Haarlemsche Courant Aan de Oder wordt verwoed gevochten 290e Jaarg., No. 32 Bureaux. Groote Hou lat ra» t M Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapleln TL IJmuiden, Kennemerlaan 154. Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 7 Febr. 1945 Dltg.: Gr*f. Bedrijven Damiate, Haarlem. Abonnementen: per week 28 ct., per mnd. 1,15, per kwartaal 3.42, tr. p. post 3.73. Losse nummers cent. Hoofdredacteur: F. c. Dcrks. K 1297 Brug door pionier opgeblazen. Het Duitsche Weermachtbericht van Dins dag luidde als volgt: In het Z. grensgebied van Slowakije en ten N. van de West-Beskiden werden enkele pene- tratieplekken, die de Sovjets konden behalen, afgegrendeld. In het stedelijke gebied rondom «1e burcht van Boedapest biedt het Duitsche garnizoen nog steeds heldhaftig verzet tegen «3e met overmachtige strijdkrachten aanval lende Bolsjewisten. Aan het Oder-front werden tijdens harde aanvals- en afweergevechten tusschen Rathi- bor en Glogau 71 Bolsjewisitsche tanks stuk geschoten, waarvan alleen 22 door het garni zoen van Brieg. Ten Z.W. van Brieg kon de tegenstander zijn bruggehoofden ondanks taai vc-rzc-t van de Duitsche troepen uitbreiden. De Duitsche pionier Justus Jürgensen van het reserve-pioniersopbouw- en opleidingsbatal jon Grosser aan den Oder heeft met opoffe ring van zijn eigen leven de brug over den Oder bij Fürstenberg opgeblazen. Hij werd posthuum onderscheiden met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. Sovjet-Russische aanvallen op de Duitsche versperringen ten O. van Frankfort aan den Oder en op Küstrin werden afgeslagen Sovjets slaagden er gisteren in het centrum van Posen binnen te dringen. Zware gevech ten om de huizen zijn daar gaande. In het Z. deel van Pommeren en West-Pruisen vielen de Bolsjewisten zonder resultaat aan. 51 tanks en 71 stukken geschut werden in deze ge vechten door de Duitschers vernietigd. Het garnizoen van de stad Elbing verdedigt zich taai tegen den stormloop der Bolsjewisten. Aan het geheele front in Oost-Pruisen du ren de verbitterde gevechten voort. Tegen aanvallen van Duitsche formaties verkleinden de Bolsjewistische penetratieplekken. Koerland verliep de dag zonder belangrijke krijgsoperaties. In het Westen zetten de Engelschen en Ame rikanen langs het geheele Roerfront hun ver- kenningsactiviteit voort. In het gevechtsge- bied van Schleiders sloegen de Duitsche troe pen talrijke Geallieerde aanvallen af, terwijl het den Amerikanen gelukte ten Z. van de Ostasperre plaatselijk op te dringen. Uit den sector van den Westwall van St. Vith werden hevige gevechten in plaatsen en kazematten gemeld. De Duitsche artillerie bestookte Ge allieerde concentraties bij Wiesweiler met ge concentreerd vuur. De ten N.W. van Ilm in de Vogezen liggende Duitsche formatie baan den zich overeenkomstig de bevelen al strij dende een weg over de rivier terug. De te genstander, die in de distancieeringsbeweging trachtte te stooten, werd afgeslagen. Na he vige voorbereiding door de artillerie onderna men de Geallieerden aanvallen vanuit Ensig- hcim. die met zware verliezen voor den vijand mislukten. In Midden-Italië heroverden de Duitsche troepen hun bij de Sergio bij Gallicaro tijde lijk verloren gegane stellingen in een tegen aanval. Verkenningsaanvallen van de Britten ten Z. van Bologna bleven zonder resultaat. In Oost-Kroatië werden aanvallen van ben den op het front in Servië met zware verlie zen voor den tegenstander afgeslagen. Aan den middenloop van de Duna veroverden Duitsche formaties na harde gevechten de stad Zvernik. Amenkaansche terreurbommenwerpers vie. len gisteren overdag Regensburg en andere plaatsen in het Zuidelijk