Haarlemsche Courant Sterke druk der Amerikanen bij Keulen en Bonn. WOe Ja»rg., No. 59 Bureaux, órootc HOuU'.iaat N Postgiro 1S4368. Bijkantoren: Soendapleln »L IJmulden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaterdag 10 Maart 1945 01 tg.; Gral. Bedrijven D&mlate, Haarlem. Abonnementen: per week Jfl ct., per mad. 1,13. per kwartaal 3,42. fr. p. post 3,73. Losse nummers cent Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1397 Sovjettank for moties in W est- Pruisen tusschen Behrend en Stargard doorgedrongen. Het Duiteche weermachtbericht van Vrijdag luidde als volgt.: In Hongarije drongen eigen gevechts groepen aan weerskanten van het Platten- meer het diep geëcheloneerde gevechtsgebied binnen en wierpen de Sovjettroepen uit ver scheiden krachtig versterkte sectoren, welke 2Ü tegenover talrijke aanvallen van pas aan gevoerde Bolsjewistische strijdkrachten hand haafden. In het Slowaaksche ertsgebied houden onze beveiligingstroepen in taaie afweergevechten de dalen rondon Altsohl tegen voortdurenden vijandeltjken druk in handen. Aan weers zijden van de Hohe Tatra werden verken ningsgroepen der Bolsjewisten uiteengeslagen. Grenadiers en jagers drongen ten Noorden van Ratibor tusschen gereedstaande Sovjet troepen door en brachten ondanks krachtige afweer onze hoofdgevechtslinie naar voren. Na krachtige artillerievoorbereiding ging de vijand uit het Noorden en het Zuiden eonieuw over tot aanvallen op Küstrin. Ver bitterde gevechten zijn in dit gebied aan den gang. In de buitenste verdedigingszones var het bruggenhoofd van Stettin stortten krach tige aanvallen van een Sovjet-tankleger en van twee infanterielegers ineen na hevige en voor den vijand met zware verliezen gepaard gaande gevechten. Duitsche zeestrijdkrachten ondersteunden met goed effect de hevige afweergevechten van het leger aan het Stet- tiner Haf. In het brandpunt van den grooten afweer- etrijd in West-Pruisen, drongen vijandelijke tankformaties ondc-r verbeten afweer tus schen Behrend en Pruisisch Stargard onze stellingen binnen en wonnen verder terrein naar het Noorden. De Sovjetvoorhoeden wer den tusschen Karthaus en Schonen tot staan gebracht. In dit gevechtsgebied werden meer dan vijftig Sovjettanks vernietigd. In Koerland zijn onze formaties ten Oosten van Frauenburg in een succesvol afweer- gevecht gewikkeld tegen de door sterke slag vliegtuigformaties ondersteunde doorbraak pogingen der Sovjettroepen. Beveiligingsvaartuigen van een eigen con- vooi schoten aan de Westkust van Noorwegen in samenwerking met jachtvliegtuigen zes aanvallende vijandelijke vliegtuigen omlaag. Vijf andere vliegtuigen werden door lucht verdedigingsstrijdkrachten der marine boven de Duitsche Bocht neergeschoten. In het Westen. Aan den Beneden-Rijn hebben onze zich dapper houdende troepen ook Donderdag krachtige vijandelijke aanvallen in het gebied van Xanten afgeslagen. Aan de overige fron ten van het bruggenhoofd van Wesel kwam de vijand, na iets te zijn opgerukt, tot staan door ons vuur en verloor talrijke tanks. In den sector van Keulen konden de Ame- Pakelten naar Duitschland. Naar wij vernemen bestaat van heden af de gelegenheid, door bemiddeling van het Ned. Arbeids Front paketten te sturen naar verwanten, die in Duitschland werkzaam zijn. Deze paketten, die niet anders dan klee- dingstukken mogen bevatten (welke kleeding Jn onbedrukt papier moet zijn verpakt) kun nen evenwel alleen ter verzending worden aangenomen aan de aan Nederland grenzen de gouwen van Duitschland en wel de gouwen 21, 22 en 23, n.1. Oldenburg, Rijnland en Westfalen. Nadere inlichtingen worden verstrekt in het gebouw van het