Haarlemsche Courant De strijd bijStuhlWeissenburg SJKk Jaarg., No. M Bureaux. Groote Houtstraat N Postgiro 134558. Bijkantoren: Soendapleln SI. iJmuiden. Kennemerlaan 154 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaterdag 3 Pebr. 1945 Cl tg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem. Abonnementen: per week 28 et., per mnd. 1.15, per kwartaal 3.42. fr. p. post 3.73. Losse nummer» cent. Hoofdredacteur: F. C. Derka. K 1297 Ober-Gefreiter Karl Schuster onderscheidt zich. Het weermachtberieht van Vrijdag luidt: In Hongarije zette de vijand zijn tegenaaiv- vallen tus6chen het Plattenmeer en de Donau mei het zwaartepunt ten Noord-Oosten van Stuhl Weissenburg voor. Zij werden in hoofd zaak afgeweerd. Eenige penetraties afgegren deld of door tegenaanvallen van Duitsche of Hongaarsche formaties uit den weg geruimd. In deze gevechten heeft de Ober-Gefreiter Karl Schuster van een regiment pantser-grena diers als richtschutter van een stuk anti- tankgeschut van 6'/» c.M. binnen vijftien mi nuten van zeven doorgebroken Sovjettanks er vijf stuk geschoten, verder twee vracht auto's met aanhangend geschut vernield en het gros der vergezellende vijandelijke infan terie vernietigd. De nog overgebleven 21 tor" y/isten nam hij gevangen. •i het front tusschen de Tatra en de Oder- kn.e bij Grünberg ontstonden slechts plaat selijk begrensde gevechtshandelingen, ten Zuiden van Pless, ten Noorden van Ratibor, ten Noord-Westen van Brieg en in het gebied arm weerskanten van Steinau. 32 tanks wer- daar vernietigd. garnizoenen van Schneidemühl en van F. n verzetten zich tegen hevige door krach tig vuur van artillerie en salvo-geschut on dersteunde aanvallen der bolsjewisten. In het Zuidelijk deel van Pommeren mislukten tal rijke vijandelijke aanvallen bij Deutschkrone er 'astrow. an weerskanten van de beneden-Weichsel viel de vijand met gebruik van verscheidene divisies infanterie en talrijke tanks ten Z. W. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen, bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood gestraft. Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. -trijd aan het Oostfront. juagmorgen werd over den toestand aan he: Oostfront o.m. medegedeeld: "Iet Duitsche luchtwapen ondervond groote moeilijkheden door de ongunstige weersge steldheid. Desondanks deden de Duitsche vliegtuigen tallooze aanvallen op Sovjettanks, geschutstellingen en ravitailleecingsverkeer. Een aantal tanks en bunkers werden aldus buiten gevecht gesteld, terwijl 330 gemotori seerde en bespannen voertuigen vernield of beschadigd werden. i het gebied van Elburg in het den Sovjets met gelukt, van het Westen uit de stad te omsingelen. In Oost Pruisen woedt de slag met groote hevigheid. Ten Z. van Konings bergen wordt verbeten gevochten Ten Wes ten der stad hebben de Duitschers hun stel lingen teruggenomen. In het Warthe-gebied pogen de Sovjets steeds verder door te stoo- ten evenals bij Frankort aan den Oder Eenige steden in het Warthe-gebied werden ontruimd. Ten Noorden van Schneidemühl slaagden de Duitschers er in, de bolsjewisten van drie zijden samen te drijven, waardoor Friedland van vijanden werd gezuiverd. Sovjet-troepen vielen opnieuw de Duit schers in het Zuiden van Opper-Silezië aan. In het industriegebied is Köningshütte nog steeds in Duitsche handen. Aan het bruggen hoofd van Steinau woedt een groote slag. De strijd in het Westen. Alex Schmalfuss, de oorlogscorrespondent van het D. N. B. meldt, dat de gevechten in het Westen weer verplaatst zijn naar het gebied ten Zuiden van Aken. Het ziet er naar