Haarlemsche Courant Hergroeperingen aan den Rijn Extra erwtensoep voor de Centrale Keuken 290e Jaarg., No. 01 Bureaux: Groote Houtatraat M Postgiro 1S495S. Bijkantoren: Soendapleln n. IJmuldcn, Kennemerlaan 154 Verschijnt dagelijks, behalva op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 13 Maart 1945 Cl tg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem. Abonnementen: per week W ct., per mnd. 1,15, per kwartaal 3,42, fr. p. post 3,73. Losse nummers cent. Hoofdredacteur: F. C. Derk». K 1297 Amerikaansche druk naar den Moezel. Het Duitsche weermachtbericht van Maan «i:»g luidt als volgt Tussehen de Reau en het Plattenmeer zijn talrijke pogingen van den vijand met sterke «strijdkrachten onze naar voren verplaatste «tellingen in te drukken mislukt. Aan weers zijden van het Sarvizkanaal drongen onze aanvalsgroepen tegen versterkten Sovjet- Russischen tegenstand verder op en wonr.en een taai verdedigden terreinsector. In den verbitterden afweerstrijd tegen de sinds weken in het Slowaaksche ertsgebergte met veel vuldig overmachtige strijdkrachten aanval lende Bolsjewisten. gingen enkele hoogte punten in Altsohl verloren. Aanhoudend ster ke aanvallen van vijandelijke formaties in fanterie en tanks mislukten aan weerszijden van Schwarzwasser en ten Noorden var Radibor, dank zij de heldhaftige afweer er de vastberaden tegenaanvallen van onze divi sies De in het Noordelijk deel van Striegau ingesloten Bolsjewistische gevechtsgroep werd ondanks taaien tegenstand verder samengedrongen en verscheidene ontlastings- aanvallen uit het Noord-Oosten met zware verliezen uiteengeslagen. Het garnizoen van de vesting Breslau houdt zijn stelling in een verbeten gevecht van huis tot huis in bezit tegen de vooral in het Zuidelijk deel der stad sinds weken vruchte loos stormloopende Sovjet-Russen. In den tijd van 10 tot 28 Februari werden in deze gevechten 41 vijandelijke tanks en 239 stuk ken geschut en pantserafweerkanonnen ver nietigd. De vijand leed bovendien zware ver liezen aan dooden en gewonden, waaronder 6700 dooden. Tussehen Frankfort aan den Oder en Küs- trin hebben onze troepen de ook gisterèn op talrijke plaatsen met krachtige ondersteuning van vliegers voortgezette aanvallen der bols jewisten uiteengeslagen. In bet strijdgebied om het bruggenhoofd van Stettin hielden onze formaties ook Zondag stand tegen een stormloop van drie Sovjet-Russische legers, ondernamen met gepantserde groepen krach tige tegenaanvallen en schoten hierbij 28 tanks stuk. Aan de Oostzeekust heeft zich een sterke Duitsche gevechtsgroep tegen hardnekkigen tegenstand der bolsjewisten om 't bruggehoofd Dievenow al strijdende een weg terug ge baand. Voor Kolberg zijn weer talrijke aan vallen van den vijand bloedig ineengestort De zware afweerstrijd in West-Pruisen om de toegang naar de Dantziger Bocht duurt met versterkte gebruikmaking van Sovjet- Russische strijdkrachten voort. In het gebied van Neustadt verhinderden onze troepen de doorbraak van sterke pant serstrijdkrachten van den vijand naar Goten- haven. Op de linie Zuckau-Dirschau-Tiegen- hof werden de doorbraak-aanvallen der bols jewieken tot staan gebracht en 63 vijandelijke tanks vernietigd. Zeestrijdkrachten en marine-luchtdoelge schut grepen met krachtige uitwerking in de zware gevechten aan de Pommersche en W.