N. A. F., Kruisweg 74. De gelegenheid tot verzending staat open voor iedereen, dus niet 6lechts voor de leden het N. A. F. Bezoek aan Roosevelt Reuter meldt uit Ottawa, dat de Canadee- sche minister-president van Ottawa naar Washington zal reizen om president Roose velt te bezoeken De situatie in Griekenland. Uit Athene wordt gemeld, dat de minister president van Griekenland een in scherpe bewoordingen gestelde dagorder aan de natio nale garde heeft gericht, waarin hij zegt, dat de persoonlijke publieke opinies moeten worden onderdrukt. De nationale garde heeft misbruik van haar macht ten opzichte van de Earn gemaakt. Volgens den Britschen Berichtendienst heb ben vertegenwoordigers van de Eam en lei ders van de communistische partij den Griek- schen regent bezocht. Zij drongen aan op uit breiding der regeering door het opnemen van twee vertegenwoordigers van de Eam. Nu er 2ulke groote problemen moeten worden over wonnen, dient ook het grootste gedeelte van het Grieksche volk, dat door de Eam wordt vertegenwoordigd, verantwoording ie kunnen dragen. Radescu. Het Sovjet-telegraafagentschep Tass be richt uit Boekarest, dat de vroegere Roemeen- eche minister-president Radescu, op 8 Maart is verdwenen. Hij verbergt zich in het ge bouw der Engelsche diplomatieke vertegen woordiging te Boekarest, rikanen onze strijdkrachten naar den Ooste lijken oever van den Rijn terugdringen. In de ruïnes van de stad Bonn biedt het garnizoen hevigen tegenstand. In den driehoek tusschen Rijn en Moezel wonnen de vijandelijke tankformaties vooral in de richting van den Beneden-Moezel ver der terrein. Tusschen de Aar en den Westelijken Eifel voeren onze troepen hevige afweergevechten tegen de hoofdzakelijk vsn het Westen uit opdringende formaties. De ten Oosten en ten Zuiden van Trier en bij Fraulautern ondernomen vijandelijke aanvallen stortten ons vuur ineen. Uit Italië worden ge-en groote gevechts handelingen gemeld. Amerikaansche terreurvliegers wierpen overdag bommen op steden in het Rijn-Main- gebied. alsmede op het Rijnlandsch-Westfaal- sche en het Zuid-Oost-Duitsche gebied. Hamburg en Kassei vormden des nachts het doel van Britsche terreurvliegers. Het vergeldingsvuur op Londen duurt nog Lsteeds voort. Gevechten bij Bonn. Inzake den strijd aan het Westelijk front werd gistermorgen van Duitsche zijde mede gedeeld, dat er in het Zuiden van de stad Keulen verwoed werd gevochten, doch dat de Duitsche verzetnesten zich wisten te hand haven. De Geallieerden maken van zware artillerie gebruik. Zij ondernamen een gecon- centreerden aanval ten Zuiden van Keulen, doch werden afgeslagen. Amerikaansche tanks zijn er in geslaagd tot den bebouwden kom van Bonn door te drin gen. Een poging van de Geallieerden om de Duitschers over een breed front naar den Moezel terug te dringen mislukte. Ten Zuiden en ten Zuid-Westen van Trier werden wissel vallige gevechten geleverd. Bij Ruemagen werden Amerikaansche tankcolonnes ver nietigd. Stormloop in Oosten houdt aan. De Duitsche troepen hebben aanvallen ondernomen in het gebied tusschen het Plat- tenmeer en het meer van Valence; zij wisten Kalisch te heroveren, zoo werd gistermorgen van Duitsche zijde over den strijd ln het Oosten gemeld. De Sovjets zijn er met de grootst moge lijke concentratie van manschappen en ma teriaal, krachtig door hun luchtmacht ge steund en geen verliezen tellende, toe over gegaan een grooten aanval op het Duitsche bruggenhoofd ten Oosten van de stad Stettin te ondernemen. Het is hun bedoeling door te dringen tot aan de monding van den Oder ten Oosten van de stad. De Sovjets werden echter ten Zuiden en ten Zuid-Oosten van Stettin door