uit, dat de Amerikanen naar streven in het gebied van Aken een nieuw zwaartepunt te vormen voor het al- gemeene offensief. Hier wordt thans een verbeten strijd ge voerd om plaatsjes, waarvan nauwelijks meer dan de naam is overgebleven. In den Roersector vinden levendige gevech ten plaats. Om Schönberg woedt een zware strijd. Berlijn het doel der Sovjets. In een beschouwing over den toestand aan het front schrijft dr. Krull, de militaire mede werker van het D N. B. onder meer. dat gisteren door de oorlogsoperaties opnieuw be vestigd is, dat Berlijn het eerstvolgende doel Is van het Sovjet-Russische super-offensief. De voornaamste druk ligt op den midden- loop van de Oder in de richting van den riviersector Kustrin-Frankfort aan de Oder. Dat de Bolsjewistische infanterieformaties nog slechts in de lijn Schwiebus-Zuellichau staan en ten Noorden van de Warthe slechts naar Silensiecn tankverkenningen zijn uitgezonden, wordt uitgelegd als een korte adempauze yoor den besüssenden frontalen stormloop. van Graudens aan. Hij werd na hevigen strijd opgevangen. In het gebied van Mariënburg- Elbing en in Oost Pruisen duren de verbit terde afweergevechten op de bestaande zwaar tepunten voort. Ondanks de vrij diepe pene traties verhinderde de onwankelbare stand vastigheid van onze divisies de nagestreefde doorbraak van de numeriek overmachtige vijand Aan het Koerlandsche front ondernamen de bolsjewisten talrijke aanvallen, die zonder succes bleven. De luchtmacht viel met sterke strijdkrach ten bolsjewistische tanks en infanterie-colon- nes aan in de zwaartepunten van den winter- slag. De vijand leed buitengewoon zware bloe dige verliezen en verloor gisteren 52 tank6, 27 stukken geschut, alsmede 575 gemotoriseerde en bespannen voertuigen. In het Westen zijn onze divisies aan weers kanten van Mondschou in de diepten van het hoofdgevechtsterrein in hevige afweergevech ten gewikkeld met de onverminderd krachtig aanvallende Amerikanen. In den sector ten Oosten van St. Vith duren hevige gevechten in het voorterrein van onze versterkingen in het Westen voort. Aan het Saaifront alsmede in den beneden-Elzas bleven Amerikaansche aanvallen zonder succes. In het penetratie- gebied ten Oosten en Noordoosten van Komar kon de vijand na hevige gevechten den straat weg van Neu Breisacg-Strassburg in Oostelij ke richting passeeren. Bij Than en Se.nnheim sloegen onze troepen alle vijandelijke troe pen af. Deelen van het garnizoen van Gironde- Zuid drongen, nadat zij zich door vijandelijke doorgangen hadden gebaand, tot diep in den belegeringsring door en rolden in een gevecht op korten afstand een vrij groote loopgraven- sector op. De vijand leed aanzienlijke ver liezen. In Midden Italië wierpen onze troepen in den tegenaanval ten Noorden van Faenza de tijdelijk in onze stelling ingedrongen Britten weer terug. In Kroatië werd in het gebied ten Oosten van Karlovac een "vrij sterke bende door een Duitsch jachtcommando overvallen vernietigd. Het meerendeel van haar pens viel in onze handen. Amerikaansche bommenwerpers onderna men Donderdag over dag een terreur-aanval op de woonwijken van Mannheim en Lud- wigshafen. Andere Anglo-Amerikaansche formaties wierpen bommen in het Rijnland- Westfaalsch gebied, alsmede in Z.O. Duitsch- land. In den afgeloopen nacht waren de ste den Mannheim, Ludwigshafen en Mainz op nieuw het doel van zware terreuraanvallen Britsche gevechtsvliegtuigen wierpen in de avonduren en in den nacht bommen op de Rijkshoofdstad, alsmede op plaatsen in het Westen van het Rijksgebied. Londen ligt nog steeds onder ons