Haarlemsche Courant Duitsche troepen in Hongarije KEURINGEN Nieuwe regeering te Boedapest Zware strijd tusschen Boeg en Dnjestr duurt voort Hevige luchtaanval op Londen 289e Jaargang' No. 79 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10721, Redactie laeee Postgiro 134953 Haarletnsche Ct, Haarlem BQkantoor, Soendapleln 37. Tel. 1223# Hoofdredaeteur; r. c. moa Nieuwsblad voor Noord-Hofland De HongaarSche natie betrokken in het „cordon militaire" ter beveiliging van Europa. Het Hongaarsche persbureau M.T.I. heeft Woensdagmiddag het volgende officieele com muniqué gepubliceerd: Teneinde in het kader van de gemeenschap pelijke oorlogvoering der in het Driemogend- hedenpact verbonden Europcesche naties tegen den gemcenschappelijken vijand, Hongarije ter Kjjde te staan, vooral om de doeltreffende be strijding van het bolsjewisme door de mobili satie van alle krachten en het tot stand bren gen van uitgebreide beveiligingen te verster ken, zijn op grond van wederzjjdseh overleg Duitsche troepen in Hongarije aangekomen. In plaats van de afgetreden tot dusver aan het bewind zijnde regeering heeft Zijne Hoogheid de Rijksbestuurder de vor ming van de nieuwe regeering opgedragen aan Stojay, tot dusver gezant in Berlijn. In het kabinet hebben o.m. de volgende figuren zitting: minister-president en minister van buitenlandsche zaken: Doeme Stojay: mi nister zonder portefeuille, belast met de ver vanging van den minister-president: Jenoe Rasch; minister van binnentandsche zaken: Andor Jaross; minister van financiën: Lajos Remenyi-Schneller; honved-minister: Lajos Gsatay. De beide verbonden regeeringen zijn het er over eens, dat de getroffen maatregelen ertoe zullen bijdragen, in den zin van de oude vriendschap en wapenbroederschap tusschen 't Hongaarsche en Duitsche volk, alle hulpmiddelen van Hongarije voor de eindoverwinning der gemeenschappelijke zaak te gebruiken. De nieuwe Hongaarsche premier en minister van buitenlandsche zaken is geboren op 5 Jan. 1883. Als officier heeft hij deelgenomen aan den wereldoorlog. Later werd hij ingedeeld bij den generalen staf. In 1924 werd Sztojai be noemd tot militair attaché in Berlijn en op 19 December 1935 tot gezant in de Duitsche rijks hoofdstad. Zijn werk stond in dienst van de traditioneele Duitsch-Hongaarsche vriend schap. Lt.-veldmaarschalk b. d. Sztojai is een vertegenwoordiger van den Hongaarschen soldaat, die zijn wapenbroederschap met de Duitschers reeds in den wereldoorlog op de slagvelden heeft bewezen. De Führer heeft op voorstel van den Rijks minister van buitenlandsche zaken, Von Rib- bentrop. dr. Edmund Vessenmeyer benoemd tot gezant en gevolmachtigde van het groot- Rede van den lapanschen minister-president. De Japansche minister-president Tojo heeft in het parlement het woord ge voerd, waarbij hij zich in het kort be zig hield met den binnenlandschen en buitenlandschen toestand. Allereerst moet worden opgemerkt, zoo zeide Tojo, dat de militaire situatie gedurende de afgeloopen zes weken zeer ernstig is geworden. In den Stillen Oceaan heeft de vijand uit alle macht aanvallen ondernomen op de Marshall eilanden en de Marianen. Al zijn de Japansche troepen er in ge slaagd den vijand aan de voorste frontlinie terug te slaan, het spreekt toch vanzelf, dat de vijand met overmachtig oorlogsmateriaal zal blijven trachten, door offensieven succes te behalen. Het Japansche rijk staat dan ook voor be slissende gevechten, van welker afloop het lot van het land afhankelijk is. Er is thans geen verschil meer tusschen het voorste ge vechtsfront en het thuisfront. In deze een heid ligt echter tegelijkertijd de sleutel voor de definitieve overwinning. De premier sprak vervolgens over de ver schillende oorlogsmaatregelen van de laat ste weken, die alle ten