Haarlemsche Courant Extra erwtensoep voor de Centrale Keuken Ï90e Ja&Vg., No. 62 BureauxGroote Houisuaai K Postgiro 1349M. Bijkantoren: Soenöapleln ïl. Umulden. Kon nemer laan 154 Verschijnt dagelijks, behalve Of> zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 14 Maart 1941 Ultg.: Graf. Bedrijven Damiaie Haarlem. Abonnementen: pet week 26 et., per mnd t.is, per kwartaal 3.42. £r. p. post f 3.73. Losse nummers cent. Hoofdredacteur: P. c. Derks K 1297 Artillerieduel tusschen Nijmegen en Emmerik. Gistermorgen werd van Duitsche zijde over den strijd in bet Westen gemeld, dat tusschen Nijmegen en Emmerik een voortdurend artillerie-duel van oever tot oever de aan dacht trekt. Betreffende de situatie in het bruggenhoofd Remagen waren nog geen nieuwe berichten ontvangen. De Geallieer den blijken daar met het aanvoeren van ver- aterkingen voort te gaan Het gebied is echter tactisch weinig bruikbaar. Voorts werd uit Berlijn gemeld: Het brug genhoofd bij Remagen is tot het culminatie punt der gebeurtenissen aan het Westelijk front geworden. Van beide zijden trekt het onophoudelijk zeer sterke strijdkrachten aan. Vrijwel alle formaties van het eerste Ameri- kaansche leger zijn geheel of met aanzienlijke declen op dit zwaartepunt samengetrokken. De zware gevochten, die ook gedurende de nacht nauwelijks onderbroken worden, zijn nog veel heviger en uitgebreider geworden en het wederzijdsche trommelvuur zwijgt geen oogenblik. De Amerikanen trachten zich in weerwil van de regen van Duitsche granaten vormig uit te breiden, om een operatiebasis van voldoende breedte te verkrijgen. In het Noorden werden zij weer eenige malen uit de stad Honnef geworpen. Ook herhaalde aanvallen in Oostelijke en Zuid-Oostelijke richting van de gebieden Rheinbreitbach en Linz uit. hadden geen resultaat. Een naar het Zuiden doorgebroken tankwig werd in de flank aangevallen en grootendeels vernietigd. Met het oog op deze zware verliezen tracht generaal Hodges, de aanvoer van de dringend noodige versterkingen over verscheidene noodbruggen te bespoedigen. Duitsche artil lerie en vliegtuigen slaagden er in, deze bruggen steeds weer te vernielen of in brand te zetten. Uit de Duitsche bi uggenhoofden Zuidelijk van Bonn en Noordelijk van Andernach wer den zeer sterke Duitsche formaties naar de grootere bruggenhoofden gebracht, die zich konden handhaven. Het bruggenhoofd Ander nach moest tegen den sterken vïjandelijken druk worden opgegeven. Tankformaties van 't derde Amerikaansche leger vorderen in de richting van de Moezel bij Koblenz. In het geheele gebied tusschen de dunne tankwig der Amerikanen ten Oosten van de Eifel en tusschen Laacker See en Közel kwam het tot verbitterde tankgevechten. Tusschen Kochem en Koblenz en tegenover het Duit sche bruggenhoofd tusschen Trier en Kochem volgden de Amerikanen aarzelend. Tusschen Emmerik en Wezel brengen de Engelschen pontons en ander materiaal voor het bouwen van bruggen aan. Sterke artillerie formaties. die de troepen, welke over den Rijn moeten worden gebracht moeten be schermen, worden in stelling gebracht en de Duitsche burgerbevolking is op korte termijn uit alle plaatsen van het concentratiegebied verwijderd. Voorts brengen de Engelschen steeds meer jachtvliegtuigen bijeen. Daar het eerste Canadeesche leger sedert het begin van den slag tusschen Maas en Rijn 11.000 tot 12.000 man aan dooden en gewonden heeft verloren, behoeft het geen verwondering te baren, dat de eerstvolgende operatieve taak >n deze Noordelijke sector aan het tweede Britsche leger is toegedacht. Versterkte actie bij Küstrïn. Tusschen de Westelijke Beskiden en den benedenloop van den Oder waren de Sovjets, afgezien van vergeefsche doorbraakpogingen