Haarlemsche Courant 299e Tl*. 23 fiuieaujt. oiuuie Postgiro 134969. B i} kan toren: Soendapletn tl. Uroulden, Kennemerlaan 164 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en reestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaterda* *7 Jan. 1945 Citg.: Gr ai. Bedrijven Dmiuate, Haarlem. Abonnementen: per week 29 ct., per mnd. 1,16. per kwartaal 3,42, Ir. p. post 3,73. Loses nummers cent Hoofdredacteur: F, C. Derks. K 1247 Vmerikaansche aanvallen in den Elzas. Duitsche duikbootsuccessen. In de Boven-Elzas ondernamen de Ameri kanen een aantal aanvallen aan weerskanten van Schlettstad. Ten Noorden der 6tad stort ten deze met verlies van talrijke tanks ineen. In den Zuidelijken sector konden de Ameri kanen geringe terreinwinst behalen. In de laatste drie dagen werden aan het Westelijk front meeT dan 100 Geallieerde tanks stuk geschoten. In Midden-Italië i6 het Geallieerde artille rievuur in de Etruskische bergen en ten Zui den van Boulogna sterker geworden. De Britten en Amerikanen vlogen gisteren ©verdag 6lechts met vrij zwakke formaties naar het gebied aan de linkerzijde van den Rijn. Het Duitsche vergeldingsvuur op Londen wordt voortgezet. Duitsche duikbooten hebben ondanks krach, tige afweer van het Geallieerde aanvoers- Terkeer naar Engeland en Frankrijk drie tank- en drie vrachtschepen van tezamen 43.000 bruto-registerton, alsmede twee groote Torpedojagers- tot zinken gebracht. De strijd aan het Oostfront De Sovjets zijn er in geslaagd op twee plaatsen bruggenhoofden over den Oder te verkrijgen. Posen wordt van het Zuiden en het Oosten uit door de Sovjets aangevallen. Sovjettroepen, die de stad Elbing bereikten, werden teruggeworpen. Ten aanzien van het gevechtsterrein in Hongarije wordt gemeld dat, indien het gar nizoen van Boedapest 6tand houdt, de moge lijkheid bestaat, dat de stad ontzet wordt. De stad Bromberg aan den Weichsel werd door de Duitschers ontruimd en door de Bols jewisten bezet. De slag in Oost Pruisen woedt voort de nabijheid van Elbing hebben de Duitschers den vijand hevige slagen toegebracht. Sovjet troepen, die het Frische Haff bereikten, wer den tengevolge van Duitsche tegenaanvallen omsingeld en vernietigd. Eveneens werden Sovjettroepen ten Oosten van Libau omsin geld. Vrijdagmorgen meldden aanvullende be richten, dat de Duitschers ten Oosten van Breslau een afweersucces behaalden en den vijand ten N. W. der 6tad ver teruggeslagen hebben. Voorts hebben Duitsche troepen, na dat zij door het Gouvernement Generaal wa ren gedrongen, sterke aanvallen op de Sovjet troepen in de Warthe Gau gedaan. Tusschen de pantsertroepen en de daar achter oprukkende infanterie houden, aldus wordt verder bericht, de Duitsche troepen nog «p tallooze plaatsen in steunpunten stand. In Oost Pruisen ontruimden de Duitschers Prui sisch Holland en Allenstein. In Koerland ne men niet minder dan 31 divisies der Sovjets aan den aanval op Libau deel. Ten Westen der stad werden 36 Sovjet-aanvallen afge slagen. De strijd aan het Westfront Sterke Britsche formaties hebben Donder dag aanvallen op de Roersector ondernomen, doch werden gestuit. De stad Heinsberg blijft sterken tegenstand bieden. Tusschen St. Vith en de Clerf in den Ardennendriehoek hield de Duitsche verdediging stand. De Amerika nen trachtten de Clerf over te steken, doch strandden op het Duitsche afweervuur. Op een breed front gingen de Duitschers bij Moder tot den aanval over en vestigden er bruggenhoofden evenals ten Zuiden van Ha- genau. Ten Zuiden van Straatburg hebben de Amerikanen hun aanvallen vortgezet. De strijd in ons land. Donderdagavond werd gemeld, dat de actie van stoottroepen in ons land de laatste dagen