Haarlemsche Courant Verbitterde worsteling in het Zuiden duurt voort. Zware nachtaanval op Londen. Duitsche successen ten O. van Tarnopol. Cherson ontruimd. Nieuwe zesmotorige bommenwerpers in den strijd. 28!)e Jaargang No. 63 x x Bureaux: Groote Houtstraat 91, Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134968 Haarlemsche et, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: p. c. Berks Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Woensdag 15 Maart 1944 crscirynt öagei^Ks. iiehalve op Zon- en Feestdagen DrukkerijZ. B. Spaarne 12. Tel. I271f Kantoor Urauiden: Rembrandtlaan 55» TJmuiden-Qost Uitg.: Graf. Bedreven Damiate, Haarlum K 1297 Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front, waar zich bij onbegaanbare wegen en een door en door modderig terrein een ver bitterde worsteling afspeelt, waarbij aan beide zijden nieuwe formaties in den strijd worden geworpen, onderscheiden zich onze troepen tegenover de overmachtige vijandelijke strijd krachten steeds weer door voorbeeldige stand vastigheid en ongeschokten aanvalsgeest. Zoo muntten de laatste dagen de pantsergrenadiers divisies Gross-Deutschland onder bevel van luit.-generaal Von Manteuffel en de troepen van het 59ste legercorps ondpr bevel van luit.- generaal Friedrich Wilhelm Schulz bijzonder uit. In het kader van een voorgenomen distan- cieeringsbeweging werd de stad Cherson na vernieling van alle voor den oorlog belangrijke installaties ontruimd. In het gebied ten Zuiden van Staro-Konstan- tinof en ten Oosten van Tarnopol hadden eigen tegenaanvallen succes. Aan de rest van het Oostelijk front onder namen de bolsjewisten alleen nog in het ge bied ten Noordwesten van Newel vrij hevige maar vergeefsche aanvallen. In de gevechten van de laatste weken heeft zich hier de Neder- saksisch-Sleeswijk-Holsteinsehe 170ste divisie infanterie met daarbij gedetacheerde .forma ties onder bevel van kolonel Hass bijzonder onderscheiden. In Italië kwam het ook Maandag niet tot gevechtshandelingen van beteekenis. Duitsche jagers en luchtdoelgeschut schoten boven het landingshoofd van Nettuno 7 vijandelijke vliegtuigen neer. In de Middellandsche Zee werd een vijan delijke duikboot door duikboot jagers vernield. Maandagnacht hebben Britsche storingsvlieg tuigen bommen op West-Duitschland laten vallen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg doelen aan de kust van Zuid-Engeland aan. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het groote offensief der bolsjewisten houdt in het Zuiden van het Oostelijk front met onverminderde hevigheid aan. hoewel men in Duitsche militaire kringen in de steeds toenemende tegenaanvallen en verdedigings successen een gunstige ontwikkeling der al- gemeene situatie meent te mogen zien. De Zuidelijke vleugel van het Oostelijke front wordt hier op het oogenblik in drie zwaarte punten verdeeld. De belangrijkste is wel de Oostelijke sector, dat wil zeggen de flank ten Zuidwesten van Nikopol, waar de Duit sche operaties, die eenige dagen geleden reeds werden aangekondigd, thans begonnen zijn en tot de stelselmatige ontruiming van Cher son aan de monding van den Dnjepr hebben geleid. In verband hiermede staan de in het legerbericht genoemde Sovjet-Russische operaties ten Zuidwesten van Kriwoi Rog, tusschen de Ingoel en de Ingoeletz, die de Duitsche bewegingen in het eerstgenoemde gebied evenwel niet hebben kunnen storen. Sedert eenige dagen trachten de roode troe- pn naar Nikolajef door te breken, doch zij zijn hier niet in geslaagd. In het centrum van het Zuidelijke front hechten de Duitsche troepen begrijpelijker wijze groote waarde aan het behoud hunner flanken, waar dan ook het verbiterdst ge streden wordt. Het centrum van dezen sector wordt beschermd door de Boeg, die hier een natuurlijke barrière vormt. Meer naar het Westen, waar het derde zwaartepunt ligt, pogen de bolsjewisten tusschen Tarnopol en Sjepetowka sedert acht dagen een doorbraak te forceeren. De. stad Tarnopol wordt hevig omstreden, doch bevindt zich nog steeds in Duitsche