de bolsjewieken hun hardnekkige doorbraak pogingen aan de Narwa voort. Verscheidene penetraties werden door tegenaanvallen opge heven of samengedrukt. De aanval van een vrij zwakke formatie bolsjewistische torpedovliegtuigen op een Duitsch convooi aan de Noord-Noorsche kust bleef zonder succes. Jagers van de convooi- bescherming schoten drie, afweergeschut aan boord twee vijandelijke vliegtuigen neer. Aan het Iandingshoofd van Nettuno werden ten Zuidwesten van Aprilia en ten Zuidwesten van Cisterna door eigen stoottroepen eenige hoogten veroverd. Vijandelijke tegenaanvallen op de pasgewonnen linies werden in felle ge vechten afgeslagen. Van het Zuidelijke front wordt alleen wederzijdsche activiteit van ver- kennings- en stoottroepen gemeld. Krachtige formaties Amerikaansche terreur- vliegers hebben Vrijdag het stedelijk gebied van Rome aangevallen. De militaire schade is gering. Er ontstonden verliezen onder de bur gerbevolking. Bij deze aanvallen werden door jagers en afweergeschut 15 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Formaties Amerikaansche bommenwerpers zijn in de middaguren van Vrijdag onder sterke bescherming van jagers tijdens dichte bewolking doorgedrongen in 't Noordduitsche kustgebied. Door wijd verstrooid uitgeworpen bommen ontstond schade in de woongebieden van eenige plaatsen en in landelijke gemeen ten. Luchtverdedigingsstrijdkrachten van het luchtwapen en de marine vernietigden 21 vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen Vrijdagnacht bommen in West- en Noord- Duitschland. door onze luchtverdedigingsstrijdkrachten be lemmerd geconcentreerde aanvallen te onder nemen; 41 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 21 viermotorige bommenwerpers, werden ver nietigd. Vijandelijke storingsvliegtuigen hebben Za terdagnacht bommen laten vallen op plaatsen in West-Duitschland. Geen Engelsch-Turksch goederenverkeer. Sinds de vorige week weigert de Brit- sche K.v.K. te Ankara vergunningen te verstrekken voor den invoer van Engelsche goederen m Turkije, alsmede voor den uitvoer van Turksche goederen naar Engeland. Na het afbreken der Engelsch-Turksche militaire onderhandelingen in Ankara houdt de leverantie van geallieerd oorlogsmateriaal terstond op, met inbegrip van de olieleveran- ties. Londen en Washington leggen hierover om politieke redenen geen officieele verkla ringen af, zoo zegt het blad verder, aangezien zij het aan de Turken willen overlaten eigener beweging de redenen voor het besluit der Ge allieerden te ontdekken. Dat hebben de Tur ken gedaan. Er is geen reden om een wijziging der houding van de Geallieerden te verwach ten, zoolang de Turksche regeering bij haar tegenwoordige houding blijft. Saradzjogloe heeft de hoofdredacteuren van de bladen te Istanboel naar Ankara ontboden voor het houden van een persconferentie. De onderstaatssecretaris der V. S., Stettinus, heeft verklaard, dat de Amerikaansche land- lease-politiek door de houding van Turkije niet beïnvloed wordt. Hij noemde het embargo V.S. verbreken betrekkingen met Argentinië. De Vereenigde Staten hebben de betrek kingen met Argentinië verbroken. De Amerikaansche ambassadeur te Buenos Aires heeft opdracht gekregen, de offi cieele diplomatieke betrekkingen met het regime-Farrell niet voort te zetten. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: De algemeene welstand en de economische bloei welke Argentinië te dan ken had aan zijn neutraliteitspolitiek, ston den de plannen van Washington in den weg, zoodat door te dreigen met een blokkade en door een vlootdemonstratie aan de monding van de La Plata allereerst het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met de Spil- mogendheden werd afgeperst, welk feit dan gevolgd moest worden door het opnemen van Argentinië in het kamp der spilvijanden. De huidige stap van Washington moet ge lijk gesteld worden met een ultimatum aan de staatslieden, die voor het lot van Argentinië verantwoordelijk zijn, om onvoorwaardelijk te capituleeren of plaats te maken voor persoon lijkheden, die bereid en in staat zijn een aan de Ver. Staten onderhoorige regeering te vor men. Het optreden van Roosevelt is een nog grootere schending van het Atlantische char ter en van de hierin opgenomen vier vrij heden dan de jongste rede van den Britschen minister-president. Weer bommen op Rome, Vrijdagmorgen omstreeks 11 uur hebben sterke formaties Amerikaansche