Haarlemsche Courant 290e Jaar jr., No. 21 douiairaai n Postgiro 1349M. Bijkantoren: Soendapleln 3L IJmuiden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad rooi N^ord-Holland Donderdag 25 Jan. 1940 171 tg.: Graf. Bedrijven Darmate, Haarlem. Abonnementen: per week 16 et., per mnd. 1,15, per kwartaal 3.42. tx. p. post f 3,73. Loste nummers cent. Hoofdredacteur: P C Derka. De strijd aan liet Oostelijk front Het tempo der Sovjet.aanvallen afnemend. Felle strijd in Oost Pruisen en Oost Silezië. van het Oostelijk front werd Dinsdagavond medegedeeld, dat alle doorbraakpogingen van de Bolsjewisten in Oost-Pruisen verijdeld zijn. In Silezië behaalden zij slechts geringe vor deringen. Penetraties die de vorige dagen wa ren behaald, werden thans weder opgeheven Langs den Donau hebben de Sovjets in Hon garije terrein gewonnen. In het Oosten van Oost-Pruisen is de slag meer naar het Zuiden uitgebreid Hier wor den de meest verbitterde gevechten geleverd evenals in Oost-Silezië waar de strijd gaat om de sleutelstelling der Duitsche indus- trieele ondernemingen daar ter plaatse. Hevi ge tankaanvallen der Sovjets werden inmid dels hier met succes verhinderd. In de dalen van Slowakije en de Beskiden volgen de Sovjets. aldus een bericht van Woensdagmorgen slechts een tactiek van voor zichtig aftasten. Ten Zuiden van den Welch- sel strandden de Bolsjewisten op de hechte Duitsche verdediging, daar de Duitschers in het heuvelachtige terrein diep geëchelonneer- de stellingen hebben gebouwd. Tot de voornaamste brandpunten van den strijd blijft nog steeds Silezië te rekenen. In het Noordelijk deel van het industriegebied werden sterke Bolsjewistische strijdkrachten opgevangen en teruggeworpen. Door krach tige Duitsche actie werden zij hier in het defensief gedrongen. In de richting Malepane en Oppeln wisten de Bolsjewisten den Oder te bereiken, doch werden teruggeworpen. B»j Breslau zijn de Duitschers de gehcele situatie weer meester geworden. Tusschen de Warthe en Witzenstein ontbrandde opnieuw een tankslag, waarbij de Duitschers de over hand hielden. De slag duurt nog voort. Van verandering in de situatie is reeds sprake bij Posen, waar de Sovjets op den terugtocht zijn. In Oost-Pruisen gaat de strijd onverminderd voort. De Bolsjewisten streven er naar Dant- zig te bereiken. Het tempo van den opmarsch is sinds Dinsdag echter belangrijk vertraagd. Bijzonder verbeten is gestreden om Deutsch Eylau en Allenstein, alwaar in enkele uren niet minder dan 93 tanks der Sovjets werden vernietigd. Bij Ostrolenka bleven de Sovjets in het Duitsche vuur steken Bij Gumbinnen woedde felle strijd. 40 K.M. ten Oosten van Konings bergen konden de Sovjets worden terugge slagen Lt. Generaal Ditmar over het Oostfront. In zijn radiovoordracht van hedenavond zeide Luitenant-generaal Ditmar onder anderen De Bolsjewisten hebben, wat het aantal in gevecht gebrachte tanks en de concentraties daarvan in groote met alle hulpwapens uit geruste formaties betreft ongetwijfeld pres taties verricht, die al het tot dusver voorge- komene in de schaduw stellen. Het is in eerste instantie de „Tankstorm", die overwonnen moet worden, doch dat hiertegen Iets te doen valt, bewijzen de Duitsche successen in Koer land, waar de Duitsche troepen overwinnaars bleven in geweldige slagen tegenover sterke strijdkrachten. Bijzondere vermelding ver dienen de Duitsche formaties, die zich om zoo te zeggen tusschen de vijandelijke marsch- colonnes een weg banen. Men vergelijke daar mede, dat houding van vijandelijke troepen in soortgelijke omstandigheden De jongste gebeurtenissen hebben nauwelijks de moreele grondslagen noemenswaardig aan het wanke len gebracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het taaie verzet bij de verbitterde gevechten om