Haarlemsche Courant Heftige strijd op brandpunten in 't Oosten. De nieuwe uonnen 2Me Jaarg., No. 22 Bureaux Grome Houtstraat M jPostglro '.34)59. BiJ lean toren: Soendapleln SI. IJmuiden, Kennemerlaan 154 Verschijnt dagelijks, oehalvs op Zon- en Feestdagen Nieuwsblad voor Noord-Holland Vrijdag 26 Jan. IMS (Jltg.: Grar Bcajyven Dainiate. Haarlem. Abonnementen: per week 29 ct„ per mnd. 1,15. per kwartaal 3.41. fr. p. post f 3,78. Losse nummers cent Hoofdredacteur F c Derks. Zware gevechten in Oost-Pruisen duren voort. hi het Duitsche Weermachtbericht vai Woensdag werd medegedeeld: De aanval ten Zuidwesten van Budapest won ook gisteren, doeltreffend door formaties der luchtmacht gesteund, en na het afweren van vrij sterke vijandelijke tegenaanvallen, verder terrein in Noordelijke richting. Tusschen de Noordelijke grens van Slowa kije en de Weichsel werden de tot in het ge bied van Makou doorgedrongen Bolsjewisten in het gebergte opgevangen. In Opper-SHezië mislukten Sovjet-door braakpogingen aan den Oostelijken rand van het industriegebied. De vijandelijke druk op den Noordelijken rand en op den Oder tus schen Kosa en Riech nam toe. Hevige ge vechten woeden in dezen frontsector, vooral •m Gleiwitz en Oppeln ïn het strijdgebied ten Oosten van Bresiau wierpen vastberaden tegenaanvallen van onze formaties de Bolsjewisten uit verscheidene plaatsen. Uit het gebied ten Oosten van Chie- rae baanden zich sterke onderdeelen van de in de diepte van het slagveld gebleven Duitsche strijdkrachten al vechtende den weg vrij naar de bevolen linie. Leiding en troepen hebben kier m heldhaftige gevechten onder de moei lijkste omstandigheden schitterende prestaties geleverd. Bij Kalisch, Posen en aan het ka naal van Bromberg duren de verbitterde ge vechten voort. In het Westelijk deel van Oost- Pruisen drong de vijand ondanks het taaie verzet van onze divisies kt Noordelijke en Noordoostelijke richting tot in de gebieden ten Zuiden van Elbing en Mosingan door. In het Oostelijk deel van Oost-Pruisen hebben zich de gevechten naar de Masurische meren verplaatst. Insterburg ging verloren. Aan de Pregol en de Beila werden overzetpogingen afgeslagen. In Koerland gingen de Sovjets met he: awaortepunt ten Zuidoosten van Libau, als mede tên Zuidwesten van Kaumburg met talrijke strijdkrachten tot den aanval over. De stormloop stortte ineen. In zware gevechten werden 101 Sovjet-tanks vernietigd. In het Westen mislukten tusschen Roer mond en Geilenkirchen het mecrendeel der Engelsche aanvallen. Bij Reimberg drukte de vijand onze linies terug. Tijdens hun sterke van het Noorden en Westen uit ondernomen aanvallen konden de Amerikanen in het ver nielde St. Vlth binnendringen. In het gebied van Vlanden, waar de vijand *>t 14 maal toe aanviel, zijn hevige gevechten gaande. Tusschen Reichenweilen en Hagenau trokken onze troepen tot den Moder-sector door en zuiverden het gebied ten Noorden biervan. Ook het bosch bij Hagenau werd in *ijn geheel doorgetrokken. Vijandelijke aan vallen werden bij Schlettstedt afgeslagen. Van het Oostfront.. Van het Oostfront werd Woensdagavond medegedeeld, dat de Duitschers na verbit terden strijd met de Sovjets er in geslaagd waren, de stad Oppeln weder te heroveren. Ten Oosten van Bresiau hebben de Duitschers het initiatief weder hernomen. Ten Z. O. van Breelau duren de wisselvallige gevechten voort. In het Westelijk deel van Oost Prul- Ben drongen sterke Sovjet-Strijdkrachten op. Bij Elbing ie een hevige strijd ontbrand. Po gingen van de bolsjewisten om de Pregel •ver te steken mislukten. In Koerland gingen de Sovjets weder tot den aanval over, waarmede dus de vierde slag in Koerland een aanvang heeft genomen. Hieraan werd Donderdagmorgen het volgende toegevoegd: