Haarlemsche Courant Toespraak van den Führer. AandenRoerwoedteenhevige materiaalslag. 280e Jaarg., No. 5ê Bureaux Grooie Houtstraat «J Postgiro IMKL Btj kantoren: Soendapteln xl IJmulden, Kennemerlaan 194 Verschijnt dagelijks, behalv* op Zon- en Feestdagen Nieuwsblad voor Noord-Holland Woemsdaff 28 Febr. 1948 Citg. Grai. Bennjven Liarmata, Haarlem. Abonnementen: per week 29 ct„ per mnd. 1.15, per kwartaal 1.41. tr. p. pos! f 3.73. Loss» nummers I cent. Hoofdredacteur: r. C. Derk». K 1297 Historische ommekeer zal volgens Hitier dit jaar intreden Ter herinnering aan de afkondiging van het partijprogram voor 25 jaar is in München een plechtigheid gehouden, waar een toe' spraak van den Führer door staatssecretaris Hermann Esser werd voorgelezen. In deze toespraak wordt o.m. gezegd: „Plichtsbesef en arbeid verbieden mij het hoofdkwartier te verlaten op een oogenblik waarop voor de 25ste maal de verjaardag valt van de afkondiging en aanvaarding te München van het program onzer beweging. De avond van den 24sten Februari stond in het teeken van het vooruitzicht eener ont wikkeling, die we'Mcht eerst thans in den geheelen omvang van haar vreeselijke betee ken is aan velen duidelijk is geworden. De zelfde coalitie van onverzoenlijke vijanden was toen reeds in den strijd tegen het Duit sche volk vereenigd als thans. Doch er bestaat een geweldig onderscheid tusschen het Duitschland van 1920 en dat van 1945. Wanneer het toenmalige Duitschland slechts een fractie van de weerstandkracht van het tegenwoordige zou hebber, bezeten, zou het nooit ineengestort zijn wanneer het Duitschland van thans echter slechts een deel der zwakheden van toen zou bezitten, zou het aliang niet meer leven. Daarom 2al de 25ste Februari 1920 in de geschiedenis eens worden beschouwd als een der groote keerpunten der ontwikkeling van de menschheid- Thans weten wij het volgen de: zonder dit program zou er geen socialis tische nieuwe Duitsche volks- en staats- opbouw zijn De voorzienigheid kent geen barmhartigheid jegens den zwakke, maar alleen de erken ning der levensrechten voor den gezonde en sterke. Wie kan betwisten dat zelfs de 6terkste wil zonder de door de nationaal-socialistische revolutie met succes uitgevoerde materieele bewapening van het Duitsche volk niet vol doende zou zijn geweest om deze duivelsche coalitie te trotseeren, die ons thans bedreigt. Alleen een burgerlijke zwakzinnige kan zich echter inbeelden dat de vloed uit het Oosten niet zou zijn gekomen wanneer Duitschland hem in plaats van met kanonnen, tanks en vliegtuigen met papieren volkenrechten tege moet zou zijn getreden. Wij worden in deze eeuw en vooral in onzen eigen tijd gewogen, of wij standvastig genoeg zijn om het hoofd te bieden aan een penetratie van uit binnen- Azië zooals de wereld die sedert de wending der tijden reeds vaker heeft beleefd. Zooals echter de bestorming der Hunnen niet kon worden gebroken door vrome wenschen of vermaningen, zoo wordt ook dit gevaar niet opgeheven door het recht op zichzelf maar alleen door de kracht die achter dit recht staat. Het recht zelf is gelegen in den plicht der verdediging van het ons door den Schep per der werelden gegeven leven. Het is het heiligste recht van het zelfbehoud. Het slagen van dit zelfbehoud echter is uitsluitend afhankelijk van de grootheid van ons optreden en de bereidwilligheid om ieder offer op ons te nemen teneinde dit leven voor de toekomst te behouden. Niet in een Volkenbondsvergadering maar in den slag op de Catalonische velden macht van Attila gebroken. Hoe zwaar deze strijd nu is, dat weten wij allen. Wat wij daarbij echter ook verliezen, het staat in geen verhouding tot datgene wat wij verliezen zouden, wanneer hij niet met 6ucces zijn einde tegemoet zou