Boedapest. Het herstel van het Oostelijk front is een dringende taak. De Duitschers mogen echter niets overijld doen, teneinde het wel slagen mogelijk te maken, ook al zullen zij aleer het zoover is, menige moeilijke situatie moeten meester worden. Het is thans in de eerste plaats een tank- storm, die tegen het Westen is losgebarsten. Na gewag te hebben gemaakt van Duitsche afweersuccessen merkte Ditmar op, dat wat bij den aanvang van het offensief aan duur zame kracht ontbrak, thans in diepte aan wezig moet worden geacht. Elk eiland var verzet in de kokende zee van den Sovjet- Russischen vloed is van groot belang. Een spreker van Radio-Londen heeft verklaard, dat men ook zijn kalmte moet bewaren, wan neer het goed gaat Men moet niet vergeten, dat de Russen nog lang niet in Berlijn zijn, aldus de spreker, en de Duitschers niet zijn vernietigd. Het hoogtepunt van het Sovjet- Russische offensief moet nog komen. Duitsche successen ter zee. Duitsche marinestrijdkrachten hebben, zoo als Maandag reeds was gemeld, twee vracht schepen der Geallieerden tot zinken gebracht. Hieraan werd Dinsdagavond toegevoegd, dat inmiddels ook een derde vrachtschip was vernietigd, waarmede in totaal 9000 br. r. t. is vernietigd. Bovendien is een schip van 3000 ton in hetzelfde treffen zwaar beschadigd. De kolenpositie van België. De Belgische kolenpositie is thans dermate ongunstig, dat medegedeeld is. dat een deel der thans ongeroepen lichtingen in de kolen mijnen te werk zal worden gesteld. De aandeelen der Suez.Kanaal- maatsehappij. Van Sovjet-Russische zijde is het bericht tegengesproken. als zouden voor Russische rekening den laatsten tijd groote hoevelheden aandeelen in de Suez-kanaaijnaatschappij zijn overgenomen. Aan het Westfront 7e Amerikaansche leger op den terugtocht In het Zuidelijk deel van het Westfront hebben de Duitschers tegenaanvallen onder nomen, waarbij de Amerikanen tot het op geven van belangrijke terreingedeelten wer den gedwongen. Ten Z. O van Malmédy probeerden de Amerikanen Dinsdag een aanval over een breed front. Deze aanval bleef echter in het Duitsche vuur steken. In en boven Elzas heeft de strijd onder hevige sneeuwstormen plaats. Fransche troepen gingen hier tot den aanval over, doch bij een tegenaanval werden zij tot voorbij hun uitgangspunt teruggedreven. Over een front van 40 K.M. zijn de Duit schers thans de Maginotliie binnengedrongen. Hier is het 7e Amerikaansche leger thans ge heel op den terugtocht. De plaats Hagenau werd hierbij stormenderhand ingenomen In den Eizas rukten Dinsdag de Duitschers over Reichenberg-Hagenau op en veroverden een groot aantal plaatsen. Het Amerikaansche front is over een groote breedte ineengestort. Het geheele bosc-h van Hagenau is thans van Amerikanen gezuiverd. Duitsche aanvalsspit- sen drongen Hagenau binnen en wisten sterke Amerikaansche troepen te omsingelen. Van de bruggenhooden aan den Rijn wor den eveneens Duitsche vorderingen gemeld. De Duitschers vielen bij Miilhausen aan, na dat zij versterkingen hadden ontvangen en sloegen Fransche formaties daarbij uit elkaar. De strijd in ons land. Van Duitsche zijde wordt medegedeeld, dat de strijd in ons land ten N. W. van Nijmegen nu al eenige dagen voortduurt en dat de dorpen Hemmen en Zetten de meest om streden punten De conferentie van drie. Weder in Teheran? De Keizer van Iran heeft Stalin, Churchill en Roosevelt uitgenoodigd hun tweede confe- fentie opnieuw in de hoofdstad van Iran te doen plaats hebben. Naar verluidt heeft de Keizer nog geen antwoord op zijn uitnoodi- ging ontvangen De moeilijkheden in Joego Slavië. Gemeld wordt, dat de weigering van koning Peter, het accoord tusschen den premier Sjoebasjitsj en Tito te erkennen, er toe ge leid heeft, dat de regeering Sjoebasjitsj u afgetreden De