Rijksgebied aan. In den nacht drongen Britsche gevechtsvliegtui gen tot de Rijkshoofdstad door. De gevechten aan het Westfront. Na het verflauwen der gevechten in het Belgisch-Luxemburgsche strijdgebied concen treert Eisenhower alle beschikbare reserves in steeds grooter omvang in de omgeving van Aken. Klaarblijkelijk is hij voornemens hier de beslissende doorbraak te forceere.n nu alle pogingen om het Maasfront op te rollen mis lukt zijn. De Geallieerde doorbraakactie is ongetwijfeld gericht op de steden Keulen en Dusseldorf. Ten Oosten van Nijmegen is. zoo werd Maandagavond gemeld, levendige artillerie actie gevoerd. Huwelijk van Stalin. Volgens den New-Yorkschen correspondent van de Daily Mail zal Stalin op de „Confe rentie van Drie" mededeeling doen van zijn huwelijk met Rosa Kaganowitsj, de zuster van den vice-president van den Raad Volkscommissarissen. Afgelast. Naar Exchange meldt, heeft de president der Amerikaansche C. I. O. zijn deelneming aan het Wereld Vakvereenigings Congres te Londen op het laatste oogenblik afgelast. De executies in Sofia. In verband met de doodvonnissen in Bul garije wordt uit Londen gemeld, dat men het gebeurde als een slag voor de Engelsche poli tiek in Zuid Europa kan beschouwen. Bijna alle ter dood gebrachte personen behoorden tot de gematigde elementen in de Bulgaarsche staatkunde. Sinds den dood van den Czaar en zijn gezin in Jekaterinenburg is het nooil meer voorgekomen, dat een lid van een ko ninklijk huis wegens politieke redenen ver moord werd. Yemen. Uit Cairo wordt gemeld, dat de regeering in Yemen aan het Egyptische ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft medegedeeld, dat ;irii wenscht aan te sluiten bij de Arabi sche I^ga. De strijd ter zee. Duitsche duikbooten hebben in de nabijheid in de Engelsche kust opnieuw 7 schepen met een gezamenlijke tonnage van 54000 b.r.t. tot zinken gebracht. Bovendien kan de vernieti ging van een transportschip van 20.000 b.r.t. worden aangenomen. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen, bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken Teder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood gestraft. Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. De strijd in het Oosten. Na hun binnendringen in het Oost-Silezi- eche industriegebied hebben de Sovjets het zwaartepunt van het offensief verplaatst naar den midden en benedenloop van de Oder. Hun bewegingen zijn aanzienlijk vertraagd door de vernietigende uitwerking der mas sale Duitsche luchtaanvallen. Hoewel de Sov jets dus nog niet gereed zijn voor den groo- ten beslissenden slag, zetten zij hun actie ten Oosten van Frankfort voort. Om Küstrin wordt verbitterd gevochten, doch het garni- zien houdt stand. Tusschen de Warthe en Stettin hebben de Sovjets aanzienlijke ver- eterkingen aangevoerd en hun actie gefor ceerd in Westelijke en Noordelijke richting. Ten N.W van Küstrin zijn de Sovjets er na zware gevechten in geslaagd, in het moe rassig terrein eenige bruggenhoofden te ves tigen. Onder het concentrisch vuur der Duit schers zijn hier evenwel reeds eenige Sovjet bataljons vernietigd. Ten Z. van Stargard waren de Sovjet troepen genoodzaakt, terug te wijken. Bij Scnneidemühl voerden de Duitschers herhaal delijk met succes aanvallen uit. Ook ten Noorden van Bromberg moesten de Sovjets herhaaldelijk terrein prijsgeven. De woordvoerder In de Wilhelmstrasse heeft gisteren medegedeeld, dat de Sovjets er blijk baar naar streven, zooveel mogelijk bruggen hoofden aan den Oder te vormen Zoo is er b*j Frankfort een bruggenhoofd tot stand ge bracht. dai echter hevig bestreden word:. De regeeringscrisls in België. De Yorkshire