bommenwer pers een nieuwen aanval uitgevoerd op Rome. De basiliek van den Heiligen Paulus heeft op nieuw schade geleden. De voorloopige balans van het aantal dooden bedraagt ongeveer 200. Bij den aanval troffen de lukraak geworpen bommen vooral de woonwijken bij de stations Burtina en Ostiense, waarbij talrijke woon huizen vernield werden. In een schuilkelder waarin 200 menschen een toevlucht hadden gezocht, zijn 50 personen om het leven ge komen. Er zijn in totaal reeds meer dan 100 dooden geborgen. In Februari heeft de vijandelijke luchtmacht boven het gebied van de republiek Italië 117 bomaanvallen, 53 luchtaanvallen met machine geweervuur en 4 scheepsbombardementen on een aangelegenheid, die door het departement dernomen. Daarbij zijn 2300 menschen om het van oorlog onder oogen gezien moet worden- leven gekomen en 3447 gewond. NEERGESCHOTEN TERREURBOMMENWERPER. Met nooit verslappende activiteit worden door de Duitsche luclitverde- gingsstrijdkrachten de aanvallen van vijandelijke bommen werpers op het Rijksgebied afgeslagen. Deze Amerikaansche terreurbommenwerper van het type „Boeing Fortress'' werd door de Duitsche jagers tijdens den luchtslag tot een nood landing op Nederlandsch grondgebied gedwongen. PiK Lt. Seuffert/St. P. c. In Boven-Egypte sterven dagelijks talrijke menschen ten gevolge van honger en malaria. Het aantal mala- riapatienten is bo ven de 300.000 ge stegen; tot nog toe meldde men 12.000 sterfgevallen. Bij een terreur- aanval op Berlijn is de generaal der pantsertroepen Fritz Kühn gedood. Hij was drager van het Ridder kruis en generaal van de motorisee ring bij het Duit sche opperbevel. In Yemen is een hevige typhusepi- demie uitgebroken, waardoor onge woon veel men schen om het leven zijn gekomen. De Ajabische staten hebben het ver zoek ontvangen hulp te verleenen. DUITSCHE BRANDBOMMEN OP LON DEN. Als een der weinige afbeeldingen, welke door Churchill's scherpe censuur van de in de Britsche hoofdstad veroor zaakte bomschade werd vrijgegeven, kwam bovenstaande foto naar Duitsch- land. De berichtgeving der correspon denten in de neutrale pers laat de zware uitwerking der Duitsche brisant- en brandbommen in een anderen omvang dan deze eenige foto te zien geeft, ver onderstellen. Orbis/Holland Pax c. Keuringen. Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataljoa In Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegs- marine en de Germaausehe SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen. en terugreis verkrijgbaar bij de Nebeustellen der Waffen-SS Amsterdam. Dam 4, Alkmaar, l.angestraat 56, Heerlen Saroleastraat 25, Groningen, Heerste 46, Enschedé, Hengeloscliestraat 30 en liet SS- Ersatzkommando Niederlande, Den Haag', Korte Vijverberg 5. 9 Maart 914.00 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2. 10 Maart 9—12.00 Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. la18.00 uur Venlo Deutsche» Haus, Eg- mondstraat 16. 11 Maart 912.00 uur Arnhem Café Royal 15—18.00 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 12 Maart 9—12.00 uur Groningen Heer straat 46. 1518.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breed str. 13 Maart 914.00 uur Amsterdam Dam 4 14 Maart 914.00 uur Utrecht N.V.-huis, Oudegrracht 245. 15 Maart 914.00 uur Amersfoort Pol. Durchgangslager, Leusderweg. „DE OMMEKEER" De titel van het politieke weekpraatje dat Max Blokzijl Maandagavond via Hilversum 1 zal uitspreken luidt: ,,De Ommekeer". Personeel van „Underground" te Londen in staking De Times meldt, dat plotseling 800 man per soneel van den Londenschen'bndergrondschen spoorweg in staking zijn gegaan. Ook in dit geval zijn niet ingewilligde looneischen de oorzaak. „Spanje blijft anti-communistisch" Minister Arrese over de Spaansche politiek Te Valladolid, de stad der Phalanx, is een groote betooging gehouden, waarop de Phalanxminister, Arrese, een groote politieke rede heeft gehouden. Arrese zeide o.m.: „De politiek van vrees en toegeven wij hebben dat jarenlang aan eigen lijf ondervonden leidt tot geen goed einde. Wij weten ook, dat de ineenstorting niet ineens komt, maar dat zij op handige wijze geleidelijk wordt voorbereid. Deze „techniek van vernietiging van een staat" wordt in het algemeen toegepast door een kleine groep on- beteekenende maar egoistische personen, die, als zij eenmaal aan de macht zijn, eerst alle vroegere wetten herzien om het volk iets voor te zetten, doch