leider der Servisch-democra- tische partij, oud-minister Groll zou door den koning met de vorming eener nieuwe regee ring zijn belast. Koning Peter zou, zoo wordt gemeld, zijn vertrouwen in Sjoebasjitsj verloren hebben en ook Tito niet vertrouwen. De laatste van zijn leant heeft alle onderhandelingspogingen afgewezen en verklaard, nieuwe opdrachten van den koning te zullen negeeren. Dinsdag is, zoo werd Woensdagmorgen ge meld, het kabinet Sjoebasjitsj bijeengekomen om over het ontslag van het kabinet te ver gaderen. Besloten werd „niets te ondernemen' hetgeen blijkbaar betekent, dat het kabinet voorloopig nog aanblijft. Sjoebasjitsj heeft verklaard, een gedachtenwisseling met den Brltschen gezant en met Tito noodig te achten, Roode-Kruistrein beschoten. Bij Milaan is een Roode-Kruistrein. die vol doende van de Roode-Kruisteekens was voor zien, door Amerikaansche luchtstrijdkrachten aangevallen en beschoten. Het schrikbewind. Volgens mededeeling van bevoegde zijde bevinden zich momenteel tusschen de 10 en 20 pet. der Roemeensche bevolking in concen tratiekampen. De Poolsche kwestie. De Reuter-correspondent Neale zegt om trent het memorandum van de uitgeweken Poolsche regeering aan de Britsche en Ame rikaansche regeeringen, waarin de instelling van de inter-Geallieerde commissie en inter- Geallieerde troepen tot handhaving van de orde in de Poolsche gebieden wordt verlangd, dat het Russisch-Poolsche conflict inclusief de grenskwestie ln het kader der internationale wetten moet worden bijgelegd. De groot-moefti bedreigd. De groot-moefti heelt van de Ster-organi satie brieven ontvangen, waarin zijn leven bedreigd wordt voor het geval hij het dood vonnis tegen de moordenaars van Lord Moyne onderteekent. Guatemala en Spanje. Guatemala heeft de diplomatieke betrek kingen met Spanje verbroken onder het mo tief. dat de buitenlandsche politiek van Spanje en de manoeuvres van de Phalanx nadeel aan Amerika berokkent en de veiligheid aantast. Nieuwe 3apansche wapens? Van bevoegde Japansche militaire zijde is met nadruk verklaard, dat het tijdstip niet ver meer is. dat Japan nieuwe wapens van doorslaggevende beteekenis zal gaan gebrui ken. Deze zijn zorgvuldig voorbereid en zul len een verrassende werking hebben. Onlusten op Sardinië. Op Sardinië hebben zich ernstige onlusten voorgedaan. Onder meer had er een bomont ploffing plaats. Arbeidsinzet in Amerika. Voor mannen 18-45 jaar. De Militaire commissie van het Amerikaan sche Huis van Afgevaardigden heeft het wets ontwerp goedgekeurd, volgens welke mannen van 18 tot 45 jaar in de oorlogsindustrie te werk kan worden gesteld. Mannen, die ge schikt zijn voor den militairen dienst en wei geren te voldoen aan een oproep om in dc oorlogsindustrie te gaan werken, stellen zich aan zware straffen bloot. Drie dooden bij ongeluk te Velsen- Noord. Tijdens het sloopen van een woning heeft zich te Velsen-Noord een ongeluk voorgedaan waarvan drie personen, die aldaar aan het werk waren, het slachtoffer zijn geworden. Zij moesten een muur opzij duwen en legden daarbij waarschijnlijk niet voldoende voor zichtigheid aan den dag. Toen de muur name lijk omviel brak de verbindingsbalk met den tegenovergesteld en wand, die eveneens naar beneden kwam. Drie arbeiders werden onder het puin bedolven, en wel de achttienjarige H. W. O. uit Haarlem en de drie-en-twintig- jarige A. de V. uit Amsterdam, die direct werden gedood, alsmede de zeventienjarige J. J. S. uit Haarlem, die zwaar werd gewond en 's nachts aan ziin kwetsuren bezweek Het onderzoek van de Velser politie duurt nog voort. De aanvaring tusschen de Lemmerboolen. De Jan Nieveen. die Maandag een week ge leden de noodlottige aanvaring met de Gro ningen IV had, is enkele dagen geleden te Amsterdam binnengeloopen. De boot