-Pruisische kust in en vernietigden in het strijdgebied van Dantzig elf Sovjet-Russische tanks. Voor het Zuidelijk front van onze stel lingen in Oost-Pruisen is de vijandelijke ver kenningsactiviteit opgeleefd. De groote strijd in Koerland gaat in het gebied ten Zuid-Oosten van Frauenburg met onverminderde felheid verder. Geringe pene traties kostten den Sovjet-Russen zware ver liezen aan men«chen en materiaal; o.a. wer den 31 tanks stukgeschoten. Jacht- en slag vliegtuigen haalden gisteren aan het Ooste lijk front 65 Sovjet-Russische vliegtuigen om laag. Aan den Rijn werd de toestand tussehen Emmerik en Bonn gekenmerkt door weder- zijdsche hergroepeering. Vijandelijke bewe gingen en concentraties werden door gecon centreerd artillerievuur bestreden. Ten Oos ten van Remagen duren wisselvallige gevech ten voort, zonder dat het den vijand ondanks aanvoeren van nieuwe strijdkrachten, gelukte zijn smalle bruggenhoofd aanmerkelijk uit te breiden. In het gebied van Koblenz en de Eifel en ten Oosten van de Kyll duurt de druk der Amerikanen in de richting van den Moezel Voortdurend harde strijd in het Oosten. Van Duitsche zijde werd gistermorgen over de gevechten in het Oosten gemeld, dat de Sovjets tussehen Frankfort aan den Oder en Küstrin geen vorderingen hebben kunnen boeken Bij Stettin zijn de Duitsche troepen er in geslaagd een plaats door een verras den tegenaanval te heroveren. In het Noorde lijke deel van West-Pruisen maken de Duit- cchers een terugtrekkende beweging in de richting van de Dantziger Boscht. Pogingen richting van de Dantziger Bocht. Pogingen richting van Dantzig door te breken, mis lukten. In het industriegebied is een nieuwe slag ontbrand; de tegenstander beoogt een door braak naar het Moravische dal. Hier zijn vijf divisies infanterie en ongeveer honderd tanks Sn den strijd geworpen. De Sovjets konden echter geen successen behalen, aangezien hun doorbraakpogingen overal werden afgeslagen. In een verrassenden aanval hebben de Duit- schers het Sovjet-bruggenhoofd bij Ratibor verder ingedrukt. Aan den Zuid-Oostelijken rand van Breslau hebben de verdedigers eenlge huizenblokken heroverd. In Hongarije zijn de Duitsche troepen nog steeds in den vanval. voort. In krachtige tegenaanvallen werden verschillende plaatsen ten Noord-Westen van Bernkastel weer heroverd. Een kleine ge vechtsgroep eener divisie volks-grenadiers, door haar divisie-commandant persoonlijk voorwaarts gestuwd, wierp ten Oosten van Trier den tijdelijk binnengedrongen vijand terug en maakte talrijke gevangenen. In den beneden Elzas zijn vijandelijke ver- kenningsaanvallen mislukt. Uit Kroatië wordt melding gemaakt van voortdurende leven dige gevechtsactiviteit in den wijden omtrek an Serajewo. Essen was Zondag overdag het doel van Britsche terreuraanvallen. Amerikaansche formaties wierpen bommen op steden in het Noord-Westelijk Duitsch gebied, waarbij voor al in de woonwijken van groot-Hamburg schade ontstond. In de avonduren vlogen de Britten naar midden-Duitschland en vielen bovendien de Rijkshoofdstad aan. Aanvallen op Japan in voorbereiding? „Japan vastbesloten elke landingspoging te verijdelen." Van officieele Japansche zijde is er drukkelijk de aandacht op gevestigd dat er duidelijke teekenen zijn aan te wijzen, vol-; gens welke het in de bedoeling van de Ge allieerden schijnt te liggen thans het Japan sche moederland rechtstreeks aan te vallen. Het Japansche volk moet zich de zwaarste offers getroosten om dit te voorkomen, aan gezien alles er op duidt, dal de Geallieerden geen verliezen te groot achten om hun doel te bereiken. De tegenstander, zoo wordt opge merkt, doet steeds heviger luchtaanvallen op Japan en heeft op de Marianen zeer sterke luchtstrijdkrachten