handen In militaire kringen te Ber lijn liet men doorschemeren, dat in de ko mende dagen hier met nieuwe Duitsche ope raties rekening gehouden moet worden. Turksch-Syrische grens gesloten. De correspondent van het Turksche dagblad Cumhuriyet te Aleppo heeft aan zijn blad getelegrafeerd dat de Turksch-Syrische grens reeds tien dagen voor particulieren is geslo ten. Er wordt een ongekend strenge bewaking uitgeoefend. De Engelsche militaire autoriteiten weige ren visa voor Turkije uit te reiken met de motiveering, dat de militaire manoeuvres in het Naburige Oosten nog niet zijn geëindigd. Joodsche delegatie naar de Sovjet Unie. Een delegatie bestaande uit vooraanstaande joden is uit Palestina vertrokken naar de Sovjet-Unie. Stettinius ook naar Moskou? Volgens berichten uit Washington loopt het gerucht, dat de Amerikaansche onderminister van buitenlandsehe zaken, Stettinius, die bin nenkort te Londen zal aankomen, vervolgens misschien ook naar Moskou zal gaan. Casino te Nice wordt afgebroken Te Nice is men Vrijdag definitief begonnen met het sloopen van het wereldvermaarde casino „de Ia jetée promenade". Dit plan be stond reeds lang, doch tot nu toe was het steeds uitgesteld. Afrikaansche troepen aan het front in Burma. Volgens inlichtingen van Japansche officie ren heeft men in den loop van de vorige week voor het eerst Afrikaansche soldaten aan het Oost-Aziatische front waargenomen. Zij ope- reeren in Burma. Voor het meerendeel komen deze troepen uit Oeganda en van de Goudkust. -*>en worden over de Pripet gezet PK Tiemann/Wb./C.N.F. P. KORT NIEUWS De president van de republiek Co lumbia heeft be kend gemaakt, dat hij van zijn functie afziet en zulks bin nenkort in een bui tengewone zitting van het parlement zal mededeelen. De faseistisch-re- publikeinsche lui tenant-kolonel Bot- to, Italiaansc'n on derstaatssecretaris iroor het vliegwezen tverd uit zijn ambt sntzet en vervan gen door brigade generaal Tessari. Luchtslag boven Zuid-Engeland. Sterke formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben Dinsdag kort voor midder nacht een grooten aanval op Londen ge daan. Bij de duizenden brisant- en brand bommen, die zii lieten "vallen, waren er ook van het zwaarste kaliber. Toen de aanvalsgolven, die het laatst door de versperring van het afweervuur braken, haar bommen lieten vallen, konden reeds uitgebreide branden worden waarge nomen. De aanval werd gedaan bij helderen maneschijn en uitstekend zicht en duurde, een half uur. De Britsche berichtendienst meldt, dat boven Zuid-Engeland een der heftigste luchtslagen van dit jaar tegen een sterke Duitsche formatie is geleverd, In eskader- formatie naderden de Duitsche bommen werpers de hoofdstad. Op een zeer bekende Londensche wijk viel een regen van brand bommen. De reddingsploegen waren den geheelen nacht bezig. De B-correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: Na eerst thans in Duitsche stafkringen bekend gemaakt wordt, hebben aan de laat ste aanvallen op Londen nieuwe Duitsche bommenwerpers deelgenomen. Het zijn vier en zesmotorige machines, die, dank zij de groote elasticiteit hunner motorkracht, tot zeer verrassende manoeuvres in staat zijn. Zij kunnen zeer snel stijgen, waardoor zij de luchtdoelartillerie betrekkelijk snel kun nen ontwijken. Ten deele bestaan deze ma chines uit variaties op het groote transport vliegtuig, de „Gigant" en ten deele uit nieuwe types vliegtuigen met dubbelen romp. De bommenlast, welke zij kunnen meevoeren, is zeer groot. Nader wordt nog medegedeeld, dat <Ie boven Londen neergeworpen bommen met moderne explosieve stoffen geladen waren, die een achtvoudige uitwerking in verhou ding tot de vroeger gebruikte ladingen heb ben. Het kaliber der bommen is niet ver anderd. De Kriegsmarine in beeld In de étalages van Galeries Modernes, Utrecht, L. Viestr., De Bijenkorf, A'dam en Den Haag, vindt u een overzicht van de moge lijkheden welke voor Nederlanders zijn opengesteld bij de Kriegsmarine. Interessante foto's en zeer fraai uit gewerkte scheepsmodellen