Haarlemsche Courant Jaag:., No. 52 Bureaux. Groote Houtstraat SJ Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapteln *1. Umuiden. Kennetoerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland F" Vrijdag 2 Maart 1945 O!tg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct., per mnd. 1.1S, per kwartaal 3.42. fr. p pr>si 3.73. Losse nummers Hoofdredacteur: F. C. D Van het Oostelijk front. Gistermorgen werd van het Oostelijke front gemeld, dat Neu-Stettin door de Duitschers is prijsgegeven. In Koerland ondernamen de Sovjets doorbraakpogingen en wel over een breed front ten Zuid-Oosten van Lubau. Zij konden echter geen resultaten boeken. Enkele verloren gcgane posities werden door de' Duilsehe troepen heroverd. Aan de overige 6ectoren hebben de Duitsche- en Letland- sche troepen de oude linies weer ingenomen. In Oost-Pruisen bepaalde de tegenstander zich in het Westen en het Zuiden van het Duitsche front tot verkenningsaanvallen. Ook in het gebied ten Westen van den be nedenloop van den Weichsel was gevechts activiteit. De Sovjets poogden voorts op te nikken naar Dantzig, maar slaagden hierin niet Waren in Hongarije uitsluitend weder- zijdsche verkenningsaanvallen op te merken, tussehen de Zuidelijke grens van Slowa- wije en het Slowaaksche ertsgebergte onder namen de Sovjets hevige aanvallen. De Duitschers wisten hun frontlijn tus- tchen de bergen van Silezië en den beneden loop van den Oder te handhaven. Er was aan het Oderfront een opleving der gevechten op te merken, zooals bij Frankfort en Küstrin. Aan den Neisse woedde een hevige strijd, waarin de Sovjets enkele kleine penetraties verkregen, die werden afgegrendeld. Bij Stet tin hebben de Sovjets nieuwe troepen in den strijd geworpen. In de Zuid-Westelijke"buiten wijken van Breslau zijn hevige, bloedige straatgevechten ontstaan, welke volgens de Duitsche berichten van gistermorgen voort duurden. Westelijk front Nadat te voren was bekend gemaakt, dat Erkelenz na verbitterde straatgevechten door de Duitsche troepen was ontruimd, werd gistermorgen van het Westelijke front ge meld, dat er ten Noorden van den Schnee- Eifel een opleving van de gevechten was op te merken. De plaatselijke aanvallen van de Amerikanen werden afgeslagen. Ten Zuiden van den Schnee-Eifel werden eveneens ge vechten geleverd. Vrij sterke strijdkrachten der Geallieerden slaagden er in ten Koorden van Rappoldsweiler de rivier over te steken en twee bruggenhoofden te vormen, waarom thans hard wordt gevochten. Hevig leveren de Duitschers strijd tegen de in de stad Bitz- burg binnengedongen Geallieerden; er zijn felle straatgevechten aan den gang. De po ging van de Geallieerden de stad tegelijker tijd van Noordelijke richting uit binnen te dringen zijn mislukt. Aan het Saarfront hebben de Geallieerden bij Saarburg een zwenking naar het Noorden gemaakt. De Poolsche grenzen. Eden heeft in het Engelsche Lagerhuis ver klaard, dat Engeland nooit de vooroorlogsche grenzen van Polen heeft gegarandeerd. Hier over staal niets in het Engelsch-Poolsche verdrag en evenmin zijn er in andere docu menten bepalingen opgenomen Engeland stelt voorwaarden. Langdurige besprekingen, welke de Gaul listische minister van buitenlandsehe zaken Bidault Maandag in Londen met Churchill en Eden heeft gehouden, worden volgens een bericht van „Associated Press" beschouwd als inleiding voor formeele onderhandelingen over een Britsch-Fransche overeenkomst. De belangrijkste vraag betreft het Levantpro- bleem, dat ontstaan is doordat Syrië en de Libanon geweigerd hebben, aan Frankrijk een voorkeur-positie te verleenen. In diplo matieke kringen van de Engelsche hoofdstad meent men t« kunnen aannemen, dat Enge land van Frankrijk za! verlangen, dat het de zelfstandigheid van de Levantstaten