heviger is geworden. Bij Roermond hebben in de richting van het Duitsche plaatsje Heinsberg zware gevechten plaats gehad. De kosten van den oorlog. Uit Londen wordt bericht, dat de oorlog Engeland thans dagelijks komt op 14.250. pond sterling of 170.000.000. De reputatie van Lublin. Uit Londen wordt gemeld, dat de Engelsche pers verschillende verwijten aan het adres van het Lublinsche comité richt. Zoo schrijft de Spectator: Iedere inlichting over het Lu- blin-comité blijkt verontrustend. Het week blad Time and Tide maakt zich ongerust over het groot aantal arrestaties, dat thans in Polen wordt verricht en schrijft: Men mag de berichten thans niet meer veronachtzamen. De krijg in Hongarije. De Duitsche troepen blijven in den Noor delijken vleugel van het gevechtsterrein in Hongarije in den aanval. Overal wijkt de tegenstander. Geheele bataljons der Bolsje wisten zijn reeds vernietigd. In drie dagen tjjds is tusschen het Plattenmeer en den Donau een zeer groot aantal stukken geschut ver overd of vernietigd. De Grleksche troebelen. Uit Athene wordt bericht, dat de conferentie tusschen afgevaardigden van Piastiras en de Elas. welke bespreking Donderdag zou plaats hebben, tot Zaterdag is uitgesteld, aangezien de Elas vijf in plaats van drie afgevaardigden wilde sturen. Omtrent het aantal slachtoffers der Elas gewagen de berichten in nog steeds veront rustender mate. Men kan wel aannemen, dat meer dan 1000 van deze slachtoffers in de buurt van Athene begraven liggen. Emigrantenregeering vestigt „volkstribunalen". Uit 's-Hertogenbosch komt het bericht, dat de Minister van Justitie uit de Nederlandscne emigrantenregeering het eerste „volkstribu naal" heeft geïnstalleerd ter berechting van N.S.B.'ers en van hen, die met de Duitschers hebben samengewerkt. „De vlood zal gobroken worden". Dr. Goebbels publiceert zijn wekelijksch kei in „Das Reich" onder het opschrift uitgesproken perspectieven". Hij behandelt den toestand van het oogenbük en de g ren, die de overwinning van het Bolsjewisme met zich mede zou brengen. Dit geidt voor Europa evenzeer als voor de geheele bescha ving, wanneer Duitschland geen dam opwierp. Maar de vloed zal gebroken worden, ook al binden de vijanden in het Westen ons de han den. Onze vaders, broeders en zonen strijden bloeden en sterven voor het vaderland, dat toch ondanks zijn nood het middelpunt van Europa is. Hier alleen komt de redding. Zij ral zoo groot en heerlijk zijn, als de wonden smartelijk zijn, die het lot ons bracht. Frankrijk en de conferentie van Drie Volgens Reuter heeft De Gaulle op een persconferentie verklaard, dat hoewel Frank rijk niet is uitgenoodigd voor de conferentie tusschen Roosevelt, Churchill en Statin, oe landen, die door deze staatslieden worden vertegenwoordigd, geenszins van deelneming zijn uitgesloten. Op een antwoord op een vraag verklaarde hij nog, dat ofschoon Frankrijk nog geen betreffende mededeeling heeft gekregen, het tenslotte wel tot een verdrag tusschen Frank rijk en Engeland zal komen. Nieuws uit Canada. Uit Ottawa wordt gemeld, dat in Canada voortdurend razzia's worden gehouden op deserteurs en onderduikers. Het opsporings werk wordt evenwel bemoeilijkt doordat de vluchtelingen de sympathie der bewoners ge nieten. Mac Norton, de Canadeesche minister van Defensie heeft in een rede opgemerkt dat in Canada een gevaarlijke situatie is ontstaa: door hot weerbarstig optreden der troepen. Dezelfde spreker wijdde aandacht aan de vij andelijke duikbooten en merkte op, dat de Duitsche onderzeeërs veel actiever optreden dan kort te voren met het gevolg, dat dag aan dag schepen der Geallieerden aan de duikbooten ten offer vallen. Engelsch