had ook nu weer een zeer moeilijke reis, daar men op een niet gelicht wrak liep en de overtocht volle 24 uur duurde. De schade was gelukkig niet zoo ernstig en wordt thans te Amsterdam hersteld. Dinsdag is de boot, de eenige die thans rest voor den dienst op de Lemmer, weer uitgevaren- Betreffende de aanvaring deelde kapitein H. Bouman mede. dat de Groningen IV een defecte dynamo voor de verlichting had er voer met groene en roode petroleumlich ten, aldus „Het Volk". Het groene licht schijnt op het kritieke moment uit geweest te zijn. althans niemand op de Jan Nieveen heeft het gezien toen de Groningen IV, om de Nieveen te ontwijken, over bakboord ging en toen dus het roode afgeschermde licht uit het gezicht verdween en men normalerwijze alleen het roene nog had moeten zien De Nieveen is toen in dat volledige duister heel scherp over stuurboord gegaan eri trof de Groningen bijna "oodrecht aan den steven. Hierbij werd de hut voorin ingedrukt en stroomde het water bin nen in deze ruimte, waarin volgens een inzit tende. die na afloop van de ramp alles nauw keurig in teelcening kon brengen, twintig men- schen zaten. Die het laatst over kon stappen op de Nieveen wist, dat hij nummer acht was. Men neemt dus aan, dat er geen 25 a 30 doo den waren, zooals het eerste bericht was, maar twaalf. Het zinken duurde ongeveer een half uur, zoodat de Nieveen, die direct bijge draaid was en met volle lichten op langszij lag om de opvarenden te redden, alle passa giers van de achterkajuiten gemakkelijk over kon nemen. Zelfs heeft zij de Groningen nog een stuk naar ondieper water kunnen slepen. In plaats van op vijf ligt de boot nu op vier meter, maar wegens gebrek aan een bok kon het schip totnogtoe niet gelicht worden, zoo dat volledige zekerheid niet bestaat. Was het voorstuk niet ingedrukt geworden, dan zouden gemakkelijk a"e onvarendPn gered kunnen zijn. MAALTIJDENKAARTL*-. CENTRALE KEUKEN. De verkoop van de maaltijdenkaarten van de Centrale Keuken voor de volgende week vindt op Donderdag van 1011.30 en van 13.3015 uur eri op Vrijdag van 1011,30 uur plaats in de bekende uitdeellokalen. Er moet worden ingeleverd bon 305 voor aardappelen en de rechterbovenhoek van de maaltijdenkaart van deze week of de boven helft groentebon tweede periode 1945 Burgerlijke StanH HAARLEM 24 Januari 1945 BE/VALLEN: 18 Jan., G. KooljmanKokkelko- ;n. z.: 19 Jan., T. van DamBraun. d M. T. Geels—Toeset. z.; A. J. EerdmansVan Rassel. L. van CranenburghTaverne, z.; L. Bouman -Harder, z.: 20 Jan., A. P. Kooijvan Lunen burg, d.; S. Bröcker—van Andel. z.; J. Keur— Molenaar, d.; 21 Jan., C. Kenter—Bottelier, z.; C. C van HemertKonings. d E. C. de Groot—van Gijlswiik. z.\ L. SohultingHoenderdos, z.; J. J. Rouw-Verdonk, z.; C. H. Brugman—Buiterman. d.: P. J. JoostenHoekstra, d.: R. van Zomeren Rietman, d.; 22 Jan., W. DavelaarHoussart. dC, E-. Verheul—Veldman, z.: M. H. Blokker— Kensen, z.; J. J. KoppenBlauw, d.; 23 Jan.. M. G. ZweersLijnzaat. z.: M. J. ZwarterVerdam. :oon. OVERLEDEN: 18 Jan.. J. L. E van Poeteren. 77 Ripperdapark; E Jonkman—Paap, 68 j., A L Dyserinckstraat; C Kloos—van Amstel, 77 j„ Wes- eihoutpark: G. Holleman—van der Vlies. 73 j.. Kenauoark: J. E. Swaarbere. 80 j.. Westerhout- park: 19 Jan.. A. van WesterhovenKerklaan. 68 j-. Lange Lakenstraat: H. F Oets. 53 j.. Ooster- strsat; J. Peetoom, 42 j., Kamperlaan: C A. van Dijk. 31 j.. Kamperlaan: A. Woud—Koppenol, 72 Zonnelaan: 20 Jan.. J. G. Vervooren, 71 j.. Ha. gestraat: A. H. den Beider. 30 j.. van 't Hoff- straat: F. Stam, 80 J.. Zomerkade: H. Dernlson. 59 Kennemerstraat: J H. van der Putten, 70 j.. Maerten van Heemskerkstraat: 21 Jan. W Kabel. 62 j., Lorer.tzkade; T. van Egmond. *5 j. Hagestraat; P. J. Olieslagers. 