aan het front ten Noorden van Breslau, alleen op de vleugels actief. Ten Zuiden van Opper-Silezië is een Sovjet-offensief over een breedte van dertig kilometer gaande, hetwelk neg geen resultaten heeft opgeleverd. Tusschen Frankfort aan den Oder en Küstrin is een versterkte actie op te merken, doch deze kan volgens een Duitsche beschouwing niet het aangekondigde offensief tegen Ber lijn zijn. Hiervoor heeft de Sovjet-leger leiding meer troepen noodig dan de vijf a zes infanteriedivisies, die nu trachtten enkele hoogten te veroveren. Behalve van dezen druk ten Oosten van Küstrin werd van stoottroep acties voor en in het nieuwe deel van de stad gewag gemaakt. Er is een nieuwe slag te verwachten. Maurice Chevalier. Het Britsche ministerie van binnenlandsche zaken heeft aan Maurice Chevalier den toe gang tot Engeland ontzegd. Onlangs is deze vrijgesproken van de aanklacht, dat hij met de Duitschers zou hebben samengewerkt. Hij was door Jack Hylton uitgenoodigd naar Engeland te komen. Albanië. Het Albaneesche comité voor nationale bevrijding heeft de Britsche regeering ver zocht het als voorloopige regeering van Al banië te erkennen. Op het verzoek is afwij zend beschikt, aangezien er volgens de Brit sche regeering niet genoeg bewijzen 2ijn, dat het comité het Albaneesche volk vol doende vertegenwoordigt. Roemenië. Reuter meldt uit Boekarest, dat Roemenië grondig van fascistische elementen wordt ge zuiverd. Bepaald is, dat alle niet-democrati- sche leeraren moeten worden ontslagen. Uitreiking van noodkaarten. Voor het afhalen van de noodkaart vierde rerie is het Donderdag de beurt aan het restant van C, van Cra af, D en E tot en met Er en Vrijdag restant van E van Eb af, F, G H tot en met Har®. „Waarom nationaal-socialisme?" Rede van den Rijkscommissaris. De Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart, heeft een rede gehouden over het thema „Waarom nationaal-socialisme?" Hij herinnerde aan de verklaring van Jalta, aarin gezegd wordt: „Zoodra het nationaal- socialisme en militairisme zullen zijn uitge roeid en de oorlogsschade door Duitsche ma teriaalleveranties en dienstverrichtingen weer zal zijn goedgemaakt, bestaat voor het Duit sche volk de hoop op een fatsoenlijk leven in de gemeenschap der volkeren." Voorts wees hij er op, dat Eden in het Engelsche Lagerhuis gezegd heeft, dat Oos tenrijk niet zou behandeld worden als bevrijd gebied, waaruit hij concludeerde, dat de pogingen om het Oostenrijksche volk los te maken van het nationaal-socialisme mislukt zijn. Het Duitsche volk, aldus de Rijkscommis saris, zal nimmer zijn wil tot één eenig volk en Rijk opgeven, waarvoor het thans al zijn krachten onder leiding van den Führer ir den strijd werpt. Van de bevrijding van maat schappelijke, economische en geestelijke boeien moet het Duitsche volk afstand doen, wanneer men eischt. dat het zal afzien van het nationaal-socialisme, zooals onze tegen standers verlangen. Tegen de geestelijke en politieke onderdrukking, de moreele en eco nomische ellende, die hiervan het gevolg zou zijn, verzetten wij ons. Een ijzeren volhar- dingswil doet ons alles verdragen, alleen geen smadelijk einde zonder strijd. Deze uit barsting van den vrijheidswil is het nationaal- socialisme. De poging, om het nationaal-socia lisme in het Duitsche volk te verdelgen, is tevens een aanslag op de orde in het Euro- peesche gebied, dat in dit geval zou terug- allen in een kapitalistische ordening of in het Bolsjewisme zou opgaan. De handhaving van Duitschland en de ontwikkelingsmoge lijkheid van Duitsche krachten en capaciteiten zijn voor Europa een noodzakelijkheid. Het gaat er in deze uren om voor de Duit sche toekomst, voor de Duitsche jeugd, een