Heldengedenkdag 1944 Verbitterde afweerslag van Tarnopol tot beneden-Dnjepr. „In de eenheid van Front en Vaderland is Duitschland onoverwinnelijk Rede van groot-admiraal Dönitz. Luchtaanvallen op Rome, Padua, Florence en Toulon. V 289e Jaargang No. 01 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10721, Redactie 1DSOO Postgiro 134908 Haarlemsche Ct. Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Nieu wsblad voor Noord-Holland Maandag 13 Maart 1944" Verschünt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. E. Spaarne 12. Tel. ttfïf Kantoor IJniuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K De Heldengedenkdag van (W. vijfde oor logsjaar beheei'sèhte Zondag de voor pagina's van de Duitsche pers. Alle bladen wijzen er op, dat de offers van den oorlog groot geworden zijn, doch dat met die of fers steeds medr het inzicht gegroeid is wélke ernstige groote zaken in deze beslis sende slagen op het spel staan. Groot-admiraal Dönitz, de opperbevelhebber van de Duitsche marine, heeft in een plechtige herdenking van de groot-Duitsche radio het woord gevoerd. „Voor de vijfde maal, zoo begon de groot admiraal, herdenken wij in dezen oorlog onze dooden, de gevallen helden aan alle fronten, te land, op alle zeeën en in de lucht. Wij her denken de vermoorde mannen, vrouwen en kinderei^in ons vaderland, die de luchtterreur ons ontnomen heeft. Eerbiedig buigen wij het hoofd voor hun offer en dragen Avij hun ver lies met tieren rouw. Thans weet elke Duit- scher dat Duitschland staat in een meedooge'n loozen strijd van de grootste hardheid en van den grootsten ernst. De gebeurtenissen van dezen oorlog en de brutale doelstellingen van Duitschlands vijanden hebben het Duitsche. volk getoond, waar het in dezen oorlog om gaat. Dezen oorlog hebben onze tegenstanders ons ongedwongen. In een onverbiddelijk en gewetenloos egoïsme, schijnheilig het be lang der bescherming van de Poolsche natie voorwendend, hebben zij willen verbieden, dat Duitschers zich met Duitsche broeders ver eenigen. Zonder erbarmen en onafwendbaar gaat het derhalve in dezen oprlog om het be houd of de uitroeiing van het Duitsche volk. Het Duitsche volk weet echter, dat het dezen stpijd, dank zij een voortreffelijke leiding, die de Voorzienigheid het Duitsche volk in dezen geweldigsten strijd der historie heeft geschon ken, zai doorstaan. Met groote krachten aan mensfchen ""en materiaal heeft de vijand het laatste jaar geprobeerd op de leefruimte van het Duitsche volk en Duitschlands bondgenoo- ten los te .stcp-men. Op geen enkele plek is het hem gelukt beslissend door te breken. Wat zou er thans van ons Duitsche vader land geworden zijn, hoe zou het met ons Duitsche volk staan, wanneer de Führer tien jaar geleden niet de weermacht voor on^had geschapen, die alleen bij machte is den storm loop van Europa's vijanden af te weren De vloed der bolsjewisten, die voor de eerste maal in dezen oorlog als gevolg van de stelselmatige technische voorbereiding van hun land op den oorlog bij hun menschenmassa's ook oorlogs materiaal in grooten omvang ter beschikking hebben, zou ons volk hebben uitgeroeid en de cultuur van Europa hebben overwoekerd. Het Duitsche volk zal dezen strijd door staan dank zij de hardheid en de vastbe radenheid van het Dujtsche vaderland. In de.eenbeid tusschen leiding, strijdend front en vaderland ligt de geweldige kracht van het Duitsche volk. In deze eenheid is Duitschland onoverwinnelijk. Door deze onwrikbare houding, welke offers en be proevingen deze oorlog ook van het Duit sche volk nog mag eischen, zal Duitsch land een Duitschen vrede veroveren, den vrede van een fier, door den nood aaneen gesmeed volk met een nieuwe groote toe komst, in een ware nationale en socialis tische gemeenschap. Derhalve, zoo besloot groot-admiraal Dönitz, kunnen wij heden onze gevallen helden niet beter herdenken en hen niet beter eeren dan dat wij de eigen hoogste offervaardigheid wil len