Post schrijft over de regee- ringscrisis in België, dat, ofschoon de levens- middelennood niet als motief voor het aftre den der regeering kan gelden, het toch moge lijk is, dat dit tekort als een der argumenten moet gelden. De mogelijkheid, dat een sterker vertegen woordiging der Verzetbeweging in de nieuwc- regeering haar intrede zal doen acht het blad geenszins uitgesloten. Door de Prijsbeheersching gestraft. Groentehandelaren verkochten fruit tegen abnormaal hoogen prijs. De Inspecteur voor de Prijsbeheersching heeft onlangs een drietal Haarlemsche groen tehandelaren wegens het verkoopen van fruit tegen abnormaal hoogen prijs gevonnist. Het drietal had reeds meermalen met den Prijzen. rechter op onaangename wijze kennis ge maakt, doch meende desondanks zijn practij- ken te kunnen voortzetten. De straffen werden als volgt verdeeld: J. J. Verhulst, Gasthuislaan 169zwart, be roepsverbod tot 8 December a.s., sluiting zijn zaak tot 26 Mei a.6„ verbeurdverklaring van hetgeen in beslag genomen werd, bene ens een geldboete. J. Hangjas, Spaarne 57, beroepsverbod tot 8i Juni a.s., verbeurdverklaring van hetgeen in beslag genomen werd, benevens een geldboete. J. Snocks, Schouwtjeslaan 6, kwam er met een geldboete af. B. Vervloed uit Hoofddorp, Concourslaan 49, die zout tegen veel te hoogen prijs aan den man had gebracht, werd eveneens tot een geldboete veroordeeld. LINNENGOED GESTOLEN. Tijdens afwezigheid der bewoners heeft men zich toegang verschaft tot een woning aan dc- Paiklaan. Kasten zijn doorzocht en vermist worden 14 lakens, 14 sloopen. 15 badhanddoe ken. 12 theedoeken. 13 handdoeken. 3 stel in- terlock-goed en een bruine Ieeren heerenjek ker. GEWAPENDE OVERVAL IN DE DUINOORDSTRAAT Maandagavond vervoegden zich vijf a zei personen aan een woning in de Duinoord- straat, waar op dat oogenblik twee dames aanwezig waren. Met een pistool werd de be woonster ia bedwang gehouden, waarna het huis doorzocht is. Gestolen zijn levensmidde len en linnengoed. Bonnen te voren inleveren. Voor aardappelen, kindermeel groente en kaas. In de provincies Noord- en Zuid-Holland n Utrecht moet voor de week van 11 tot en met 17 Februari de bon 315 van de derde noodkaart vóór Zaterdag 10 Februari worden ingeleverd, voor zoover niet van de Centrale keuken of dieetkeuken gebruik zal worden gemaakt. Nadat de handelaren hierop bevoorraad zijn, zal zonder nadere aankondiging tot af levering worden overgegaan, doch uitsluitend de week van II tot en met 17 Februari. In dezelfde provincies dient het publiek de bonnen B 352 van de derde noodkaart, welke de week van 11 tot en met 17 Februari zullen worden aangewezen voor het kooper. van 250 gram kindermeel, voedingssuiker of tarwebloem, vóór Zaterdag 10 Februari bij zijn leverancier in te leveren, desverlangd tegen ontvangstbewijs. Ook hier geschiedt af levering door handelaren zonder nadere aan kondiging, nadat deze zijn bevoorraad. In de gemeenten in het Westen des lands, waar de z.g. klantenbinding voor groente is ingevoerd, wordt voor de derde periode in- plaats van een bon van de groentekaart een bon van de derde noodkaart aangewezen voor het koopen van groente. Voor het tijdvak van 18 Februari tot en met 3 Maart is de bon 314 van de derde noodkaart aangewezen. Het publiek dient dezen bon vóór Zaterdag 10 Februari in te leveren bij den handelaar van wien het van 18 Februari tot en met 3 Maart groente en fruit wenscht te koopen Bij deelneming aan de Centrale keuken dient men bij den kaartverkoop voor het tijdvak van 18 Februari tot en met 3 Maart dezen bon in zijn geheel bij de Centrale keuken of de dieetkeuken in te leveren. Van 18 Februari tot en met 3 Maart