Haarlemsche Courant De afweerslag bij den Rijn. Haarlemmers hebben witte brood op tafel. 290e Jaarg., No. 55 Bureaux Giooie Houutraat H Postgiro 114958. Bijkantoren: Soendapleln XI. IJmuiden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 6 Maart 194» week 26 et., per mnd. 1,15, per kwartaal 3,42. tr. p. poat A 3.73. Losse nummer» 8 cent. Doorbraak naar Keulen verijdeld. Het Weermachtbericht van Maandag luidt: Be 6trijd om de. bergengten van Midden- Slowakije leverde den vijand ten Zuiden van Chemnitz na met zware verliezen gepaarde gevechten onbelangrijke terreinwinst op, ter wijl hij van Altso voor onze steunpunten bleef steken. Onze tanks- en pantsergrenadiers hielden in het gebied van Lauban hun op vorige dagen veroverde stellingen in bezit in talrijke aanvallen der Bolsjewisten en maak ten in een soepele gevechtsmethode terrein winst. Onze troepen in Pommeren en West-Prui sen waren in zwaren strijd gewikkeld met sterke vijandelijke panlserstrijdkrachten. Zij konden den tusschen Stargard en Naugard naar het Westen opdringenden vijand op vangen. Stargard ging na verbitterde straat gevechten verloren Ook in den strijd ten Noordoosten van Rumelsburg duren de ge vechten voort. Ten Westen van den Beneden- Weichsel gingen de Bolsjewisten ter weers kanten van Gross-Wollcntal met zwaar ge bruik van materiaal tot den aanval over "en drongen op enkele plaatsen onze linie binnen. Sinds het begin van den slag in Pommeren en West-Pruisen werden door formati< het leger en de Waffen-SS 377 en door for maties van de luchtmacht nog 130 tanks ver nietigd Het garnizoen van Graudenz sloeg gen onze troepen sterke aanvallen bloedig af. Ten Zuidoosten hiervan tot den Rijn kon vijand onze formaties in een verbitterde worsteling terugdrukken en in Krefeld bin nendringen. Aan den Erftsector tot Jn het gebied ten Noorden van Euskirchen werd de vijand, nadat hij over een breed front de rivier in Oostelijke richting was overgetrokken, in tegenaanvallen weer opgevangen. Aan weers zijden van Prürn en aan de Kyll ten Oosten an Bitburg duren dé stellingsgevechten voort zonder dat de aanvallende Amerikanen meer dan plaatselijke terreinwinst konden behalen. In het gebied van Forbach, bij SaarRemund en in de Beneden-Vogezen ondernam de vijand talrijke afleidings- en bindingsaanvallen. Vol gens de tot dusver ontvangen rapporten ver nietigden onze troepen aan het Westelijke front gisteren 75 vijandelijke tanks. Groote aanval in richting van Stettin. Het Interinf meldt o.m. dat thans vaststaat, dat de bolsjewisten hun acties in de richting van Stettin hebben uitgebreid tot een grooien aanval, waartoe zij de in dit gebied reeds zijn ook aanvallen gestrand door standvastig- h*"d onzer divisies De groote strijd in Koerland is op het ge bied van Frauenburg overgeslagen. Met ge ring terreinverlies werd de stormloop van overloopende strijdkrachten in felle gevech ten opgevangen De vijandelijke doorbraak pogingen ten Zuiden van Libau werden we derom met zware verliezen uiteengeslagen. Aan den Neder-Rijn handhaaft de vijand zijn zware druk vooral in de streek van Xan- ten en in het gebied van Moers. De bezetters van het bruggenhoofd in Homburg handhaven zich m zware gevechten van alle Amerikaan- 6cbc 'egers. waardoor talrijk tanks verloren gingen. In den afweerslag bij den Rijn ten Zuiden vap Dusseldorf, in den sector van de Erft hielden onz*> troepen den opmeuw sterk op- dringenden vijand tegen en verijdelden een doorbraak naar Keulen De sector van de Erft ten Noorden van Euskirche werd bezit genomen De Amerikanen hebben bommen geworpen op steden in Zuidelijk en Zuidoostelijk