erkent. Indien Frankrijk niet wil afzien van zijn mandaat over de beide landen, zal dit de af sluiting van een Britsch-Fransche overeen komst waarschijnlijk vertragen. De conferentie in San-Francisco. Naar „Stockholms Tidningen" volgens de D Z. i. d. N. meldt, zullen Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en Ierland niet uitge- noodigd worden voor de conferentie in San Francisco. Ook Italië zal geen uitnoodiging ontvangen, daaF men het als voormalig vijan delijk land beschouwt. Roosevelt over Krimconferentie. Beuter meldt uit Washington, dat president Boosevelt aan journalisten heeft verklaard, dat de „Groote Drie" tijdens de Krimconfe- zentie een algeheele overeenstemming ove? eenige kwesties hebben verkregen. Het ligt in de bedoeling van Roosevelt het Congres hiervan in kennis te stellen. Bomaanvallen op het Westen des lands. Naar de D. Z. i. d. N. meldt, was gedu rende de laatste dagen het Westelijk deel van Nederland in versterkte mate het doel van aanvallen door laagvliegende Britsche vlieg tuigen. Vooral in een der groote steden in het Westen werden door het lukraak uitwer pen van bommen en door beschieting met booröwapens in verschf jene stadswijken, die ver van militaire doelen verwijderd zijn, groote schade in woonwijken en winkel straten aangericht. Talrijke burgers werden hierbij gedood of ernstig gewond. Op één dag bedroeg het aantal slachtoffers meer dan honderd. Bijzonder groot was het aantal slachtoffers, toen een bom terecht kwam in een voornamelijk uit vrouwen bestaande menigte, welke voor een gebouw stond, om eten »f te halen. Overeenkomsten V-S.-Frankrijk. Te Parijs is het afsluiten van drie leen- en pachtovereenkomsten van de Vereenigde Staten met Frankrijk bekend gemaakt. Pseudo-rechercheurs sloegen hun slag. Een bewoner van den Rijksstraatweg te Haarlem kreeg bezoek van drie mannen, die beweerden, van de recherche te komen huiszoeking te moeten doen. Terwijl een der mannen in de kamer met den bewoner bleef praten, doorzochten de anderen het huis. Toen zij vertrokken, verklaarden zij, honderd pakken lucifers en zes-en-dertig stukjes zeep in beslag te hebben genomen. Evenwel bleek, ook een partij tarwe, puddingpoeder en bleek- poeder, alsmede een zilveren horloge ver dwenen te zijn. De gedupeerde wendde zich tot de recherche, doch daar was men volko men onkundig van deze zaak, zoodat hij het slachtoffer van pseudo-rechercheurs is ge worden. Kroniek der inbraken. Een bewoonster van de Zomervaart te Haarlem deed bij de politie aangifte, dat men zich door het openschuiven van een raam toe gang tot haar woning had verschaft. Zij ver mist een aantal nieuwe pannen, eenige kop pen en schotels, drie tafelkleeden. een kinder, deken en drie kinderlakens, alsmede eenige klecdingstukken, zooals mantels, blouses en rökken. Op het terrein van een fabriek aan den Zijlweg hebben inbrekers zich toegang ver schaft tot drie schuren en daaruit twee gei ten. een autowiel met band, twee fietsban den, vijf-en-twintig ledige zakken, vijf kilo gram tuinboonen, een hoeveelheid erwten, pakjes zaad, vijf hectoliter winterwortelen, alsmede touw en scheergereedschap ont vreemd. Een broodbezorger, die bij een bewoon ster van de A. L. Dyserinckstraat in den kost is. werd eveneens de dupe van een inbreker, die te zijnen nadeele een koffertje met ƒ1460 en ondergoed wegnam en van de kostjuffrouw een partij textielgoederen, zooals lakens, sloopen, handdoeken, lijfgoederen enz. ont vreemdde. De dader is iemand geweest, die met een valschen sleutel het huis is binnen gegaan, hetgeen door omwonenden is gezien. Ten nadeele van een bewoner van de Bloemhofstraat zijn bij een inbraak drie heerencostuums, twee winterjassen en een regenjas gestolen. Uit de vestibule van een woning