doen het hart van iederen jongen sneller kloppen. Landwacnu Nederland. Het schietonder- richt. Dank zij de uitstekende opleiding groeit de Landwacht uit tot een keur troep. C.N.F./A.G.Swart Pax c. Finsche Rijksdag in gesloten zitting bijeen. Het Finsche bureau van voorlichting heeft het volgende communiqué uitgegeven over de Dinsdag gehouden bijeenkomst van den Finschen Rijksdag: „De Rijksdag hield heden een gesloten zitting, waarbij ministerpresident Linkomies namens de regeering verslag heeft uitge bracht over den politieken toestand. Krach tens de agenda van den Rijksdag werd de aangelegenheid ter behandeling uitgesteld tot de volgende bijeenkomst". Volgens berichten in de Finsche bladen Uusi Suomi en Helsingin Sanomat zal bin nenkort een groep Amerikaansche jouma- lisen in Helsinki aankomen, om zich op de hoogte te stellen van den tegenwoordigen toestand in Finland. Rome opnieuw aangevallen Rome is op 14 Maart opnieuw door Amerikaansche bommenwerpers aange vallen. De fnrmaties, die in verschei dene golven vlogen, wierpen talrijke brisantbommen op woonwijken in het Oosten en Noordoosten van de stad. Totdusver wordt melding gemaakt van groote schade aan gebouwen en van aan zienlijke verliezen onder de burgerbevol king. De opruimingswerkzaamheden zijn in vollen gang. Talrijke slachtoffers liggen nog onder de puinhoopen van de verwoeste hui zen. Vijf jaren Protectoraat en Slowakije. Ter gelegenheid van den vijfden verjaar dag van de oprichting van het Protectoraat Bohemen en Moravië heeft de regeering van het Protectoraat een oproep gericht tot het Tsjechische volk, waarin o.m. het volgende wordt gezegd: „In de afgeloopen vijf jaar hebt gij dui delijk gezien welke onschatbare voordeelen op alle gebieden van het leven het lidmaat schap van een machtig politiek en econo misch geheel als het Duitsche rijk oplevert. Thans, in het vijfde oorlogsjaar, leeft gij practisch ongestoord door de directe ver schrikkingen van den oorlog. Het Tsjechi sche volk is zich ervan bewust, dat het dit voor alles aan den Führer te danken heeft. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van den Slowaakschen staat heeft president dr. Tiso een amnestie uitgevaardigd, waar bij de politieke vergrijpen die tegen den staat en de veiligheid van den staat zijn gepleegd, worden geamnestieerd, resp. hangende processen nietig worden ver klaard. Drastische verlaging van de Zwitsersche rantsoenen In Zwitserland is besloten, de levensmidde lenrantsoenen te verlagen. Het boterrantsoen, dat gehalveerd wordt, bedroeg 200 gram, maar bovendien werd nog 200 gram spijsvet, 150 gram olie en 50 gram spek of varkensvet be schikbaar gesteld. Of en in hoeverre ook daar op bezuinigd zal worden, is nog niet bekend. Men kan niet garandeeren, dat de eveneens verlaagde melk- en kaasrantsoenen in den loop van den zomer weer verhoogd zullen worden. Indien men er in slaagt, de rantsoenen op het huidige peil te houden, mag men al tevreden zijn. Men wees er in Bern op, dat dit niveau slechts instandgehouden kan worden, wanneer de verwachte import van vet en olie doorgaat. De Britsche beschuldiging tegen den lerschen Vrijstaat Lagerhuis beraadslaagt over sancties. De diplomatieke correspondent van het N. B. schrijft: In het Lagerhuis heeft Churchill verklaard: „Wanneer den Geallieerden legers een ramp mocht overkomen, die te wijten zou zijn aan de handhaving der Duitsche en Japansche ver tegenwoordiging in Dublin, zou tusschen Enge land en Zuid-Ierland een kloof ontstaan, die ook door vele generaties niet zou kunnen wor den overbrugd." Deze verklaring heeft een tweevoudig doel. Aan den eenen kant moet zij het motief leve ren voor de maatregelen, die reeds genomen zijn tegen den lerschen wil tot neutraltett en vrijheid, aan den anderen kant moet zij een alibi leveren voor het naar Duitsche meening waarschijnlijke mislukken van de invasie. Overigens bevestigt de verklaring de Duit sche opvatting, dat de rollen tegenover Ierland verdeeld zijn en dat Engeland de Ver. Staten vooruit gestuurd heeft. Naar