Nadat de strijd in Koerland te ontbrand strekt het Oostelijk front zich dus van Hongarije tot de Golf van Riga uit. Men kan aannemen, dat op dit front niet minder dan 300 Sovjet-Russische divisies staan aan getreden, benevens 23 motorcorpsen. Op menige plaats hebben de Duitschers thans tegenaanvallen ondernomen, zoodat tegenacties spoedig tegemoet kunnen wor den gezien. Ten Oosten van Oppeln ia de pantservloed door de Duitschers geremd, terwijl ten Z. O vnn Bresiau tegenaanvallen werden onder nomen. De Bolsjewistep werden hier door de BuHschers op Manstautem Uruegcworpen.T.n Boorden va„ Bresiau werd een aanvang Be- pijlen. Bit)*! dal niemand der gezinsleden maakt met ne tnlvprlno vnn A»t onhievt nadeelige gevolgen hiervan ondervindt, oan In den strijd tegen den Angto-Amerikaan- schen aanvoer boorden onze motortorpedo- booten voor de monding van de Schelde na harde gevechten met vijandelijke vlootstrijd- krachten een schip van 7000 br. reg. ton in den grond, een ander werd getorpedeerd en drie vijandelijke artillerie-motortorpedoboo- ten werden beschadigd. In Italië beperkte zich de vijand tot enkele aanvallen in den centralen en den Oostelijken sector, die werden afgeslagen. Ten Zuidw ten van het meer van Camacio werden ver scheidene vijandelijke kwartierruimten door Duitsche troepen opgeblazen. Er werden ge vangenen gemaakt en er werd buit behaald. Anglo-Amerikaansehe terreurvliegtuigen vie len gisteren overdag West-Duitsch gebied aan. Vooral in Neuss ontstond vrij groote schade aan gebouwen. Met schending van het volkenrecht werden door laagvliegende vliegtuigen twee hospitaaltreinen gebombar deerd en met mitrailleur» beschoten. Quisling bij Von Ribbentrop. De leider van de Noorscbe Nasjona! Saro- lung. Quisling, heeft een bezoek gebracht aan den Minister van Buitenlandsche Zaken van Duitschland, Von Ribbentrop, die zich lang en hartelijk met Quisling heeft onderhouden. Hospitaaltreinen beschoten. Bij Rcmagen zijn gisteren wederom twee Duitsche hospitaaltreinen door Amerikean- sche vliegers beschoten, ofschoon de treinen de Roode-Kruisteekens droegen. Er werden twee personen gedood en velen gewond. Amerlkaansche deserteurs. Uit Londen wordt bericht, dat in dè ir siegebieden vele Amerikaan»ehe soldaten desertec-ren, om in plaats van den krijgs dienst den meer wlnstgevenden zwarten handel te gaan beoefenen. Anti-Sovjetbeweging In Bulgarije. Radio Ankara meldt, dat in Bulgarije de ondergrondsche beweging der anti-Sovjet- actie gestadig veld wint. Tulpenbollen als voedsel Nu de aardappelen schaarsch zijn, hebben velen naar een „vervangingsmiddel" voor dit onontbeerlijke volks voedsel gezicht. Bn men heeft iets gevonden, dat tot op zekere hoogte de aardappelen kan vervangen, namelijk tul pen- en crocusbollen, welke dan ook den laat- sten tijd op menigen disch prijken. Er dient met nadruk de aandacht op gevestigd te wor den, dat uitsluitend tulpen- en crocusbollen geschikt zijn voor de consumptie; het nutti gen van andere soorten bollen, b.v. van hys- cinthen e.d. moet ten sterkste worden ont raden. Vele lezers hebben ons gevraagd, of het eten van tulpenbollen niet schadelijk is voor de gezondheid en daarom hebben wij over deze aangelegenheid een medicus geraadpleegd. Deze heeft aan een deskundige op het gebied van bloembollenonderzoek een analyse van tulpen- en crocusbollen gevraagd en daaruit is gebleken, dat de voedingswaarde van deze bollen die van aardappelen overtreft. Aard appelen bevatten o.a. 2 procent eiwit, 0,1 pet. vet, 20,7 pet. koolhydraten en bijna 75 pet. vocht. Voor tulpenbollen zijn deze cijfers 3,8 procent eiwit, 0,2 pet. vet, 34,2 pet. kool hydraten en 59,2 pet. vocht. Wat de voedings waarde betreft, spannen crocusbollen de kroon, want