leven in volk6che vrijheid te bevechten. Juist deze jeugd verstaat den roep, dien het natio- naal-socialistische w:llen tot haar heeft ge richt- Voor andere volken, voor andere tij den is ondenkbaar de fanatieke wil tot strijd en offer, waarmede de Duitsche jeugd in de gelederen der vaderen treedt. Zij zal strijden waar gestreden moet worden, zij zal arbei den, waar waarden geschapen kunnen wor den, zij zal behulpzaam zijn. waar zij mag helpen en zoodoende ons nationaal-socialis- tisch willen inhoud en waarde geven. Daarom nationaal-socialisme OPERA-CONCERT H-O.V. Op Zondagmiddag 18 Maart zal het Opera- eoncert gegeven worden, dat op 6 September 1944 wegens omstandigheden moest worden uitgesteld. Thans is de samenstelling van de solisten gewijzigd. Dezen middag werken mee Hélène I-udolph, Ans Stroink, Luciën Louman, Han le Fevre, terwijl nu het orkest der H O V. de solisten za! begeleiden. Uitgevoerd worden werken van Mozart, Puccini. Thomas, Bizet en Verdi. GEVONDEN VOORWERPEN. Geld, Timmers, Bilderdijkstraat 19: horloge, Blom, Oranjestraat 14: schoentje, Schweitzer, Sehoterweg 78rood. Haarlemsche kinderen naar het Noorden. Vertrek bepaald op Vrijdag en Zondag. Reeds eenige weken lang zijn door den Nederlandschen Volksdienst te Haarlem vele honderden kinderen gekeurd, welke zullen worden uitgezonden naar pleegouders in de Noordelijke provincies van ons land. Naar wij vernemen zullen a.s. Vrijdag en Zondag we derom groote transporten kinderen uit Am- terdam vertrekken, aan welke transporten ook eenige honderden Haarlemsche kinderen zullen worden toegevoegd. De kinderen zullen .s. Donderdag- én Zaterdagavond uit Haar lem vertrekken. De Nederlandsche Volks dienst heeft alle maatregelen getroffen om het transport, onder voor de kinderen zoo gunstig mogelijke omstandigheden te doen plaats vinden, waarbij onderweg voor medi sche hulp en voeding wordt gezorgd. Ouders, welke hun kinderen alsnog met vol gende transporten wenschen te zien uitge zonden, kunnen deze opgeven aan het pro- •inciaal kantoor van den N. V. D.. Hn/.epa- terslaan 28-32. van 1012 uur. Met het oog op hier en daar nog bestaand misverstand verzoekt de Nederlandsche Volks dienst ons er nog eens den nadruk op te leg gen, dat al het werk dat de N V. D. verricht, niets met „politiek" te maken heeft. De N.V.D. is zuiver en alleen een sociale instel ling, die uitsluitend het belang en de binding van ons volk op het oog heef» BurgerfUke Stanst. HAARLEM 12 Maait 1945 BEVALLEN: 6 Maart. A. L. Schorfhaar—Schild, d.: 7 Maart. M. C. HackmannWilhelm, d.: W. E Zonderland—Scheffer, d.: 8 Maart. G M. A de Vries—van Rozendaal. z.: S. Bakker— Blaauw, d.: 9 Maart, E. Koster—Wildschut, d.: E. Bos—de Vries, z.; M. M. Henning—Plas. d.; H. J. Schuurs- -van der Leek. d.: M. P Rovers—van den Akker, z.; H. Baan—Biansjaar. d.: M. I. Zweed —Steenkist, z.: M. G. C. Pool—de Boer. d.: J. Venkervan Gelderen, z.: C. H. M. Koolj Jacques, z.: 10 Maart. M. C. Bomebroek—Schul pen. z H. W. Bosloper—Poulen. z.: M. C. Stege- meijer—Gerritse, cl.; M. a. van der Vaart—Wesse- ling. d.; 11 Maart. C. M. Witteman—Zandstra, z.: B. Elshout—Jager, z.; T. G. van der Goes—van Amstel. z.: H. Kruger—Roemers. 2 z.; 12 Maart. A. H. M. de Bruin—Swartjes. d.: C. M Gortzak -Spruit, d.; S. C. van Everdingen—Steenkist. d. OVERLEDEN: 6 Maart. J. Swier, 78 j.. Kinker raat; G. W. van Dijk, 63 Schoteis-.ngel; A. Hazevoet. 69 j„ Santpoorterstraat: 7 Maart. C. D. M. PfundtBeudeker. 82 j.. Ripperdapark; N. Roose, 77 j.. IepenrodestraatW. G Switser, 63 j.. Kinderhuissingel: 8 Maart, J. A. M Wilmes— van der Put, 57 i., Teylerstraat; G. de Groot- Blokker, 68 j.. Westerhoutpark; F.. C. van Eijkelen —Ploegers. 