gaan. Wat het bolsjewisme is, dat beleven onze vrouwen, kinderen en mannen in enkele gebieden in het Oosten van ons Rijk aan eigen lijf. Tegenover deze joodsch-bolsjewistische volkerenvernietiging en haar West-Europee- sche en Amerikaansche profiteurs bestaat derhalve slechts één gebod: Met uiterst fana tisme en verbeten standvastigheid ook de laatste kracht in den strijd te brengen die een genadig God den mensch in zware tijden ter verdediging van zijn leven laat vinden- Wat daarbij zwak wordt, valt, moet en zal vergaan. Er mag echter geen twijfel over heerschen. dat het nationaal-socialistische Duitschland dezen strijd zoolang zal voortzetten, tot ten slotte ook hier en nog wel in dit jaar de historische ommekeer intreedt. Geen macht ter wereld zal ons in het hart zwak maken. Zij hebben van ons zooveel verwoest aan schoons, verhevens en heiligs, dat wij slechts mogen leven voor de enkele taak een staat in het leven te roepen, die weer opbouwt, wat door hen vernietigd werd. Het is derhalve onze plicht, de vrijheid der Duitsche natie voor de toekomst te behouden en Duitsche arbeidskracht niet naar Siberië te laten voeren, maar ze te gebruiken voor den we deropbouw in dienst van ons eigen volk. Zij hebben ons zoo verschrikkelijke, dingen ge leerd. dat er geen grootere 6chrik meer is. Wat het vaderland verdraagt is ontzettend. Wat het front moet presteeren, bovenmen- schelijk. Maar wanneer een heel volk zich in zoo'n pijn zoo goed houdt als ons Duitsche volk, kan en zal de Voorzienigheid het ten slotte het recht om te leven niet ontzeggen, maar zooals altijd in de geschiedenis zijn standvastigheid beloonen met den prijs van het aardsche bestaan. Aangezien men van ons zooveel heeft nietigd, kan dat ons slechts versterken in het fanatieke besluit, om de vijanden met duizendvoudigen haat te beschouwen als ver nielers van een eeuwige cultuur en daarmede vernietigers der menschheid en uit dezen haat kan voor ons slechts een heilige wil opgroeien: met alle krachten die ons een God gegeven heeft, deze vernielers van ons be staan tegemoet te treden en ze ten slotte eer te slaan. Wanneer front en vaderland verder ge meenschappelijk besloten zijn ieder te ver nietigen, die het ook maar waagt te versagen jegens het gebod van het behoud, die zich of wel laf toont of zelfs den strijd saboteert, zullen zij gemeenschappelijk verhinderen, dat de natie wordt vernietigd. Dan moet aan het einde van dezen strijd de Duitsche overwin ning staan. Wij beleven daarbij een trotsch geluk: toen de wereldoorlog eindigde, zagen wij als ergste voor ons een bedrogen jeugd. Wan neer deze oorlog zijn einde zal vinden, leg gen wij de overwinning in handen van een jonge generatie, die in duizendvoudig leed en vuur gestaald, het beste is wat Duitschland ooit zijn eigen heeft genoemd. Ook dit is het werk der nationaal-socialistische opvoeding en daarmede een consequentie van die aan zegging van den strijd die 25 jaar geleden van München uitging. Mijn eigen leven heeft daarbij slechts de aarde die het voor de natie bezit. Ik werk daarbij onafgebroken aan de wederoprichting en versterking van onze fronten voor de afweer en den aanval, aan de productie van oude en nieuwe wapens, aan hun gebruik an de versteviging van den geest van onzen ■eerstand en zoo noodig echter ook evenals in vroegere tijden, aan het uit den weg ruimen van alle schadelijke individuen die zich ofwel niet aansluiten bij het behoud van ons volkswezen of wel zich zelfs daar tegen willen verzetten. Ik heb dezer dagen in Britsche kranten gelezen, dat men het voornemen heeft mijn .Eerghof' te vernietigen. Ik betreur bijna 'dat dit niet reeds is geschied, want wat ik ook maar zelf mijn eigendom noem. is niet meer waard dan dat wat mijn volksgenooten