aar. de Hyacinthenlaan verdween een kapstokkleed van Turksch handwerk en uit een pakhuis aan de Houtmarkt een nieuwe handzaag. JEUGDIGE SLACHTOFFERS VAN LUCHTAANVAL BEGRAVEN. Op de algemeene begraafplaats aan de Kle verlaan zijn dezer dagen zeven jonge kinde ren van Haarlemsche ouders ter ruste gelegd, die om het leven gekomen waren, toen het transport, waarmee zij op weg waren naar pleegouders elders, door vliegtuigen bescho ten werd. Nadat de kisten voor het mausoleum waren opgebaard en eenige sprekers uit het bedrijf, waar de ouders van de kleinen werkzaam zijn, het woord hadden gevoerd, sprak ds. L P. der Waal, Ned. Herv. predikant, woorden geestelijken troost tot de nabestaanden. Daarna geschiedde de teraardebestelling in >n gemeenschappelijke groeve. Ds. Van der Waal besloot de aangrijpende plechtigheid met het „Onze Vader". GEVONDEN VOORWERPEN. Bril, Voogd, Bromostraat 11, Bontje, Balk, Glasblazerstraat 29. Portemonnaie m.i., Zijl- istra, v. Oosten de Bvuijnstraat 109. Portemon naie m.i., Benjamin, Kempstraat 29rd. Sleu tels, Kiel, A.L. Dyserinckstraat 26. Want, van Buren, Oranje Nassaulaan 150. Zakje, T. Ko- sen, Pijntorenstraat 1. Portemonnaie m. i., Janse, Leidschevaart 24rood: portefeuille m. i., Arons, Spaamwou- derstraat 140; sleutels, Brummer, Brouwers straat 138. SANTPOORT Varkens en schaap ontvreemd. J. J., wonende in den Spaarndammer- polder, kwam dezer dagen tot de ontdekking, dat een onbevoegde 's nachts een. hem toe- behoorend 6chaap had weggenomen. De dader is onbekend. G. J. B., wonende te Santpoort, stelde vast, dat onbevoegden zich toegang tot een ge sloten schuur aan den Hagelingerweg aldaar hadden verschaft en daaruit drie varkens, elk ongeveer vijftig kilogram wegend, had den ontvreemd. Ook in dit geval zijn de daders onbekend. Door de politie wordt eer. onderzoek ingesteld. DMUIDEN RIJWIELDIEF AANGEHOUDEN. De Sl-jarige G. B., wonende te IJmuiden- Oost, had zich in de gemeente Velsen aan diefstal van een rijwiel schuldig gemaakt. De politie ontdekte dit en arresteerde hem. VERBODEN HODTVERVOER. Wegens het zonder geleidebiljet vervoeren an hout in de gemeente Velsen is de Haar lemmer H S. B. door de politie aangehouden het hoofdbureau te IJmuiden-Oost op gesloten. HEEMSTEDE JUBILEUM. De heer B. Mense, le werkman bij paden en wegen, za) Zaterdag 3 Maart zijn vijf-en- twintig-jarig jubileum herdenken. DISTRIBUTIENIEÜWS. Voor de week van 4 tot en met 11 Maart zijn de volgende bonnen geldig verklaard in de provincies Noord-Holland en Zuid-Hol land: Brood: 338 en 339. ieder 400 gram brood. Vleesch: 340, 1 1/4 rantsoen vleesch. Op deze bonnen mag van Vrijdag af wor den gekocht. Maandag verkoop op ingeleverde bonnen. Het publiek heeft reeds ingeleverd of heeft daartoe tot en met Zaterdag 3 Maart de ge legenheid de bonnen: 332, 100 gram kaas. 333, 125 gram jam of stroop; B.358, kindermeei enz. b.360, 300 gram kinderdrankpoeder, E.05, inlegvel, 250 gram suiker, 327 groente (be houdens voor hen die deelnemen aan de Cen trale keuken), 331, 1 kg aardappelen (behou dens voor hen, die deelnemen aan de Centrale keuken) en 337, 3 kg suikerbieten Voor zoo ver voorradig mag hierop van Maandag 5 Maart worden afgeleverd. In te leveren bonnen. Voor de periode van 11 tot en met 38 Maart zijn geldig ver klaard bon 341 voor 1 kg aardappelen en B.36 250 gram kindermeel, voedingssuike: vermicelli of 210 gr. tarwemeel: deze bonnen moeten voor 7 Maart worden ingeleverd bij den winkelier. Melk en taptemelk. Voor de periode van 4 tot en met 18 Maart geeft bon E.06 van het inlegvel recht op het koopen van lOVs liter gestandaardiseerde melk en bon D.04. van het inlegvel op 400 gram taptemelkpoeder of vier liter taptemelk. Verlengde bonnen. Verlengd zijn vooi een week de bonnen 311, 336. beide 1 1/4 rant soen vleesch, verder 226. 