Haarlemsche Courant Verbitterde gevechten op de zwaarte punten in het Oosten. Amerikaansche aanval op Berlijn mislukt Nationale betooging te T okio. „Compromis staat gelijk met capitulatie". Sovjets gaan te Malta Ital. oorlogsschepen overnemen. Groote belangstelling van Turkije voor de kwestie. 289e Jaargang No. 58 Bureaux: Groote Houtstraat $3. Tal. Advert. 10521, Redactie 1060» Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Socndapleln 31. Tel. 12330 Hoofdredaeleur: F. C, Derks Nieinvsblad voor IS oord-Holland Kennemer Editie Donderdag 9 Maart 1944 VerschUnt dagelijks, behalve op Zou- en Feestdagen Orukkerü: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuïden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Qost Uitg.: Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 1297 net Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Zuidwesten van Kriwoi Rog duren de verbitterde gevechten met de in onze linies binnengedrongen sterke vijandelijke strijdkrachten voort. Eigen formaties in fanterie en tanks hebben ten Westen van Kriwoi Rog in hevige tegenaanvallen vijan delijke gevechtsgroepen uiteengeslagen en tijdelijk verloren gegane stellingen her overd. Ten Westen van Kirowograd zijn de bolsjewisten na felle artillerievoorberei ding weer tot den aanval overgegaan. Zij werden met zware verliezen aan dooden en gewonden teruggeslagen. In het gebied van Swenigorodka en Sjepe- towka-Jampol zijn onze troepen nog steeds in zware wisselvallige gevechten gewikkeld. In de laatste drie dagen zijn hier 357 vijandelijke tanks vernietigd. Tusschen Berezina en Dnjepr zijn Jiernieuw- de aanvallen van de bolsjewieken mislukt. Aan den autoweg SmolenskOrsja zijn ook Dinsdag weer alle doorbraakpogingen van ver scheidene bolsjewistische divisies met schitte renden steun van onze slagvliegers voor onze stellingen uiteengeslagen. Duizenden dooden liggen voor onze linies. In het Noordelijke deel van het Oostelijk front heeft de vijand in verscheidene sectoren tevergeefs aangevallen. Bij Narwa hebben onze tegenaanvallen ondanks taaien vijande lijken tegenstand verdere vorderingen ge maakt. Bewegingen en concentraties der bols jewieken werden door artillerievuur uiteenge slagen. Bij de afweergevechten in den centralen frontsector heeft de midden-Rijnsche 197ste infanterie-divisie onder leiding van gen.-maj. Wössner zich bijzonder onderscheiden. In Italië is het ook Dinsdag niet tot ge vechtshandelingen van beteekenis gekomen. Nieuwe oorlogsmaatregelen in Japan. Het verbond van Japansche journalisten, de bond van uitgevers en het persbureau Domei hebben tezamen met de vijf belangrijkste dag bladen van Tokio een groote nationale betoo ging gehouden, waarin toonaangevende man nen van de pers, onder wie de 84-jarige Tohoetomi, het woord namen. Aan het slot van de vergadering werd de volgende reso lutie aangenomen, die heden door de geheele pers groot opgemaakt werd afgedrukt: „Het Japansche volk is vervuld van den geest der Keizerlijke oorlogsproclamatie van 8 Maart 1941. Het belooft productie stijging van de oorlogsindustrie des lands, ten einde de oorlogvoering met succes en doeltreffend te ondersteunen. De oorlog van groot Oost Azië is een strijd ter be scherming van het nationale bestaan van het land en ter vervulling van zijn staats idee. Een compromis iri dezen oorlog zou met capitulatie gelijk staan. Er bestaat derhalve geen andere weg dan de vijan den Amerika en Engeland te vernietigen. Het Japansche volk belooft plechtig, om voor het behalen van deze overwinning alle moeilijkheden te overwinnen en el- ken toestand van nood te verduren en tot de eindoverwinning te vechten". Op grond van een door de regeering geno men besluit zal de stelselmatige opslag van belangrijke levensmiddelen en textielgoederen in geheel Japan uitgebreid worden, opdat men op alle mogelijkheden voorbereid is. Dit geldt vooral voor stedelijke districten, omdat men de talrijke bevolking b.v. in geval van luchtaanvallen onmiddellijk van al het