Amerikanen verloren Maandag boven Duitschland 190 vliegtuigen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Britsche oorlogsbodems voor IJmuiden vernietigd. Engelsche instructeurs verlaten Turkije. 289e Jaargang' No. 57 X Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10000 Postgiro 134958 llaarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Woensdag' 8 Maart 1944 Verschijnt üageiyKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkery: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55» IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedryven Damiate, Haarlem K 1297 Zware gevechten aan weerskanten van Kriwoi Rog en bij Swenigo. rodka en Sjepetowka, alsmede aan den autoweg Orsja-Smolensk. Duitsche tegenaanvallen bij Pskof en Narwa hebben succes. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Aan weerskanten van Kriwoi Rog sloegen onze troepen ook Maandag hevige aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten af of vingen ze op penetratiepunten op. In het gebied van Swenigorodka en Sje petowka duren de zware gevechten onver minderd voort. Hevige vijandelijke aan vallen wisselden af met vastberaden tegen aanvallen onzer divisies op de opdringende aanvals-toppen der bolsjewisten. Daarbij werden alleen al ten Zuiden van Sjepe towka 41 vijandelijke pantserwagens en 29 stukken geschut vernield. Aan den autoweg SmolenskOrsja zetten de bolsjewisten over een smal front hun door braakpogingen, in verscheidene aanvalsgolven ondernomen, voort. Deze pogingen faalden, na verbitterde gevechten. De vijand verloor daar bij 22 pantserwagens. Ook ten Noorden van Pskof en bij Narwa strandden door pantserwagens en slagvliegtui gen ondersteunde Sovjetaanvallen op den hard nekkigen tegenstand onzer grenadiers. Eigen tegenaanvallen hadden een succesvol verloop. In het hooge Noorden sloegen bergjagers van leger en Waffen-SS in den sector-Louhi verscheidene vijandelijke aanvallen af met zware verliezen aan dooden en gewonden voor de bolsjewisten. Aan de Italiaansche fronten heerschte Maan dag een levendige verkennings- en stoottroep bedrijvigheid aan weerszijden. De aanval van formaties Amerikaansche bommenwerpers op Berlijn in de middaguren van Maandag' leidde tot een buitengewoon groot succes onzer luchtverdedigingsstrijd krachten. Eenige woonwijken in het gebied van grool-Berlijn werden door de verspreid neergeworpen bommen getroffen. Honderd veertig vijandelijke vliegtuigen, waaronder 118 viermotorige bommenwerpers, werden vernield Een formatie jachtkruisers onder bevel van majoor Kogler onderscheidde zich hierbij bij zonder. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid-Engeland aan. Bewakingsstrijdkrachten der marine brachten in de ochtenduren van Dinsdag in het zeegebied voor IJmuiden in zware gevechten 2 Britsche torpedomotorbooten tot zinkèn, beschadigden een derde zoo zwaar, dat zij verloren geacht kan worden, en schoten 3 andere booten in brand. De eigen vaartuigen bereikten voltallig hun .steunpunten. Duikbooten hebben in zware gevechten tegen vijandelijke convooien en krachtig beschermde afzonderlijk-varende schepen op den Atlanti- schen en den Indischen Oceaan 12 schepen met een gezamenlijken inhoud van 71.000 ton tot zinken gebracht. Miltaire deskundigen kamen tof de slotsom, dat ie Amerikanen Maandag bij hun eersten terreuraanval op Berlijn nog 40 procent meer vliegtuigen hebben ver loren dan de 140, welke volgens de offi- cieele Duitsche gegevens zijn neergescho ten, en wel op grond van de volgende feiten: 1. Op het Zweedsche vasteland en in andere Noorsche streken hebben 10 bom menwerpers een noodlanding moeten ma ken. 2. De noodseinen van boven de Noord zee neergestorte toestellen wijzen er op, dat ten minste 19 vliegtuigen zich op zee in nood bevonden tengevolge van benzine gebrek of averij. 