toebehoort- Ik zal gelukkig zijn, in zooverre het een menech mogelijk is, tot het laatste alles mede te dragen wat ook anderen te dragen hebben. Het eenige wat ik niet zou kunnen verdragen zou het teeken zijn van een zwakheid van mijn volk. Wat mij derhalve het meest gelukkig en trotsch maakt, is de over tuiging, dat het Duitsche volk zich in zijn grootsten nood in zijn hardste karakter laat zien. Moge in deze weken en maanden iedere Duitscher afzonderlijk bedenken, dat hij ver plicht is alles in den dienst van ons gemeen schappelijk behoud voor de komende tien tallen eeuwen te stellen Wien het ook slecht gaat, hij weet en moet het weten, dat vele Duitschers nog veel meer hebben verloren dan hijzelf. Het leven dat ons gebleven is, kan slechts één enkel gebod dienen, n.1. weer goed te maken wat de internationale jood- sche misdadigers en hun handlangers aan ons volk hebben begaan. Zooals wijderhalve voor 25 jaar zijn uitgetrokken als een ge meenschap tot herstel van het onrecht jegens Vervangingsmiddel van jam. De bewoners uit Haarlem kunnen dezer dagen kennis maken met een nieuw product, n 1 vervangingsmiddel voor jam, dat onder den naam ,,sui- kerbietenjam" in den handel ls gebracht. Men maakt kennis met een Haarlemsch artikel, dat gemaakt is nadat een stad genoot proeven had genomen en daarna is hij met medewer king van de autoriteiten en in samenwerking met een anderen fabrikant, aan het werk ge gaan. Het bedrijf is vrij een voudig: de suikerbiet wordt zorgvuldig schoongemaakt, ge heel gekookt, in een gehaktmo len fijn gemaakt, vermengd met grondstoffen en tenslotte in een potje gedaan. Van de biet wordt geen stroop ont- W'l V cl 1 I - UiU l V-llh J IKl. 1.' ons volk. zoo strijden wij ook thans weer als trokken, zoodat het zoetgehafte een gemeenschap tot herstel van het leed dat zij ons opnieuw hebben aangedaan, van de bedruktheid waarin zij ons hebben gebracht en de schade die zij bij ons hebben aange richt. Het moet derhalve onze onwrikbare wil zijn met den laatsten ademtocht nog aan Duitschland denkend, man voor man, vrouw voor vrouw, in stad en land tot aan de jeugd toe slechts te leven voor het eene gebod: alles in den strijd te brengen om ons volk uit dezen nood te bevrijden en het na dezen oor log weer op te richten. 25 jaar geleden verkondigde ik de over winning der beweging. Thans profeteer ik evenals altijd doordrongen van geloof aan ons volk ten slotte de overwinning van het Duitsche Rijk. Canadeezen hervatten aanvallen tusschen Neder-Rijn en Maas. Het Duitsche Weermachtbericht van Dins dag luidde als volgt: In Hongarije bepaalden de Bolsjewisten zich tot verscheidene verkenningsaanvallen aan de Oostelijke punt van het Plattenmeer. De ver- Liezen aan dooden en gewonden van den vijand bij de vernietiging van zijn Gran-brug- genhoofd beloopen volgens de definitieve rap porten, meer dan 20.000 man. Aan het Slowaaksche bergfront handhaaf den onze grenadiers den toegang tot de dalen ten Zuiden en ten Oosten van Altsohl tegen talrijke door krachtig artillerievuur gesteunde vijandelijke aanvallen. Tusschen Hohe-Tatra en het gebied ten Zuiden van Breslau bracht de dag bij geringe gevechtsbedrijvigheid geen verandering in het frontverloop. Herhaalde vijandelijke pogingen, met infan terie en tankstrijdkrachten terrein te winnen in de sectoren Sobten, Goldberg en Lauban mislukten. Voor onze bruggenhoofden aan den Lausitzer Neisse stortten ook gisteren tal rijke aanvallen der Bolsjewisten met zware verliezen ineen. In tegenaanvallen werd de vijand, die op enkele plaatsen op den Weste lijken oever was doorgedrongen, teruggewor pen. Tusschen den Beneden-Oder en het gebied van Piritz herleefde de gevechtsbedrijvigheid. In Midden-Pommeren leveren eigen aange voerde formaties