78 j.. Atjehstraat 22 Jan., J. T.. 6 m.. z. van D. Romkes. Holsteijn- straat; J. Kremer, 71 J., Schotersingel: H. J. Pre en. 58 J., Preangerstraat ONDERTROUWD: 23 Jar.. A. M. C. Schelle- kens en C. T. Leuver; C. vrugt en H. J. Toebes. Een dubbele misdaad. Dat er tegenwoordig zeer vele fietsen gestolen worden is een feit, dat geen bijzondere vermelding meer verdient. En dat de rijwieldieven er geen bezwaar in zien, ook fietsen van doktoren en verpleegsters te stelen, waardoor deze en hun patiënten ernstig gedu peerd worden, is ook helaas a) meermalen gebleken. Dezer dagen hebben de die ven opnieuw een bewijs gele verd van hun treurige mentali teit, door twee fietsen te ste len van de rijwielbrancard der fa. Mathot, waarmee deze fir ma het noodzakelijke zieken- vervoer verzorgt. Een der fiet sen werd voor het ziekenhuis gestolen, dc andere voor het huis van een patient. Het ge volg is. dat het personeel der firma thans met de brancard te voet moet gaan, waardoor uiteraard het transport van een zieke langer duurt en men ook veel minder patiënten kan vervoeren. Misschien lezen de dieven deze regels. Misschien zijn zij nog zooveel mensch, dat zij de fietsen terugbrengen Herhaling van „La Vila Nuova". Zondag 28 Januari as. zal de H.O.V. een herhaling geven van het op 7 Januari j.l. met veel succes uitgevoerde werk „La Vita Nuova" (Nieuw Le ven) van E. WolffFerrari, tekst van Dante-Alleghieri, voor bariton en sopraan-solo, koor, orkest, orgel en piano. Solisten zijn: Hélène Ludolph, sopraan, Luciën Louman. ba riton, Ang Bouter, piano en Bets Nederkoorn, orgel. Verder werken mee de Haarlemsche Orkest Vereeniglng, het H.O.V. Koor en het Knapenkoor uit de St. Liduinakerk te Haarlem. Het geheel staat onder leiding van Marinus Adam. Sneeuw en Ijs weg. ruimen! Het blijkt noodzakelijk, de aandacht van hoofdbewoners of hoofdgebruikers van binnen de bebouwde kom gelegen ge bouwen of gronderven te ves tigen op de op hen rustende verplichting, neergelegd in het Sneeuwruimingsbesluit, tot het wegruimen van de sneeuw en het ijs van het voor of langs het gebouw of gronderf ge legen gedeelte van het open bare voetpad. Bij gladheid zijn genoemde personen verplicht, dat weggedeelte met stroef makende stoffen te bestrooien en bestrooid te houden. Verder moet worden zorg gedragen, dat de sneeuw en het ijs op den uitersten rand van het openbare voetpad worden ge bracht, zoodanig, dat het ver keer hiervan geen hinder on dervindt en voldoende ope ningen worden uitgespaard voor het afvloeien van dooi water en dat brand- en riool- putten vrij blijven. Het gebruik van bijtende stoffen voor het •erwijderen van sneeuw en ijs is verboden. Ook taptemelkpoeder op noodriekenbonnen. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs tijd maakt bekend, dat in de provincies Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht de levering van gestandaardiseerde melk voor kinderen, die geboren zijn in 1944 of 1945, voorrang moet hebben boven elke andere levering. De moeilijke melkpositie in deze provincies maakt het noodzakelijk, de hoeveelheid gestandaardiseerde melk, welke aan zieken, aanstaande en jonge moeders en aan zieken huizen en soortgelijke instel lingen wordt verstrekt, voor een belangrijk gedeelte te ver hangen rioor taptemelkpoeder. Met ingang van 21 Jan a.s. geven de noodziekenrantsoenen daarom recht op 3^4 liter ge standaardiseerde melk en 100 gram taptemelkpoeder. terwijl de toewijzingen voor zieken huizen en soortgelijke instel lingen op overeenkomstige wijze zullen worden behandeld. FAILLISSEMENT GEëlN'DIC.D Door het verbindend worden der UitdeeHngslijst is geëin digd het faillissement van mej. A G. van Kesteren. bollen- kweekster. wonende te Heem stede. Jac. de Witstraat 10 Cu rator Mr. J C. Y. Nieuwenhuyg te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1