noo- dige wil kunnen voorzien. Geheel Japan moet een groot oorlogsarsenaal worden, aldus de vice-minister van welvaart, Takebayasji in een toelichting op het besluit der regeering om meer vrouwen in de oorlogsindustrie te werk te stellen. De regeering zal daarbij, naar hij zeide, in de eerste plaats gebruik maken van het z.g. vrijwillige vrouwencorps, waar van in alle deelen des lands reeds formaties zijn opgericht." In Tokio alleen zullen thans nog 60.000 meisjes in de oorlogsindustrie voor al in vliegtuigfabrieken, tewerk worden ge steld. Zij zullen in de eerste plaats werk ver richten, dat niet beslist door mannen moet worden gedaan Vooreerst zullen zij voor den tijd van éên jaar worden aangesteld. In den geheimen staatsraad heeft de minister zonder portefeuille Foedzjiwara een uitvoerig verslag over de oorlogsproductie uitgebracht. Foedzji wara,, die als een der grootste economische leiders wordt beschouwd heeft de laatste maanden verschillende economische centra, vooral vliegtuigfabriken bezocht. Batterijen verdragend geschut bestreden scheepsdoeleri in het gebied van Nettuno en schoten een vijandelijk vrachtschip in brand. Amerikaansche vliegtuigen hebben opnieuw Rome en andere steden in midden-Italië aan gevallen. In eenige stadsdeelen van Rome ont stond schade. Onze jagers hebben daar en aan de Zuidkust van Frankrijk 9 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Eenige vijandelijke storingsvliegtuigen heb ben Dinsdagnacht bommen geworpen op ge bieden in West-Duitschland. De formaties Amerikaansche bommen werpers, die omstreeks het middaguur op 8 Maart met krachtige bescherming van jagers van het Noordwesten uit over de grenzen van het Duitsche rijk gevlogen waren, werden door de Duitsche luchtver dedigingsstrijdkrachten ononderbroken aan gevallen en waren reeds in talrijke klei nere groepen versplinterd, alvorens af zonderlijke vliegende toestellen hun doel, Berlijn, konden bereiken. Hun poging een geconcentreerden terreur- aanval op Berlijn te ondernemen, mislukte volkomen. De tot dusver beschikbare rappor ten doen thans reeds zien, dat zij er niet in geslaagd zijn een aanvalszwaartepunt te vor men, doch dat hun verliezen weder buitenge woon zwaar zijn. Bij de Arbeidsmannen van de nieuwe lichting1. De schopexercitie. „Kijk zelf maar eens, de steel moet loodrecht staan!" C.N.F./N.AD./Molkenboer Pax c. Arbeidsdienst voor meisjes Een half jaar uit de zorgen De Nederlandsche Arbeidsdienst richt zich in deze dagen, in samenwerking met het NAF, tot het vrouwelijk deel der Ne derlandsche jeugd, niet alleen om begrip te wekken voor den arbeidsdienst maar tevens om haar in de gelegenheid te stel len gedurende een half jaar de zorgen en den druk van dezen tijd van zich af te zetten. De Arbeidsdienst voor meisjes, aldus verklaarde arbeidsleider Hensen dezer da gen tijdens een causerie in de persconfe rentie, geniet nog te weinig belangstelling, niettegenstaande er 17 uitstekend geoutil leerde kampen zijn in de mooiste streken van ons land. Oorzaak van deze geringe belangstelling is dat dienstneming in den Arbeidsdienst voor meisjes voor het groot ste deel vrijwillig geschiedt. In hoofdzaak gaan de meisjes uit ideëele motieven in den arbeidsdienst, maar er zijn nog andere factoren die een verblijf in een der ADM- kampen aanlokkelijk maken. Een groot deel van de rijpere jeugd leeft onder den druk van dezen tijd. De mooiste jaren gaan voorbij en wanneer het een maal vrede is en het leven zijn normalen loop herneemt, kan deze aan levensvreug de zoo arme tijd niet worden ingehaald. De ADM, aldus de heer Hensen, stelt nu voor de meisjes van 17-25 jaar de gele genheid open om in een der mooie kam pen het tekort aan levensvreugde eeniger- mate aan te vullen. Bevrijd van de zorgen van kantoor en fabriek, bevrijd ook van de zorgen voor kleeding en voedsel kun nen zij gedurende een half jaar onbekom merd van het leven genieten. Het is even wel niet zoo dat deze kampen gezien moe ten worden als oorden van