Haarlemsche Courant Wfle Jaar?.. No. 54 Buicdux Gioote Houtstraat k POStglrO 134958 Bijkantoren: Soendapleln n. lJmuldcn, Kennemeriaan 154 Nieuwsblad voor .'ord-Holland Maandag 5 Maart 194S Oltg.: Graf. Bedrijven Oamiate, Haarlem, Abonnementen: pse week 25 ct., per mnd t,J2, per kwartaal 3.42. fr. p. post 3.73. Loss? nummers cent* Hoofdredacteur- F C De.-ks. K 1297 Oostelijk front. Ten Zuid-Oosten van Küslrin heeft de slag lijn hoogtepunt bereikt, «as werd Zaterdag morgen van Duitsche zijde inzake den strijd aan hel Oostelijke froat medegedeeld. In het gebied ten Zuid-Oosten' van Stettin hebben de Sovjets na een hevige artillerievoorbereiding, ondersteund door sterke luchtkrachten, in fanterie en ook tanks hun grootscheepsche doorbraakpoging naar de monding van den Oder hervat. In de plaats Pyritz, waar hevige gevechten woedden, werd de Westelijke flank der aanvallers tot staan gebracht. Andere doelen van de vijandelijke legers wisten een. diepe penetratie in Noordelijke richting te bereiken, welke door de Duitsche troepen in taai verzet werd afgegrendeld. Inzake den slag ten Zuid-Oosten van Küstrin werd nog gemeld, dat de Sovjets verder naar het Noorden zijn opgedrongen, om de Ooste lijke verbinding tusschen Dantzig en Stettin af te snijden. Tusschen de Tuchelerheide en den Weich- eel werden de doorbraakpogingen van de Sovjets afgeslagen. In het Zuidelijke stads deel van Graudenz woedden verbitterde ge vechten, doch de Duitsche troepen wisten hun 6leunpunten te handhaven. In het Slowaaksch-Hongaarsche grensge bied hebben de Sovjets hun front naar het Westen uitgebreid en zijn zij begonnen in algemeen Noordelijke richting op te rukken. Eenige penetraties werden door de Duitschers afgegrendeld. Het was de bedoeling van den tegenstander de Noordelijke flank van hun formatie aan den Gran te beschermen. De doorbraakpogingen der Sovjets in het Zuid-Westelijke stadsdeel van Breslau zijn, onder den indruk van hun verliezen, zwak ker geworden. Verscheidene huizenblokken werden door de Duitschers heroverd. Talrijke hevige luchtaanvallen zijn door den vijand boven de stad gedaan. De Sovjets bereiden zich blijkbaar op een nieuwen aanval voor. Ook tijdens den tweeden dag van den slag in Oost-Pruisen werden alle doorbraakpogin gen van de Sovjets onder hooge verliezen afgeslagen. In Samland hebben de Duitschers ten Noord-Westen van Koningsbergen ëomineerende hoogtestelling bestormd. Westelijk front. Zaterdagmorgen werd van Duitsche zijde Inzake het gevechtsverloop aan het Weste lijke front bericht» dat er door de Geallieer den weer doorbraakpogingen tusschen Maas en Neder-Rijn werden gedaan, welke werden algeslagen. Aan dit front, ten Westen van de stad Keulen en in den sector, die hieraan direct in het Zuiden grenst is een geconcen treerde Amerikaansche aanvalsactie aan den gang. Er wordt van een slag zonder weerga gc-sproken. Zooals wordt gemeld hebben de aanvallers aeer belangrijke verliezen moeten incasseeren; ook aan Duitsche zijde zijn de verliezen niet gering, hoewel ze binnen rede lijke grenzen blijven. Opmerkelijk is de zwen king, die de Geallieerde legers op twee plaat een, zooals in het gebied van Keulen, van het Oosten naar het Noorden hebben ge maakt. Van Duitsche zijde wordt nog opge merkt, dat de hooge verwachtingen van het Geallieerde opperbevel inzake het groote offensief iiiet zijn verwezenlijkt, gezien het huidige tempo zou het geen verwondering baren, wanneer de Geallieerden bleven steken. Vllegtuigverkeer Zweden-Finland. Uit Stockholm wordt gemeld, dat het vlieg- tuigverkeer tusschen Zweden en Finland zal worden stopgezet. De Finsche regeering heeft hiervan mededeeling aan het Zweedsche ge zantschap te Helsinki gedaan. Verwacht werd, dat de verbindingen reeds aan het einde der vorige week zouden zijn verbroken. Een en ander is veroorzaakt door gebrek aan vliegtuigen, nu Finland deze ter beschikking van de