doel hebben de ge- heele kracht van het land voor dezen tota len oorlog te mobiliseeren. Het is de taak der regeering, deze maatregelen te treffen, opdat de soldaten aan het front zonder zor gen hun operaties kunnen ondernemen. Tojo zeide met bijzondere voldoening te kunnen constateeren, dat de totale mobili satie groote vorderingen heeft gemaakt. Vooral de luchtmacht wordt van dag tot dag versterkt. Anderzijds hebben deze maatregelen grooten invloed op de levens omstandigheden van het volk, doch de re geering zal alles doen om het bestaansmi nimum te blijven waarborgen. Met voldoe ning kon de minister er op wijzen, dat alle maatregelen veel begrip en steun bij het geheele volk hebben gevonden. Dit ver trouwen van het volk in zijn leiding geeft de regeering nieuwe kracht bij het vol brengen van haar taak. Ten aanzien van den toestand in Europa zeide Tojo. dat Duitschland er tot dusverre in geslaagd is alle moeilijkheden te over winnen. Duitschland voert thans met sterke strijdkrachten een elastischen en succes vollen strijd tegen de Engelschen en Ameri kanen. Japan wenscht zijn bondgenoot in dezen strijd alle succes. Tenslotte sprak Tojo woorden van waar deering voor de prestaties der verschillende Oost-Aziatische landen. Hun nauwe en vruchtbare samenwerking levert den besten waarborg, dat Engelschen en Amerikanen er niet in zullen slagen nogmaals in Oost- Azië binnen te dringen. Duitsche rijk in Hongarije. Von Jagow, die tot dusver Duitsch gezant in Hongarije was, heeft een functie gekregen aan het Auswartige Amt. Duitsch commentaar De diplomatieke correspondent van het D.N. B. Dr. Siegfried Hom, schrijft: Uit de offi cieele communiqués wordt duidelijk, dat Hon garije in het kader van den Europeeschen af- weerstrijd tegen het bolsjewisme en tegen de intriges der Engelsch-Amerikaansche bondge- nooten van het bolsjewisme geroepen is een actievere rol te spelen. Niemand zal verbaasd zijn over de getroffen maatregelen. Verrast en zooals reeds in an dere gevallen teleurgesteld zouden ten hoog ste die kringen van het vijandelijke en van het met hen sympathiseerende neutrale bui tenland zijn, die ook in Hongarije een geschikt object meenden te hebben gevonden voor hun zenuwenoorlog en hun influisteringen. Uit de communiqué's blijkt duidelijk, dat Hongarije en Duitschland in hun eigen belang en in het belang van Europa, maatregelen ge nomen hebben, die in niets de zelfstandigheid van Hongarije afbreuk doen of zijn rechten beknotten, doch uitsluitend tot taak hebben, naar buiten en naar binnen alle krachten te vereenigen voor den strijd van Europa tegen het gemeenschappelijke gevaar, en elke pene tratiemogelijkheid uit te schakelen. Van Duitsche zijde is den laatsten tijd steeds weer er op gewezen, dat de oorlog naar dra matische hoogtepunten en wellicht zelfs naar zijn beslissend keerpunt schijnt te snellen. In die omstandigheden zou het niet te verant woorden zijn, wanneer ook maar één beveili ging, die tot de eindoverwinning kan bijdra gen, buiten beschouwing werd gelaten. Daar 'n zoodanige bedreiging zich niet alleen begon af te teekenen in propagandistisch-politiek op zicht, doch ook militair, en wel tegen een sec tor, waarin de vijand een zwakke plek van den Europeeschen flank vermoedt, werd de thans geschiede versterking van dezen ver dedigingssector noodzakelijk. Op de plaats van den utopischen „cordon sanitaire", die vroeger in Britsche en andere hoofden als mogelijke dam tegen den vloed uit het Oosten spookte, en wellicht nog spookt, hebben de opbouwende krachten van het nieu we Europa een levenden „cordon militaire" gezet, aan welks versterking voortdurend ge werkt wordt. Hongarije neemt zijn plaats aan het strijdende front in, dat van de Oostzee tot de Middellandsche Zee zich opmaakt