zij bevatten 5,2 pet. eiwit, 0,8 pet. vet, 42,2 pet. koolhydraten en 48,4 pet. vocht. Er is echter ook een keerzijde aan de me daille, want de hollen bevatten ook stoffen, zooate o.a. oxaalzuur, dat schadelijk kan zijn voo: de gezondheid, indien hc-t in eenigszins groote hoeveelheden in het lichaam komt. Het geeft dan aanleiding tot hevige ingewandsto ringen, die zeer afmattend werken. Overigen* is de reactie bij verschillende personen zeer ongelijk; de een zal reeds hin der ondervinden van het nuttigen van een enkel maaltje tulpenbollen, de ander zal wekenlang bollen kunnen consumeeren zon der onaangename gevolgen. In elk geval dient men bij het gebruik van bollen voor zichtig te zijn en vooral kinderen moeten op passen. Het verstandigste is, om een dsel var de dagelijks benoodigde hoeveelheid aard appelen, _b.v. een derde, te vervangen door maakt met de zuivering van dit gebied. Bij Kalisch waren het 65 divisies, w: mede de Sovjets in N.W. richting tot den aanval overgingen. Nabij Deutsch Eylau en Allenstein wisten de Russen door te breken tot Elbing. Bfj Mariënburg boden de Duit- achers zoo hevigen tegenstand, dat de Sov jets terug moesten trekken. Veertig K M. ten Oosten van Koningsber ger. veroverden de Duitschers de plaats Welmi. Een poging der Sovjets om in het ijs van het Kurische Haff te komen, mislukte. Tn Hongarije worden de Duitsche troepen Overal met vreugde begroet Bij Stuhlwels- •diburg gingen de Duitschers tot den aanval over. In het Zuiden van Hongarije, tusschen Hlattenmeer en Donau werd een aanval de: Bovjets afgeslagen. Himmler naar het Oostfront. Het blad „Front und Heimat" meldt dat de Fübrer den leider der S.S. Helnrtoh Himm ler naar een der brandpunten van den strijd aan hel Oostfront heelt gezonden. kan men het percentage bollen per maaltijd geleidelijk verhoogen. De bollen moeten ontdaan worden van de bruine schil en ook dient het vruchtbeginsel met spruit verwijderd te worden, betgeen zeer gemakkelijk gaat, als men de bollen doormidden snijdt Men kan ze daarna ais aardappelen In water koken. De smaak lijkt op die van tamme kastanjes en ie eenigszins zoetig. Indien men daar niet van houdt kan men den zoeten smaak elimlneeren door een scheutje azijn toe te voegen of een paar lau rierbladen te iaten meekoken. In stamppot Is het verschil tusschen aardappelen en bollen nauwelijks te bespeuren. Ook kan men pap koken van bollen of ze door trooddeeg mengen. Vei en vinden achhf- jos bol, op een heete kachel geroosterd, een lekkernij. Tulpenbollen hebben reeds in metiig gezin, waar de aardappelen op waren, uitkomst ge bracht Thans zijn de bollen echter ook a! schaarsch geworden, zelf* hier in «ie bollen streek.,.. De strijd in het Westen. De gevechten in het Westen zijn. aldus werd Woensdagavond gemeld, niet in hevig heid verminderd De Amerikanen trachten •oortdurend, de Duitsche bruggenhoofden aan de Roer in te drukken. Zij zijn daarin niet geslaagd, doch verloren er 4000 man bij. Ook ten Noorden van de Saar wordt hard gestreden Ten Zuiden van Hatten drongen de Duit schers opnieuw de Maginotlinie binnen er breidden hun penetraties uit. De zwaartepunten van den atrijd, aldus werd hier Donderdagmorgen aan toegevoegd, bevinden zich aan den Zuidelijken flank van het Roer-bruggenhoofd, waar zware gevech ten plaats hebben In den Ardennen-driehoek zetten de Amerikanen hun aanvallen voor' Tusschen Diekireh en Vianden veranderden veel plaatsen dikwijls van bezetter. Tot dus ver boekten de Amerikanen nergens succes sen van eenige beteeken is Tusschen de beneden Vogezen en der. Rijn zetten de Duitschers hun opmarsch voort. Het heroverde deel in het N. O van den Elzas is thans gezuiverd van Amerikaansche troepen. Tegen de Rijn-bruggenhoofden ten Westen van Straatsburg ondernamen de Ame rikanen hevige aanvallen, doch werden ferug- igeworpen. Honger in Italië. De moeilijke voedselpositie in Italië heeft Bonomi er toe gebracht, een staatscommissie in te stellen voor de voe«iseivoorziening, die tot taak heeft, allereerst zich bezig te hou den met de nooden van vrouwen en kinderen. Roemenië na den afval. In het Lagerhuis heeft Eden verklaard, dat van Roemenië verlangd zal worden, dat dit nog meer troepen ter beschikking van Geallieerden lal stellen. 