vergel- dingsvuur. Het gebrek aan scheepsruimte. In voedselnood kan niet voorzien worden. Naar uit Washington verluidt, zal op de conferentie tusschen Roosevelt, Churchill en Stalin ook het catastrofale gebrek aan scheepsruimte besproken worden. Ieder Ge allieerd legeronderdeel vraagt dringend om aanvoer van materiaal. Hoewel men op de hoogte is van den voedselnood in de bevrijde gebieden, is het onmogelijk scheepsruimte voor den aanvoer van levensmiddelen be schikbaar te stellen. Conferentie van drie begonnen- United Press meldt, dat Radio Caïro mee gedeeld heeft, dat Donderdag de conferentie van drie begonnen is. De plaats, waar zij bij een gekomen zijn, wordt niet genoemd. REGEERING PIERLOT AFGETREDEN. Uit Brussel wordt gemeld, dat de regeering Pierlot is afgetreden. J. TH. BONTJEMA t Op 70-jarigen leeftijd is te Haarlem overle den de heer J. Th. Bontjema, bestuurslid van het Doopsgezind Zangkoor. Met hem is de laatste oprichter, die onafgebroken zijn krach ten aan het koor is blijven schenken, heenge gaan. Het zangkoor nam in zijn leven een be langrijke plaats in. Veertig jaar lang is hij 2e penningmeester geweest, welke functie hij met groote nauwgezetheid heeft vervuld. Toen zijn gezondheidstoestand verminderde, legde hij dit penningmeesterschap neer, maar bleef zijn plaats in het bestuur behouden. Hoewel de viering van het 50-jarig bestaan van het zangkoor in October jl. door de tijdsomstan digheden geen doorgang kon vinden, is toch zijn gouden jubileum, dat hiermede samenviel in den kring der leden niet onopgemerkt oorbijgegaan. De eere-voorzitter. ds. J. M Leendertz, de voorzitter van het huldigings comité. de heer J. Kuijper en de voorzitter van het zangkoor de heer C. Overbeek, heb ben daar in hartelijke bewoordigen zijn ver diensten geschetst en hem namens de leder, en oud-leden der vereeniging bloemen en ge schenken aangebeden, welke blijken van waar deering hem diep troffen en met dankbaar heid vervulden. Door zijn trouw en toewijding zal zijn naam onafscheidelijk met het Doops- ezind Zangkoor blijven verbonden. PREDIKBEURTEN' HAARLEM. Ned. Herv. Gemeente. Ooster- kerk. 3 uur dr. H. Bartlema van Heemstede. G. G. Leger der Heils, Schagchelstraat 10. en 3.30 u. diensten G. Jouvenaar. Chr. Ger. Gemeente, Raaks. 9.30 en 2 uur, ds. D. Henstra. ADROESHOUT. Religieuze Kring, 10.30 uur. dr. H. P. Schim van der Loef. oud-predikant bij de Holl. gemeente te St. Petersburg (Leningrad) 400 gram brood of 250 gram grutterswaren. Bonnen 316 en 317 aangewezen In verband met de gunstiger weersomstan digheden, waardoor onderweg zijnde schepen de bestemde plaatsen hebben bereikt, is er aanleiding gevonden in de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht, in de week ran 4 tot 10 Februari, 400 gram brood extra beschikbaar te stellen. Daar bij vele winkeliers beperkte hoeveel heden gii:'*erswaren (havermout, gort, ge mengd m rogge vlokken) voorradig xjjn. wordt hei publiek in de gelegenheid gesteld om desvcrlangd 250 gram grutterswaren in plaats van 400 gram brood le betrekken. In de week van 4 tot 10 Februari geven de bonnen 316 en 317 recht op 200 gram brood of 125 gram grutterswaren. Geen broodkarren meer op straat. Plundering hoopt de politic tc voorkomen Het is de laatste weken verscheidene malen voorgekomen, dat bakkers, die op straat lie pen om hun klanten te bedienen, niet veilig waren. De karren werden dan geplunderd en vele bakkers missen reeds veie brooden. Naar aanleiding hiervan hebben de bakkers een bespreking met de politie gevoerd, met het resultaat, dat bepaald ie, da; de bakkers zich