voor den beslissenden strijd. In het raam van den door den Nederlandsehen Omroep reorga niseerden „Dag van de jeugd" had op 21 Maart, den lentedag, een groote manifestatie der jeugd in het Concertgebouw te Amsterdam plaats. Een overzicht. (C.N.F./A. G. Swart P. c) Donderdag 23 Maart 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tol. 12719 Kantoor IJmuiden: Rem brand tl aan it, IJmuiden-Oost t'itg,Graf. Bedrtjvec Dainiate, Baar lat» K iWI KORT NIEUWS De Secreta ris-Generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Ku'ltuurbescher- ming deelt mede, dat de termijn voor indiening van verzoekschri ften ter verkrijging van een muziek- beurs, als bedoeld in zijn kennisge ving van 15 Fe bruari jl. (Staats courant van 23 Februari jl.), is verlengd tot 7 April 1944. De Kinder politie te Amster dam verzoekt na mens de ouders de opsporing en terugbrenging' van Lucien de Puister, oud 19 jaar, die sedert 12 dezer wordt vermist. Sovjetbruggehoofd aan Beneden Boeg verkleind. Smerinka ontruimd. Nieuwe aanvallen bij Proskoerof en Tarnopoi, bij Brody en bij Witebsk. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Aan den benedenloop van de Oekrainsche Boeg vielen de Sovjets op verscheidene plaatsen vergeefs aan. Een vijandelijk bruggehoofd werd ln een tegenaanval ver der verkleind. Tusschen den middenloop van de Oekrain sche Boeg en den Dnjestr duren de zware gevechten met overmachtige Sovjetstrijd krachten voort. Talrijke bolsjewistische aanvallen werden met zware verliezen voor den vijand afgesla gen. De stad Smerinka werd volgens bevel ontruimd. Tusschen Proskoerof en Tarnopoi gingen de bolsjewisten met sterke infanterie- en pantser- formaties opnieuw tot den aanval over. In zware gevechten werden 33 vijandelijke pant serwagens vernield. Ook in het gebied van Brody leveren onze troepen zware afweerge- vechten met de opgerukte vijandelijke strijd krachten. Het garnizoen van Kowei sloeg ver scheidene vijandelijke aanvallen af. Het SS-Ersatzkoinmanda deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEURING gehouden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in een der zalen van AMICITIA, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarinc en de Ger- maansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der oplei ding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 19-30 jaar. die aanmeidingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbilletten voor de heen- en terugreis zijn verkrijg baar bij de navolgende Nebenstelle der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerestraat 46: Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag Bij onze Vrijwiligers. Per flets begeeft de aflossing zieh op weg naar de voorste linies. (®3 PK Nlqullle/O/iH P. c) KORT NIEUWS Ook in den staat Libanon zal men voortaan in komstenbelasting moeten betalen. In Den Haag hebben onverlaten een 78-jarige we duwe bestolen door een groot deel van haar in- boedeltje uit huis te sleepen, toen zij voor herstel buiten de stad vertoefde. In den loop van Februari 1944 is het saldo-tegoed bij de Rijkspost spaarbank 800 millioen gulden teboven gegaan.In de afgeloopen maand werd 29.9 millioen gulden ingelegd en 11,1 millioen gulden Ten Zuidoosten van Witebsk hervatten de bolsjewisten met verscheidene divisies infan terie en talrijke pantserwagens hun doorbraak pogingen. De in verscheidene golven storm- loopende bolsjewisten werden met afgrende ling van een penetratie afgeslagen. In het hooge Noorden sloeg de uit Hessische grenadiers bestaande bezetting van een steun punt in den sector Kandalaksja aanvallen van twee bolsjewistische infanterieregimenten met zware verliezen voor den vijand af en maakte gevangenen. Aan het Moermanskfront namen Oostmarksche bergjagers een vijandelijk