aan den rand van de plaat sen Bublitz en Rummelsburg zware afweer- gevechten tegen de in Noordwestelijke rich ting opgerukte snelle Sovjet-strijdkrachten. Op de Tuchelerheide werd de vijand in een tegenaanval naar het Zuiden teruggeworpen. Aan het front in Oost-Pruisen en Samland vielen de Bolsjewisten onder den indruk van hun zware verliezen alleen in het gebied ten Noordwesten van Creutzberg in onverander- den omvang aan Onze divisies, die sedert dagen hevig strijd leveren, verijdelden hier een doorbraak van talrijke door tanks ge steunde vijandelijke infanteriestrijdkrachten. In Koerland bracht ook de zevende dag van den afweerslag ten Zuidoosten van Lubau een volledig afweersucces. In het Westen. Na een allerhevigste artillerievoorbereidin; hervatte het eerste Canadeesche leger zijn groote aanvallen tusschen Neder-Rijn en Maas Ten Zuiden van Calcar en Zuidwestelijk van Gogh kon de vijand onze stellingen binnen dringen. Onze reserves wierpen zich den aan valler in den weg en handhaafden zoo den samenhang van het afweerfront. Een hier opereerend pantsercorps vernielde 57 vijan delijke tanks. De materiaalslag aan den Roer ls gisteren nog in hevigheid toegenomen. In het gebied van Erkelenz, ten Oosten van Jülich en ten Noordoosten van Düren werd de massaal aanvallende vijand opgevangen, zijn door braak verhinderd. In de laatste drie dagen schoten onze troepen hier 170 vijandelijke tanks stuk. De pogingen van den vijand de stad Bitzburg door omsingeling te nemen stortten op onze vastberaden tegenaanvallen ineen. Bij Saarburg konden onze troepen de opdringende Amerikanen uit hun brugge- hoofden ten Oosten van de Saar verdrijven. Ten Oosten van Vorbach duren de stellingen gevechten voort. Onze artillerie sloeg voor Düren herhaaldelijk een aanvallende forma tie en vijandelijke tankgroepen uiteen. Formaties Amerikaansche bommenwerpers ondernamen gisteren overdag een terreuraan- val op de Rijkshoofdstad. Er ontstonden ver liezen onder de bevolking en aanzienlijke schade in woonwijken. Bovendien werden tal rijke cuRuurboutvwerken en ziekenhuizen verwoest. Britsche bommenwerpers vielen West-Duitsch gebied en in de avonduren Ber lijn aan. Turkije in oorlog mei Duitschland en Japan. Naar radio Ankara meldt, heeft de Turk- scne minister van buitenlandsche zaken, Saka Hasan, voor het parlement een rede gehouden over den buitenlandschen politieleen toestand, waarin hij onder verwijzing naar de ver troebeling der Duitsch-Turksche betrekkin gen, die geleid hebben tot het verbreken der diplomatieke betrekkingen met Duitschland en later ook met Japan o.a. verklaarde, dat Turkije met aanvaarding van het voorste! van den ambassadeur der Ver. Staten van 20 Februari alsmede van den Britschen ambas sadeur, aan de zijde van de Geallieerden in den oorlog treedt tegen Duitschland en Japan. Feldmeyer verongelukt oorman der Germaansche S.S. in Ne derland, S.S.-Standartenführer Feldmeyer, op een dienstreis door een ongeluk om het leven gekomen. Nieuwe Roemeensche regeering geëlscht. Het Sovjet-persagentschap Tass meldt uit de hoofdstad van Roemenië, dat het Ko ninklijk palels en het ministerie van binnen- landsche zaken door de gendarmerie zijn afgezet. Uit de groote steden van Roemenië komen berichten, volgens welke aldaar groote protestbetoogingen zijn gehouden, waarbij het aftreden der regeering werd verlangd en op de vorming van een nieuw kabinet uit het nationale democratische front werd aange drongen. Het nieuwe kabinet van Prof. Gerbrandy. Naar Reuter uit Londen meldt, heeft prof. Gerbrandy een nieuw kabinet gevormd. Prof. P. S. Gerbrandy neemt zelf de Algcmeene Oorlogvoering. Verder is de ver deeling van de functies aldus: Buitenland sche Zaken mr. E. N. van Klef fens; Justitie a.i