niet meer op straat mogen begeven met hun gevulde wagens. Komt dat we! voor, dan wordt de wagen in beslag genomen. Ook wor den winkels, die namens bepaalde bakkerijen bij den verkoop waren ingeschakeld, niet meer van brood voorzien en filialen verkoopen "een brood- De verkoop geschiedt alleen aan de bakke rijen. Er zijn in de stad eenige in-bakkers, die zelf niet meer bakken, maar het brood van bakkerijen betrekken. Ook dezen zullen brood verkoopen, doch uitsluitend in eigen bakke rijen. Het vervoer naar deze groep zal ge schieden onder bescherming van de politie. Brood, bestemd voor ziekenhuizen, wordt on der politiebewaking vervoerd. Berechtigungsscheine Es wird bekanntgegebén, da6 sich die Fa- milienangehörigen deren Söhne und Töchter sich als Luftwaffenhelfer oder -innen gemel- det haben, mit den bereits ausgegebenen Be- rechtigungsscheinen im Kenaupark 21, Haar lem, Zimmer 2 in der Zeit von 9-12 Uhr, zu meiden haben. Kriegseinsatzkommando Niederlande Aussenstelle Haarlem Ds. C. Veen t Te Hulshorst, waar hij den laatsten tijd woonde, is in den ouderdom van 92 jaar over leden ds. C. Veen, emeritus-predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente van Haarlem, die te dezer stede in kerkelijke kringen een bij zondere plaats heeft ingenomen. Na vijftig jaar predikant te zijn geweest nam hij af scheid, doch bleef daarna nog belangstelling toonen in de Haarlemsche gemeente, welke hij vier en dertig jaar gediend had. Ds. Cornells Veen werd 10 Mei 1852 te Ga meren, waar zijn vader arts was, geboren. Hij bezocht het Chr. Gymnasium te Zetten en studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, theologie. In 1876 carxlidaat geworden in Dren te aanvaardde de thans overledene 29 October van dat jaar zijn ambt te Hall bij Brummen, sprekende over Rom. 1:10, na tevoren te zijn bevestigd door Ds. J. Romeny van Brummen, die tot tekst gekozen had 1 Tim. 3:1. In 1880 vertrok Ds. Veen naar Enter, welke stand plaats hij in 1881 met Stedum verwisselde. In 1890 vertrok hij naar Schiedam, om zich in 1892 aan de gemeente Haarlem te verbinden, spre kende over Hand. 10:36, na tevoren te zijn be vestigd door zijn academievriend, wijlen ds. J. M. Snethlage van Amsterdam. Nadat ds. Veen in 1926 zijn gouden jubileum had gevierd, bij welke gelegenheid hij be noemd werd tot Ridder in de Orde van Oran je Nassau, nam hij op Zondag 31 October ir de Groote Kerk afscheid naar aanleiding van Psalm 103, verzen 1 tot en met 4. Ds. Veen was tal van jaren predikant van de Haarlemsche strafgevangenis, alsmede van het Huis van Bewaring. Ook was hij regent van het Oirschothofje en directeur van de Haarlemsche Jongemannenvereeniging. Van zijn hand zag het licht een geschrift: .Varia Sacra". Tal van bijdragen publiceerde hij in Dagboeken en in het Haarlemsch Pre dikbeurtenblad. Twee dingen vooral hebben ds. Veen hier ter stede aangetrokken: de arbeid onder de jeugd en die onder de gevangenen. Kort na zijn komst hier ter stede werd hij, als opvol ger van ds. Moeton. den predikant die uit de' kringen van het Réveil is voortgekomen, di recteur van de Haarlemsche Jongemannen- ereeniging Prediker 12:1a en dat is hij vele jaren gebleven, ook nadat hij emeritus-predi kant was. Geen schooner en geen beter werk is er voor hem geweest, naar hij zeide toen hij zijn afscheid predikte, dan dat onder jonge menschen. Veel heeft hij voor deze vereeni ging gedaan. Hij was juist de aangewezen man om van zulk een vereeniging directeur te zijn. Hij was de vriend van de jonge men- ;chen, die hem hun vertrouwen schonken wien hij met raad en daad