Sovjet-Unie heeft moeten stellen. Een nieuw nuttig en aangenaam duisternisspef. ii We verorderstellen <fat een gezin bestaat uit vader, moeder, zoon, dochter en een groot, vader. Geen of onvoldoend licht om te naaien, te lezen of te werken. Duisternis rondom en nu we het cijfer-ABC goed kennen, beginnen we heel eenvoudig en kiezen direct een wed- strijdvorm. De leden van het gezin zeggen bij toerbeurt een eenvoudig woord, bestaande uit drie letters, bijv. aap, wol, pen enz. Wie aap heeft gezegd zegt daarna" vlug: 1-1-18. Wie wol had: 23-15-12 enz. We stellen dat zoonlief eer. fout maakt. Hij had gekozen pen en noemt op de cijfers: 16, 4, in plaats van 5 en 14. De zoon krijgt dus op zijn kerfstok een fout Men kan dit spel eenigen tijd volhou den en degeen die het minste aantal fouten heeft is winnaar. Een volgenden keer kiest men woorden van 4 letters, bijv. hart, milt, maag enz. Weer een volgende maal van vijf letters, zoo kan men uitbreiden tot wel tien letters, wat absoluut denken vereischt. Laten we onze hersens maar eens goed inspannen. We zullen bemerken, dat zich tusschen oud en jong moeilijkheden voordoen, n.l. de jeugd heeft vereenvoudigde spelling en wij, ouderen, houden ons nog bij De Vries en Te Winkel. Nemen we het tegen woordig veelvuldig gebruikte woord hout- roover, 10 letters. De jeugd spelt met één o, de ouderen oo Het verschil is makkelijk op te lossen voor de jeugd door den meervouds vorm: houtrovers te kiezen, dus een s wordt aangeplakt of men zoekt een ander woord. Zijn we tot acht of tien letters genaderd dan openen zich tal van mogelijkheden, dfe veel variatie bieden. Daarover in een clotartikeltje. Concert der H. O. V. Solist: Roel Riphagen, piano. Ik kan mij niet herinneren Gabriel Fauré' Ballade in Fis, op. 19, voor klaviersolo en orkest, reeds vroeger in onze concertzaal te hebben gehoord. Nochtans wat is het frisch, kleurig en oorstreelend stuk, en. men het gaat beschouwen in het tijdsverband waarin het ontstond dat is 64 jaar geleden is het ook een vrij merkwaardige compo sitie. Want al gr.at het werk ontegenzeggelijk van Chopin uit. het wint gaandeweg aan oor spronkelijkheid en verrast op den duur door combinaties die niet verre van Debussy blij ven en soms wel aan Respighi doen denken. Als steeds bij Fauré regeert in deze Ballade klaarheid, helderheid en eenvoud, rust, pla- ciditeit, stevige factuur en, als bijzondere karakteristiek, een ongezochte, bekorende me- lodiek. Naar de pianistische behandeling mag het stuk sterk aan Chopin herinneren; wat echter de orchestrale begeleiding aangaat, deze brengt het op een geheel ander plan, kleurig en motievisch, aldoor belangwekkend, hoewel het orchestrale aandeel zich toch niet opdringt als een concerteerend element, doch zich bepaalt tot een tamelijk gereserveerd be geleiden. Roel Riphagen heeft ons met deze late „no viteit" een aangename verrassing bereid, die, keurig verzorgd, zoowel door het orkest onder leiding van Marinus Adam, als door den solist, door haar warme muzikaliteit bij het publiek gretige ooren vond. De Variations Symphoniques van César Franck is echter als geheel belangrijker, in de eerste plaats al om het concerteerend karak ter van solo-instrument met het orkest. Ook kan men hier van Franck zeggen, dat hij, meer dan Fauré volmaakt zijn eigen stijl had veroverd. Maar Franck'6 stuk ontstond in zijn rijpste periode, terwijl dat van Fauré eigen lijk nog tot de jongere werken van dezen componist behoort. Vooral opmerkelijk is de pianistische be handeling van de solopartij in de Variations SymDhoniques. Zóó schreef Franck, maar nie mand anders. En ook de conceptie van dezen variatievorm is geheel zijn eigendom. Al met al een éénig stuk in de muziekliteratuur. En steeds een dankbaar concertnummer, zoo voor den solist als voor het publiek. De tamelijk kille temperatuur was wel niet bevorderlijk voor een vloeiende en boeiende