gebied, waarbij vooral in Stuttgart, Ulm. Graz en Wiencr-Neustadt woonwijken getroffen wer den. De Britten vielen Wanse-Eiehel en andere plaatsen in het Roergebied aan Haar operaties tegen ravitailleering voort zettend hebben onze duikbooten in felle ge vechten wederom volgeladen schepen mev 48.800 ton en begeleidende torpedobooten tot zinken gebracht. Garnizoen van La Rochelle maakt gevangenen. Het weermachtbericht van Zaterdag maakt o.a. nog melding van het volgende: ..Onze grenadiers hebben in wekenlange hevige gevechten aan de Beneden Drina in Oost-Kroatië krachtige aanvallen van over machtige vijandelijke strijdkrachten uiteen geslagen, den vijand groote bloedige verliezen toegebracht en talrijke automatische en hand wapens buitgemaakt. Aan het Westelijke front verloren de aan vallers Vrijdag 70 tanks. Na een verrassende penetratie in het vijandelijke omsingelings front voor La Rochelle keerde een aanvals groep van het garnizoen met 250 gevangenen in de eigen linies terug. In hevige gevechten werd de achtervolgende tegenstander afgeslagen. Amerikaansche terreurvliegers vielen gis teren overdag Dresden, Chemnitz. Maagden burg en Linz aan Er ontstond, schade, hoofd- zake'ijk in woonwijken. De Britten wierpen bommen op Keulen en andere plaatsen aan den Midden-Rijn. Amerikanen dringen Krefeld binnen. Zondag maakte het Weermachtbericht mel ding van het volgende: In het Westen duurt de materieelslag na aanvoer van nieuwe vijandelijke strijdkrach ten met onverminderde kracht voort. Van d° bocht in den Rijn bij Rees tot Geldera. sloe- lang geconcentreerde twee infanterielegers hebben versterkt met eenige formaties van het eerste en tweede gardetankleger. Hieruit blijkt opnieuw, dat de bolsjewistische leiding ondanks den voortdurenden opmarsch ten Oosten van Frankfort aan de Oder nog niet kan besluiten tot het algemeene offensief legen Berlijn. Chinees van groote partij textiel beroofd. Dezer dagen kreeg een m de Gortestraat te Haarlem wonende Chinees bezoek van twee personen, die zijn persoonsbewijs wilden zien. De Chinees was zoo beleefd, de heeren binnen te laten, die hem tot zijn ontsteltenis vastgrepen en stevig op een 6toel vastbonden. Hij moest machteloos toezien, hoe zijn be zoekers het huis doorzochten en ook een oort geheime bergplaats orftcekten, waarin een zeer groote partij textielgoederen verbor gen was, welke voor goeden buit verklaard werd. O a. namen de mannen mee: acht-en- veertig dozijn dameskousen, tachtig meter zijden stof, negen meter witte katoen, eenige dozijnen zakdoeken en theedoeken, twee-en- twmtig twee-persoons beddelakens, twee do zijn klosjes machinegaren, voorts onderklee- di.ng en eenige rollen gebloemde stof, bene vens een bedrag van f 2600. Finland in oorlog met Duitschland. De Finsche regeering heeft volgens een Reuterbericht gis teren medegedeeld, dat tus schen Duitschland en Finland thans formeel de oorlogstoe stand bestaat. Saoedie-Arabië in oorlog met Duitschland. Naar Reuter meldt, heeft het gezantschap van Saoedie-Ara bië bericht ontvangen van zijn regeering te Djeddah, dat Saoedie-Arabië aan Duitschf- lana en Japan den oorlog heeft verklaard. WEDEROPRICHTING TWEEDE INTERNATIONALE. Heden is in Londen een con ferentie begonnen met als agenda de wederoprichting van de tweede internationale, zoo meldt de vertegenwoordiger van Afton Tidningen. Tien socialistische partijen zijn voor deze conferentie bij eengekomen. Aflevering van vleesch op oude bonnen. Na 10 Maart niet meer geldie. Oostelijk front. In de Duitsche berichten over den strijd aan het Oostelijk front werd gistermorgen gewag gemaakt van