3. Duitsche jagers, die de vijandelijke toestellen tot de landingsvelden in Oost- Engeland achtervolgden, maken melding van talrijke noodlandingen en van bran dende toestellen op de vliegvelden. De militaire deskundigen berekenen de z.g. stille verliezen op ongeveer 50 toe stellen, zoodat de totale verliezen der Ame rikanen dan 190 bommenwerpers en jagers bedragen, hetgeen een verlies aan vliegend personeel van ongeveer 1400 man be- teekent. United Press meldt: „Bij den Ameri- kaanschen aanval maakte een formatie bommenwerpers kennis met het geheele gewicht der vijandelijke verdediging". De bemanningen dezer formatie ver klaarden volgens het agentschap: „Het leek, of de geheele Duitsche luchtmacht was opgestegen. Wie beweert, dat er geen Duitsche luchtmacht meer is, is niet wijs". Sedert de eerste poging van de Ameri kaansche luchtstrijdkrachten in October 1943 om met grootere formaties bommen werpers dieper in Duitschland door te dringen, teekenen zich op zichtbare wijze de voortdui-end in stijgende lijn gaande ontwikkeling, de verbetering en verster king van alle krachten der Duitsche lucht verdediging af. Hun laatste aanvallen overdag onderna men de Amerikaansche luchtstrijdkrachten onder bescherming van jachttoestellen, die de aanvallen van Duitsche jagers en jacht kruisers moesten opvangen, teneinde al dus de steeds stijgende verliezen aan bom menwerpers en hun speciaal opgeleide be manningen tot een dragelijken omvang te beperken. De krachtige bescherming door vijan delijke jachtvliegtuigen kon de bestrijding van de bommenwerpers niet verhinderen. Dit blijkt zeer duidelijk uit de verhouding van de neergeschoten bommenwerpers tot de vernietigde begeleidende jagers. Op 21 Februari werden 25 bommenwer pers en 8 jagers neergeschoten, op 22 Fe bruari 101 bommenwerpers en 23 jagers, op 23 Februari 42 bommenwerpers en 3 jagers, op 24 Februari 143 bommenwerpers en 23 jagers, op 25 Februari 102 bommen werpers en 4 jagers, op 3 Maart 21 bom menwerpers op 4 Maart 21 bommenwer pers en 20 jagers. De aanval van de Amerikaansche lucht macht op Berlijn op Maandagmiddag geeft hetzelfde beeld. Na een winterreces van twee maanden is het Turksche parlement te Ankara weer bijeengekomen om de normale werkzaam heden voort te zetten. In politieke kringen is men van meening, dat voorloopig geen verklaringen over den huidigen internatio nalen toestand in het parlement zullen worden afgelegd. De minister-president heeft de naar Ankara ontboden hoofdredacteuren en uit gevers van de bladen te Istanboel ont vangen om hun instructies te geven. Onlangs is bevestigd, dat ook petroleum en benzine op de lijst voorkomen van Britsche goederen, die niet meer geleverd zullen worden. Talrijke Engelsche militai ren in burger, die tot dusver als instruc teurs of specialisten hun werkzaamheden verrichtten, verlaten overeenkomstig het bevel Turkije. De openbare meening volgt met bijzondere aandacht de formulee ringen in de hoofdartikelen van den af gevaardigde Yaltsjin in het blad Tanin, waarin de geleverde Engelsche wapens niet alleen onbeteekenend, doch ook „oud ijzex-" genoemd worden. Het blad Tasviri Efkiar schrijft, dat Turkije bereid zou zijn een nationalen oor log te voeren, indien het aangevallen wordt. Turkije onderhoudt vriendschappelijke be trekkingen met Duitschland. Niemand kan van Turkije verlangen, dat het een vriend, die in den loop van den huidigen oorlog trouw gebleven is, een gemeene dolkstoot toebrengt. De afgevaardigde Sadak schrijft in het blad Aksjam: „Turkije heeft geen reden om aan den oorlog deel te nemen, want het koestert geen ambities om zijn grondgebied uit te breiden en evenmin streeft het naar eenige winst". Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Eden in het Lagerhuis verklaard, dat hij op het oogenblik geen verklaring had af te leggen over het terugtrekken van de Britsche militaire missie uit Turkije. Rood Spaanseh hulpcomité te Algiers. In Algiers is officieel bekend gemaakt, dat aldaar een rood Spaanseh hulpcomité is opgericht, ten einde aan de Spaansche emigranten ondersteuning te verleenen. Tijdens een meeting in den stadsschouwburg van Oran richtte de uitgeweken communist Bill L'Oux onder luid applaus van zijn toe hoorders aanvallen tegen Franco en het na tionale Spanje. Onder de aanwezigen bevon den zich talrijke geëmigreerde roode Spanjaar den. Het Spaansche blad A.B.C. schrijft over de betrekkingen tusschen Spanje en de groote democratieën dat deze zich bij hun politieke beslissingen laten beïnvloeden door de roode emigranten, die vervuld zijn van haat tegen Spanje en aldus bij hun optreden tegen Spanje de eene psychologische fout na de andere maken. Het is hoog tijd, dat de andere volken onze handelwijze begrijpen en hun schande lijke taal wijzigen. Geen politiek offer of be langrijke economische moeilijkheden zijn in staat volk en regiem in Spanje te scheiden en van den met waardigheid ingeslagen weg af te brengen. Regeering van Iran afgetreden. Bij een stemming over het vertrouwens votum, gesteld in aansluiting op de parle- mentsdebatten over de troonrede, bleef de Iraneesche regeering verre in de minder heid. Om deze reden is zij afgetreden. Er zijn onderhandelingen gaande over de vor ming van een nieuwe regeering. Noodlandingen in Zweden. Drie Amerikaansche viermotorige bom menwerpers hebben een noodlanding ge maakt op Zweedsch gebied. De Zweedsche luehtdoelartilïerie was in actie geweest en Zweedsche jagers hebben ingegrepen, Twee van deze bommenwerpers landden op het vliegveld van Malmö. Het derde vliegtuig landde in Schonen. De vliegtuigen waren zoo goed als onbeschadigd. De bemanningen in totaal 30 man, zijn geïnterneerd. ZUIDWAARTS VII. Mont St. Michel Eens is het anders geweest. Dertien eeuwen en langer geleden was het geen barre rotsen- kust, waartegen de oceaan beukte en storm liep. Toen was het Bretonsche oeverland be dekt met een zeer uitgestrekt dicht begroeid en met dorpen bezaaid heuvelachtig terrein: een antiek, wild bosch, het woud van Scissy of Quokelunde. Maar de kust verzakte in den loop der tijden, het bosch verdween en in Maart 709 verwoestte een stormvloed met aardbeving het lachende landschap en wat de zee overliet waren wat kale rotsen, sindsdien de Normandische eilanden genaamd. Voor de baai van St. Michel ligt zulk een eiland, een van de kleinste die men hier vindt, maar tevens een van de belangwekkendste. Want op dit 100 M. hooge kegelvormige graniet blok, dat de basis van de Mont St. Michel vormt, rijst een schoon geheel van kerk, kloos ter, abdij en kloostergebouwen omhoog aan wiens voet de huisjes der eilandbewoners in poortersche nederigheid de beschutting van den kromstaf genieten. O, Mont St. Michel is schoon, zooals het daar oprijst uit het vlakke water, waarin geboomte, zeeweringen en gebouwen zich spiegelen, schoon als een sprookje, dat verhaalt van een ver verleden met strijd en overwinning, van sombere spelonken en ten hemel strevende architectuuren het sprookje wordt wer kelijkheid zoodra de toerist voet aan wal heeft gezet en over de kasseien der hellende straat jes den tocht naar boven aanvaardt. Ten tijde der Galliërs waren er hier al pries teressen aanwezig en Jupiter kreeg er van de Romeinen reeds zijn altaar. De Franken bouw den er twee kapellen en in de zesde eeuw ver rees er hier een klooster. Het was een jaar vóór den hierboven gereleveerden stormvloed, dat Saint Aubert hier, in de eenzaamheid van een afgezonderde plaats, half grot, half kapel, een visioen van den aartsengel Michael had, waarna de plaats tot