1 Van 28 Januari tot en met 3 Februari zijn geldig: S05 (reeds ingeleverd) voor 1 kg aard- 'appelen: 309 voor 4 rantsoenen brood; 30', voor 4 rantsoenen brood; A. 351 voor 2 rant soenen brood of bloem; B. 351 voor 3 rant soenen brood of bloem of 250 gram kinder meel of voedingssuiker. Voorts zijn nog geldig tot en met 3 Febr.: 206 voor 150 gr. versnaperingen of 150 gr. hagelslag: 241 voor 1 1/4 rantsoen vleesch; 247 voor 1 1/4 rantsoen vleesch of 125 gram kaas; 256 voor 1 1/4 rantsoen vleesch; 257 voor 62 Vi gram koffiesurrogaat; 258 voor 1 Tantsoen vervangingsmiddelen; 278 voor 360 gram of 4 dl spijsolie; 294 voor 90 gram of -1 dl spijsolie; 302 voor 100 gram kaas; R. 02 voor 360 gram of 4 dl spijsolie; R. 03 voor 300 gram kinderdramtpoederR. 33 voor 90 gram of 1 dl spijsolie; R. 26 voor 150 gr. versnape ringen of 150 gr. hagelslag; E. 01 (inlegvel) lOVfe liter melk; D. 01 (inlegvel) voor 800 gr. taptemelkpoeder of 6 liter taptemelk en C. 01 (inlegvel) voor 200 gr. taptemelkpoe der of 2 liter taptemelk. Voorts zijn nog geldig t.m. 17 Febr.: 226, 227, R. 07, R. 29, C. 402, C. 412 voor 1 rants, een heidstoiletzeep, zeepvervangende vraschmid- delen of waschpoeder en 259 voor 2 rants, eenheidstoiletzeep, zeepvervungende wasch- middelen of waschpoeder. Tot en met 12 Mei 1945 is geldig: bon 45 (tabak) voor 45 gram scheerzeep. Op de nieuwe bonnen mag reeds van Vrij dag 20 Januari n.s. des middags 12 uur af worden verkocht, uitgezonderd aardappelen. Alle bonnen, met uitzondering van die, aarvan vóór-inlevering is voorgeschreven, alsmede van melk en taptemelk, mogen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden afgegeven. Ongeoorloofde vóór-lnle- vering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. Vandaag begint tpijsolte-verkoop. Heden. Vrijdag begint de verkoop van de zoo lang verbeide spijsolie op de bonnen 278 en R. 02. Op elk dezer bonnen dient men 390 gram of 4 deciliter olie te ontvangen Tevens wordt op bon 294 en R. 13 90 gram of 1 deci liter olie afgeleverd. Op de verschillende plaatsen in de stad, waar de mededeelinger. van den distributie- dienst bekend gemaakt worden, bangt een lijst met namen en adressen van winkeliers, die door de Ondervakgroep Kruideniers zijn aangewezen voor den verkoop van de spijs olie. Hoewel hiertegen herhaaldelijk gewaar schuwd is, hebben velen hun oliebonnen bij! hun kruidenier ingeleverd. Indien thans blijkt dat deze niet voor den verkoop van de olie aangewezen, moeten zij dU6 eerst hun bon nen terughalen, om bfj een anderen winkelier de olie te kunnen koopen. Alleen vleesch op oude bonnen Zooals uit de opgave van de thans geldig verklaarde bonnen blijkt, is deze week geen nieuwe bon voor vleesch aangewezen, aange zien velen nog geen vleesch op de oude bon nen hebben kunnen koopen. Er is thans ge zorgd. dat de slagers ovc-r voldoenden voor raad beschikken, om op de bonnen 241, 247 en 256, welke elk geldig zijn voor I 1/4 rantsoen, vleesch te verkoopen. Boa 508 Inleveren voor aardappelen In de week van 4 tot en met 10 Februari zal men op bon 308 één kilogram aardappelen kunnen koopen. Bon 306 moet, Indien men geen maaltijden van de Cen'rale Keuken be trekt. v«iór Donderdag 1 Februari bij den