hevige gevechten aan den -Neisse ten Zuid-Westen van Guben. De Sovjets heb ben daar verwoede pogingen gedaan om de rivier over te steken, welke door de verdedi gers werden afgeslagen. Daarna zijn de ge vechten in beteekenis verminderd De verdediging van de stad Breslau houdt nog steeds stand. Pantsertroepen werden in het Zuid-Westelijke gedeelte van de stad door de Sovjets gebruikt, doch terreinwinst bleef hun ontzegd. Aan den Noordelijken stadsrand werden eveneens herhaaldelijk aanvallen gedaan, welke mislukten. In de puinhoopen van Graudenz verdedigen de Duitschers zich nog altijd taai Het hoogtepunt van den strijd lag tus schen den benedenloop van den Oder en den Woichsel, waar verscheidene aanvallen door de Sovjets werden gedaan. Niet. minder dan zeven Sovjet-legers pogen naa~ Stettin door te s'ooten. doch stuiten op hardnekkig Duitsch verzet Uitgereikt worden 194.171 hoeveelheden margarine, 12.576 pakjes gort en 181.595 brooden. Vandaag weten vele Haarlemmers en bewoners van de randgemeenten, welk aantal op 64.000 geschal wordt, dan weer, wat liet beteekent witte brood op tafel te hebben Het is een weeldeneen, meer dan dat, het is iets wonderlijks. De stadgenooten en andere gelukkigen, die door het Zweedsche Roode Kruis zijn bedacht, turen naar het flinke brood, het welk er zoo verleidelijk uitziet, dat de maag bij voorbaat tevreden moet knor ren, dat het de menschheid, die al zoo lang sobertjes moet leven, doet water tanden. Van hoeveel gesprekken heeft du witte brood den laat6ten tijd het hoofddeel uit gemaakt? Hoe is er naar verlangd, alleen reeds omdat het brood is, waaraan een ieder tekort komt, maar toch in het bij zonder, omdat het illusies opwekt aan een tijd met overvloedig witte brood, die toch weer eens moet komen. De bakkers van Haarlem hebben in deze oorlogsjaren hun best gedaan, om hun, op allengs meer veranderde wijze samengestelde, product zoo goed mogelijk te doen zijn Zij zullen het niemand kwalijk nemen, dat er over het eene brood, aan welks fabricage zeven van hen overigens hebben meegewerkt, meer wordt gepraat, dan over de duizen den. welke zij hebben afgeleverd. De Haarlemmers zien witte brood en zij proeven het. Hoevele plannen zijn er dezer dagen inzake de verdeeling er van gemaakt. Men zou het ..er van nemen", besloot men. En nu is het dan zoo ver. We hebben het nog niet geproefd, maar het zal wel heerlijk smaken, vooral ook omdat er margarine op gesmeerd kan worden. Het pronkt op de eensklaps weer zoo gezellig geworden ontbijttafel of bij den broodmaaltijd des avonds. Het staat er kloek zijn verleidingskunsten bot te vieren. Het is waarlijk een prestatie be scheiden bij het verorberen van Zweden's goede gaven te zijn. Haarlem en omgeving eet vandaag witte brood en even zijn de zoo zwaar druk kende zorgen van alledag vergeten Goede voorbereiding. Dinsdagmorgen trokken dan de huismoeders if vaders naar een der drie en tachtig winkels n Haarlem, Heemstede, Bennebroek. Bloe- mendaal en Zandvoort, om hun levensmidde len in ontvangst te nemen. Dank zij de uit stekende voorbereiding, was het mogelijk de artikelen vlot uit te reiken en een rij be hoefde niet gevormd te worden. Dat was de wensch van het Zweedsche Roode Kruis, dat verzocht had de Nederlanders bij de uitrei king niet te laten wachten Om tot dat doel te geraken, was tevoren een speciale regeling gemaakt. Iedere bediende moest een bezoe ker in zes minuten helpen, dus tien klanten in een uur. waarbij er op gerekend was, dat steeds voor gemiddeld vier gezinsleden levens middelen afgehaald werd. Indien een winke lier over een groot aantal personeelleden be