wantrouwen. De Engelsche pers fulmineert tegen de poli tiek. die Amerika in Europa, in het bijzonder in Italië voert. De verklaringen van Settinius hebben veel kwaad bloed gezet. De spanningen in Italië zouden, zoo zegt men in Amerika, door het beschikbaar stellen van levensmid delen worden verholpen, maar te gelijkertijd merkt men op, daartoe van Amerika uit niet in staat te zijn door gebrek aan laadruimte. Men vreest, dat dit geschiedt met het doel, het prestige van Engeland aan te tasten, om daarna als redder in den nood te kunnen poseeren. De toestand in ïoego Slavië. Nog steeds wint de invloed van het com- unisme in Joego Slavië veld. Volgens be richten van Donderdag wordt niet alleen koning Peter, doch ook een Britsche waar nemingscommissie, die zich in Joego Slavi- bevindt, onder Sovjet-bewaking gehouden. Geen enkelen persvertegenwoordiger, aldus deelde Eden in het Lagerhuis mede, is het toe gestaan, in Joego Slavië te verwijlen. Een vertegenworodiger van United Press, die Joego Slavië was aangekomen, ontving bevel namens Tito, onverwijld het land weder te verlaten. Mutatie in regeering der V. S. Naar Reuter meldt, heeft president Roose velt het ontslag van den Amerikaanschen mi nister van Arbeid Percine aanvaard. Toglatti naar Moskou. De leider der Italiaansche communistische partij Toglatti is voornemens om binnenkort naar Moskou te gaan, naar het schijnt om verzachting te krijgen der wapenstilstands voorwaarden. Sovjet-ambassadeur verongelukt Naar Reuter meldt, is de Sovjet-ambassa deur in Mexico Oemansky bij een vliegonge luk in Mexico-City om het leven gekomen. Van lessacker gearresteerd. Het blad Patriot meldt uit Lyon, dat de Bel gische oud-minister van Economische Zaken Van lessacker is gearresteerd. Transportschip gezonken. In Washington is officieel bekendgemaakt, dat een Amerikaansch troepentransportschip met ruim 2200 soldaten in de Europeesche wateren in den grond is geboord. 248 soldaten kwamen om het leven. 517 worden vermist. De rest werd gered. Communistische eischen in Zweden. Uit Stockholm wordt vernomen, dat de Zweedsche communisten hun program van actie in Zweden hebben gepubliceerd. O.m. omvat dit: afschaffing van het Zweedsche koningshuis, overeenkomsten met Sovjet-Rus land, instelling van het Kolchozensysteem er. ,„6., v., afzetting van de bisschoppen der staatskerk. len; P. stokman en's. Dijkstra. Verlaging van het broodrantsoen tot op de helft Bonnen die deze week zijn aangewezen voor den aankoop van 1000 gram brood zijn geldig voor het tijdvak van 28 Januari tot en met 10 Februari, hetgeen dus inhoudt dat het rantsoen tot op de hellt is teruggebracht. Nieuwe peulvruchtenbon. Voor de periode van 28 Januari tol en met 10 Februari is bon 300 aangewezen voor den aankoop van 250 gram peulvruchten. Deze bon kan tot en mei Dinsdag 30 Januari bij den winkelier worden ingeleverd. Uit winkelvoorraad mag onmiddellijk wor den geleverd. De winkeliers dienen of Woensdag 31 Januari de ingenomen bonnen voor herbevoorraalng bij den distributie- dienst in te leveren. Tomatenpuree en vruchten voor kinderen. Op bon 187 R 08. 179 R 06 en 190 R 08 van de tweede serie noodkaart uitgegeven door de distributiediensten Haarlem, Heemstede er. Bloemendaal zijn beschikbaar gesteld drie fleschjes tomatenpuree en een fleschje vruch ten. Deze bonnen dienen vóór 31 Januari bij den winkelier te worden ingeleverd. Afleve ring zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden Bij vermissing kan geen vergoeding worden gegeven. Openingstijden van den Distributie- dienst Haarlem Met ingang van Dinsdag 30 Januari zullen de kantoren van den Distributledienst Haarlem ■erband met de kolenpositie