69 j.. Acaeiastrpat; J. P. Lourenburg, 28 Graafschapstraat; T. H. Linssen. 60 j.. Pot- gieteistraat; B. L. de Rooij. 26 j., Jan Gijzcnkade; B. W. A. M,. 3 j.. d. van G. J. van Dam. Mr. Cor- nelisstraat; 9 Maart. G. Husslagè. 12 Janssti aat; C. T. Rademaker. 80 Amsterdamsehevaart; P. J. Koning. 23 j.. Maerten van Heemskerkstraat: D. Janse. 74 j„ Leidschevaart; B., 4 ni.. z. van H. Visser, Ursulastraat: J.. 3 j,. z. van A. M. Spijker, Paus Leostraat; 10 Maart, H. P Brink 80 j., Fuhihopstraat; A. M. Landman-van Melsen, 76 j.. Assendelverstraat: H. C.. 6 w.d. van J. B. Dinkla, Zaanenstraat11 Maart. B. J.. 5 m.. in J. Mooijekind. Gasthuisvest. ONBEVOEGD AAN HET SLOOPEN. De Haarlemmer G. D. G.. die in de ge meente Veisen onbevoegd aan het sloopen was ie door de Velser politie aangehouden en in het hoofdbureau opgesloten. Gratis aanbieding op Woensdag, Vrijdag en Zondag van deze tceek Bén liter per persoon en per dag. Dank zij bet Zweedsche Roode Krnis, dat daarvoor grondstoffen heeft beschik baar gesteld, zal den deelnemersfsters) aan de Centrale Keuken van Haarlem en omgeving deze week en wel op Woensdag, Vrijdag en Zondag a.s. erw tensoep van ee^ speciale samenstelling worden aangeboden. Op de overige vier dagen zal de Rükskeu- ken normaal het rantsoen van één week verwerken, waardoor de maaltijden van een verbeterde samenstelling zullen lijn. Deze mededeeling beteekent dus, dat de ge bruikelijke deelnemers van de Centrale Keu ken iets extra'6 ontvangen, hetgeen een ieder zai toejuichen. Het brood van de vorige week is op, velen hebben nog een beetje margarine gespaard en met dankbaarheid denkt H-.arlem aan deze gaven. Met vertrouwen ziet men de toekomst tegemoet. In de huisgezinnen, waar het eten uit de Centrale Keuken wordt opgediend, worden de woorden Zweedsche Roode Kruis weer genoemd, omdat driemaal erwtensoep van een hoeveelheid van één liter per dag en per persoon gratis wordt aangeboden, zoo als dat ook bij de beschikbaarstelling van het brood, de margarine en gort het geval was. De deelnemers ontvangen echter geen geld terug, aangezien de drie liter als extra hoe veelheid in deze week voor de deelnemers be schikbaar is. Het is de uitdrukkelijke bedoe ling, dat van de schenking van het Zweedsche Roode Kruis geen gebruik mag worden ge maakt, om eigen grondstoffen te sparen, het geen naar men ons mededeelde op een ver beterd samenstelling van het eten op de andei- dagen neerkomt. Dan is het de wensch van het Zweedsche Roode Kniis, dat de uitreiking van de gratis maaltijden een vlot verloop zal hebben. Er zal dus gedurende deze drie dagen vaeJ van het personeel worden verlangd, aangezien dubbele hoeveelheden bereid, vervoerd en uitgedeeld moeten worden. Het is te verwachten, dat allen zich gaarne voor dit doel zullen beschil* baar stellen, waarvoor zij bij voorbaat de dank van de bevolking uit Haarlem en om geving verdient. Uitreikuren gewijzigd op drie dagen. In verband met de capaciteit van de keukens en de zeer beperkte vervoermid delen is het helaas niet mogelijk, om de uitreiktijden in alle lokalen te handhaven. Door de keukens zal op de speciale dagen, dus Woensdag, Vrijdag en Zondag, twee maal worden gekookt, zoodat de helft van de uitdeellokalen des middags van 17 tot 18 uur geopend zullen zijn. Van 12 tot 13 uur. dus op den gewonen tijd zijn geopend voor het publiek: Uitdeellokalen A, B, D, F. G, H. K, O, Q, T, U, BB. Huize Houtrust, Burg. Weeshuis Spaar en Hout. Huize Welgelegen, Diaconie, Kinderhuis. Ouden van Dagen, Huize Overduin. Jacobs Godshuis, Luthersche Weeshuis en Raatgever, alle te Haarlem; Lokaal A. B, C en E. te Heemstede: politie-bureau, Hartenlust, Vier sprong en Sparrenlaan, alle te Bloemendaal. Van 17 tot 18 uur zijn