schikte, dan moesten in dien winkel zeer velt brooden, pakjes boter en gort worden ver strekt. Aanvankelijk had men gedacht, dat de uit reiking in twee dagen gereed kon zijn, doch door de huidige omstandigheden waren de bakkers niet in staat de ongeveer 182 000 brooden in dien tijd te bakken, daarom heeft men drie dagen gereserveerd. Om moeilijkheden van welken aard te voor komen. és de uiterste zorg besteed aan de organisatie en verwacht mag worden, dat er geen klachten zullen binnenkomen. In het bijzonder is er op den Distributiedienst van Haarlem hard gewerkt. om alles te doen kloppen en we veronderstellen, dat de ambte naren daarin zullen slagen. Ook anderen heb ben hun schouders gezet onder de werk zaamheden en dezen verdienen evenals het Zweedsche Roode Kruis, dank, voor hun ge waardeerde medewerking. We vestigden er reeds de aandacht op, dat talloozen zich beschikbaar hebben gesteld, goed verloop te verzekeren. Grossiers boden grondstoffen aan voor het brood, bak kers en personeelsleden werkten mee, win keiiers bleven in deze actie niet achter en bij het vervoer van de opslagplaatsen de bakkerijen en winkels stonden leden het politie-personeel en onderwijzers gereed, de hulpzame hand te bieden. Nadat het meel, de margarine en de gort de vorige week uit Amsterdam naar Haarlem waren vervoerd, is het meel dezer dagen bij zeven Haa-'.emsche bakkers bezorgd. Zij maakten enkele proefbrooden en het resultaat werd prachtig genoemd. Heerlijk wit brood kwam uit de oven, doch dat kon niet anders, omdat de Zweden zuiver bloem naar Hol land hadden gezonden De zemelen zijn in hun land gebleven, waar zij ze voor andere doel einden hebben bestemd. Het resultaat van de proeven was voorts, dat het bakken v knipjesbrood beter was dan panbrood en daarom moeten de bakkers vele duizenden knipjes maken, om de samenstelling te be vorderen. Maandagmorgen vroeg begonnen de bak kers hun werkzaamheden en gebakken moes ten worden In drie dagen getallen van 26 550 25.058, 25.576. 25.304, 25.540. 26 286 en 27.281 of lotaal J81.595 brooden. Geen kleinigheid dus, doch de zeven bakkers en hun personeel waren vol goeden moed en zullen er voor zorgen, dat de brooden (acht duizend per dag per bakker) op de afgesproken plaats en tijd bezorgd zullen worden. De margarine en de gort zijn Maandag morgen bij de winkeliers gebracht. Ook het transport was goed voorbereid. Op eenige karren werden de goederen geplaatst en onder conirole van een onderwijzer en onder ge leide van de politie reden paard en wagen De margarine was in kartonnen doozen en wel vier en twintig pakjes van een halve kilogram, of twaalf kilo in totaal. Mogelijk zijn er lezers, die in deze dagen wat woord jes Zweedsch onder oogen willen hebben Voor hen deelen we dan mede, dat op de kartonnen doozen te lezen is: „Aroma Vera margarin; 12 K.G. '4 kgs bitar Saljos till enskilda affareina a v.: margarin-bolaget". Behalve Aroma Vera kan ook het merk Aroma Milda verstrekt worden. Daar de pakjes één pond bevatten, moet de winkelier er toe overgaan, om de margarine, als er geen veel voud van viér is, door te snijden. Dit mag echter alleen geschieden in tegenwoordigheid van hem of haar. die de levensmiddelen komt afhalen. De margarine staat onder staats controle. hetvpen uit het opschrift op de pak- ies ..Basta Riksvaxt. margarin tillverkat un der Svensk statskontroll" blijkt. Ook word' at meegedeeld over het op peil houden de voedingswaarde, n 1. „Vitaminholten star under regelbunden kontroll av Sloek- holms Högskolas Biokemiska Instituut Ingeleverd zijn voor margarine 194 171 bon nen. hetgeen ongeveer overeen moet