uitsluitend des Woensdags, Donderdags en Vrijdags v 9 tot 1 uur voor het publiek geopend rijn. Kincleruitzendiiig naar de Noordelijke provincies. N. V. D. neemt initiatief. Naar wij vernemen heeft de Nederlandsche Volksdienst het initiatief genomen tot een uitzending van kinderen van 6 tot 14 jaar naar de provincies Friesland, Groningen en Drente. Deze uitzending zal in het midden van de maand Februari plaats hebben. Menige ouder zal van dit initiatief met bij zondere belangstelling kennis nemen. Im mers, op deze wijze krijgen onze jonge kin deren gelegenheid tot een beter en krachtiger •oeding öan hier in het Westen helaas moge lijk is. De bedoeling is, de kinderen z< 'n het Noord-Oosten des lands te laten als de voedselnood hier voortduurt Ouders, die van deze mogelijkheid tot uit zending gebruik wenschen te maken kun nen zich om inlichtingen wenden tot den Nederlandschen Volksdienst, Ged. Oude Gracht 47 of aan het provinciaal bureau aan de Hazepaterslaan 28, iederen werkdag v.an 10 tot 3 uur 3;irgerlijfce Stand. HAARLEM 25 Januari 1945 BEVALLEN: 19 Jan., T. van DamBraun, d.; M. T. Geels—Toeset, z.; A. ,T. Eerdmansvan Kas sei, z.; L. van CranenburghTaverne, z.; A. G, H. WarmerdamVriesekoop, z.; L. BoumanHarder, J. J. T. van der LindenHabraken. d,; 20 Jan., J. KeurMolenaar, d.; 21 Jan., P. J. Joosten Hoekstra, d.; R. van Zomeren—Rietman, d.; Jlcvr. M. C. EngemanStern, z.; C, H. Brugman—Bul- terman, d.; W. Meulman—Hietbrink, z.; 22 Jan., J. J. KoppenBlauw, d.; E J, MollemaMaarsen, z.; M. HuibertsHogervorst, d.; F. T. H. Klin- gersvan der Loos, d.; M. H. Blokker,—Kensen, z.; W. H. DrogtropLukklen, z.: 23 Jan., F. Bolle Stapersma, d.; S. A. Voulonvan Gunsteren, z.; J. A. A. Hoes—van Baaren, z.; G. M. A. Reukers —Landman, d.; A. VosHartsuiker, d.; A, Spaar garenMantel, d.; S. J. de Vriesvan der Heide. J. GroeneveldHalderman, d.; C. Nagtegaal -As, z.; 24 Jan., J. Hulthuisde Boer, r.; W, Box -Verhagen, d.; J. StromanHanzon, z., C. SchultheissSnijder, d.; 25 Jan., M. J. van Stra tenArnoldus, z.; A. M. KamstraEvers, z.: J. J. Thuisvan Os'si.ien. 7 A. Booms— Breeuwer, dochter. OVERLEDEN19 Jan.. H. J. van Leeuwen, 73 J Crayenesteriaan; C. G., 2 m„ z. van G. C. Wlg- chert, Colensostraat: 21 Jan., J. C. T. Scheer, 74 j.. Schotersingel; C. J. Montaubanvan Lu tl ken, 69 j., Ged. Scnalkburgeigracht; H. A. Knibbe, 52 j„ Bosch en Vaartstraat; 22 Jan., H. C.. 5 m.. z. van F. L. Ittmann, Dreef; J. M. van Alphen Geerts, 90 Jansstraat; A. C. Tioboel. 66 j.. Hya cintenlaan; M. A. Landman—Baltus, 54 j., Timor- straat; A. M. van de PietermanTheijs, 75 J., Weltevredenplein; M. C. de BoerJanssen. 79 j., Sophiastraat; J. Groesde Boer. 78 j.. Berken straat; A. Tappee, 69 j., Rippeidapark; G. van HalstRooijers. 82 j., Jansstraat; M. C Geukers. 24 j.. Rustenburgerlaan; G. M. Roosc, 73 j., Verl. Gen. Cronjéstraat; 23 Jan., E. M. J. Muschter. 45 j., Reijer Anslostraat; M. Peters, 46 Wete- mgistraat; C. J. Slierings—Tendeloo, 59 j.. Thor- beckestraat; J. C. Beuks, 84 j Leidschestraat; J. Dijkman. 69 Iordensstraat; J. F. Burggraaf, 76 j.. Zuiderstraat; J. A. M. C. Nolet, 73 j„ Scho tersingel; 24 Jan., J. M. de Jager. 