vermaak. Het arbeidsdienstmeisje verricht werk; haar voornaamste taak vindt zij in het doen van de huishouding voor de kampgemeenschap deels ook in het bieden van hulp in de huishouding van groote gezinnen. In dit streven wordt zij gesteund door de ka meraadschap van de leidsters en haar an dere kampgenooten. Veel wordt gedaan aan de geestelijke en lichamelijke opvoeding. Alle problemen, waarvoor meisjes zich interesseeren wor den behandeld: gezondheid en levensdurf wordt aangekweekt. De ADM richt zich in het bijzonder tot de arbeidersjeugd, aangezien deze den druk der tijden het sterkst voelt. Tenslotte kan nog worden meegedeeld dat, wanneer het meisje kostwinner is. aan haar ouders het bedrag aan loon dat zij door een verblijf in een arbeidsdienst kamp derft, zal worden uitbetaald. Watoetin van zijn functie ontheven De Sovjet-generaal Watoetin, die het op perbevel voerde over de troepen van het eerste Oekrainsche front, is volgens een door het Sovjet-Inlichtingenbureau ver spreide dagorder van Stalin aan generaal Sjoekof van zijn functie ontheifing. Als of- ficieele reden voor het ontslag van Watoetin wordt ziekte opgegeven. Tot zijn opvolger als opperbevelhebber van 't eerste Oekrain sche front is benoemd Sovjet-maarschalk Sjoekof. Strijdt mee in onzer dagen strijd Maar met Uw leven; wandel werk, Oh, zeg niet wat Uw mond belijdt, Oh, zeg niet van wat naam of kerk Maar toon van welke geest ge zijt. DE GENESTET. NEDERLANDERS, In bovenstaand Oud-Nederlandsch gedicht van den volks dichter De Genestet staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welke geest ge zijt" Welnu dan, toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden, Michiel Adr. de Ruyter, voortleeft in alle rijen van het Nederlandsche volk. Blijft niet hangen achter moeders pappot, maar zet U in voor de toekomst van Uw volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor Europa! Meldt U als Vrij williger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahme- stelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24 Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, den Haag, Korte Vijver berg 5, Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Langestraat 56, Groningen: Heerestraat 46, Enschedé: Hengeioschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door allen Haf en- en Orts- kommandanturen in Nederland. KORT NIEUWS De Dardanellen. Volgens geruchten, welke te Lissabon de ronde doen, zou er een accoord gesloten zijn tusschen Moskou en den Zuid-Slavischen bendeleider Tito, krachtens welke de golf van Cattaro aan de Sovjet-vloot als marine basis ter beschikking zou worden gesteld. (De Golf van Cattaro bevindt zich hecht in Duitsche handen. Red.) „Binnenkort zullen wij in samenwer king met onze bondgenooten de be scherming van het Middellandsche Zee gebied op ons nemen", aldus heeft de Sovjet-Russische ambassadeur te Al giers. Bogomelow, verklaard tijdens een maaltijd, waarbij de overdracht van Italiaansche oorlogsschepen aan de Sovjet-Unie werd bekendgemaakt. De bemanning der over te nemen sche pen is reeds onderweg. Waarschijnlijk zal de plechtige overdracht te Malta plaats vinden. Een deel der schepen zal daarna te Algiers en in andere Noord-Afrikaansche havens worden gestationneerd. Vele Sov jet-Russische diplomaten zullen bij de over neming tegenwoordig zijn. Politieke kringen in Ankara beschou wen de verklaring van Roosevelt over het afstaan van een derde deel der Ita liaansche vloot aan de Sovjet Unie uit het gezichtspunt, dat hierdoor de Turk- sche belangen -"waakt worden Turksche politieke ur.nge.. u: er op. dat de mogelijkheid eener uitbreiding van de Sovjetvloot in de Zwarte Zee Turkije rechtstreeks raakt, al is dit dan ook voor- loopig onmogelijk als gevolg van de blok keering van den toegang tot de Zwarte Zee door de Duitsche grendelpositie in de Egeische Zee. Het volledig uitvallen van Italië als zeemogendheid in de Middelland sche Zee, zoo verklaart men, is niet met de Turksche belangen na