geconcentreerd. Japan is vastbesloten elke landingspoging op Japan te verijdelen. Wanneer het den Geallieerden zou gelukken voet aan wal te zetten, zouden zij het geheele Japansche volk tegenover zich vinden. Gratis aanbieding op Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van deze week. Eén liter per persoon en per dag. Dank het Zweedsche Roede Kruis, dat daarvoor grondstoffen heeft beschik baar gesteld, aal den deelnemers(sters) aan de Centrale Keuken van Haarlem en omgeving deze week en wel op Woensdag, Vrydag en Zondag a.s. erwtensoep van een speciale samenstelling worden aangeboden. Op de overige vier dagen zal de Rijkskeu ken normaal het rantsoen van één week verwerken, waardoor de maaltijden van een verbeterde samenstelling 2ullen zijn. Deze mededeeüng beteekent dus, dat de ge bruikelijke deelnemers van de Centrale Keu ken iets extra's ontvangen, hetgeen een ieder zal toejuichen. Het brood van de vorige week is op, velen hebben nog een beetje margarine gespaard en met dankbaarheid denkt Haarlem aan deze gaven. Met vertrouwen ziet men de toekomst tegemoet. In de huisgezinnen, waar het eten uit de Centrale Keuken wordt opgediend, worden de woorden Zweedsche Roode Kruis weer genoemd, omdat driemaal erwtensoep een hoeveelheid van één liter per dag en per persoon gratis wordt aangeboden, zoo- afs dat ook bij de beschikbaarstelling van het brood, de margarine en gort het geval was. De deelnemers ontvangen echter geen geld terug, aangezien de drie liter als extra hoe veelheid in deze week voor de deelnemers be schikbaar is. Het is de uitdrukkelijke bedoe ling, dat van de schenking van het Zweedsche Roode Kruis geen gebruik mag worden ge maakt, om eigen growistoffen te sparen, het geen naar men ons mededeelde op een ver beterde samenstelling van het eten op de andere dagen neerkomt, Dan is het de wensch van het Zweedsche Roode Kruis, dat de uitreiking van de graf maaltijden een vlot verloop zal hebben. Er zal dus gedurende deze drie dagen veel van het personeel worden verlangd, aangezien dubbele floeveelheden bereid, vervoerd en uitgedeeld moeten worden. Het is te verwachten, dat allen zich gaarne voor dit doel zullen beschik baar stellen, waarvoor zij bij voorbaat de dank van de bevolking uit Haarlem en om geving verdient. Uitrcikuren gewijzigd op drie dagen. In verband met de capaciteit van de keukens en de zeer beperkte vervoermid delen is het helaag niet mogelijk, om de uitreiktijden in alle lokalen te handhaven. Door de keukens zal op de speciale dagen, dus Woensdag, Vrijdag en Zondag, twee maal worden gekookt, zoodat de helft van de uitdeellokalen des middags van 17 tot 18 uur geopend zullen zijn. Van 12 tot 13 uur, dus op den gewonen tijd zijn geopend voor het publiek: Uitdeeliokalen A, B, D, F, G, H, K, O, Q, T, U, BB, Huize Hout rast. Burg. Weeshuis Spaar en Hout, Huize Welgelegen, Diaconie. Kinderhuis, Ouden van Dagen, Huize OverdPin. Jacobs Godshuis. Luthersohe Weeöhuis en Raatgev alle te II 'em; Lokaal A. B. C en E, te Heemstede: politie-bureau, Hartenlust, Vier sprong en Sparrenlaan, alle te Rloemendaal. Van 17 tot 18 uur zijn geopend: Uitdeelloka len C. E, L, M. N, P, R, S, V, W. X, Y, Z en AA, alle te Haarlem; lokalen D, F, G en H, te Heemstede; Willem de Zwijgerschool Jeugdhuis te Bloemendaal. We herhalen, dat uitsluitend deelnemers aan de maaltijden van de Centrale Keuken, die voor den aankoop van de maaltijdenkaarten distributie-bescheiden hebben ingeleverd, van de gaven van het Zweedsche Roode Kruis ge bruik maken; alle deelnemers aan de .bonlooze bijvoeding" zijn derhalve uitge sloten. 