geopend: Uitdeelloka len C. E. L, M. N. P. R. S, V. W. X. Y, Z en AA, alle te Haarlem: lokalen D, F. G en H. te Heemstede; Willem de Zwijgerschool en Jeugdhuis te Bloemendaal. We herhalen, dat uitsluitend deelnemers aan de maaltijden van de Centrale Keuken, die voor den aankoop van de maaltijdcnkaarten distributie-bescheiden hebben ingeleverd, van de gaven van hef Zweedsche Roode Kruis ge bruik maken; alle deelnemers aan de z.g „bonlooze bijvoeding" lijn derhalvp uitge sloten. Inbraken in Haarlem. Ten nadeeie van een aan nemer zijn van een terrein aan den Rijksstraatweg gestolen twee handwagens, honderd pa len en een m3 stobbenhout. Uit een melkhuis achter een woning aan de Soenda- straat worden vermist een transportfiets, een vat met 40 kg reinigingsmiddel, 4 kg tap- temelkpoeder, benevens een binnen- en een buitenband. Een bewoonster uit de Pa trimoniumstraat, die eenige dagen een bezoek had gebracht aan het Noordelijk deel der provincie, moest bij haar thuis komst ervaren, dat er onge- wenscht bezoek was geweest, gestolen is een dameswinter mantel. Tusschen Zaterdag en Maandag is ingebroken >n het filiaal van Simon de Wit aan de Kleine Houtstraat; de buit bestond uit 784 kg kaas en een aantal kleine hoeveelheden levensmiddelen. Aanhoudingen. De ordedienst der Haar lemsche politie heeft zes per sonen aangehouden, die Maan dagmiddag om zes uur een pakhuis aan de Bakenes6er- gracht verlieten, waar zij kleine hoeveelheden aardappe- >cn naaaen gestolen. Dezer dagen is ingebroken in een perceel aan het Begijn- en zijn een dames- en een heerenfiets. Al« verdacht diefstal van de damesfiets heeft de recherche vader en zoon A. G. en P. G„ resp 41 en 16 jaar, aangehouden. In hun woning is het rijwiel aange troffen en aan den eigenaar terug gegeven. Nader wordt onderzocht of het tweetal de andere fietsen ook gestolen heeft. LEDEN DER NIEUWE NOODKAMERS. Tot lid van de Noodkamer van de Arrondissementsrecht bank te Haarlem is benoemd mr. C. G. Bijleveld, rechter in deze rechtbank. Tot leden van de Noodkamer van het Economisch Gerechts hof zijn benoemd mr. H. Han- nema, vice-president, mr. K. H, Jansema en mr. W. C. Royaards, beiden plaatsver vangend lid. PROF. 1)R. J. N. KROM OVERLEDEN. Te Leiden is in den ouder dom van 61 jaar overleden prof dr. J. N. Krom, hoogleeraar in de koloniale geschiedenis aan de universiteit van Leiden en oud-chef van den Oudheidkun digen Dienst van Nederlandseh Iljdië SLACHTOFFERS VAN ONOORDEELKUNDIG SLOOPEN. Aan den Papaverweg te Am sterdam waren eenige mannen bezig, hout weg te halen uit een huis. Zij hadden de on voorzichtigheid, ook enkele balken door te zagen, welke het dak steunden, met het ge volg, dat plotseling een muur instortte. Een 65-jarige vrouw werd onder het puin bedolven en op slag gedood. Een tien jarig meisje werd ernstig ge wond en moest naar een zie kenhuis worden overgebracht. In een woning aan den Iepen- weg te Amsterdam heeft een felle brand gewoed, doordat een pan met lak, welke in een kamer op de derde verdieping op de kachel stond, vlam vatte. De bewoners, man, vrouw en een twintigjarige dochter, ge raakten eveneens in brand en liepen de straat op, waar de vlammen door buren werden gedoofd. De drie menschen hadden echter ernstige brand wonden opgeloopen en moesten in een ziekenhuis worden op genomen. De tweede en derde verdieping van het huis brand den uit. Een brandweerman kreeg ernstig letsel, toen een plafond instortte. Ook hij moest in een ziekenhuis wor den opgenomen. De Duitsche filmactrice Do rothea Wieck, die vooral be kend is geworden door de film „Madchen in Uniform" i6 bij een bomaanval op Dresden om het leven gekomea.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1