227. 259, R.07, R.29 C.402. C.412, alle voor eenheidstoiletzeep of zeepvervangende middelen en 258 voor een rantsoen vervangingsmiddelen. Tot en met 31 Maart geeft bon 328 in Haarlem. Heemstede en Bloemendaal, recht op he*, koopen van 450 gram vervangingsmiddel van jam en de bon voor scheerzeep 45 van de tabakskaart duurt tot en met 6 Mei. Roode Kruisbonnen. Bij het in ontvangst emen van levensmiddelen van het Zweed- sche Roode Kruis dienen te worden ingete erd A.357 (brood), 328 (boter). C.506, D.506 of E.506 (gort). Warmwaterdistributie. Ten behoeve van kinderen, geboren in de jaren 1944 en 1945 zullen in de gemeente Haarlem nieuwe warm- waterkaarten worden uitgereikt in de week van 5 tot en met 9 Maart (zie nadere bijzon derheden onder de officïcele mededeelingc-n). Heemsteedsche en Bloemendaalsche bonnen. De bewoners van de distributiekringen Haar lem. Heemstede en Bloemendaal kunnen hun bonnen in deze gemeenten aanbieden. Haarlemsche Rechtbank. Hij kon aan levensmiddelen komen, doch maakte zich aan oplichting schuldig. De Haarlemmer H. M. stelde zich met een aantal stadgenooten in verbinding, wien hij vertelde relaties te hebben met bewoners in den kop van Noord-Holland, waar hij levens middelen kon koopen. Het vervoer er heen terug leverde geen moeilijkheden op, want hij was vroeger hulp-besteller bij de posterijen geweest en kon meerijden met den postwagen. De levensmiddelen konden dan op gemakkelijke wijze vervoerd worden. Te begrijpen is het, dat eenige Haarlem- iers, die zelf niet in staat waren den tocht te ondernemen, ooren hadden voor de mede- deelingen. Vooruit betalen was natuurlijk verplicht en de man ontving o.a. van vijf verschillende huisgezinnen groote bedragen, welke varieerden van 300 tot 1600. Levens middelen kregen zij echter niet en toen bleek, dat zij met een oplichter te doen hadden, die het geld voor andere doeleinden gebruik te. De politie werd in kennis gesteld van de oplichtingen, waarna B. in arrest werd gesteld. Donderdag had hij zich voor de Haarlem sche rechtbank te verantwoorden. De officier van justitie gispte de houding van den ver dachte. die de menschen de hoop gaf in deze moeilijke tijden levensmiddelen te verschaf- jfen, doei er eigenlijk op uit was. om te roo- i. Met schandelijke leugens kwam hij bij de menschen aan. Een strenge straf is op haar plaats en daarom eischte de officier een gevangenisstraf van twee jaar- Inbraak in levcnsmiddelenzaak. Op 18 Januari, toe^ het donker was. trok ken vijf Haarlemmers naar een filiaal van een levensmiddelenzaak aan den Rijksstraat weg in Haarlem-Noord. De veertig jarige metaalbewerker J. F. W verschafte zich via het dak toegang tot het magazijn en liet daar na H. J. B. en L. H. V. Sr. binnen. Dezen zochten eenige levensmiddelen op. zooals boter, vet, stroop en vermicelli en reikten dat over aan L. H. V. jr. en J. O. B die buiten wachtten Vervolgens zijn de goederen naar de woning van den laatsten vervoerd. De politie kwam echter de daders op het spoor en het gevolg was, dat de drie eerst- genoemden zich Donderdag voor de Haar lemsche rechtbank te verantwoorden hadden wegens diefstal. De officier van justitie eisch te tegen J. F. W., die reeds eenige vonnissen achter den rug heeft en in voorarrest zit. een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden en tegen de anderen zes maanden. L. H. V. jr. en J. O. B. zullen later terecht staan. In deze zaken zal de rechtbank 15 Maart uitspraak doen. Pas op voor zakkenrollers. Een bewoonster van de Schouwtjeslaan te Haarlem, die in de Anegang in de rij had gestaan voor een automatic-k. het slacht offer geworden van een zakkenroller, die uit haar tasch een portefeuiile met ƒ280,en een persoonsbewijs heeft