geven tot aan de overwinning, in onwrik- baren trouw jegens volk ei» Führer. Krans van den Führer. Ter gelegenheid van den Heldengedenkdag 1944 heeft de opperbevelhebber der Duitsche marine, groot-admiraal Dönitz bij het Eerege- denkteeken - te Berlijn een krans van den Führer neergelegd. Vertegenwoordigers van de weermacht, van cfè rijksregeering, van de rijks leiding der N.S.D.A.P. en de weermachtonder- deelen woonden de plechtigheid bij. - Britsche maatregelen tegen den i Ierschen Vrijstaat. Namens de Britsche regeering is aan den Ierschen minister-president een nota over handigd, die den volgenden inhoud heeft: „De eisch van de Ver. Staten tot het sluiten van de Duitsche en Japansche diplomatieke en consulaire bureaux in Eire is gesteld met volledige overeenstemming van de Britsche regeering, die dit initiatief vi*n ganscher harte toejuicht." Zobals gemeld, heeft De Valera den Amerikaanschen eisch van de hand ge wezen. Het Engelsche ministerie van binnenlandsehe zaken heeft thans bekend gemaakt, dat met zekere uitzonderingen - ieder reizigersver keer tusschen Groot-Brittannië eenerzijds en Noord-Ièrland en Eire anderzijds „om mili taire redenen" opgeheven is. Volgens dit be sluit zullen geen verdere vergunningen of visa voor het reizigersverkeer tusschen de beide eilanden worden uitgegeven, uitgezonderd voor zakenreizen of werkzaamheden van dringend nationaal belang ol om de meest dringende familieredenen Den Ierschen arbeiders in En- eland zal geen verdere verlofsvergunning voor den terugkeer naar Eire gegeven worden. De Gauleiter van de Rijkshoofdstad, Rijksminister dr. Goebbels, bij de getrof fenen na een terreuraanval. De minister stelt zich tijdens inspectietochten «loor de stad op de hoogte van de verpleging en huisvesting. Getroffen inwoners ver tellen hem hun ervaringen. PK Erwin Baas/DV/R P. c. Nieuwe Duitsche duikboot, successen. Zoo juist zijn te Berlijn nieuwe successen van de Duitsche duikbooten bekend gewor den. In de Noordelijke IJszee, op den At- lantischen Oceaan en in de Middellandsche. Zee werden in den strijd tegen convooibe- sehermingsvaartuigen en uit groepen vijan delijke duikbootjagers in totaal 14 begelei dende torpedojagers en andere bescher mingsvaartuigen tot zinken gebracht en bo vendien drie vliegtuigen neergeschoten. Pucheu ter <dood veroordeeld Pucheu, vroeger minister van binnenland sehe zaken te Vichy, is door de speciale recht bank te Algiers ter dood veroordeeld.. Alvorens de rechtbank zich ter beraadsla ging terugtrok, heeft Pucheu een laatste ver klaring afgelegd. Hi.j zeide: „in dit proces gaat het om veel grootere dingen dan om mijn persoon. Ik heb steeds en uitsluitend ge hoorzaamd aan de stem van mijn geweten. Wat mij ook moge geschieden „Vive la France!" 1 De verdediger heeft tegen het doodvonnis hooger beroep aangeteekend. HELDENGEDENKDAG teekaning SS PK Faust HH/St. P. c. Sovjets tot tweemaal toe uit Tarnopol geworpen. Poging den Boeg over te trekken verhinderd. Doorbraakpogingen tusschen Newel en Narwa door leger, Waffen SS en vrijwilligers uit de randstaten veri deld. De bekende oud-actrice, mevrouw Marie van Evsden-Vink, hoopt op 14 Maart a.s. haar 80sten verjaardag te herdenken. Vooral in Rotterdam heeft zij vele triomfen gevierd. C.N.F./M-eijer Pax c. Een tweede Landru vermoordde 25 vrouwen. Dé Frffnsche politie is een verschrikkelijke misdaad op het spoor gekomen, waarvan ten minste 25 vrouwen het slachtoffer zijn gewor den. Het was den bewoners van de Rue Lésueur te Parijs opgevallen, dat er een be dorven lucht in de omgeving hing. De ge meentelijke gasfabriek stelde een onderzoek in. In den verwarmingskelder van een villa werden afgehakte hoofden en andere li- chaamsdeelen van vrouwen gevonden. Tweei jaar geleden was de thans onbewoonde villa gehuurd door een arts, die, naar men ver moedt, de vrouwen in den val gelokt heeft. Uit de kleedingstukken der slachtoffers leidt men af, dat de moordenaar, eeri^tweede