de ochtendbladen te Londen berichten zullen tijdens de a.s. zitting van het Britsche lagerhuis economische sancties tegen Ierland worden overwogen. Een woordvoerder der conservatieve partij heeft de vraag' gesteld of het geen aanbeveling verdient de uitvoer van steenkool, tin en an dere belangrijke grondstoffen voorloopig stop te zetten. ,Een ongewoon eensgezind Eire" noemt de correspondent te Dublin van de Manchester Guardian de reactie van het Iersche publiek op de scherpe en prompte weigering van De Valera aan Washington. De openbare meening in Eire steunt eenstemmig de regeering De Valera, zooais men dit tot dusver in Eire niet heeft gekend. Japan en Italië. De Japansche ambassadeur Hidaka heeft een vertegenwoordiger van de Gazzette del Popoio een interview toegestaan, naar aan leiding van zijn jongste onderhoud met den Duce. De ambassadeur begon met te verklaren, dafc Japan zijn samenwerking met Italië on veranderd voortzet. De beide volken zijn door een politieke en militaire alliantie en door banden van vriendschap en sympathie met elkaar verbonden. De Duce, zoo zeide Hidaka, houdt er niet van over het verleden te spreken. Zijn gedachten gelden alleen de toekomst van Italië, die hij met een nuchter en zakelijk optimisme beoordeelt. De Duce is vervuld van een onwrikbaar vertrouwen ook in de kracht van zijn volk voor de wederopstanding. Vervolgens verklaarde de Japansche am bassadeur, dat hij den indruk gekregen heeft, dat het Italiaansche volk thans weer van de dwalingen zijns weegs is teruggekeerd. De Duce heeft hem tijdens het onderhoud ver klaard, '?dat hij den wederopbouw van de weermacht op het oogenblik zijn voornaam ste taak acht. Mussolini is een eralist in hart en nieren. Vervolgens sprak Hidaka over de Anglo- Amerikaansche terreuraanvallen De nglo- Amerikanen zijn thans gedwongen zoo snel mogelijk een einde te maken aan den oorlog. De tijd werkt niet voor hen. Er zijn ondub belzinnige bewijzen aanwezig, dat de ver lenging van den oorlog de vijandelijke plan nen in de war stuurt. Het driemogendheden- pact, zoo besloot de ambassadeur, heeft tot dusver alle aanvallen van den vijand weer staan en zal deze blijven weerstaan. In dezen weerstand ligt de zekerheid van de komende overwinning. Soaansch-Anglo-amerikaansche onderhandelingen Door het Spaansche ministerie van buiten landsehe zakeu is een verklaring gepubli ceerd, waarvan de tekst aldus luidt: „Buitenlandsehe nieuwsagentschappen pu- bliceeren herhaaldelijk tendensiueze berichten over de momenteel aan den gang zijnde onderhandelingen tusschen Spanje, Engeland en Amerika De Spaansche regeering acht het nood zakelijk tegen deze propaganda ni te gaan, waarvan het doel slechts schijnt te zijn de zoo noodige zuivere atmospheer dezer be sprekingen te vertroebelen. Het is in diplo matieke kringen gewoonte, zoolang de onder handelingen nog aan den gang zijn en niet tot een overeenstemming hebben geleid, het stilzwijgen te bewaren. Het is derhalve zaak de over de Spaansch-Britsch-Amerikaansche conferentie verspreide berichten zeer voor zichtig te beoordeelen." Naar verluidt zal de Spaansche nationale verdedigingscommissie 17 Maart de nieuwe begrooting voor het leger en cje vorderingen van de oorlogsindustrie bespreken. Nieuwe tocht naar stratosfeer? De Spaansche geleerde en Jezuïetenpater Puid heeft verklaard, dat hij samen met een Argentijn een tocht naar de stratosfeer wil maken. Men wil daartoe in Argentinië in een speciaal daarvoor geconstrueerde kabel ballon opstijgen en een hoogte bereiken van 30.000 meter. Pater Puid wil de door pro fessor Picard in 1931 bereikte hoogte van 14.500 meter overtreffen. Rome zonder water Tengevolge van de Geallieerde bombar dementen in de afgeloopen week heeft Rome het den geheelen Zaterdag zonder water moeten stellen. Van de vier voor naamste pompen der waterwerken zijn er- drie buiten werking. In lange riien heeft de bevolking voor de enkele leidingen der- stad gestaan, om wat water te bemachti gen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1