400 grain brood extra. Geschenk van het Int. Roode Kruis voor personen boven vier jaar De Secretaris-Generaal van htt Departe ment van Handel. Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat van het door de Intern. Roode Kruis Commissie gratis beschikbaar gestelde graan zoo spoedig mogelijk 400 gram brood gratis zal worden verstrekt aan de houders van de noodkaart III A (Per- ouder dan 4 jaar) in een aan tal kringen in het Westen van het land, o.a. Haarlem, Bloemendaal, Heemstede. Beverwijk. Yeisen en Hillegom. De samenstelling van dit brood is gelijk aan die van hel normale rege ringsbrood of van roggebrood naar plaatselijke mstandigheden- Deze tweede distributie van Roode Kruis- goederen zal op de/.elfde wijze geschieden als de eerste. Van heden tot en met Zaterdag 17 Maart dienen per gezin de bonner. A 356 (be stelbon) te worden ingeleverd, zooveel moge lijk bij denzelfden winkelier van wien de eer ste maal de goederen zijn betrokken, in ieder geval bij een winkelier, die den vorigen keer de Zweedsche levensmiddelen afgegeven heeft. Eenige dagen later kunnen overeen komstig de bekendmaking op de raam biljetten op de winkels de goederen worden afgeleverd. Medegebracht moet worden, be halve een nummer van volgorde. de bon A.355 (koopbon), welke tegen afgifte van het brood moet worden ingeleverd. Tevens moe ten zij, die de goederen komen afhalen hun handteekening voor ontvangst plaatsen oo de lijst, waarop de inlevering der bestelbonnen wordt genoteerd. Zij, die op grond van een Berechtigungs- scheine of op andere gronden in het bezit zijn van twee noodkaarten, moeten vóór 1 April a.s. de bonnen A.356 en A.355 van een dezer kaarten bij de Distrïbutiediensten tegen een ontvangstbewijs inleveren. Uitreiking van noodkaarten. Voor het afhalen van de noodkaart vierde serie in de Vleeschhal is Woensdag a s. aan de beurt het restant van B van Blo af en Ca tot en met Co en Donderdag het restant de letter C van Cra af, D en E tot en met Er. PAARD UIT EEN WEIDE ONTVREEMD. Onbekenden hebben kans gezien uit een 'eide te Santpoort een paard te ontvreemden. De benadeelde. M. de G., heeft hiervan aan gifte bij de Veiser politie gedaan, die thans een nader onderzoek instelt. Een nieuw nuttig en aangenaam duisternisspeL in We besloten de vorige maal met te zeggen, dat veel variatie in het spel is te brengen. We bedoelen dat men kan overeenkomen uit sluitend jongens- of meisjesnamen (ongeacht het aantal letters) te kiezen; namen van plan ten of dieren, van huisraad, van binnen- en buitenlandsche steden en dorpen, van water- stroomen in binnen- en buitenland, waaronder dan verstaan worden zeeën, engten, ri •aarten, meren enz. Hebben we in ons midden iemand, die wat van de wereld gezien heeft, komen aiücht reisherinneringen boven, die bij smakelijk vertellen tijd aangenaam kort. Ook kunnen meer ontwikkelden grepen doen uit beroemde mannen, staatslieden uit vroeger tijden, schilders, beeldhouwers, toonkunste naren, dichters enz. enz. Men kan ook wedstrijden organiseeren in het kleinste aantal cijfers en idem in het grootste aantal bij 2 en meer letters die een woord vormen: bijv. Aa (rivier) is 2 en Zij is: 26 +25 is 51. Bij woorden bestaande uit 3 letters: Aad (afkorting naam) is 1 1 4, is 6 en Zijt is 26 25 20, tezamen: 71 enz. enz. Ik wensch beoefenaren aangename ©ogen blikkon, maar hoop hartelijk, dat de huidige duisternis wijke voor een spoedigen Vrede, maardan kan dit