komen met het aantal bewoners in de kringen Haar lem Heemstede en Bloemendaal. De gort (komerijn) werd in groote zakker- welke als firmanaam droegen Kooperativas r" en een gewicht haddon van 50 Kg. naar de winkeliers gezonden, die ze in hoe- eelheden van 250 gram afwegen. In totaal zullen er 12.576 hoeveelheden worden uitge reikt, bestemd voor kinderen beneden 4 jaar. Doordat de bewoners van Amsterdam eer der in de gelegenheid geweest zijn, de leven: middelen in ontvangst te nemen, is het ni- uitgesloten geweest, dat daar fouten gemaakt zHn. In deze omeeving heeft men Drijs ge steld op een vermijding daarvan Bovendien heeft men bereikt. dat een ieder in deze dagen de artikelen in zijn bezit krijgt ook zij. die op het oogenblik moeten verblijven in de ziekenhuizen, strafgevangenis en Huis van Bewaring, ia zelfs voor de babies, dezer dagen in een kraaminrichting levenslicht aanschouwden, is gezorgd. Ten overi-loecfe brengen we in herinnering, dat geen enkele betaling voor de levensmid delen mag worde® geaccepteerd, ook geer. vrijwillige betaling ale blijk van waardeering. De aanvoer van vleesch is in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht thana zoodanig geregeld, dat in na genoeg alle distributiekringen vóór 10 Maart a-s. de achter stallige aflevering op de bon nen 241, 247, 251, 256 en 311 zal kunnen geschieden In verband hiermede wordt bepaald, dat deze bonnen na 10 Maart a.s. geen recht meer zullen geven op het koopen van vleesch; indien noodïg zal een uitzondering hierop voor eenige distributiekringen worden be kendgemaakt. De slagers zijn verplicht bij de aflevering van vleesch aan de afnemers voorrang te ver- leenen bij het aanbieden van boven genoemde bonnen boven die welke op lateren datum zijn mgewezen (336 en 340). Indien na 10 Maart a.s. per sonen nog in het bezit van bonnen 241. 247, 251, 256 of 311 waarop zij geen vlesch hebben kunnen betrekken, dan dienen zij zich te wenden tot het kantoor van de plaatselijke toewijzingscommissie voor vee en vleesch (P.T.C.) of tot een door die commissie aangewezen adres. Zooals bekend, was voorinlevering dezer bonnen bij slagers verboden; klachten dienaangaande kunnen dan ook niet in behandeling worden ge nomen. GEVONDEN VOORWERPEN. Bril, Terschuur, Hoogerwoerd- straat 35; bril, Neupoort, El zenplein 26; kinderkleeding, Binsma, Koninginneweg 96; portem m. i., Smit, Schreve- lïusstraat 37; rozenkrans. Smit, Leidschevaart 430: sleutels, Bakker. Wagenmakerslaan 4; schoentje, Hofste. Heerensingel 75zw.: schoen. Bur. v. Poiïüe, Smedestraat: zakje, Schoorl, Oudeweg 157. II MUIDEN -If HAARLEMMER AANGEHOUDEN. De Haariemmer P. C. H G. werd door de Velser politie aangehouden terzake het on bevoegd uitvoeren van sloo- perswerkzaamheden er. het clandestien vervoer van hout. BURGERLIJKE STAND. Geboren: J. C. de Vlugt, Ahornstraat 4 IJmuiden; A. Bosman, d.. Acaciastraat 34 IJmuiden; J. H. Duineveld, d., Ovcrbildtweg 19 Santpoort: S. J. Bol, d., Hagelingerweg 4 Santpoort; J. Vreeburg, d.. De Ruyterstraat 50 IJmuiden; W. J. Stek, d.. Acaciastraat 37 IJmuiden; P. v. Dongen, z.. De Ruyterdwarsstraat 6 IJmuiden; E. Uniken, d., Wijk aan Zeeër. weg 128 IJmuiden; J Borst, z, Anemonenstraat 2 Santpoort; S. Korver, z.. Cederstraat 53 IJmuiden; J. B. ten Bosch, z., Ui'.endaalstraat 45 Santpoort; I. J. Zwager, z.. Nachtegaallaan 14 IJmuiden; H. Cohrs. z.. De Weerdstraat 36 IJmuiden; A. P. v. Vuuren, d„ Lagersstraat la, IJmuiden. Overleden: E. G. Krab, 34 j., «chtgen. V- M. J. C. Bohm Oosterduinplein 82 IJmuiden; W P. J. Muller, 20 i, Iwin wijk. wd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1