de Duitsche troepen opgevangen. De verdedigers houden stand. De zwaarte punten van den verbeten strijd bevinden zich in het Oosten en het Noorden van het Duit sche bruggenhoofd. De Sovjets voeren steeds nieuwe tankstrijdkrachten aan, waaruit blijkt, dat zij den strijd voortzetten, hoewel zij zeer zware verliezen hebben geleden en enkele divisies zelfs geheel werden vernietigd Eerder was gemeld, dat Sovjet-troepen ten deele tot Stettiner Haff hadden kunnen doordringen. In de Noordelijke frontboog werd Gollnow, ten Noord-Oosten van Stettin, door de Duit sche troepen ontruimd. Ten Zuiden van de stad hebben de Duitschers een nieuwe hoofd gevechtslinie gevormd. De Sovjets zijn over een breed front een offensief op de stad Dantzig begonnen. Bii Stolp en Preusisch-Stargard werden zij opge- angen. Inzake den strijd van het garnizoen van de stad Breslau werd gistermorgen gemeld, dat dit in het Zuid-Westelijke stadsdeel wis selvallig huis-aan-huisgevechten met de Sov iets leverde. De strijd speelde zich onder meer bij het Hindenburgplein af. Het garnizoen van Goldberg heeft 6tand weten te houden SpanjeFrankrijk. Een Spaansch blad houdt zich bezig met de betrekkingen tusschen Spanje en Frankrijk. ..Spanje heeft vorig jaar groote toegevend heid getoond", zoo constateert het, „toen roode benden van Frankrijk uit aan de grens Spanje opereerden". Intusschen heeft generaal De Gaulle gelegenheid gehad om voor orde te zorgen. Spanje kan daarom niet meer toezien dat in de bevriende buurstaat Frankrijk systematisch anti-Spaansche han delingen worden verricht. De conferentie van San Francisco. Blijkens een bericht van Reuter hebben ertegenwoordigers van Syrië en de Libanon en bezoek aan Londen gebracht in verband met het feit dat Syrië noch den Libanon voor de conferentie van San Francisco zijn uitge- noodigd. Zij hebben te Londen hun stand punt uiteengezet en de hoop uitgesproken, dat alsnog de mogelijkheid tot uitnoodiging zal wordei. bestudeerd. Naar verluidt zijn er soortgelijke stappen te Moskou en Washing ton gedaan. Tito vormt nieuwe regeering. Na de instelling van den Regentschapsrsad is Tito er toe overgegaan een nieuwe Zuid- Slavische regeering te vormen. Hierin is hij zelf premier en minister van oorlog. Alle overige sleutelposities zijn in handen van mannen van Tito. In de nieuwe regeering zijn verschillende volksgroepen vertegen woordigd, zooals de Serven, de Kroaten en de Mohammedanen. OPROEP Auto?6, die stilstaan, kunnen geen voedsel aanvoeren, dus: U geeft vandaag nog Uw voorraad genera- tor-anthraciet op aan mijn kantoor, Schouw- burgstraat 3, en de auto's gaan weer rijden. Bij vrijwillige aangifte der beschikbare gene- rator-anthraciet zal de tegenwaarde in cokes worden vergoed. De Secretaris der Brandstoffencommissie Haarlem, (belast met de leiding der brandstoffenvoorziening), M. VAN BREEMEN Jr. Zuiniger met water. De directies van de Waterbedrijven te Haarlem, Bloeemndaal, Heemstede en Velsen deelen nogmaals mede, dat het gebruik van leidingwater tot het uiterste dient te worden beperkt, aangezien anders binnenkort dras tische maatregelen zullen moeten worden ge nomen. Elk verbruik, dat niet strikt noodzakelijk moet worden vermeden. Veel leidingwater kan b.v. bespaard worden door voor de stort bakken der W.C.'s geen water uit de water leiding te gebruiken, doch de closetpotten met reeds gebruikt water door te 6poelen. Ook door het afspoelen van vaatwerk der de loopende kraan, wordt veel water vermorst; straatschrobben met leidingwater dient vanzelfsprekend te worden nagelaten. Waar water verspilling wordt geconstateerd zullen strafmaatregelen niet uitblijven