gestole* Voorden Economischen Rechter. Broodbonnen verduisterd. De 26-jarige Beverwijksche brood- en banketbakker H. J. Post had omstreeks November 1943 tijdens de aflevering van brood kans gezien een groote hoeveelheid broodbonnen ten nadeele van zijn patroon te verduisteren. Het bonnenma teriaal werd door hem verhan deld en met de op deze wijze verkregen opbrengst kon ver dachte zijn schulden betalen. P., die zich terzake verduiste ring voor den Haarlemsc.hen economischen rechter had te verantwoorden, hoorde een geldboete van ƒ100 tegen zich eischen. Wegens de gewijzigde omstandigheden sinds de over treding werd verdachte ver oordeeld tot een boete van ƒ50. Veedieven staan terecht. In den nacht van 13 Januari maakten de 24-jarige landar beiders Joh. H. Hoekman en Jan W. Hoekman, beiden te Haarlemmermeer, zich 6chuldig aan het stelen van een kalf ten nadeele van een landbouwer. Wegens dit delict stonden zij voor den economischen rechter terecht en deze constateerde, dat beide verdachten tevens konijnen en rijwielen hadden ontvreemd. De officier achtte de feiten zeer ernstig en eischte een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden. Er werd besloten om eerst een voorlich tingsrapport te laten inwinnen. Het rapport, dat over den 24-jarigen klinker S. Snijder te Haarlem was ontvangen luidde ongunstig. In verband hier mede werd hij terzake vee diefstal conform den eisch ver oordeeld tot een gevangenis straf van 1 jaar. De 37-jarige timmerman C. H. K. Kelderman en de 30-ja- rige fabrieksarbeider T. J. Beyer, beiden te Wormerveer, verkeerden op den avond van 9 November onder den invloed van sterken drank. In dezen toestand beraamden zij het plan om op het erf van den landbouwer K. een geit te slachten. Hun buit bleek echter koe te zijn. doch dit was geen bezwaar. B. gaf het dier een slag met een hamer op den kop. K. voltooide het karwei tje. waarna het dier werd ge vild. Beiden verdwenen met medeneming van 60 kilogram vleesch. De dieven vergaten evenwel in hun roes hun por tefeuilles. zoodat zij spoedig door de politie werden achter haald Het resultaat van hun avontuur was, dat de officier tegen elk der verdachten een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden eischte. In afwach ting van een voorlicht in gs- apport is het vonnis uitge steld. HET CONFLICT IN DE GEREF. KERKEN. Het conflict in de Geref. Ker ken blijft zich met name in de prov. Groningen uitbreiden. Thans zijn vrijgemaakte ker ken ontstaan te Haren, Hark stede. Kantens, Middelstum, Musselkanaal, ten Boer en Warffum. In Harkstede trad de kerkeraad met op één na aigemeene ^"^•nen uit, ook de predikan' "*d door vrij wel de gemeente. In Kantens is o erderheid van den kerkeraad met ongeveer •20 leden uitgetreden. De pre dikant, 2 ouderlingen en 1 diaken zijn binnen het kerk verband gebleven. In Middel stum hebben zich 3 ouderlin gen vrijgemaakt met een deel der gemeente. In Musselkanaal hebben zich 3 ambtsdragers met een groep gemeenteleden vrijgemaakt. In Warffum is een klein deel der gemeente uitgetreden. GEVONDEN VOORWERPEN. Armband. Koomen. Klop- oersingel 183: handschoen, Klooster. Barendsestraa; 4; porten» m i., Hartog, Kruis weg 56: schoen. Prent. 2e Zuidnolderstraat 8: vulpen, Smi:h, Prinsesselaan 15: want, Greven, Zaanenlaan 33. WIE LEVERDE NOG GEEN BONNEN IN? Zij, die in Haarlem en om geving verzuimden bonnen in te leveren voor het in ont vangst nemen van de levens middelen van het Zweedsche Roode Kruis, zullen daartoe Isnog tot en met Zaterdag 3 Maart de gelegenheid hebben aan de volgende adressen: Eigen Hulp". Zijlstraat 36 te Haarlem; firma Zijlstra. Raad- Vrcsiraat 51, te Heemstede, en Van Amerongen. Bloemendaal- scheweg 275 te Overveen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1