daarna zeer spoedig in een impases geraken en zich in hun wanhoop door „algemeene verkiezingen" trachten te redden. Dat is dan de situatie waarop het fanatiek revolutionnaire communisme heeft gewacht. Daartegen vermogen de stembussen niets uit te richten. Zijn de verkiezingen gunstig voor het communisme, dan zijn het de laatste geweest en er blijft het volk niets anders over dan zich te verzoenen met het schot in den nek van de Tsjeka. Zijn de verkiezingen niet gunstig voor het communisme, dan moet, tot de roode heerschappij gevestigd is, een toe stand van bloedige anarchie worden overwon nen, waaraan een zwakke en besluitelooze staat zeker te gronde gaat. De verantwoorde lijke „personen" hebben dan hun doodgravers- rol gespeeld en trekken zich terug voor een vreedzaam leven in het buitenland. Voor Spanje is er daarom maar één weg. zooals generaal Franco zeide: „Met ons 13 het leven en zonder ons zal Spanje onder gaan". Men kan zich besparen ons goeden raad te geven. Bedreigingen. Juist in deze dramatische uren van den oor log meent de Phalanx aanleiding te hebben «m naar alle windrichtingen te roepen, dat zij niet bang is. Als er teekenen zijn, dat de bolsje wistische golven met orkaankracht over ons dreigen te komen, dan hebben wij als Phalan- gisten en Spanjaarden den plicht, ais één man pal te staan. Toén eenige weken geleden de Spaansche staat met alle duidelijkheid zijn neutraliteit definieerde, was er geen roode Spanjaard of anti-phalangist, die van de ge legenheid gebruik zou hebben gemaakt om de nationale eer van zijn vaderland te schenden. Dit mag al diegenen te denken geven, die ons nog altijd niet begrijpen. De schuld aan de verarming van Spanje draagt het liberalisme, dat anderhalve eeuw voorbij heeft laten gaan zonder onze voorziening op het gebied van steenkolen, benzine, meststoffen, tarwe en tex- tielgoederen onafhankelijk van het buitenland te maken. Spanje is vastbesloten een sociale en economische revolutie op den breedsten grondslag ten uitvoer te brengen. De twijfe laars behooren in te zien, dat de poging tot ondermijning van ons staatsgebouw haar oor zaak slechts in het feit vindt, dat deze staat vastbesloten anti-communistisch is. Arrese besloot zijn rede met een herdenking van de gevallen phalangisten en riep op tot onvoorwaardelijke trouw aan Franco en tot nationale eenheid van alle Spanjaarden. El Espanol schrijft: „De ongemotiveerde di plomatieke spanning tusschen Spanje en de Geallieerden, alsmede de Geallieerde houding ten aanzien van de petroleumleveranties heb ben bij het Spaansche volk de opvatting doen ontstaan, dat hier sprake is van een bewusten aanval der Angelsaksische mogendheden op Spanje. De weigering der petroleumleveran ties, die ook nog gehandhaafd wordt,nu Spanje de nakoming van al zijn verplichtingen als neutrale staat ondubbelzinnig heeft aangetoond heeft het voll* een spontane reactie van trots en haat ontlokt. Het Spaansche volk vraagt zich met recht af, wat de Geallieerden met hun economische sancties tegen Spanje eigen lijk beoogen." Nieuwe bommenwerpers boven Londen. Volgens den oorlogsverslaggever dr. He rald Jansen, is de oorzaak van de geringe Duitsche verliezen boven Londen te verkla ren door het gebruik van nieuwe Duitsche bommenwerpers, Jansen vloog Woensdag mee toen er een groote aanval op Londen ondernomen werd en schrijft thans: „Het Duitsche idee van een bewegelijken en ook voor den strijd van machine tegen machine geschikten bommenwerper is tot uitdruk king gebracht in een toestel van een nieuw type. Dit type blijkt bij afweergevechten veel practischer dan de zware viermotorige bommenwerpers. Vandaar de betrekkelijk lage verliescijfers. Bijzondere ieersïeel Amsterdamsche Universiteit Voor Duitsche taal- en letterkunde. De Nederlandsch-Duitsche kuituurge meenschap heeft met instemming van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming en van de gemeente Amsterdam het tot dusver bestaande lec toraat voor Duitsche taal en letterkunde aan de gemeentelijke universiteit Amster dam in een bij zonderen leerstoel veranderd. Deze leerstoel zal bezet worden door prof. dr. Erich Müller. KORT NIEUWS. De Zwitsersche bondsraad heeft de ver gadering verboden van communisten, die moest plaatshebben met het oog op de aan staande verkiezingen voor den grooten raad en den staatsraad van het kanton Bazel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1