Gekookte bieten op groentebon 527. Het plaatselijk verdeelkantoor voor groen ten en fruit van het Bedrijfschap voor Groen ten en Fruit heeft medegedeeld, dat op de ingeleverde groenteöon 327 250 gram gekookte bieten wordt gedistribueerd. De bevoorrading van den kleinhandel hiermede is op 2 Maart begonnen. Indien de grocniehandel geheel is bevoorraad wordt dit wederom gepubliceerd. AFHALEN VIERDE NOODKAART. Maandag a.s. wordt in de Vleeschhal begon, nen met het uitreiken van de vierde nood- kaart tegen overlegging van de tweede stam kaart en afgifte van den inwisselbon 3A of 3B van de derde noodkaart. Dien dag is de letter A aan de beurt en Dinsdag 13 Maart, letter B an Ba tot en met Bli. Do hoor W. J. H. Mufier 80 jaar. Heden 10 Maart wordt de heer W. J. H. Muiier tachlig jaar. Welk een schat van her inneringen kan worden opgehaald wanneer men denkt aan alles, waarvoor deze zich in zijn welbesteed leven heeft ingespannen. Het is waarlijk geen gemakkelijke taak in een kort bestek zijn verdiensten te schetsen! Wanneer we den naam Muiier noemen, bewegen we ons in de eerste plaats op sportgebied, waar een ieder hem kent als een bijzonder energiek pionier, als den „vader" van voetbal en athle- tiek voor ons land. Het was immers Muiier, die de eerste Nederlandsdhe voetbalvereeni- ging, de H(aarlemsche) F(ootball) C(lub), op richtte, het was toch door zijn werk, dat de Nederlandsehe Athletiek. en Voetbalbond, tegenwoordige N.V.B., tot stand kwam, het was door zijn toedoen, dat de sportbeoefe ning in ons land een hooge vlucht kon nemen. Pim Muiier werd in het Friescne Witmar- tm als zoon van een der laatste Grietmannen m Friesland geboren. In Haarlem bezocht hij het Gymnasium, waarna hij in het Engel sche Ramsgate studeerde en het diploma van het Handelsinstituut te Lübeck verwierf. De handel trok hem aan en hij werkte dan ook twee jaar lang in Scandinavië. De jongeman hield echter van afwisseling, want in 1887 en 888 reisde hij in Rusland, waarna hij zijn aderland weer opzocht. Schilderen en tee kenen hielden daar zijn aandacht bezig, ter wijl hij op den duur ook enkele werkjes ging schrijven, om teven6 aan Indische bladen te gaan medewerken. In 1899 werd hij generaal- vertegenwoordiger en hoofdredacteur van de Deli-Couran*. Na. zich door de oprichting van een „Vrijwilligers Corps Sumatra's Oostkust verdienstelijk te hebben gemaakt, ondernam hij van 1905—1907 een studiereis door Britsch- Indië. Hij keerde in 1907 uit Batavia naar Hol land terug, waar hij aan de redactie voor Indische Zaken van het Algemeen Handels blad werd verbonden. Hij werd secretaris van den Ned. Mil. Bond voor Lich. Opvoeding, dien hij omzette in Ned. Bond voor Lich. Op voeding. In 1877 was hij de athletiek gaan beoefenen; zooais we reeds zeiden had vooral ook voet bal zijn aandacht. Hij werd pres.dent van de in 1892 opgerichte International Skating Union. Het zou te ver voeren, wanneer we uitvoerige bijzonderheden over Muüers ver diensten op sportgebied zouden willen geven. Vermeld moet worden, dat hij het initiatief te; de vorming van medische commissies heeft genomen, dat hij voor de verbrc-sding van het kaatsen ijverde, dat hij de athletiek voor da mes en bij leger en vloot openluchtspelen invoerde, dat hij gewaardeerd werd door zijn streven de marscnvaardigheid van het leger te verhoogen, dat hij president van den Ned. Cricket Bond en vader van de Friesche Elf stedentochten is, almede ee-re-voorzitter van den N.V.B eere-lid van de N.A.U., den Ned. Bond voor Lich. Opvoeding, den N.H B., den IJshockeybond, den Ned. Kaatsbond, den Zweedschen- en Belgischen Voetbalbond en de Elfstedenvereeniging. Muiier