zal bon 321 van de derde no^rikaa.t recht geven op het koopen van 100 gram kaas Het publiek dient deze bonnen vóór Zaterdag 10 Februari bij den handelaar in te leveren. Aflevering na bevoorrading van 18 Februari tot en met 3 Maart CENTRALE KEUKEN. De welbekende uitdeellokalen zullen voor den verkoop van de maaltijdkaarten van de Centrale keuken geldende voor de week van 12 tot en met 18 Februari, geopend zijn op Donderdag 8 Februari van 1011.30 uur en van 13.30 tot 15 uur en op Vrijdag 9 Februari van 10 tot 11.30 uur. Aan distributiebonnen dienen te worden ingeleverd: le bon 315 voor aardappelen of rantsoenbon aardappelen en ten 2e. de rechterbovenhoek maaltijdenkaart van deze week of benedenhelft groentebon tweede periode 1945 of een rantsoenbon groente. Na Vrijdagochtend 11.30 uur zullen onder geen enkele voorwaarde meer kaarten kun nen worden verkocht. Teyler's Museum zestig jaar. Nadat dr. E. van der Ven, destijds conser vator,van het Psychisch kabinet van Teyler's stichting op 23 Januari 1885 de gehoorzaal in gewijd had met een rede. waarin hij hulde nad gebracht aan de directeuren voor hun arbeid en een voordracht over electriciteit. werd op 8 Februari d.o.v. Teyler's Museum aan het Spaarne voor het publiek open ge steld. Het is dus zestig jaar geleden dat het museum in gebruik is, doch door de oorlogs omstandigheden i6 het echter sedert eind Augustus 1939 gesloten en het publiek is dus niet in de gelegenheid een bezoek te brengen. Wel is de bibliotheek geopend. Laten we ho pen, dat de Haarlemmers we vermoeden evenwel, dat talloozen nog nooit het inwen dige van het gebouw hebben gezien en vreemdelingen spoedig naar het Spaarne kun- komen om weer de belangrijke verzame lingen, welke daar tentoongesteld worden, te zien en dan te bewonderen. Het zou ons te ver voeren een uitvoerige beschrijving te geven aan de voorgeschiedenis, doch brengen in herinnering, dat Teyler's stichting in 1778 is opgericht, volgens uiterste wilsbeschikking van Pieter Teyler van der Hulst, die op 8 April van dat jaar was over leden. Als ijverig beoefenaar der wetenschap had hij in zijn leven een groote verzameling werktuigen, munten, penningen, boekwerken enz. aangelegd. Na zijn dood werden opge richt Teyler's godgeleerd genootschap en Tey ler's natuurkundig genootschap, die ieder jaar een vraag moeten uitschrijven. Het vroegere woonhuis van Teyler aan de Damstraat werd tot museum ingericht, dat uit een natuurkun dig kabinet, een bibliotheek, een laborato rium en een sterrewacht bestond. In den loop der jaren breidden de verzamelingen zich uit en daarom werd in 1878 besloten een gebouw te stichten, dat in 1885 in gebruik is genomen. Voor den gevel aan het Spaarne was een prijsvraag uitgeschreven en een ontwerp den architect Ch. Ulrich uit Weenen werd aangenomen, waarna de heer A. van der Steur de verdere plannen van het gebouw maakte. De gevel is opgetrokken in Italiaanschen stijl en wordt versierd door een bronzen groep, voorstellende de faam, welke de kunst i wetenschap kroont. In het gebouw zijn ondergebracht een geo- logisch. palaeontologisch, mineralogisch kabi net, een laboratorium, een Phisisch kabinet, een penningkabinet, een kunstverzameling en een omvangrijke boekerij met leeszaal. In de fraaie aula zijn in den loop der jaren vele voordrachten gehouden. Jubilea. Op 23 Februari is de heer V,r. Vasbinder. drukkerij-binder vijf-en-twintig jaar in dienst hij de N.V. Grafische Inrichting Joh. Ensche dé en Zonen te Haarlem. Op 1 Maart is er wederom een jubilaris bij deze N.V., n 1. de heer C. Groen, diepdrukker op de afdeeiing rotogravure, die dan ook een kwarteeuw bij de N.V. in dienst i& Prof. dr. J. Kuizinga