realisatie van de zeer hooge eischen stellende solopartij: maar Roel Riphagen wist toch het werk met veel expressie en met stevige tech niek tot klinken te brengen en vooral den ingetogen geest van den mediteerenden Franck uit het notenbeeld te puren. Adam zorgde met zijn orkest voor een goed tegen spel. Het concert was geopend met de Londen- sche Symphonie nr. 12 (De Klok) van Haydn, en werd besloten met Liszt's pompeuze Pré ludes. waarmee het orkest een bijzonder goede beurt maakte. JOS. DE KLERK. Correspondentie met krijgs gevangenen. Het Ned. Roode Kruis deelt mede, dat bij de eerste afdeeling van het Informatiebureau van het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout 14, te Den Haag, in de laatste maanden zeer vele brieven zijn ontvangen, waarbij inlich tingen werden gevraagd naar het welzijn van Nederlandsche krijgsgevangenen in Duitsch- land. Dergelijke verzoeken werden door de afdeeling doorgegeven aan de betrokken kamp-commandanten. Nu in den loop van Februari weder een groot aantal z.g. brief formulieren van de krijgsgevangenen hier te lande zijn aangekomen en de verwanten in middels zullen hebben bereikt, mag worden aangenomen, dat de bestaande ongerustheid daarmede thans grootendeels is weggenomen. Ten einde het publiek ook verder tegemoet te komen, is bepaald, dat zij, die langer dan drie maanden van bericht van een Neder- landschen krijgsgevangene in Duitschland verstoken zijn gebleven en derhalve geen z.g. antwoordformulier hebben, hem een korte brief kunnen schrijven. Deze brieven, waar op het woord ..portvrij" in de rechterboven hoek van de enveloppe moet staan, behoo- ren volledig te worden geadresseerd met naam en voornamen, gevangennummer en kamp, alsmede den afzender en te worden gezonden aan genoemde eerste afdeeling. Aan deze afdeeling moet tevens worden be richt. sinds wanneer geen bericht meer van den krijgsgevangene werd ontvangen. Het zenden van pakketten door tusschenlrtfcist van het Roode Kruis Is niet mogelijk. Dieven van kunstmest aangehouden In de gemeente Velsen werden onlangs honderd zakken met kunstmest ontvreemd. De politie stelde dadelijk een uitgebreid on derzoek in en slaagde er in de daders aan te houden. Zooals bleek waren niet minder dan zes personen, allen te Beverwijk wonen de, bij den diefstal betrokken. Gearresteerd werden de 50-jarige P. B.. de 36-jarige H. B., de 55-jarige D. H. J. H„ de 40-jarige A. B. L.t de 33-jarige D. L. en (een dag later) de 31-jarige P. de W. Inbrekers aangehouden- in den nacht van 24 op 25 Februari JJ. werd ingebroken in een villa aan de Laan van Rozenburg te Heemstede. De inbrekers wisten zich toegang tot den kelder te ver schaffen en namen een groote partij levens middelen mee. De politie vond weldra een spoor, dat leidde tot de arrestatie van den 24-jarigen P. L. en den 27-jarigen G. H. van L., beiden wonende te Haarlem. Bij hun ver hoor bekenden zij. de inbraak gepleegd te hebben. De gestolen levensmiddelen konden beslag genomen en aan óe eigenaars terug gegeven worden. Uitreiking nieuwe noodkaarten. Wisselbon 3 A of 3 B moet ingeleverd worden. De distributiediensten zullen in den loop in de maand Maart o» nader aan te kondi gen dagen noodkaarten nde serie) uitrei ken. Bij het afhalen der bescheiden moet de rechthebbende of zijn gemachtigde den wis selbon 3A of 3B van de derde noodkaart inle- eren. Uitgereikt zullen worden aan personen in het bezit van noodkaart 3A een noodkaart 4A; personen in het bezit van noodkaart 3B, noodkaart 4B: aan houders van een be wijs van berechtiging op vertoon ,van een geldig bewijs van berechtiging en van de tweede distributiestamkaart, een exemplaar de noodkaart 4A, resp. 4B, zonder den inwisselbon 4. mits zij het ontvangstbewijs kunnen toonen ten blijke, dat de bonnen A 358, A 357, 329 en 328 bij den distributiediensl zijn ngeleverd. Zij, die tijdelijk buiten hun woongemeente verblijf