ontspanningsspel óók onder het vredige lamplicht gespeeld worden. Kroniek der inbraken. Ingebroken is in een woning aan den Wagenweg te Haar lem, waarbij een mud aard appelen. vijf kilo boter en een aantal flesscben met geweckte levensmiddelen door de inbre kers buitgemaakt werd Bij een caféhouder in de Spaarnwouderstraat zagen in brekers kans, niet minder den ongeveer honderd liter jenever buit te maken. Een levensmiddelenwinkel in de Gen. Cronjéstraat kreeg eveneens ongewenecht bezoek. Er verdween vijfendertig kilo custarópoeder, twee-en-twintig kilo bloem en vijfenveertig theelichtjes. Uit een rijwielherstelplaats in de Teding van Berkhout straat werden vier damesfiet sen, een span- en een hand- aag, een bijl en eenig ander gereedschap gestolen. Uit. een pakhuis aan de Zij huizen verdwenen een driedee- lig bedstel, eenige vloerkleeden en tafelkleeden. dekens en vier koffers met huishoudelijke ar tikelen. Een slager aan den Zijlweg kwam tot de ontdekking, dat men uit zijn slagerij vijf-en- twintig kilo vleesch, voorts bo ter en kaas en fl00 uit de win kellade had gestolen. Uit een huis aan den Kleine Houtweg werden kleedingstuk- ken. tarwe en erwten ont- •reemri. Bij een inbraak in een huis aan- den Rijksstraatweg maak ten de daders twintig kilo tarwe, erwten en boonen, als mede schoenen en kleeding- stukken buit Tachtig kilo aardappelen werden gestolen uit een win- een coöperatie aan den Middenweg. Uit een huis aan de Roerdempstraat verdwenen alle daar aanwezige kleeding- stukken. Bij een inbraak in een woning aan de Waldeck Pvr- montstraat haalden inbrekers eveneens linnengoed en klee- dingstukken weg. Uit een pakhuis van een be woner van de Marnixstraat werden een handwagen, twee etsen, vijf mud aardappelen, twee kazen en tien roode en witte kooien ontvreemd. Bij een inbraak in een krui denierszaak in de Santpoorter- straat werd een partij kaas, havermout en kindermeel ge stolen. Een inwoner van Den Haag heeft voorts bij de politie aan gifte gedaan, dat zijn wagentje met ruilgoederen, waarmede hij uit Warmenhuizen was ge komen, op de Nieuwe Groen markt te Haarlem is gestolen, terwijl hij even een winkel was binnengegaan De heer W. F. Beeremans. die Zaterdag zijn gouden jubileum ais journalist vierde, heeft tal rijke blijken van belangstelling en waardeering ontvangen. Vele collega's zonder hem schriftelijke gelukwenschen, o.a. redacteuren van „De Stan daard". Bij de velen, die per soonlijk hem gelukwenschen aanboden, waren o.a. de heeren Bruch. oud-lid van Ge deputeerde Staten, notaris G. Wolzak Azn., C. J. van den Broek, oud-commandant van de brandweer, J. H. Hulsman, •oorzitter der Coop. Verbruiks vereeniging „De Eendracht", M. de Braai en E. Overbeek, voorzitter en bestuurslid van PatrimoniumsWoningstich- ting, alsmede collega's en per soonlijke vrienden van den ju bilaris. Allen getuigden van hun waardeering voor het werk dat de heer Beeremans op on derscheiden gebied heeft ver richt. Bloemen waren o.a. gezon den door de Algemeene Ver eeniging voor Bloembollencul tuur te Haarlem en Patrimo- nium's Woningstichting. GEVONDEN VOORWERPEN. Handschoen. Franken. Lorentz- straat 7; portem. m.i., Strie- ses. Anna van Burenlaan 60; sleutel, Der Kinderen, Volders- gracht 7. Er is reeds herhaaldelijk tegen gewaarschuwd, dat het zich laten voorttrekken door auto's gevaren met zich brengt. Door de Velser politie werd een Haarlemmer, die zich aan een dergelijke over treding schuldig had gemaakt bekeurd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1