72 j., Spaarne; J. M. RosbachRooijers, 85 j., Hagestraat; G. M. M. Sikkemavan Roon. 43 j„ Allanstraat. ONDERTROUWD: 24 Jan., A, Humtlng en C. J. Groot; H. J. C. Duits en A. M, E. Orth: C. Tuijl J. M. Mantz; A. P. Westerwal en T. H. Inpijn; C. Blom en E. van Zuthem; J. Prosee en H. C. Kampfraat; P. J. Wesseinlk en J. A. van Soest; N. de Jong en L. Pet. GEHUWD: 24 Jan., F. C. W. van Damme en L. C. Duijr.dam; M. Janssen en F. J. Verhappen: T. P. Terstal en A. H. Kornelissen; H. J. Bertram en C. M, Riek wel; B. B. Verhappen en V. F. Lo- man; H. Klootwijk en A. E. de Smit; J. J. van der Fange en W. J. van der Meij; G. van Berne- veid en M E. Boerrigter; J. M M van der Wouw en A. M. A. Hommes; 25 Jan J. Jonker en M. M. Vrugt; J. A. H. Rosekrans en A. H. van Tigge- Melk voor pasgeboren kinderen. De dieiributiediensten in de provincies Noord-, Zuid-Hol land en Utrecht zuilen m ver band met de per 21 Januari van kracht geworden verlaging van de hoeveelheid gestandaardi seerde melk, verkrijgbaar op noodrantsoenbonnen ten be hoeve van pasgeboren kinderen •oor het tijdvak liggende tus schen de geboorte en óe uitrei king van het inlegvel, in plaats van drie noodrantsoenbonnen „Melk 1" zeven van deze bonnen per week verstrekken, dus per dag één bon. Hiermede wordt bereikt, d3t pasgeboren kinderen de volle hoeveelheid van 5 1.4 liter gestandaardi seerde melk per week blijven ontvangen Opsporing vorzocht De Commissaris der Recher che te Haarlem verzoekt op sporing van Johanna Knierina van de Velde, geboren 13 Juli 1932 te Lambersart (Frankrijk) die op 27 December van huis te wcggeloopen en sindsdien spoorloos verdwenen is. Signalement: lang 1.40 meter, slank postuur, bleek gezicht, donkerblond haar, bruine oogen, gekleed in bruine trai ningsbroek, blauw wollen vestje, groen windjack, beige mantel, blauwe muts, hooge bruine schoenen, twee paar anten, één pnar blauw met grijs en écn paar groene. Zij is in het bezit van een fiets met houten klossen aan de pedalen. Help de vogels! Men schrijft ons: Het is winter, een zeer moei lijke winter voor ons Neder landers in het westen van het land. Te weinig voedsel en te weinig brandstof. Het is koud en sneeuw bedekt den grond. Door onze eigen groote zorgen en wij minder dan anders den nood van onze gevleugelde vrienden, van dc vogels. Op koude dagen, vooral als de grond bevroren en besneeuwd onthoudt de natuur aan de ogeLs het noodige eten en drinken. Wie oog voor onze kleine vrienden heeft ziet ze rusteloos heen en weder vlie gen, zich tusschen de men- schen en hel verkeer in wa gend, angstig rondziende naar •enig voedsel. Ook voor hen zijn dc dagen kort, de nachten ng en koud. Veel kunnen wij menschen in dezen tijd niet missen, maar eenige kruimels eten, desnoods wat geraspte wortelen, wat ge raspte suikerbieten of wat versche aardappelschillen zijn voor de vogels zeer veel waard en redden menig klein leven- Geef hen ook wat drink water, sneeuw oppikken i« niet goed voor hen. Men moet oppassen, dat de rumoerige meeuwen niet alles opeten. Help de vogels in den kou den wintertijd. zij zullen u straks beloonen door hun vroo- lijk gezang en zacht getjilp en door het wegvangen van scha delijke insecten. GEVONDEN VOORWERPEN. Armbandje. Turnhout, Nep- tunusstraat 31; jas, Bierboom, Kloppersingel 181; mutsje, Zuster Dekker, Beelslaan 1; portem. m. i., Tjaden, Klever parkweg 109; portem. m. i., Lasschuit, Turfmarkt 6zw„ ro zenkrans, v. d. Helm, Harnisa- straat 131; rozenkrans, Banfri, Frinsenbolwerk 62; schoentje, Pardoen. Ternatestraat 40; rij- wieltasch, Voet, Hoplaan, Bent veld; vulpen, Weterman, J. v. Galenstreat 30. AANGEHOUDEN. De politie te Haarlem heeft aangehouden den vijfentwin tigjarigen chauffeur J. C. R., die bekend heeft, een inbraak gepleegd te hebben bij de fa. Van der W. waarbij een partij meel gestolen werd. Ook heeft R. ten nadeele van de ge meente Haarlem 2000 kilogram hout gestolen. Voorts is aangehouden de 24-jarige broodbezorger P. J. B., die een fiets had gestolen, welke voor een winkel in de Koningstraat stond. PREDIKBEURTEN. Chr. Ger- Gem., Raaks: Zondan 28 Jan., 9.30 u. Leesdienst; 2 a» De. Henstra.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1