heeft ter zijde ge staan. Het is ook aan hem te danken dat de vereeniging haar fraai gebouw in de Lang' Margarethastraat kreeg. En dan de arbeid onder de gevangenen. He; s een reuze arbeid geweest, maar een geheel naar zijn hart. Steeds was rijn verlangen uit gegaan onder hen te mogc-n arbeiden. Met hoeveel blijdschap heeft ds. Veer, i'n de ge vangenis gepredikt Maar ook met hoe groote vruchten. Vele malen mocht hij hartelijke blijken van dank ontvangen van hen wien hij tot rijken aegen is geweest Zestig flesschen wijn gestolen. Uit den kelder van het Ge meentelijk Concertgebouw zijn zestig flesschen wijn gestolen. Kapper kan zijn klanten niet meer helpen. Ook de kappers hebben me» moeilijkheden te kampen en moeten zorgen, dat hun klan ten bij voldoende daglicht ge holpen worden. Een grootere moeilijkheid heeft thans een kapper aan het Stationsplein, bij wien net complete kap- ptrsgereedschap gestolen is. Pink gestolen en geslacht Een Haarlemmer, die ver dacht werd betrokken te zijn geweest bij een inbraak, was aangehouden, doch ontkende. Wel deelde hij mee op 22 Ja nuari een bezoek te hebben gebracht aan een landbouwer aan den Ouden weg, waar hij uit diens schuur een pink heeft gestolen. Het dier heeft hij thuis geslacht. Een gedeelte er van heeft hij opgegeten en een ander deel verkocht. Een hoeveelheid vleesch was nog in zijn woning, dat in beslag is genomen en den eigenaar ter hand is gesteld. De diefstal van spijsolie. In verband met de inbraken in een opslagplaats te Haar lem. waar de spijsolie voor de stadgenooten lag opgeslagen, zijn tien personen aangehou den, van wie er reeds vijf een bekentenis hebben afgelegd. Zooals gemeld waren in totaal negen en dertig vaten gestolen. De inbraak op het Pretoriaplein. Zooals gemeld is, hebben vier onbekende mannen een bezoek gebracht aan een tijdelijk ver laten woning aan het Preto riaplein. Bij de komst van bu ren zijn zij echter op de vlucht geslagen. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat de daders er in geslaagd zijn vele levens middelen te stelen, o.a. 5 kg. rijst. 1 kg. cacao, 15 kg. bruine boonen, 7 kg. groene en 2]/3 kg. grauwe erwten, 20 paar damesschoenen, 10 stukjes zeep, een postzegelverzame ling en kinderkleertjes. Een school zonder gordijnen. Een ongewenscht bezoek is gebracht aan een school aan de Bernard Zweersstraat, waarbij gestolen zijn vijftien stel gordijnen, zes matten en een vloerkleed. Honderdacht kazen gestolen. Een kaashandelaar aan de Houtmarkt heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van honderd en acht Edammer kazen uit zijn pakhuis. Diefstal van brandstoffen. Uit een pakhuis van een brandstoffenhandelaar aan het Leidscheplein zijn veertig H L. es en 9 H.L. anthraciet ge stolen. Diefstailen te Heemstede. Uit een schuur aan de Hugo de Grootlaan te Heemstede is ten nadeele van den veehou der K. een koe gestolen. De bloemenkwceker R. deed bij de politie aangifte van dief stal van twintig hectoliter cokes uit een bergplaats aan de Lanckhorstlaan. Bij een inbraak bij de fa H. in de Raadhuisstraat maakten de daders vier zakken meel buit. Door verbreking van een ruit heeft men zich toegang ver schaft tot de Fröbelschool aan de Molenwerfslaan. O.m. ver dwenen eenige stoeltjes en ta feltjes. Uit een schuur aan den Cloosterweg is een kalf ge stolen. da; eigendom was van den slager Van der Z Ingebroken is in de g£a a- van de firma Van H. aan den Bieekersvaartweg Vermist worden eenige blikken 'ie, een partijtje consistentv, na een h.L generatoranthracieV,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1