op den dag van heden Mont Saint Michel werd geheeten. Tot zoover de eerste geschiedenis. Het alras beroemde oord komt in hét centrum van vor stelijke belangstelling te staan. Karei de Groote, Frans I en andere historische figuren beschenken Mont St. Michel met koninklijke giften en de abele bouwmeesters worden niet moede, telkens nieuwe scheppingen aan de reeds bestaande toe te voegen. Veel ruimte is er niet op het kleine eiland, maar als het naar boven niet meer gaat, worden er plannen ont worpen voor machtige ondergrondsche wer ken, zoodat men U heden ten dage niet min der dan drie kerkgebouwen boven elkaar toont. Dat in den loop der tijden wel en wee elkander afwisselen, wien zal het verbazen? De Noormannen komen en verwoesten veel, maar een van hun geslacht, Richard sans Peur, bouwt schooner op wat zijn voorgangers heb ben afgebroken. Het hemelvuur ontziet boven dien geen menschenwerk en meer dan eens ligt Mont St. Michel daar als een reusachtige fakkel in volle zee te brandentotdat nieuwe toewijding en nieuw geloof op de ruïnen van het oude getuigenissen van zin volle schoonheid optrekt. En ook het oorlogs geweld laat de plaats niet ongemoeid. Menig maal belegeren en overwinnen de Engelschen de rots, maar taaie verdediging wint het tel kenmale en als in 1428 de nood ten top is ge stegen bezielt het bericht van Jeanne d'Arc's zegepraal te Parijs en Orléans de bezetting zoozeer, dat de Engelschen het beleg moeten opheffen. En in al deze tijden van voor- en tegenspoed beijveren de vrome broeders van de abdij, waartoe het klooster reeds lang verheven is, zich, het geheel meer en meer te doen beant woorden aan zijn roeping. De ridderzaal biedt waardig verblijf aan hooge gasten en in de kerk tasten de tempelschatten zich op. Maar als daarboven statige hymnen weerklinken, zucht beneden, daar, waar geen zonnestraal doordringt, menige ongeluksvogel zijn wan hoop uit. Want reeds sinds de dertiende eeuw is Mont St. Michel ook staatsgevangenis en het is nog maar een honderd jaar geleden dat een gevangene, die er wegens politieke ver grijpen opgesloten zat, maar langs een gehei men weg trachtte te ontvluchten, in een ge welf terecht kwam, waar de noodige geraam ten, waarvan sommige nog aan de muur vast geklonken bleken te zijn, een macaber getui genis aflegden van wat zich hier in vroeger eeuwen heeft afgespeeld. Ja, men kan hier heerlijk griezelen in den schemer der afgelegen hoekjes, maar als men een oogenblik later de waardige Aalmoeze nierschap, de trotsche Merveille of het statige schip der kerk betreedt, maakt de huivering plaats voor bewondering en geniet men eens te meer van het verrukkelijk vergezicht, dat het terras, honderd meter boven den zee spiegel, oplevert. Ais er ter afwisseling van het bezichtigen van al deze steenen herinneringen geen bakje warme troost wachtte.... dan zou 't óók niet goed zijn en zoo dalen we van de gewijde plaatsen af naar oorden van meer profane ge nieting, die zich langs de straatjes rijen in den vorm van hotels en hotelletjes en doodgewone kroegjes, fraai opgedofte winkeltjes en schil derachtige woninkjes. Er wonen hier een paar honderd menschen en nieuwe vestigingen zijn er verboden. Die paar honderd lieden leven in vredestijd van de driehonderdduizend vreem delingen, die hier jaarlijks komen, een aantal, dat in oorlogstijd tot nog geen duizend is ge slonken. Ge wilt dus wel van mij aannemen, dat ons gezelschap op het verlaten eiland nog al belangstelling genoot van al wat er iets aan den man te brengen heeft en dat is 99 der bevolking en dat men er ons ont ving met de voorkomendheid, aan een groot- mogol verschuldigd. En nu moet ge weten, dat men daar op Mont St. Michel nog het. koetje op stal en het, varken in het kot heeft en dat de hoenderstapel nog op voile kracht werkt