Gerbrandy: Binnenlandsche Zaken: dr. L W. M. Beel; Onderwijs. Kunsten en Weten schappen: dr. G Bolkestein; Financiën: dr G. W. M. Huysmans; Oorlog a.i J. M. de Booy: Marine: J. M. de Booy; Sociale Zaken en a.i. Waterstaat: ir F. C. M. Wijffels: Han del, Nijverheid en Landbouw: drs. J. H. Gis pen; Scheepvaart en Visscherij- J. M. de Booy: Overzeesche Gebiedsdeelen: prof. dr. ir. J. I. M. N. Schmutzer: zonder portefeuille: jhr. mr. Michiels van Verduvnen. Uit Italië. Uit Rome wordt bericht, dat de Geallieer den Italië vrijheid hebben gegeven ten op zichte van het buitenland, waardoor de regee- ring-Bonomi in staat is diplomatieke ver tegenwoordigers en geheime agenten te be noemen en ook voor het binnenland de r.oodige maatregelen kan nemen. van 13 a 14 procent behouden blijft. De voedingswaarde is daardoor veel minder dan ge wone jam en ook is de smaak niet van dien goeden aard, daar de heerlijke vruchten ont breken. Toch zal het publiek niet ontevreden zijn, vooral als het voor oogen houdt, dat een vervangingsmiddel op tafel komt. Zooals aangegeven is. is de houdbaarheid beperkt tot enkele dagen en dat komt door de hoeveelheid vocht, welke niet uit de biet gehaald wordt. Bij het koopen dient de huie vrouw hiermee rekening te houden en slechts één potje tegelijk te bestellen. De fabri kanten hebben bij de vervaar diging met vele moeilijkheden kampen, daar er alleen brandstof voor het koken der bieten beschikbaar wordt ge steld. Gewerkt wordt zonder eiectriciteit, dus met hand kracht, hetgeen veel tijd in be slag neemt. Toch hoopt men per dag ongeveer zevenduizend potjes te vullen en nog den zelfden dag te distribueeren via grossier en winkelier, zoodat het mogelijk is de bieten, welke des morgens schoon gemaakt worden, des avonds als vervan gingsmiddel van iam on tafel te krijgen VIERHONDERD TON STEENKOLEN GESTOLEN- Vier schuiten, elk geladen met honderd ton steenkolen, welke aan den loswal van de Steenkolen Handelsvereeniging aan den overkant van het IJ te Amsterdam lagen, zijn des nachts gestolen. De kolen wa ren gereserveerd voor de sleep- booten, die de schepen met aardappelen, graan ed. uit Friesland en de Wieringcr- meer naar Amsterdam brengen Door dezen diefstal wordt de voedselpositie van de hoofd stad in hooge mate benadeeld. PAS OP VOOR DEZEN SCHOENMAKER. Het valt niet mee op het oogenblik zijn schoenen gere pareerd te krijgen. Toen dan ook een bewoonster van de Kinderhuisvest bezoek kreeg van een man, die zich voor schoenmaker uitgaf en mee deelde. in de Lange Molen straat 13 te wonen, was ze ver heugd en gaf twee paar mee. Later kreeg ze argwaan, ging naar het opgegeven adres, doch daar was van een schoenmaker niets bekend. Men zij dus ee- aarschuwd. GELDKISTJE GESTOLEN'. Uit een kamer van een per ceel aan den Zijlweg is een geldkistje gestolen, dat een be drag van ƒ1000 en waardepa pieren bevatte. UIT EEN ETALAGE GESTOLEN, verbreking van een ruit heeft men uit een zaak van tweedehandsgoederen gestolen lakens, een fiesch levertraan, elastiek en een groot aantal kinderkleertjes. JUBILEUM P. STAM. Donderdag 1 Maart zal het vijf-en-twmtlg jaar geleden zijn, dat de heer P. Stam, kan toorknecht bij den Postdienst te Haarlem, bij dezen dienst te werk werd gesteld. De jubi laris begon zijn loopbaan op 1 Maart 1920 als besteller te Velsen en werd op 15 Januari 1923 in dezen rang overge plaatst naar Aalsmeer. Op 16 Juli 1927 verwisselde hij deze standplaats met Haarlem, waar hij op 17 Juni 1934 tot kan toorknecht werd benoemd. De jubilaris, die in de Tweede Theemsstraat 16 woont heeft zich bij zijn werkzaam heden op het bureel-expeditie aan ae Baljuwslaan doen ken nen als een plichtsgetrouw postman en een goed coHega.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1