heeft een zeer druk leven achter zich. Hij maakte een diepgaande studfe van de vischkweekerij, welke de bouwstof van de wet op de binnenvisscherij is geworden en is nog steeds een groot liefhebber van histori sche navorschingen. Dan heeft hij zeer veel geschreven onder het pseudoniem Pim Femel. ON'GEWENSCHTE BEZOEKEN AAN BAKKERIJEN. Ten nadeele van een brood bakker aan de Kleine Hout straat zijn gestolen 120 broo- den, drie jassen, sokken, een geldkistje en levensmiddelen en uit een bakkerij aan de Floresstraat 60 blikken, inhou dende 16 kg stroop ieder; ver ondersteld wordt, dat een ge deelte vervoerd is, want de politie heeft een handwagen aangetroffen, waarop zich 23 blikken bevonden, welke uit de bakkerij afkomstig waren. Twee aardappelhandelaren, die gezamenlijk een pakhuis hebben aan de Dr. Schaepman- straat, vermissen eenige goe deren, welke zij daar hadden opgeslagen. Eén van hen kwam tot de ontdekking, dat gesto len zijn 115 kg aardappelen en twee kisten met 20 kg witlof en van den ander zijn gesto len een snelweger en 60 kg aardappelen. VAN „NOORDGANGERS" GESTOLEN. Hagenaars die naar het noordelijk deel van de provin cie waren geweest, hadden hun handwagen tijdens een opont houd in Haarlem, gestald in een pakhuis aan de Raveiing- steeg Twee omwonenden de 36-jarige J. van B. en de 24-ja- rige P. J. G.. beiden los werk man, waren hiervan op de hoogte en hebben 5 hl aardap pelen, 2 kg roggevlokken tn •at haver gestolen. De recher che heeft het tweetal aange houden en naar het bureau van politie overgebracht. DE BUIT WAS AANZIENLIJK. Ten nadeele van een bewo ner uit de Mamixstraat, die overdag niet thuis was, zijn na een inbraak gestolen een blikken doos met ƒ1600, ƒ3400 bankpapier, 100 sigaren, 30 pakjes sigaretten, 60 boekjes sigarettenpapier, 25 pakjes shag, vier noodkaarten en enkele sieraden. ZIJ KWAMEN NIET OM TB LEEREN. Dezer dagen is ingebroken in een sehool aan de Berkenstraat gestolen zijn een bakfiets en een klok. Als verdacht van deze diefstal zijn aangehouden J. van E., dertig jaar oud en an beroep los arbeider en J. ,7. van E., oud negen en twintig jaar en van beroep kousenbreier, die een bekente nis hebben afgelegd; de goe deren zijn opgespoord en in be slag genomen. EEN „SCHOONMAKER- BLEEK EEN DIEF TE ZIJN- Toen de bewoners van een perceel aan den Rijksstraatweg afwezig waren, heeft een onbe kende man zich toegang ver schaft en heeft uit een buffet een geldkistje, inhoudend een bedrag van ƒ300 a ƒ400 gesto- Buren hebben den man gezien, die hun mededeelde, dat hij den schoorsteen moest schoonmaken en andere bezig heden had te verrichten. CONCERT H.O.V. UITGESTELD. Het concert van Zondag as., waar Jan en Reinier Bresser op zouden treden met het Dub- bel-concert van Joh. Brahms, moet wegens ziekte worden uitgesteld tot Zondag 25 Maart. ALLE-DAG-KERK. Voorloopig alleen Dinsdags an 3.304 uur in het koor of de consistorie der Groote Kerk 13 Maart a-s. Ds. Js. v. d. Lin den. Medew. van Mevrouw J. Bijlsma-Germans (sopr.) Van 3—3.30 uur zangdienst. GEVONDEN VOORWERPEN Boorden, Pootjes, Jan Stuyt- jiraat 20: ketting, v. Soest, Achterweg 10; sleutels. Mos terd, Klarenbeekstraat 56rood; schoentje. Sehaeper, Begastraat 9; want. Bu6king. Wouwerman- straat 114; want, Hardesmeeds, Koningstraat 23; want. Voor dedag, Fabriciusstraat 18; arm bandje, Horeman, Gen. Jou- bertstraat 3rood: bril, Licieër, Tuinwijklaan 39; bril, Eggers, Zijlweg lOOrd; handschoen, Franken, DiepenbroekstTaat 35; portem. m. i„ Coster, Mamix straat 62: tasch. Verdonk. 2e Theemsstraat 32; zakje. Verste» get. Duvenvoordeetraat 116.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1