den oorlog in over eenstemming. Turkije wenscht dit niet. Op een vraag naar de eventueele conse quenties der uitlevering van Italiaansche oorlogsschepen aan de bolsjewieken voor de kwestie van Dardanellen en Bo: porus is in de Wilhelmstrasse verklaard, dat er voor-' loopig geen aanwijzingen zijn, dat dit thema door een of andere partij bij de Turken aan hangig is gemaakt. Overigens wijst men op de volkomen ondubbelzinnige bepalingen van het verdrag van Montreux. Badoglio heeft intusschen verscheidene besprekingen met zijn ministers van marine en van binnenlandsche zaken, beneven-' met graaf Sforza gehad. Roosevelts verklaringen zouden hierbij het hoofdthema hebben uit gemaakt. Naar verluidt, zouden Londen en Wash ington, die zes maanden geleden bij de on- derteekening van den wapenstilstand aan Badoglio beloften inzake het lot der Ita liaansche vloot hebben gedaan, deze thans als gevolg van Sovjet-Ruslands vorderin gen, ongedaan hebben gemaakt. In Zweden wordt den laat- sten tijd weer 'n niet onbelangrijke stijging der werk loosheid waarge nomen. Einde Ja nuari telde men ruim 15.800 ge vallen van nood zakelijke steun- verleening. Het Mexicaan- sche O.M. heeft bevel tot arresta tie uitgevaardigd tegen den beken den schilder Siqu- eiros, die ervan beschuldigd wordt den eenige jaren geleden op Leo Trotzki bei reven moord te hebben voorbereid. Siqu- eiros is voort vluchtig. Te Londen is of ficieel medegedeeld dat de Britsche kruiser Sparta" verloren is gegaan Een officieel Britsch onderzoek heeft aangetoond, dat de strijdgeest eer Britsche sol daten afhankelijk is van de berich ten die zij van huis krijgen. Blij ven deze uit, dan zijn de soldaten niet langer in goede conditie. Een nieuw contingent Fran- sche vrijwilligers voor het legioen tegen het commu nisme is uit Pa rijs vertroW.ken naar het Oostelijk front. Begint de invasie bij Sjepetowka? Generaal Dittmar aan het woord. Luitenant-generaal Dittmar heeft Dinsdag avond in zijn wekelijksche radiorede over de militaire situatie een merkwaardige visie ge openbaard over de brandende vraag van dit oogenblik: waar blijft de invasie? Volgens Dittmar is het niet uitgesloten, dat de invasie begint bijSjepetowka. Hij kwam tot deze typische veronderstelling, na er op gewezen te hebben, dat de groote krachtsinspanningen, die de bolsjewisten zich thans aan het front bij Sjepetowka getroosten, misschien bedoeld ziin als dringende invitatie tot Engeland en Amerika om nu eens spoedig aan het tweede front te beginnen. Luitenant-generaal Dittmar schetste den grootscheepschen aanval bij Sjepetowka dan ook als een „bemoedigings offensief" dat wellicht tot de eerste acte ge rekend moet worden van wat zich vervolgens op het definitieve tweede front zou moeten afspelen. Bij de beoordeeling van den militairen toe stand aan het Oostelijk front leggen militaire kringen te Berlijn een opmerkelijke kalmte en verzekerdheid aan den dag. Zij wijzen er op, dat de Duitsche leiding sedert het begin van het bolsjewistische offensief reeds de moeilijkste situaties meester is geworden, dat de manier, waarop de tegenstander zijn ot'fen- siefgolven doet oploopen, bekend is en dat men op grond van de daarbij opgedane er varingen overeenkomstige schikkingen kan trefen. Zonder over het hoofd te zien, dat de huidige, blijkbaar laatste wintergolf van het Sovjetoffensief nog steeds in hevigheid toe neemt, is men er te Berlijn van overtuigd, dat de voorhanden ruimte de Duitsche leiding een doelmatige verdedigingstactiek mogelijk maakt, welke den tegenstander noopt tot een slijtageslag van Narwa tot Kriwo: Rog Moskou gaat wederom een tweede front eSschen. Moskou wordt opnieuw ongeduldig ten aanzien van zijn Westelijke bondgenooten, zoo meldt de Moskousche correspondent van de Daily Herald. Voor de eerste maal sedert de besprekingen van Teheran komen in de pers weer teleurstelling' en scepsis tot uit drukking over het uitblijven van het tweede front.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1