Landru, 25 vrouwen heeft vermoord. Op de binnenplaats heeft men een 3 meter diepe kalkput ontdekt, waarin nog 13 brokstukken van menschelijke rompen werden gevonden. De vroegere huurder der villa, dr. Petiot, is verdwenen. Hij woonde in de Rue Caumar- tin. Nadat hij ontdekt had, dat de omgeving van de villa in de Rue Lésueur was afgezet, verliet hij met zijn vrouw en 17-jarigen zoon de woning in de Rue Caumartin, wSarn^ men hem niet meer heeft gezien. Dr Petiot is 47 jaar oud en uit midden- Frankrijk afkomstig. Hij was socialistisch lid van den departementaien raad en burge meester van Villeneuve sur Yonne, doch werd wegens bedrog als zoodanig afgezet. In zijn geboortestreek achtte men hem overspannen en van misdadigen aanleg te zijn. In 1930 werd hij wegens bedrog tot drie maanden gevan genisstraf veroordeeld. Zyid-Engelsche plaatsen gebombardeerd Zaterdagnacht zijn snelle Duitsche gevechts vliegtuigen het Kanaal overgetrokken en heb ben doelen in verscheidene Zuid-Engelsche kustplaatsen gebombardeerd. Alle vliegtuigen keerden terug. In het gebied van Londen is Zondagavond luchtalarm gemaakt. z Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: Van den beneden-Dnjepr tot in het gebied van Tarnapol woedt de verbitterde afweerslag op de huidige brandpunten. Ten Zuidwesten van Kriwoi Rog, in het gevechtsgebied van Kirowograd en ten Zuidwesten van Swenigo- rodka konden de bolsjewisten in weerwil van den hardnekkigen tegenstand onzer troepen wederom terrein winnen. In het gebied tusschen Pogrebitsjtsje en Tarnopol kwam het in aanval en afweer tof zware wisselvallige gevechten. Vijandelijke troepen, die tijdelijk in Tarnopol waren bin nengedrongen, werden in een tegenaanval weer uit de stad geworpen. In den centralen frontsector heerschte ook Vrijdag slechts plaatselijke gevechtsactie. In het Noorden van het Oostelijk front vielen de bolsjewisten Noordwestelijk van Newel, in het gebied van Ostrof, bij Pskof en bij Narwa aan met sterke strijdkrach ten, gesteund door pantserwagens en slag vliegtuigen. Hun doorbraakpogingen strandden op den hardnekkigen tegen stand van de troepen van leger en Waffen- SS alsmede van Letlandsche en Estland- sche SS-vrijwilligersformaties. Plaatselijke penetraties werden in onmid dellijke tegenaanvallen opgeheven of afge grendeld. De vijand verloor 101 pantserwagens. In deze gevechten hebben zich de 6e compag nie van het 273ste grenadiersregiment onder bevel van kapitein Claus en de lsté compagnie van het 272ste grenadiersregiment onder bevel van luitenant Kalepky bijzonder onderschei den. Op het landingshoofd van Nettuno is een door pantserwagens ondersteunde vijandelijke aanval ten Zuiden van Aprilia algeslagen. Overigens verliep de dag aan de Italiaansche Ironten bij levendige verkennings- en stoot troepactie aan weerszijden zonder bijzondere gèbeurtenissen. Verdragende batterijen hiel den de ontschepingen van den vijand in het havengebied van Nettuno voörtdurend onder', vuur, beschadigden een transportschip en dwongen verscheidene schepen uit te loopen. italiaansche torpedovliegtuigen vielen scheeps doelen voor Anzio aan en brachten zware scha de toe aan een vijandelijk transportschip van 7000 ton. Amerilcaansche bommenwerpers onder namen in de middaguren van 10 Maart op nieuw een terreuraanval op het stadsge bied van Rome. In verscheidene wijken werd ernstige schade aangericht. Zes vijan delijke vliegtuigen werden" vernield. Een bewakingsvaartuig der marine bescha digde in de Egeïsche Zee tusschen de eilanden Simi en Rhodos twee Britsche torpedomotor- booten, die, na het Duitsche vaartuig driemaal tevergeefs te hebben aangevallen, in de Turk- sehe wateren vluchtten. Briteche stoorvliegtuigen lieten Vrijdagnacht bommen vallen op plaatsen in het Rijnlandsch- Westfaalsche industriegebied. Onze duikbooten hebben in zware gevechten tegen vijandelijke convooibescherming en duik bootjachtgroepen in de Noordelijke IJszee, op den Atlantischen Oceaan en in de Middelland- sche Zee 16 convooitorpedojagers tot zinken gebracht en bovendien 3 bommenwerpers neer geschoten. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Tusschen den benedenloop van den Dnjepr en Tarnopol duurt de zware strijd met sterke Sovjet-Russische strijdkrachten voort. Talrijke vijandelijke aanvallen wer den afgeslagen. Pogingen van bolsjewisti sche aanvalsspitsen om ten Zuidwesten van Oeman den Boeg over te trekken, worden vërijdeld. Een in Tarnopol binnengedrongen vijandelijk regiment werd in felle straatgevechten in de pan gehakt. Onder het bevei van den generaal dér artil lerie Heil hebben zjch in de verbitterde afweer gevechten de Moezelland«che 34e divisie infan terie onder commando van den luit.-generaal Hochbaum. de Würtembergsch-Badensche 198e divisie infanterie 'onder commando van den luit.-generaal Von Horn en de Würtemberg- Badensche 4e divisie bergjagers onder com mando van den geh.-majoor Braun bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Newel wierpen de Sovjets nieuwe formaties in den strijd en zet ten hun door tanks ondersteunde doorbraak pogingen voort. Zij werden na het stukschie ten van 33 pantserwagens met zware bloedige verliezen afgeslagen. In deze gevechten heeft zich het Noordduitsche regiment fuseliers 68 onder commando van den luit.-kolonel dei- reserve Ziegler bijzonder onderscheiden. Ook ten Noordoosten van Ostrof, bij Pleskau en aan het front van Narwa handhaafden onze troepen hun stellingen tegen den op talrijke plaatsen verbeten aanvallenden vijand. Aan de Italiaansche fronten versterkte de Vijand zijn activiteit van stoottroepen. Ten Zuidwesten en Zuiden van Cisterna alsmede in den sector ten Noorden van Cassino stort ten plaatselijke, door sterke artillerie onder steunde vijandelijke aanvallen, in ons afweer- vuur ineen. Slagvliegtuigen plaatsten treffers op de havenwerken van Anzio en beschadig den 'n vijandelijk transportschip van 2000 brt. ernstig. Amerikaansche formaties bommenwerpers vielen op 11 Maart de steden Padua, Flo rence, en Toulon aan. In hevige luchtge vechten en door marineluchtdoelgeschut verloor de vijand bij deze aanvallen 30 vliegtuigen, waarvan 11 door Italiaansche jagers. Onder bescherming van gesloten bewolking wierpen Amerikaansche terreurbommenwer- pers op den ochtend van 11 Maart bommen in het gebied van Münster.De aangerichte schade is gering. Eenige vijandelijke storingsvliegtui gen vielen Zaterdagnacht plaatsen in West- Duitschland aan. Luchtdoelartillerie vernietig de drie van deze vliegtuigen. De aanvallen op Padua en Florence Het D.N.B. meldt nog inzake de luchtaan vallen op Noord-Italië: Zooals het Duitsche weermachtbericht heeft gemeld, hebben de Amerikanen hun bommen hoofdzakelijk ge worpen op Padua -en Florence, waar schade ontstond in woonwijken en aan waardevolle cultuurmonumenten. Zoo werd o.a. de beroem de Ermitanikerk in Padua, een Romaansch- gotisch bouwwerk uit de 13e eeuw, door twee voltreffers van bommen bijna geheel vernield. Florence was gedurende drie kwartier het doelwit van de Amerikaansche bommenwer pers. Om onvervangbare kunstwaarden voor de wereld te behouden, was de stad Florence opzettelijk niet bezet door de Duitsche oorlog voering. Dit verhinderde echter de Engelschen en Amerikanen geenszins hun terreurbommen- werpers naar Florence uit te zenden. Aan de vernietiging der 30 vliegtuigen, die de Anglo- Amerlkanen bij deze onderneming verloren, hebben leden van de nieuwe Italiaansche jagersformatie deelgenomen, door drie bom menwerpers en acht Thunderboltjagers neer te schieten. Turksche ambassadeur te Londen afgetreden. Van officieele zijde wordt vernomen, dat de Turksche ambassadeur te Londen, Rauf Orbay, is afgetreden. In zijn plaats zou de Turksche ambassSlfcur in Italië, Oenaydin, benoemd worden. Over het motief van Orbays aftreden is "niets naders bekend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1