aardappelhandelaar worden ingeleverd, des- l'gewenscht tegen ontvangs-bewyis. Bloedtransfusie. Van medische zijde vestigt men onze aandacht op het vol gende: Den laatsten tijd komt het nogai eens voor. dat in de ziekenhuizen te Haarlem per sonen 2lch onder behandeling stellen, die wonden hebben op- geloopen met daarmede ge paard gaand bloedverlies Dik wijls is het dan noodzakelijk, bloedtransfusie toe te passen De bloedtransfusiedienst voor ziet in normale omstandighe den in deze gevallen, doch de tijdsomstandigheden bemoeilij ken dezen dienst dermate, dat er andere wegen moeten wor den gevonden om bij voorko mende gelegenheid te kunnen beschikken over het benoodig de bloed. Daarom wordt van medische zijde het volgende geadviseerd: Wanneer iemand een verwon ding heef: opgeloopen die be handeling in een ziekenhuis noodig maakt, en waarbij het bloedverlies zoo root is. dat aangenomen moet worden, dat bloedtransfusie noodig is, dan is het van het grootste belang dat zulk een patient zich naar het ziekenhuis laat vergezellen door een bloedverwant, die be reid is, alk donor te fungeeren, d.w.z. een gedeelte van zijn h3oed beschikbaar te stellen voor den gewonde. Dikwijls kan hier een menschenleven mede gemoeid zijn en nog on langs is in een der 2ieken- inrichtingen te Haarlem iemantfc leven gered, doordat een hem vergezellende bloed verwant zich bereid verklaar- als donor op te treden Intusschen zal het dikwijls voorkomen, dat één transfusie niet voldoende is, zoodat de behandeling na een paar dagen of een week herhaald moet worden. Voor dat gevat zal het dienstig zijn, wanneer men bij tijds uitziet naar een tweeden donor, die zich evenwel te vo ren moet laten onderzoeken. Dit onderzoek vergt zeer wei nig tijd Of een man of vrouw als donor optreedt doet niet terzake Wel is het gewenscht, dat Jonge personen zich be schikbaar stellen. „La Vita Nuova" uitgesteld. Men deelt ons mede, dat door omstandigheden de uit voering von „La Vita Nuova" welke Zondag a.s. gegeven zou worden, moet worden uitge steld tot Zondag 11 Februari. GEVONDEN VOORWERPEN. Etui met lorgnet, Nut» Spaar bank, Jonsweg 19. Handschoen Bussé, Barrevoetestraat llrd. Portemonnaie, Hart, Potgieter straat 38. Portemonnaie, Fer- werda, Kieverparkweg 116 Ro zenkrans, W. Tieman, Tugela- straat 28. Sliphak, J. Thoien, Vogelkoopsteeg 9. Slede, Stam mers, Tugelastraot 47. Want, Vrugt, Jacob Geelstraat 7 Inbraken te Heemstede Inbreker® hebben zich toe gang verschaft tot ten kruide nierswinkel aan den Binnen weg te H<x?mstede De buit be stond uit eenige zakjes tarwe meel. Hongaarsche bloem, puddingpoeder, vermicelli en erwten. Voort» brachten de inbrekers een bezoek oan den kelder van een kaashandel aan den Binnenweg. Zij namen 430 kilogram volvette kaas en 13 d«>osjes smeerkaas mee. Verder werden van bewo ners van de Jove-straai en de Bomoostraat in totaal zeven konijnen gestolen Bij een be woner van den Binnenweg na men de dieven twee geiten weg. Tenslotte zijn uit een kuil achter een bollenschuur aan de Prinsenlaan acht hectoliter aardappelen verdwenen. DIEFSTALLEN. Uit een bakkerskar, die even onbeheerd stond op de Molen- werfsiaan te Heemstede, ver dwenen tien brooden Een jongen uit Haarlem werd ge grepen, toen hij uit een andere bekkerswagen een brood weg- nsm Ingebroken is in een veevoe derfabriek aan de Haven De buit bestond uit vijftig kPo- gram tarwemeel en oer klokje. De groentehandelaar K J. W. deed aangifte van diefsml van een '.eeren jekker, we*ke hij even op zijn groentekar had loten liggen. Uit een garage oan de Wsg- nerkade werden drie damc«- fi etsen gestolen Uit een schuurtje achter oen huis aan de Ba'*"-•♦ raat verdwe nen zes konijnen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1