en In eenige groote Duitsche steden, waar gevaar voor luchtaanvallen bestaat, worden groote bouwwerken uit beton en staal opgericht, die onder den naam „Flaktorens" populair geworden zijn. Wat hun afmetingen, de hoeveelheid van het gebruikte materiaal en - on danks alle moeilijkheden - korten bouw tijd betreft kunnen ze alleen met U-boot bunkers vergeleken worden. Met de op- - richting van deze bouwwerken, die zoo wel voor de actieve luchtafweer als voor de luchtbescherming der bevolking die nen, heeft het door Rijksminister Speer straf georganiseerde Duitsche bouwbe drijf in het vaderland een van zijn belangrijkste prestaties tijdens den oor log volbracht. Scherl/Gerlach/C.N.F. Pax c. dat de zee het een en ander oplevert en dat er nog een stoffig fleschje te voorschijn kwam., nu ja, 't was grandioos. Zoodat er weinig dis cours was, toen we in de autocar naar St. Malo terugreden Stalin's antwoord aap de Polen. Exchange Telegraph heeft een bericht uit Londen verspreid, volgens hetwelk Stalin's antwoord op de naar Moskou gezonden Pool- sche verklaring in zake de grenskwestie te Londen is aangekomen. De tekst is wel niet bekend, maar het is duidelijk, dat het doode punt niet overschreden is. De kansen op ac- coord staan niet goed, maar de Britsche po gingen worden voortgezet. Moskou volhardt in zijn antwoord dat de Polen de Curzon-lijn als definitieve grens zullen aanvaarden, ter wijl de Polen hadden voorgesteld, deze slechts als een voorloopige grensafbakening te be schouwen en pas na den oorlog een grensre geling te maken. Het Poolsche voorstel, in middels aan weerskanten van de Curzon-lijn Geallieerde waarnemers te plaatsen, vindt te Moskou eveneens geen weerklank. Wat de personeelskwestie betreft, staat de Sovjet- Unie er op, dat er wijzigingen dienen te wor den aangebracht, en wel in het Poolsche comité en het Poolsche leger. Nieuwe mannen zouden gevonden kunnen worden onder de Polen in Engeland en de staten. Keuringen. Voor de Waffen-SS, SS-Wael»tbataJjon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- mariue en de Germaansche SS in Nederland, Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen. en terugreis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waffen-SS Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Langestraat 58, Heerlen, Saroieastraat 25, Groningen, Heerste 46, Enschedé, Hengeloschestraat 30 en het SS- Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 9 Maart 914.00 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2. 10 Maart 912.00 Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 18. 11 Maart 912.00 uur Arnhem Café Royal 15—18.00 uur Zwolle. Hotel Gijtenbeek. 12 Maart 9—12.00 uur Groningen Heer straat 46. 1518.00 uur Leeuwarden, huiz'e Schaaf, Breedst. 13 Maart 914.00 uur Amsterdam Dam 4 14 Maart 914.00 uur Utrecht N.V.-huis, Oudeigracht 245. 15 Maart D14.00 uur Amersfoort Poi, Durchgangslager, Leuscterweg. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL In de serie brandende kwesties op Donder dag 9 Maart 1944, over Hilversum 1, om 18.45 uur, spreekt Max Blokzijl over: „Ook voor de katholieken zijn communisme en plutocratie de vijanden." KORT NIEUWS. Thans doen 15.000 Indianen in het Ameri kaansche leger dienst. Zij werden uit de 360.000 nog in de V. S. levende Indianen ge kozen. Het grootste deel van hun voor-ade ren millienen in aantal zijn het slacht offer geworden der Amerikaansche zegenin gen. In het gebied van Cette aan de Middel- iandsche Zee werd de verplichte evacuatie van kinderen tot 15 jaar verordend. Naar verluidt moet deze voor 15 Maart geëindigd zijn. Sedert het begin van den oorlog zijn 25 Duitsch katholieke geestelijken als aalmoe zeniers bij de uitoefening van hun ambt ge vallen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1