houden, mogen de nieuwe noodkaar ten afhalen bij den diatrtbutiedienst in hun tijdelijke woongemeente. ook al heeft omwis seling van de tweede distributiestamkaart nog niet plaats gevonden Men dient er evenwel rekening mee te houden, dat de nieuwe kaar ten slechte geldig zijn in den distributiekring, waar zij zijn uitgegeven. Uitreiking Zweedsche levens middelen Vorm geen r<J. Morgen is het een belangrijke dag voor de Haarlemmers en bewoners der randgemeen ten, omdat dan de eerste groep aan de beurt voor het afhalen van de levensmiddelen van het Zweedsche Roode Kruis. Te begrijpen is het, dat men in dezen tijd voor de gaven gaarne in de rij wil gaan staan. De organisatie is echter van dien aard, dat het vormen van een rij niet noodig Is. Het publiek wordt in overweging gegeven zich op het uur, vermeld op het ontvangstbewijs, te begeven naar dien winkel, waar verleden week de „bestelbon nen" zijn ingeleverd en het zal niet lang be hoeven te wachten. De bezoekers zullen uit sluitend in die periode geholpen worden. Zoo als bekend moeten met het ontvangstbewijs worden overhandigd de bonnen A 357 (brood), 328 (margarine) en C506, D5D6 of E506 van het inlegvel (gort). Na het Sn ontvangst nemen der goederen moet een handteekening gezet wor den. Appèl. Hoewel misschien overbodig laten we nog maals het appèl volgen, dat de heer Walter Ekman, gedelegeerde voor Nederland van het Zweedsche Roode Kruis, gericht heeft tot de bevolking van Westelijk Nederland: „Daar de eerste twee schepen met de aan de bevolking van Westelijk Nederland aangebo den !?-ensmiddelen nu zijn aangekomen en de goederen voor de distributie aan het Rijks bureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd ter beschikking zijn gesteld, wend ik mij tot de bevolking van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, met het verzoek er aan te willen medewerken, dat de levensmiddelen ten volle tot hun bestemming zullen komen; niets daar van moet in den zwarten handel terecht ko men en ik verzoek U daarom eventueele aan bieding van goederen, welke gemakkelijk te herkennen zijn als van Zweedsche afkomst, af te wijzen. Alleen hierdoor kan de hulpverleening aan haar bedoeling beantwoorden en de mogelijk heid tot verderen aanvoer open blijven". Jubileum H. N. A. Vooges Op 1 Maart was het een kwart eeuw ge leden, dat de heer H. N. A. Vooges, teeke naar bij Openbare Werken, in dienst trad bij de gemeente Heemstede. Des morgens werd de jubilaris door den burgemeester ontvangen, die hem namens het gemeentebestuur het gebruikelijke geschenk enveloppe aanbood. Vervolgens werd de heer Vooges in de directiekamer van Openbare Werken ont vangen, waar ook de ambtenaren en een de putatie van de werklieden aanwezig waren De directeur, de heer J. Schelling, sprak den jubilaris toe en bood een geschenk in enve loppe en een fraai uitgevoerde oorkonde aan. Mevrouw Vooees ontving bloemen. Ir. R. M. Spijksma schetste vervolgens het groote aandeel dat de jubilaris had gehad bij de uitbreiding van de gemeente. Voorts voerden nog het woord de heeren C Büthker. G. J. Arnold, J. Neeskens en P. Zegwaard, de laatste namens de werklieden, wier geluk- wenschen vergezeld gingen van een fraai bloemstuk. De heer C. SchiDper bracht den jubilaris in dichtvorm hulde en tenslotte sprak de gemeentesecretaris, de heer N. Vos namens de ambtenaren van het raadhuis. De jubilaris dankte voor de vele hartelijke woorden en de geschenken. Ook de bijen zijn niet m»er veilig. Bij de politie te Heemstede werd aangifte gedaan var. diefstal van twee kasten met bijen, welke achter een woning aan de Prin senlaan stonden. Voorts werden uit een kuil achter een wo ning aan den Glipperweg vier-en-een-halve hectoliter aardappelen ontvreemd. Niet min der dan twintig kruiwagens verdwenen uit een opslagplaats aan de Sumatrastraat. Waar schijnlijk heeft de dief ze wel als brandhout gebruikt! Ook wordt uit dezelfde