t In den ouderdom van 72 jaar is overleden onze oud-stadge noot prof. dr. J. Huizinga, die hoogleeraar is geweest aan de Universiteiten van Groningen en Leiden. Sedert 1929 was hij voorzitter van de Kon. Acade mie van Wetenschappen. Nadat de heer Huizinga in 1897 gepromoveerd was tot doc tor in de Nederlandsche lette ren, werd hij benoemd tot leeraar in de geschiedenis aan de Hoogere Burgerschool te Haarlem, welke functie hij vervuld heeft tot 1905, toen hij benoemd werd tot hoogleeraar in de geschiedenis m Gro ningen. Tijdens zijn verblijf te dezer stede had hij groote belang stelling voor de geschiedenis der stad, getuige zijn werken: ,,De oudste geschiedenis van Haarlem" (uitgave van de Ver- eeniging „Haerlem"). „De op komst van Haarlem" (1915) c-n ..Rechtsbronnen van Haarlem" (1911). De overledene was Rid der in de Orde van den Neder- landschen Leeuw. Mr. Dr. J. FEÏTSMA OVERLEDEN. Te Amsterdam is, 61 jaar oud, overleden mr. dr. J. Feits- ma, procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam en adviseur van den Leider. SCHAKER A. J. VAN DER HOEK OVERLEDEN. Dezer dagen ts in Duitsch- land overleden de nog jeugdi ge schaakspeler A. J. van der Hoek, die o.a. bekend is ge worden door in 1942 met dr. Max Euwe te spelen om het kampioenschap van Nederland. Hij verloor toen met 8-2. De overledene had reeds vele successen geboekt en beloofde veel voor de toekomst. PENSIOENBETALINGEN EERSTE KWARTAAL. Ernstige vertraging is ver oorzaakt in de uitbetaling over het eerste kwartaal van 1945 de pensioenbetalingen van den Pensioenraad, welke medio Februari zouden geschieden. Er dient dus rekening mee ge houden te worden dat een deel der pensioenen ten laste van het Alg. Burgerlijk Pensioen fonds niet tijdig betaalbaar zal kunnen worden gesteld. INBREKER INGEREKEND Dezer dagen was ingebroken in een pakhuis van een drogist aan den Burgwal en de buit bestond o.a. uit zeven H.L. an- thraciet. In verband hiermee heeft de recherche den acht tienjarigen fabrieksarbeider W. K. aangehouden, die bekend heeft de inbraak te hebben ge pleegd. Bij een huiszoeking vond men pakpapier, zakken, soda, ondergoed en andere goederen, welke ook van inbra ken afkomstig waren. OP TWEE PLAATSEN WERD MELK GESTOLEN. Door verbreking van een slot heeft men zich toegang ver schaft tot een pakhuis aan de Van Marumstraat, waar gesto len zijn tien liter volle melk en drie kwart H.L. anthraciet. Ten nadeele van een melkhande laar aan de Allard Pierson- straat zijn tachtig liter tapte melk en veertig liter volle melk gestolen. ZIJGEVEL VAN EEN HOU TEN GEBOUW GESLOOPT. Van het houten gebouw aan de Van Sompelsttaat is een zijgevel gesloopt en verder zijn eenige goederen, welke in dit gebouw lagen en behoorden aan de school voor Nazorg ge stolen. WEL WAT LEERGIERIG. Ingebroken is in de school aan de Haarlemmerliedcstraat. gestolen zijn achthonderd cahiers en dertig paar ge bruikte gymnastiekschoentjes. MEVR. C. F. M. WESTER MAN—KOCH. t Te dezer stede is overleden mevr. C. F. M Westerman Koch, weduwe van dr. C. W. J. Westerman. die vroeger een vooraanstaande plaats innam onder de Haarlemsche medici en veel heeft gedaan voor het Haarlemsche St. Elisabeths Gasthuis, waaraan hij verbon den was. Mevr Westerman heeft zich eveneens verdien stelijk gemaakt o.a. door ha3r functies van presidente van de Vereeniging voor zieken verpleging. welke zich ten doel stelt, het verschaffen van gediplomeerde verpleegsters en van secretaresse van óe af deeiing Haarlem van den Ne- der'.andschen Bond voor Zie kenverpleging. In alle stilte is h8ar stoffe lijk overschot ter aarde besteld*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1