steun punt stormenderhand en vernietigden de be zetting. Bij de zware gevechten in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front heeft de Rijn- landsch-Westfaalsche 6e pantserdivisie zich in aanval en afweer bijzonder onderscheiden. In Italië zette de vijand ook Dinsdag met da grootste verbetenheid zijn met zware verlie zen gepaard gaande aanvallen op Cassino zon. der succes voort. Bij de beschieting der havens Anzio en Nettuno door onze vèrdragende bat terijen werden treffers geplaatst op een vijan delijk vrachtschip. Kustbatterijen der mhrine namen in de Adriatische Zee voor S. Giorgio twee vijandelijke torpedojagers onder vuur, dwongen hen den steven te wenden en scho ten een der jagers in brand. Storingsaanvallen van vijandelijke vliegtui gen waren Dinsdagnacht gericht op plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Een nieuwe groote aanval van formaties zware Duitsche gevechtsvliegtuigen op Londen veroorzaakte door het massale neerwerpen van brisant- en brandbommen wederom uitgebreide branden en verwoes tingen. Britsche artillerie beschoot zonder succes een Duitsch convooi in het Kanaal. Vèrdra gende batterijen van onze marine namen daar op Dover met waargenomen goed gevolg on der vuur. De aanval op Londen De Woensdagochtend vroeg door eska ders- Duitsche bommenwerpers op Londen ondernomen aanval is de 12de sedert het begin van de nieuw faze in den slag om de Britsche hoofdstad. Deze aanval trof Londen in het hart. De city werd zwaar getroffen door talrijke brisant- en brandbommen. Tegen middernacht vlogen de Duitsche for maties over het Kanaal en wel zoodanig, dat de vijandelijke waarnemingsposten noch het aantal konden schatten noch tijdig genoeg konden uitmaken, wat het aanvalsdoel zou zijn. Te 0 uur 48 stiet de eerste golf door den u „ui -*o M1CI uc eeisie KOll uuor uen terugbetaald, zotJ~ vuurgordel van het Britsche afweergeschut; o, t maan sa "'zij liet haar bommen vallen op een nauwkeu rig afgebakend gebied De bemanningen der volgende eskaders, die door een nieuwe list zonder verliezen door de afweerhel waren gekomen, konden zonder moeite de speciale doelen herkennen, doordat het gebied door geweldige branden verlicht werd. Ook voor het laten vallen der bommen pas ten de vliegtuigen een nog doeltreffender systeem toe. In ieder geval was de uitwer king van den aanval in verhouding tot het aantal aanvallende toestellen buitengewoon groot. Terugkeerende bemanningen verklaar den: „de slag om Londen duurt voort. Wij komen terug". Bij den aanval op Londen wierpen Duitsche gevechtsvliegtuigen in nauwelijks een half uur tijd talrijke brand- en brisantbommen van het zwaar en zeer zwaar kaliber neer. In het opgegeven gebied werden hevige ontplof fingen waargenomen. De vliegtuigen, die het laatst wegvlogen konden reeds talrijke kleine en groote branden waarnemen, waarvan zich verscheidene tot branden over groote opper vlakte uitbreidden. Deze volgens plan uitge voerde Duitsche aanval kon door de sterke vijandelijke afweer niet verhinderd worden. dat het maandsal- do van mleggin- gen en terugbeta lingen 18,8 mil lioen gulden be droeg. Er werden 27.325 nieuwe 'boekjes uitgege ven. Te Kaatsheu vel kwam zekere W. Maton bij zijn buurman A. Zee- brechits binnen, vermoedelijk om verder te praten over een woorden wisseling, die bei den een paar uur tevoren in een café hadden ge- gevoerd. M. heeft tijdens de twist een op tafel lig gend mes gegrepen en het Z. in de borst gestooten, tengevolge waar van Z. na enkele oogenblikken overleed. M. is in bewaring gesteld. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL Max Blokzijl spreekt hedenavond over Hil versum 1 om 18.45 uur over: „Een Jordaan- sche arbeider schrijft." i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1