opslagplaats een electro-motor vermist. Ook konijnen vormen een zeer begecrens- waardige buit voor dieven. Drie van deze dieren verdwenen uit een hok achter een woning aan het Wlekenp'eir Voorts werden uit hokken achter twee woningen Slingerlandlaan In totaal zeven konijnen ge stolen. „Jacobus Zeffius" van Frans Ha!s. Museum-bezit werd 25 jaar geleden uitgebreid. Dezer dagen vestigden we er de aandacht op, dat het vijf en twintig jaar geleden was. dat werken van Frans Hals schoon- gemaakt werden. Er viel in 1920 nog een belangrijke gebeurte nis voor; aan het museum werd ten geschenke aangeboden door den heer en mevrouw Philïps- De Jongh uit Eindhoven, een portret van Jacobus Zaffiu.» door Frans Hals geschilderd. Dit portret is in 1611 vervaar digd dus vijf jaar vroeger dan de oudst bekende werken van Hals. Hierdoor kreeg de- bezoeker van het museum iets te zien van zijn jeugdwerk Uit historisch oogpunt is de beel tenis tevens interessant, om dat hier een priester werd af gebeeld, die zich bijzonder on derscheidde bij het beleg van Haarlem in 1572. Tandverzorging voor de schooljeugd. De N.V.D. zet de taak ep dezelfde wijze voort. De afdeeling schooltandver- zorging van het provinciaal bu reau Noord-Holland van den Ned. Volksdienst heeft zich tot de ouders der schoolkinderen gericht in een brief, waarin zij mededeelt, dat nu de slui ting van de scholen de regel matige rondgang van den jeugdtendarts verhindert, zij middelen en wegen heeft be raamd, om het werk niet ver loren te laten gaan in de zor gen van dezen tijd. Daarom worden de kinderen in de ge legenheid gesteld zich in de kliniek, gelegen in het Kenau park 11 te laten onderzoeken en behandelen. Ouders, die met hun kinderen (tot de derde kla6) willen komen en voor de eerste maal behandeld worden, kunnen zich op den eersten Dinsdag van iedere maand aanmelden. De gelegenheid tot behandeling is iederen Dinsdag en Vrijdag van 9 tot 12 en van ot 4 uur, doch de betrokke nen krijgen daarvoor na aan melding een oproep. De kinde ren worden zooveel mogelijk uit één o* meer klassen van een school tegelijk behandeld. De ouders behoeven dan niet mee te komen. Het onderzoek en de behandeling geschiedt on dezelfde wijze, zooals dat in normale tijden het geval was. De materialen zijn nog van dezelfde goede kwaliteit. Even als vroeger is de behandeling gratis. Gehoopt wordt, dat velen van de gelegenheid zul len gebruik maken, in het be lang van de kinderen. HANDTASCH. INHOUDEND 800 GESTOLEN. Een dame. die korten tijd op de Baljuwslaan te Haarlem vertoefde, liet haar fiets, waar op zich een tasch bevond, korten tijd onbeheerd. Toen zij terugkeerde was haar hand- tasch, bevattende een bedrag van ƒ800, vier noodkaarten en eenige distributie-bescheiden, gestolen. TWEE DUIZEND FLESSCHEN WIJN KREGEN ANDEREN EIGENAAR, twee duizend flesschen wijn. Des nachts is ingebroken in een oakhuig van een wijnhan delaar aan de Bakenesser- grac'nt. Gestolen zijn ongeveer welke in manden en kisten wa ren opgeslagen. EFNIGF INBRAKEN LEVERDEN VEEL OP. Onbekenden hebben zich toegang verschaft tot een pak huis aan de Anthonïestrast en namen een en vijftig zakken naardevoer en twee zakken regeering«bloem mee. Aan de achterzijde is men binnerffekomen in een woning n de Voordo-ostra at. waarna -•tolen zön 10 ke aardanoelen, ijo en gele zeep. Een tuinder wonende aan de Paus Leostreat. vermis' uit ;n fchitur. achter zijn huis, -.'en konünen welke onge ler een ta»r o»v? waren .TUBILEUM P. JONGENS. Donderdag 8 Maart hoopt de heer P. Jongens, chef van de bakkerij bij de firma J Smit en ^onen. aan de Smedestraat, zijn zilveren jubileum te vie ren. Vroeger was hij werkzaam in de afdeeling ..oud brood" en bij talloozen bekend als „Piet van achterom" Tn den Iood der jaren heeft hö weten oo te klimmen tot chef. in welke functie hij bij allen zeer ge zien is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1